Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om vejregler for ikke-visuelle gadesignaler for blinde og svagtsynede


1. Indledning

Ministeriet for offentlige arbejder udsender hermed vejregler for ikke-visuelle signeler for blinde og svagsynede.

Reglerne, der er udarbejdet af vejregeludvalget, er udfærdiget i medfør af § 6 i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 585 af 20. november 1975).

Reglerne er udarbejdet som projekteringsregler for placering og udformning af svage akustiske signeler, og omhandler ikke regler for kraftige akustiske ledesignaler.

Reglerne foreskriver løsninger, der er afprøvet og godkendt af blindeorganisationerne. Der er tilstræbt et signalsystem, som vil kunne anvendes i næsten alle situationer - såvel i eksisterende som i nyanlæg - med et minimum af installations- og monteringsarbejde, og som vil kunne være i kontinuerlig drift uden generende påvirkninger for de omkringboende.

Den gennemsnitlige pris for anskaffelse og installation kan skønnes til ca. 8.000 kr./enhed svarende til 30-90.000 kr./kryds (1983-priser)). Hertil kommer udgifterne til drift og vedligeholdelse, hvor strømforbruget vil være ubetydeligt. Vedligeholdelsen kan skønnes til ca. 200 kr./år/enhed.

Yderligere eksemplarer af vejreglerne kan rekvireres i vejdirektoratet, Havnegade 27, postboks 2169, 1016 København K. Tlf. 01-11 33 38.

Der er i reglerne lagt vægt på, at der ved signalernes placering og funktion sikres en høj grad af ensartethed af hensyn til brugernes færdselssikkerhed. Følgende bestemmelser er derfor bindende for vejbestyrelsen:

2. Almindelige bestemmelser

2.1. Ikke-visuelle signaler må kun anvendes i forbindelse med fodgængerfelter, der er signalreguleret visuelt med enten separat fodgængersignal eller ved hovedsignal.

2.2. Det ikke-visuelle signal skal være underlagt en grøn/grøn kontrol i det visuelle signal. »Gå« må ikke lyde samtidig med rødt lys for fodgængere.

Stk. 2. Hvis et akustisk signal modtager fejlagtige ordrer, enten samtidig ordre om »gå« eller »vent« eller hverken »gå« eller »vent«, skal lydudsendelsen afbrydes automatisk.

2.3. Synlige dele af det ikke-visuelle signal, der kan forveksles med de sædvanlige fodgængertryk, må ikke være blå.

2.4. I tilknytning til et svagt akustisk signal opsættes altid en retningspil.

3. Svage akustiske signaler

3.1. Svage akustiske signaler ved et fodgængerfelt etableres på begge fortove samt på heller og rabatter, der benyttes som fodgængerstøttepunkter. Ved fodgængerfelter uden forsætninger eller forgreninger opsættes alle lydgivere for svage akustiske signaler ved den damme side af feltet.

Stk. 2. Ved fodgængerfelter, der forsættes eller forgrener sig ved en helle, følges det samme princip i det mindste på hver sin side af forsætningen eller forgreningen.

3.2. Svagt akustisk signal skal være i kontinuerlig funktion med een af følgende signalkarakterer:

»Gå«: har samme betydning som »grøn, gående person« og skal bestå af lydimpulser af 200 ms (millisekunders) varighed for hver 400 ms (millisekunder).

»Vent«: har samme betydning som »rød, stående person« og skal bestå af lydimpulser af 400 ms (millisekunders) varighed for hver 2000 ms (millisekunder).

De anførte tider skal overholdes med en nøjagtighed på +/- 5 pct.

3.3. Lydimpulser for »gå« og »vent« i et svagt akustisk signal skal afgives i en firkant-tone eller savtak-tone (se vejregelhæftet fig. 2), med en grundfrekvens på 880 Hz +/- 2 pct.

3.4. Lydstyrken (amplituden) skal være konstant under hele lydimpulsens varighed, når bortses fra virkningen af den automatiske styrkeregulering, jfr. stk. 2.

Stk. 2. Lydstyrken af et svagt akustisk signal skal reguleres automatisk.

3.5. Lydimpulserne under »gå« og »vent« skal have ens styrke i forhold til omgivelsernes støjniveau.

4. Retningspile

4.1. Retningspil opsættes når og kun når der etableres svagt akustisk signal. Den nedtages, hvis det svage akustiske signal sættes ud af drift for et længere tidsrum.

4.2. Retningspil placeres på samme stander som lydgiver for svagt akustisk signal i en højde af 1,0-1,2 m over terræn og på den side af standeren, der vender ind imod fodgængerfeltet. Standeren skal have en højde af mindst 1,3 m over terræn.

4.3. Retningspilen skal være et hævet relief på vandret underlagsflade. Den vandrette underlagsflade skal være så stor, at pilen ikke rager uden for den. Relieffets kanter skal være skarpe og sidepladerne lodrette eller næsten lodrette.

Stk. 2. Pilen skal ved relieffets overflade være 100-150 mm lang og 6-9 mm bred. Reliefhøjden skal være 4-6 mm.

Stk. 3. Pilspidsen angives ved 1 eller 2 knopper i yderligere hævet relief. Længden af en knop skal være 7-10 mm ved dens overflade, og den skal fylde hele pilens bredde. Hvis der er 2 knopper, skal de være ens og have en afstand på 1,5-1,7 gange deres længde. Reliefhøjden skal være 1,5-1,7 gange pilens reliefhøjde, målt over underlagsfladen.

4.4. Retningspilen opsættes, så spidsen peger ud over kørebane eller cykelsti i fodgængerfeltets retning.

Stk. 2. Pilens retning i det vandrette plan skal efter opsætningen kunne orienteres efter fodgængerfeltets retning med en nøjagtighed bedre end 2 1/2 grad.

4.5. Pil med 1 knop skal anvendes, hvor det tilknyttede svage akustiske signal gælder for passage over til fortov.

Stk. 2. Pil med 2 knopper skal anvendes, hvor det tilknyttede svage akustiske signal gælder for passage over til helle eller rabat, og hvor der derfor på denne helle eller rabat findes yderligere et svagt akustisk signal, gældende for den videre passage.

5. Trykknapper for blinde

5.1. Når der anvendes trykknapper for blinde, skal disse opsættes ved hver retningspil ved det pågældende fodgængerfelt eller delfodgængerfelt.

5.2. Trykknap for blinde placeres på en lodret flade under og ved siden af pilens underlagsflade og på den side af pilen, der vender ind mod den stander, pilen er opsat på. Afstanden fra pil til trykknap må højst være 14 cm målt uden om forhindringer.

5.3. Den vandrette afstand fra trykknap for blinde til signalstander skal være 40-60 mm.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 13. marts 1984

Arne Melchior

/Leif Larsen

Officielle noter

Ingen