Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 237 af 14. juni 1965 om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser med de ændringer, der følger af lov nr. 208 af 23. maj 1979


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at foretage projektering til forberedelse af anlægget af en nord-sydgående hovedlandevej i Jylland, udbygget som motorvej, fra landegrænsen umiddelbart vest for Padborg til området omkring Ålborg med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet.

Stk. 2. Motorvejens linje føres øst for den sønderjyske længdebane fra et punkt vest for Bov til Kolding, vest om Kolding, på højbro over Vejle Fjord, vest om Skanderborg, øst om Brabrand Sø til omfartsvejen vest om Randers og fra denne videre vest om Rold Skov til motorvejen ved Bonderup, der er under udførelse.

§ 2. Ministeren bemyndiges til at foretage projektering til forberedelse af følgende andre hovedlandevejsanlæg i tilknytning til den i § 1 nævnte motorvej:

1. En hovedlandevej, udbygget som motorvej, fra den under udførelse værende motorvej fra ny vejbro over Lille-Bælt til Kolding ved Taulov, forløbende i nordvestlig retning til den i § 1 omhandlede motorvej ved Smidstrup.

2. En hovedlandevej, udbygget som motorvej, fra den i § 1 omhandlede motorvej syd for Brabrand Sø til århus bys centrum.

3. En hovedlandevej i forlængelse af hovedlandevej A 31 fra Sønderborg til den i § 1 omhandlede motorvej syd for Åbenrå.

5. En forlægning af hovedlandevej A 25, Tønder-Kolding, fra Tankedal til den i § 1 omhandlede motorvej og hovedlandevej A 10 syd for Kolding.

6. (Ophævet).

7. (Ophævet).

8. En forlægning af hovedlandevej A 15 fra Framlev syd om Brabrand Sø til den i § 1 omhandlede motorvej og dennes afgrening til Århus' centrum.

9. En forlægning af hovedlandevej A 13 syd for Suldrup til den i § 1 omhandlede motorvej ved Albæk.

§ 3. Ministeren bemyndiges til at udarbejde et skitseprojekt for en afskærende motorvejslinje fra et punkt på den i § 1 omhandlede motorvej mellem Skanderborg og Århus, vest om Brabrand Sø til den nævnte motorvej mellem Århus og Randers.

§ 4. Såfremt der i tiden, indtil lovforslag til de i §§ 1-3 nævnte anlæg kan være udarbejdet og vedtaget, projekteres eller udføres bebyggelse eller andre foranstaltninger, der skønnes at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordyre en senere gennemførelse af anlæggene, kan ministeren erhverve de arealer m.v., der er nødvendige til anlæggenes gennemførelse.

Stk. 2. Erhvervelsen kan om fornødent ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 5. Udgifterne ved gennemførelsen af de i denne lov omhandlede foranstaltninger afholdes af vejfonden.

§ 6. Dokumenter, udskrifter og attester m.v., der udfærdiges i forbindelse med de af denne lov omfattede anlæg, fritages for stempel- og tinglysningsafgifter samt andre afgifter til det offentlige.

Den 1. juli 1988

Poul Hansen

Kontorchef

Officielle noter

Ingen