Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om anvendelse af gaffeltrucks og traktorer samt påhængsvogne hertil i havneområder. (Til politiet og bilinspektørerne). (* 1)


Herved bemyndiges politiet til at godkende, at traktorer og gaffeltrucks anvendes som trækkraft for godsbefordrende påhængsvogne på nærmere afgrænsede havneområder, selv om de gældende bestemmelser om registrering og køretøjsudstyr fraviges.

Det område, inden for hvilket køretøjerne kan anvendes, uanset at de gældende registrerings- og udstyrsbestemmelser ikke er opfyldt, angives i den skriftlige tilladelse tillige med de vilkår, på hvilke kørslen skal foregå. Området afgrænses under hensyn til de praktiske erhvervsmæssige forhold og færdselsforholdene. Transporter, der indgår som et led i virksomhed på havnen, f.eks. mellem havn og fabrik, oplagsplads m.v., kan foretages indtil ca. 2.000 meter fra havnearealet. I tilladelsen angives nøjagtig rute til og fra havnearealet.

Tilladelserne gives på følgende vilkår:

1. Det anføres i tilladelsen, hvilket gods der må transporteres på køretøjerne.

2. Traktorer, der anvendes som trækkraft for påhængsvognene, skal være reigstreret. Traktorernes registreringsnummer og indregistrerede ejer (bruger) angives i tilladelsen. (Derimod kræves ikke registrering eller nærmere angivelse i tilladelsen af gaffeltrucks eller påhængsvogne.)

3. De anvendte køretøjer skal have følgende udstyr:

  • a) Gaffeltrucks: Fabrikkens normaludførelse. Under kørslen må gods på gaflen ikke hindre førerens udsyn.
  • b) Traktorer: Udstyr som registreret traktor, jfr. udstyrsbekendtgørelsens § 20. I forbindelse med tilladelsen eller ved senere registrering af traktorer til de omhandlede transporter godkender bilinspektøren traktoren og sikkerhedsudstyret og stiller de krav til udsyn fra førersædet og til synlighed af blinklys m.v., som under hensyn til transproternes art er nødvendige.
  • c) Påhængsvogne: Hvis køretøjerne anvendes på fuldt oplyst vej, stilles ingen krav til lygter og reflekser, men hvis de anvendes på uoplyst vej, kræves sidereflekser, bagreflekser og baglygter som for landbrugstraktorer, jfr. udstyrsbekendtgørelsens § 31, pkt. 6. Baglygter kan være aftagelige. Ved parkering på uoplyst vej stilles yderligere krav om hvide lygter fremad.

4. Der må køres med højst 2 påhængsvogne ad gangen.

5. Traktorer undergives periodisk syn een gang årlig.

6. Mindst traktorførerbevis kræves til kørsel såvel med traktorer som gaffeltrucks.

7. Ansvarsforsikring skal være tegnet for kørsel med godsbefordrende påhængsvogne.

Samtidig med tilladelsen udleveres et eksemplar af denne cirkulæreskrivelse til ejeren af køretøjerne. Kopi af tilladelse, der angår traktor, indsendes af politiet til Centralregisteret for Motorkøretøjer, Leifsgade 33, 2300 København S., der foranlediger indkaldelse til periodisk syn, jfr. vilkårenes pkt. 5. Hvis en allerede udstedt tilladelse udvides til at omfatte yderligere traktorer, udfærdiges supplerende tilladelse, og kopi heraf indeholdende oplysninger om registreringsnummer og ejer (bruger) indsendes ligeledes til centralregisteret.

Politiet bedes foranledige, at eventuel kørsel med de omhandlede køretøjer på havneområder, der måtte være i strid med gældende bestemmelser, lovliggøres inden den 1. maj 1975.

P.M.V.

E.B.

P. Wiese.

Redaktionel note
  • (* 1) Optaget i Juristforbundets færdelslovsamling.