Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om overfaldsalarm på hyrevogne. (* 1)


Justitsministeriet skal herved til orientering oplyse, at man ved en dispensation fra de gældende bestemmelser for køretøjers lygter har tilladt, at der i hyrevogne installeres en overfaldsalarm, som kan beskrives således:

Alarmsystemet består af 2 røde lygter, der er sammenbygget med taxitaglygten. Disse lygter kan chaufføren aktivere ved en skjult kontakt i kabinen, og lygterne vil da blinke med ca. 120 blink i minuttet. Lygterne afbrydes ved en kontakt anbragt i bilens motorrum.

Hyrevognens kommunikationsradio aktiveres samtidig med lygterne, således at bestillingskontoret vil kunne høre samtalen i vognen.

Det understreges, at de pågældende lygter skal afgive rødt lys, og at anlægget kun må kunne afbrydes uden for bilens førerrum.

Justitsministeriet har forbeholdt sig senere at tilbagekalde dispensationen, såfremt de praktiske erfaringer, herunder eventuelt misbrug af systemet, skulle nødvendiggøre dette.

P. M. V.

E. B.

Henrik Waaben

Redaktionel note
  • (* 1) Optages i Juristforbundets gule færdselslovsamling.