Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

 

Kapitel 1

Lånebemyndigelse

§ 1. Finansministeren bemyndiges til at udstede indenlandske obligationer og andre gældsbeviser, herunder præmieobligationer, til et samlet beløb af indtil 75 mia kr.

§ 2. Ud over det i § 1 anførte beløb bemyndiges finansministeren til at udstede indenlandske obligationer og andre gældsbeviser, herunder præmieobligationer, svarende til afdrag og indfrielser af indenlandske statslån.

Kapitel 2

Særlige regler for præmieobligationslån

§ 3. Lov nr. 145 af 13. april 1938 om mortifikation af værdipapirer finder ikke anvendelse på præmieobligationer.

§ 4. Lov nr. 146 af 13. april 1938 om gældsbreve § 49 finder ikke anvendelse på præmieobligationer og de derpå faldne præmier.

Stk. 2. Præmier, som ikke er krævet udbetalt inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder statskassen.

§ 5. Retten til en uforfalden præmie eller andel i en sådan må ikke i erhvervsmæssigt øjemed gøres til genstand for særskilt køb, belåning eller lignende disposition.

Stk. 2. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes med bøde.

§ 6. Ved udbetaling af præmier fradrages en afgift på 15 pct. beregnet af den del af præmiebeløbet, der overstiger 200 kr. Afgiften tilfalder statskassen.

Stk. 2. Præmierne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 7. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Kapitel 2 finder kun anvendelse på præmieobligationslån, der er udstedt eller forlænget efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 3. Lov nr. 618 af 8. december 1982 om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån § 2 ophæves.

Givet på Christiansborg slot, den 28. marts 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Ingrid
Dronning af Danmark
Rigsforstander

/Henning Christophersen