Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af cirkulære om vejafmærkning


Til politi- og vejmyndigheder

1. Med Trafikministeriets cirkulære nr. 161 af 29. august 1994 ændredes Justitsministeriets cirkulære nr. 96 af 24. juni 1992 om afmærkning. For det første er ændringerne en opfølgning af den seneste ændring af vejafmærkningsbekendtgørelsen, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 199 af 16. marts 1994. Dernæst er ændringerne en konsekvens af Trafikministeiets nye struktur, ifølge hvilken konkrete sager så vidt muligt ikke skal behandles på departementalt niveau.

2. Afgørelser om afmærkning med B 13 Stop træffes fremover af politiet efter samtykke fra vejbestyrelsen. De retningslinier, der er beskrevet i ændringscirkulærets punkt 6, er ikke udtryk for nogen ændret holdning til anvendelsen af denne reguleringsform i forhold til dagens situation.

3. Angivelse af anbefalet hastighed i forbindelse med tavlerne A 41 - A 42 vejvisning (undertavle UA 41 Hastighedsangivelse ) skal ikke længere godkendes af ministeriet, jf. ændringscirkulærets punkt 4. Det samme er tilfældet for E 41 Hastighedsangivelse ved frakørsel, jf. ændringscirkulærets punkt 11. Den anviste hastighed fastsættes fremover af politiet efter samtykke fra vejbestyrelsen.

Ved fastsættelse af den anviste hastighed kan nedenstående sammenhænge mellem vejens horisontalradius og den anbefalede hastighed tjene til vejledning. Tabellen baseres på, at vejens sidehældning er 60 0/00, og at der ikke er pludseligt knæk, dårlig friktion eller lignende i kurven. Det anbefales, at politiet inden fastsættelsen af den vejledende hastighed har prøvekørt det aktuelle sving. Det bør tilstræbes, at en rutineret bilist ikke kan gennemkøre kurven uden at føle en væsentlig sideacceleration ved en hastighed, der ligger ca. 10 km/t over den anbefalede.

Der forventes udarbejdet nærmere vejregler vedrørende emnet.

 

 Radius m  Hastighed km/h 

  10      20 

  20      30 

  30      35 

  40      40 

  50      45 

  60      50 

  80      60 

  100     60-70 

4. Sager vedrørende opsætning eller flytning af E 55 Tættere bebygget område og E 56 Ophør af tættere bebygget område afgøres nu i alle tilfælde af politiet efter forhandling med vejbestyrelsen, jf. ændringscirkulærets punkt 12.

Med venlig hilsen

Henrik S. Ludvigsen

Trafikteknisk konsulent

Officielle noter

Ingen