Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt en artikel med gengivelse af nogle synspunkter, som klagerne havde fremsat i en pressemeddelelse samt andre personers reaktioner herpå. Bladet var ikke forpligtet til at forelægge disse andre personers udtalelser for klagerne forud for offentliggørelsen. Klagerne var endvidere ikke berettiget til et genmæle.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 73/1999

 

Børnenes Stemme har ved formanden [A] klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Socialpædagogen, nr. 10, den 20. maj 1999, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat. Der er endvidere klaget over, at bladet har afvist at bringe et genmæle.

Artiklen lød:

"Børnenes stemme på krigsstien igen

Nye gentagne og grove beskyldninger får atter SL til at anlægge sag mod formanden og næstformanden for "Børnenes Stemme"

Så er den gal igen. Formanden for "Børnenes Stemme", [A], Frederiksberg er nu gået på nettet, hvor han gentager de beskyldninger mod socialpædagogerne på døgninstitutionen Glarbjerghus i Randers, som han i 1996 fik dom for var ubeføjede ved såvel byretten som landsretten.

Han blev dengang dømt for bagvaskelse og fik en dom på 10-dages betinget hæfte, en bøde på 3.000 kroner og skulle betale erstatning til pædagogerne på 25.000 kroner.

[A] udsendte den 29. april i år via sin E-mail adresse en presseudtalelse (npi@aviser.dk) til en række landsdækkende nyhedsmedier, hvor han lader "Børnenes Stemme"s næstformand [B] gentage nogle af de beskyldninger, som første gang blev fremsat i 1994.

Denne gang udsender han presseudtalelsen under emnet: "Ny Randers Skandale" og skriver i overskriften, at "Randers Kommune tav overfor mor om 13-årig datters tre selvmordforsøg".

De nye beskyldninger

Og nede i teksten under en underrubrik "Det er en klar skandale", hedder det videre, at "det er simpelthen uhyggeligt, og man kan næsten ikke holde ud at læse den 13-årige piges afskedsbrev til hendes mor, siger næstformand [B] fra Børnenes Stemme på Frederiksberg, som kører sagen for pigens mor.

- Ikke alene er pigen og hendes bror blevet tvangsfjernet ulovligt men pigen er blevet tvunget til at sove i samme seng som en pædagog, der havde givet hende frækt undertøj på.

- Vor formand, [A], der er redaktør og forfatter, blev for nogle år tilbage dømt i en standretssag for injurier for at bringe sandheden videre en forrykt dom og et klart brud på ytringsfriheden og Grundloven, understreger [B]."

Presseudtalelsen fortsætter med at fortælle, at andre medier også havde bragt ulovlighederne, men at Århus Amt og Socialpædagogernes Landsforbund mod al forventning fik dommerne på deres side og fik formanden dømt. Og det hedder videre:

"- Nu ser sagen ud til at fortsætte med ulovlighederne, og vi vil naturligvis melde kommunen til politiet for misrøgt og den gamle dom vil nu igen blive taget op og forelagt Klageretten og Menneske-rettighedsdomstolen, fordi der er kommet nyt materiale frem, og [A] har søgt fri proces i sagen.

- Grunden til at pigen har prøvet at begå selvmord, er at hun er blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, samt at hun umenneskeligt er blevet skilt fra sin lillebror, som hun holder meget af ligesom man helt urimeligt har tvunget hende til skoleskift, og har afholdt nogle helt urimelige samvær med et hav af obstruktioner fra pædagogernes side, siger [B]"

Det kan bemærkes, at anmodningen om fri proces er blevet afslået.

Gentagelser

Det er de fem år gamle injurier om, at pigen havde fået frækt undertøj på og var blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, der nu atter føres frem af "Børnenes Stemme", nu med den krølle, at det var årsag til pigens selvmordsforsøg.

For fem år siden hævdede "Børnenes Stemme", at det påståede seksuelle overgreb havde fået den dengang 7 årige pige og hendes lillebror til at flygte ud til kirkegården for at grave deres bedstefar op, så han kunne beskytte dem mod deres vogtere!

Vil ikke finde os i det

SL's formand Kirsten Nissen er rystet over, at "Børnenes Stemme" nu igen fremturer med grove beskyldninger mod forbundets medlemmer.

- Vi bliver nødt til at reagere mod foreningen, når man fortsætter med de beskyldninger mod vores medlemmer, som en gang er blevet kendt ubeføjede, siger Kirsten Nissen.

- Vi vil ikke finde os i, at vores medlemmer tilsvines. "Børnenes Stemme" kan mene om det sociale system, hvad de vil. Men direkte at komme med kriminelle anklager, finder vi os ikke i. Der må være en grænse.

Kirsten Nissen mener, at det tillige må være en skærpende omstændighed, at foreningens repræsentanter gentager de samme beskyldninger, som de en gang er dømt for, samt at de viser en så udpræget foragt for retten.

SL har atter bedt advokat Lars Svenning Andersen, AROS-advokaterne i Århus om at føre sagen.

Klik på nettet

Hvis man ønsker at følge med i [A]s vidtløftige projekter, kan man klikke ind på http://netjournalen.cjb.net og Net-Journalens Hompage, Frederiksberg-News, naturdoktor.net, Frederiksberg-Journalen, Børnenes Stemme og Dansk Social Hjælp for bare at nævne nogle stykker.

Også vor gamle bekendt advokat Holger Lindholt fører sig frem på nettet. Han udgiver det han kalder Nordens største Avis, der kan ses på "www.sandheden.dk", hvor der også bringes hjertegribende historier om systemets påståede overgreb mod de stakkels børn og deres forældre.

Her findes der også angreb på kommunale sagsbehandlere og politikere. Ligeledes har lægelige eksperter som overlæge Gorm Greisen, Rigshospitalet og børnelægen May Olufsson, Hvidovre Hospital måttet stå for skud. Flere af disse overvejer også at anlægge injuriesag mod blandt andet "Børnenes Stemme"."

Artiklen var ledsaget af to illustrationer fra foreningens side på internettet og af et billede med følgende billedtekst:

"[A] (tv) sammen med sin advokat Peter Hjørne foran Retten i Frederiksberg, da han sidst blev dømt for bagvaskelse af socialpædagoger i 1996."

Klageren har anmodet bladet om at bringe følgende genmæle:

"Socialpædagogen beklager, at man i en artikel i nr. 10 af den 20.05.99 mod bedre vidende har bragt flere citater og udtalelser om Børnenes Stemme, samt om redaktør [A] citater og udtalelser som ikke har sandhedsværdi af nogen som helst art.

Citaterne og udtalelserne er i strid med god presseskik ikke forelagt Børnenes Stemme og [A] til gennemsyn og kommentar, hvilket er et brud på § 34 i Medieansvarsloven.

Socialpædagogen beklager den skade, man har forvoldt Børnenes Stemme, samt redaktør [A], og den skade han har lidt på sin ære.

Den nævnte artikel er et klart brud på § 34 og § 36 i Medieansvarsloven, hvilket også beklages af Socialpædagogen.

Endvidere beklager man, at man har brudt Ophavsretsloven ved at bringe en tegning og en side fra Børnenes Stemmes Internetside uden at have indhentet tilladelse til dette, som loven foreskriver.

Socialpædagogen."

Klageren har til støtte for klagen over tilsidesættelse af god presseskik anført, at der er foretaget forkerte citater fra klagerens presseudtalelse.

Det blev endvidere i artiklen omtalt, at klageren har beskyldt pædagogerne for seksuelle krænkelser og overgreb. Dette stod imidlertid ikke i presseudtalelsen.

Klageren har videre anført, at bladet burde have kontaktet klageren forud for offentliggørelsen af artiklen.

Klageren har endelig anført, at bladet har krænket klagerens ophavsret, hvilket tillige er i strid med god presseskik.

Klageren har til støtte for kravet om genmæle anført, at der er bragt forkerte oplysninger, idet klageren på intet tidspunkt - hverken i pressemeddelelserne eller i retten - har talt om seksuelle krænkelser eller overgreb.

Bladet har i en udtalelse anført, at foreningens postulat om, at "pigen blev tvunget til at sove i samme seng som pædagogen" og oven i købet i "frækt undertøj" kun kan tolkes derhen, at en pædagog med tvang har forbrudt sig seksuelt mod pigen.

Bladet har videre anført, at indholdet af den omtalte e-mail fra klageren svarer til tidligere udtalelser fra foreningens formand [A], som blev dømt ubeføjede ved Landsretten i 1996.

Bladet har vedrørende kravet om genmæle anført, at bladet har citeret korrekt fra klagerens presseudsendelse, og at der derfor ikke er grundlag for genmæle.

Bladet har fremlagt kopi af klagerens presseudtalelse i sin fulde ordlyd. Heraf fremgår bl.a.:

"Randers Kommune tav overfor mor om 13-årig datters tre selvmordsforsøg

Skandalen fortsætter i en af Danmarks værste børnesager, hvor også en redaktør blev dømt for injurier for at bringe sandheden videre

En tvangsfjernet 13-årige pige har i desperation over Randers Kommunes behandling af hendes og hendes 12-årige bror prøvet at begå selvmord tre gange, uden at kommunen har orienteret hendes mor, som tappert har kæmpet i over 5 år for at få hjemgivet børnene.

Ulovlighederne er hele tiden fortsat

- Nu ser sagen ud til at fortsætte med ulovligheder, og vi vil naturligvis melde kommunen til politiet for misrøgt og den gamle dom vil nu igen blive taget op og forelagt Klageretten, Menneskerettighedsdomstolen, fordi der er kommet nyt materiale frem, og [A] har søgt fri proces i sagen.

Kommunens ulovligheder bag selvmordsforsøgene

Grunden til at pigen har prøvet at begå selvmord, er at hun er blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, samt at hun umenneskeligt er blevet skilt fra sin lillebror, som hun holder meget af ligesom man helt urimeligt har tvunget hende til skoleskift, og har afholdt nogle helt urimelige samvær med et hav af obstruktioner fra pædagogernes side, siger [B]."

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Lene Sarup og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om bladet har krænket klagerens ophavsret.

Pressenævnet finder, at artiklen tilstrækkeligt klart bygger på den pressemeddelelse, der er udsendt af klageren.

De udtalelser fra navngivne personer, der er bragt i artiklen, er udelukkende fremkommet som kommentarer til klagernes pressemeddelelse. Pressenævnet finder derfor, at bladet ikke har været forpligtet til at forelægge disse kommentarer for klagerne forud for offentliggørelsen af artiklen.

Pressenævnet finder, at der ej heller på andre punkter er bragt oplysninger, der burde have været forelagt for klagerne på forhånd, ligesom artiklen heller ikke i øvrigt er i strid med god presseskik.

Vedrørende det krævede genmæle bemærker Pressenævnet dels, at et genmæle skal fremstå som kommende fra den, der ønsker genmælet, og dels at det via genmælereglerne ikke er muligt at pålægge mediet at beklage bestemte oplysninger eller kommentere spørgsmål om eventuelt brud på god presseskik.

Da der i artiklen ikke er bragt forkerte faktiske oplysninger vedrørende klageren, finder Pressenævnet, at klageren ikke berettiget til et genmæle.

Afsagt den 10. august 1999.