Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om sygedagslister
(Til samtlige ministerier mv.)

 

 

 

For samtlige ansatte i staten mv. skal der føres sygedagslister med henblik på notering og optælling af antal sygedage inden for hver enkelt sygeperiode og inden for de sidste 12 på hinanden følgende måneder. På sygedagslisterne registreres endvidere fravær begrundet i særlige forhold. Der henvises i øvrigt til de enkelte overenskomster.

 

Ved overgang til tjeneste på andet tjenestested skal sygedagslisten for den ansatte medfølge.

 

Sygedagslister kan rekvireres hos Statens Information (blanket Fi 38).

 

Vejledning om notering og optælling af sygedage

Rubriknumrene nedenfor refererer til nummereringen af rubrikkerne på sygedagslisten, der er medtaget som bilag.

 

Rubrik nr. 8:

Det noteres her, om der er givet tjenestemanden tilladelse til at udføre tjeneste med nedsat tjenestetid af helbredsmæssige grunde, jf. § 4, stk. 2, og § 5 i cirkulære nr. 47 af 19. marts 1992 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom. Endvidere noteres tjenestetidsnedsættelsens omfang.

 

Rubrik nr. 12:

Dage, hvor den ansatte er delvist fraværende på grund af sygdom, indgår med det faktiske fravær. Når antallet af timer sammenlagt svarer til en hel sygedag, registreres denne i det samlede antal sygedage (rubrik 14). En sygedag for en fuldtidsbeskæftiget svarer til 7,4 timer. For deltidsansatte anvendes det gennemsnitlige daglige timetal.

 

Rubrik nr. 13:

Ved opgørelsen af antal sygedage i hver sygeperiode medregnes søn- og helligdage samt fridage på hverdage, forudsat at den ansatte har været sygemeldt både dagen før og dagen efter sådanne dage. I denne rubrik noteres kun hele sygedage.

 

Rubrik nr. 14:

I rubrikken opsummeres antal sygedage inden for de sidste 12 på hinanden følgende måneder.

 

Fravær, der noteres som sygedage, men ikke medregnes i antallet af sygedage:

- Fravær på grund af barns 1. sygedag.

- Fravær på grund af barsel og adoption.

- Fravær til graviditetsundersøgelser.

- Graviditetsbetinget fravær før 8 uger før fødslen, der ikke falder ind under reglerne om barselsorlov.

- Nedsat tjenestetid på grund af sygdom for tjenestemænd.

- Fravær på grund af arbejdsulykker for ansatte omfattet af fællesoverenskomsterne.

 

Rubrik nr. 15:

Antal sygedage på arbejdsdage opgøres ved at trække søn- og helligdage samt fridage på hverdage, hvor den ansatte har været syg, fra det totale antal sygedage inden for de sidste 12 på hinanden følgende måneder. Opgørelsen benyttes ved afgivelse af oplysninger til sygefraværsstatistikken.

 

Rubrikkerne nr. 16 - nr. 20:

Det angives ved afkrydsning, om fraværet skyldes en af de angivne årsager.

 

Rubrik nr. 21:

Der skal gøres bemærkninger, hvis fraværet er graviditetsbetinget før 8 uger før fødslen, men ikke falder ind under reglerne om barselsorlov.

 

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse nr. 265 af 28. november 1973 om sygedagslister.

 

 

 

 

Finansministeriet, den 16. september 1994

P.M.V.
E.B.
Margrethe Vestager


Bilag

 

Med hensyn til anvendelsen af sygedagslister henvises til Finansministeriets

cirkulære af 16. september 1994 om sygedagslister (fmst.nr. 94/94) Sygedagsliste

 

Navn

CPR-nr.

 

Stilling

Evt. arbejds-/tjenestenr.

 

Tjenestested

Evt. løbenummer

 

 

For tjenestemænd .

Dato for tjenestemandsansættelse

 

Til bemærkninger. Herunder oplysning om tjeneste med nedsat tjenestetid af helbredsmæssige grunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeperiode

 

 

 

Antal

timer

 

Antal

syge-

dage

i hver

syge-

peri-

ode

Samlet

antal

sygedage

inden for

de sidste

12 på

hinanden

flg. mdr.

 

Antal

syge-

dage

på ar-

bejds-

dage

Bemærkninger vedrørende fraværet (sæt x)

 

År og

kvartal

 

Dato

for

første

syge-

dag

Dato

for

sidste

syge-

dag

 

Ar-

bejds-

skade

Aftale

i.h.t.

dag-

penge-

lovens

§ 28

 

Barns

første

syge-

dag

Fravær

på grund af

 

 

 

 

Til bemærkninger

barsel-

orlov

adop-

tion

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                       

 

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 94/94