Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om »studenterkørsel«


Færdselsstyrelsen bemyndiger herved efter forhandling med Skatteministeriet politiet til at tillade kørsel med elever, der har bestået en afsluttende eksamen, som traditionelt fejres med en kørsel, efter følgende retningslinier:

1. Vare-/lastbiler kan benyttes, uanset at de er registreret på gule nummerplader. For traktorer med påhængsvogn gælder, at begge køretøjer skal være registrerede.

2. Inden kørslen skal der være tegnet en særlig forsikring, der dækker personbefordringen.

3. De til kørslen benyttede køretøjer skal være forsynet med solidt fastgjorte sider, for- og bagsmæk af mindst 90 cm's højde.

4. Inden kørslen skal køretøjet forevises for Statens Bilinspektion med henblik på godkendelse af køretøjets sider samt for- og bagsmæk, jf. pkt. 3.

5. Kørsel må ikke foregå på motorvej.

6. De enkelte politikredse kan stille særlige betingelser af færdselssikkerhedsmæssig art, såfremt lokale forhold tilsiger dette.

De under pkt. 2-6 anførte betingelser skal fremgå af tilladelsen.

Tilladelsen er ikke gyldig, før Statens Bilinspektion ved påtegning på tilladelsen har godkendt afskærmningen. Denne forevisning vil være gebyrfri.

Kørsel med hestekøretøj kræver ingen særlig tilladelse, men det henstilles, at politiet ved eventuelle henvendelser som sådan kørsel henleder opmærksomheden på, at der bør tegnes en forsikring, der dækker denne kørsel, således at passagererne i givet fald kan holdes skadesløse.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 15. maj 1990 ophæves.

Færdselsstyrelsen, den 12. januar 1995

Christian Duus

Officielle noter

Ingen