Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om Barselsfonden

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Ansatte i staten mv. har som altovervejende hovedregel ret til fuld løn under barsels- og adoptionsorlov. De hermed forbundne udgifter vil fortrinsvis relatere sig til kvindelige ansatte på grund af disses gennemsnitligt større barselsfravær, som i praksis kan udgøre en barriere for ansættelse af kvinder.

2. I Finansloven for 1999 er det forudsat, jf. § 07.19.03. Barselsfonden, at institutionerne kan få refunderet merudgifter ved vikaransættelser under barsels- og adoptionsorlov.

Ordningen forventes videreført i 2000, men udbetalinger for dette år forudsætter, at der bevilges midler hertil. Finansministeriet, Økonomistyrelsen vil udsende meddelelse herom.

3. Refusionsordningen i 1999 omfatter ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, er også omfattet.

Endvidere gælder refusionsordningen for de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.

Dette indebærer f.eks., at kun ledere og lærere er omfattet på følgende skoleområder: Frie grundskoler (inkl. Børnehaveklasseledere), efterskoler, husholdsnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, folkehøjskoler samt private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Modtagere af statstilskud, som ikke falder ind under ovennævnte kriterier, er ikke omfattet af refusionsordningen.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign., kan der kun søges midler fra barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

4. Institutioner mv., der efter gældende regler udbetaler løn til en medarbejder under dennes barsels- eller adoptionsorlov herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage og som i den forbindelse ansætter en vikar i den pågældende stilling, kan fra fonden få refunderet et beløb, der skal bruges til dækning af vikarens løn. Refusionsbeløbet udgør forskellen mellem vikarens løn og dagpengerefusionen fra den orlovshavendes bopælskommune.

Som refusionsberettiget løn betragtes i denne sammenhæng den normale faste løn inkl. fast påregnelige tillæg, feriegodtgørelse, ATP, AER, arbejdsgivers arbejdsmarkedsbidrag og eventuelle pensionsbidrag, men ikke mer- og overarbejdsbetaling, tilfældigt forekommende ulempetillæg mv.

Refusion kan søges i fonden, når barsels- eller adoptionsorloven er afsluttet, og samtlige kommunale dagpengerefusioner er modtaget.

Der er dog mulighed for, at få udbetalt a conto refusion fra fonden for igangværende, men endnu ikke afsluttede barselsorlovsperioder.

A conto udbetaling beregnes på grundlag af afholdt udgift til vikarløn fratrukket modtagne eller beregnede kommunale refusioner for den ansøgte a conto periode.

Ved barselsperiodens afslutning foretager institutionen en endelig opgørelse over den samlede vikarudgift i hele barselsorlovsperioden og fratrækker modtagne kommunale refusioner samt eventuel modtaget a conto udbetaling fra fonden.

Hvis der til vikaransættelsen er knyttet løntilskud efter andre regler, indgår alene institutionens nettoudgift i grundlaget for refusionsberegningen.

5. Refusion fra barselsfonden vil også kunne ydes i de tilfælde, hvor den, der vikarierer for den orlovshavende medarbejder, indgår i et i forvejen i institutionen etableret »fast« vikarkorps. Hvis den stilling, der bliver ledig i forbindelse med barselsorlov, besættes ved intern funktion, kan der tilsvarende ydes refusion for lønnen til den vikar, der ansættes i den stilling, som herved bliver ledig p.g.a. funktionen.

6. Hvis den medarbejder, der har barsels- og adoptionsorlov, er ansat tidsbegrænset til at gennemføre et særligt projekt og aflønnet af specielle hertil knyttede midler, kan der - hvis opgaven ikke kan videreføres af en vikar - i stedet ydes refusion fra fonden i forbindelse med en eventuel forlængelse af ansættelsen.

7. Ved anmodning om udbetaling fra fonden udfyldes »Anmodning om refusion fra Barselsfonden« eller »Anmodning om a conto udbetaling fra Barselsfonden« optrykt som bilag II og III. Blanketterne findes tillige på Økonomistyrelsens hjemmeside. Anmodning sendes til:

 

Økonomistyrelsen

Forhandlingskontoret

Borgergade 18

Postboks 2193

1017 København K

Anmodning om refusion kan for 1999 indsendes henholdsvis 12. juli 1999, 15. oktober 1999 og 5. januar 2000. Anmodninger sendes samlet for en institution.

Institutionen er ansvarlig for, at det beregnede refusionsbeløb er korrekt.

For institutioner, der anvender SCL-systemet, kan der blive udskrevet et månedligt uddata til brug for beregning af de refusionsberettigede udgifter. Dette uddata kan anvendes som led i udarbejdelse af refusionsanmodning. Der henvises i øvrigt til særskilt SCL-brugervejledning fra Økonomistyrelsen.

8. For så vidt angår den regnskabsmæssige registrering for de institutioner, der følger statens regnskabsregler (Statens Kontoplan), henvises til vedlagte bilag I.

9. Henvendelse vedrørende refusionsordningen kan rettes til Økonomistyrelsens Forhandlingskontor.

10. Cirkulæret træder i kraft 11. juni 1999 og har virkning fra 1. januar 1999. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 62 af 30. januar 1998 om barselsfonden (Fmst.nr. 018-98).

Økonomistyrelsen, den 11. juni 1999

P.M.V.
E.B.
Peter Friis


Bilag 1

Bilag I

Regnskabsmæssig behandling af krav om udbetaling fra fonden, jf. cirkulærets punkt 8

(For institutioner som er omfattet af statens regnskabsvæsen mv., herunder Statens Kontoplan)

På basis af reglerne i dette cirkulære opgør institutionen, hvor stort et beløb institutionen er berettiget til at få udbetalt fra barselsfonden.

På basis af denne opgørelse udfærdiger institutionen:

En refusionsanmodning jf. bilag I og II som sendes til Økonomistyrelsen, Forhandlingskontoret, i underskrevet stand (jf. cirkulærets punkt 7). Refusionsanmodningen skal indeholde den nødvendige dokumentation for det beregnede refusionsbeløb.

Et bogføringsbilag til internt brug. Bogføringsbilaget skal regnskabsmæssigt afspejle refusionsanmodningen. Af hensyn til kontrolsporet skal bilaget derfor enten bilægges dokumentation for refusionsbeløbets beregning, eller bilaget skal henvise til en sag herom.

Når refusionsanmodningen afsendes, skal der samtidig ske en bogføring af refusionskravet. Dette gøres ved, at institutionen i sit eget regnskab bogfører:

     en indtægt på regnskabskonto 12.48 (kredit)

     en modpost på debitorkontoen 95.81 (debet)

I denne forbindelse bør det bemærkes, at der ikke er noget krav om at benytte SCL-systemet i forbindelse med opgørelse af refusionsbeløb, og registrering/kontering på konto 12.4x. kan foretages direkte i regnskabssystemet. Såfremt der registreres direkte i regnskabssystemet, medfører dette, at der ikke automatisk genereres oplysninger om de bevillingstimer/årsværk, der knytter sig til denne form for refusion. Personaleoplysningsskemaerne på finanslovsforslaget skal derfor manuelt tilrettes.

Når Økonomistyrelsen har godkendt refusionsanmodningen, sker udbetalingen af refusionsbeløbet. Posteringsgangen afhænger af udbetalingsformen:

Hvis der er tale om statsinstitutioner, hvortil der kan ske en til/fra-registrering, udlignes debitorkontoen ved, at Økonomistyrelsen bogfører:

en udligning af institutionens debitorkonto 95.81 ved en til/fra-registrering (kredit). Refusionsanmodningen, jf. punkt 7 skal derfor indeholde en oplysning om, hvilket registreringsnummer debitorposten er bogført på. Hvis den oprindelige debitorpost på konto 95.81 er bogført med en kontospecifikation på mere end disse 4 cifre, er det op til institutionen selv at foretage den endelige udligning heraf.

en udgift på § 07.19.03 i finansloven/statsregnskabet (barselsfonden) (debet).

Hvis der er tale om institutioner, hvor udbetalingen sker via Økonomistyrelsens kreditorsystem til institutionens pengeinstitutkonto, skal institutionen - når refusionsbeløbet modtages - selv bogføre:

en udligning af debitorkonto 95.81 (kredit)

en modpost på institutionskassen (debet)

Såfremt Økonomistyrelsen ikke kan godkende refusionsanmodningen, vil institutionen blive kontaktet af Økonomistyrelsen. Ved meddelelse af et refusionsbeløb, der afviger fra det ansøgte, skal institutionen foretage en korrektion svarende hertil af den oprindelige postering på kontiene 12.48 og 95.81. Når refusionsbeløbet herefter modtages, forholdes som ovenfor anført.


Bilag 2

Anmodning om refusion fra Barselsfonden

Institutionens navn:

Adr.:

Postnr.:

Tlf.nr.:

Den barselshavendes navn:

 

Stillingsbetegnelse:

Barselsorlov påbegyndt:

Barselsorlov afsluttet

Vikarens navn:

Stillingsbetegnelse:

 

Ansættelsesperiode:

Løn:

ATP:

AER:

AMBI:

Faste tillæg:

Institutionens pensionsbidrag:

Feriepenge:

 

I alt for periode:                                                                                  Kr.                       

I alt modtaget refusion fra kommunen                                                 Kr.                       

 

Tidligere modtaget a conto refusion fra Barselsfonden                         Kr.                       

Refusionsbeløb der søges i barselsfonden                                           Kr.                       

 

Beløbet anvises til giro/bank:                             reg. nr.:                           Kontonr.:

Beløbet anvises via SCR-systemet,                   reg.nr.:

     Dato:                                                                Underskrift:

 

 

Anmodningen sendes til:                      Økonomistyrelsen, Forhandlingskontoret

                                                         Borgergade 18

                                                         1017 København K


Bilag 3

Anmodning om a conto udbetaling fra Barselsfonden

Institutionens navn:

Adr.:

Postnr.:

Tlf.nr.:

Den barselshavendes navn:

 

Stillingsbetegnelse:

Barselsorlov påbegyndt:

Vikarens navn:

Stillingsbetegnelse:

 

Ansættelsesperiode:

Løn:

ATP:

AER:

AMBI:

Faste tillæg:

Institutionens pensionsbidrag:

Feriepenge:

 

I alt for periode:                                                                                  Kr.                       

 

A conto udbetaling

 

Samlet løn i perioden                                                                         Kr.                       

Samlet modtaget/beregnet refusion
fra kommunen i denne periode:                                                           Kr.                       

I alt a conto udbetaling                                                                       Kr.                       

 

Beløbet anvises til giro/bank:                             reg. nr.:                           Kontonr.:

Beløbet anvises via SCR-systemet,                   reg.nr.:

     Dato:                                                                Underskrift:

 

 

Anmodningen sendes til:                      Økonomistyrelsen, Forhandlingskontoret

                                                         Borgergade 18

                                                         1017 København K

 

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 027-99