Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fornyelse af to statspræmieobligationslån

 

 

I henhold til § 2 i lov nr. 133 af 28. marts 1984 om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån fastsættes:

§ 1. Til erstatning for det i henhold til lov nr. 123 af 23. marts 1948 udstedte og i lov nr. 72 af 26. marts 1958 og lov nr. 63 af 13. marts 1968 samt lov nr. 576 af 16. november 1977 forlængede statspræmieobligationslån, der forfalder til tilbagebetaling den 20. juni 1988, optages et nyt statspræmieobligationslån på 100 mill. kr.

Stk. 2. Til erstatning for det i henhold til lov nr. 326 af 28. november 1958 udstedte og i lov nr. 587 af 15. december 1972 forlængede statspræmieobligationslån, der forfalder til betaling den 1. december 1988, optages et nye statspræmieobligationslån på 100 mill. kr.

§ 2. De nye lån optages på den måde, at gyldigheden af de til hvert lån udstedte 2 mill. stk. præmieobligationer, hver af pålydende værdi 50 kr., forlænges for en 10-årig periode fra henholdsvis den 20. juni 1988 og den 1. december 1988.

Stk. 2. Obligationerne, der ikke bærer rente, deltager fortsat i halvårlige præmieudlodninger for hvert lån til et beløb af 1,75 mill. kr. Præmiebetaling foregår på grundlag af udtrækning mellem samtlige obligationer af lånene.

§ 3. Obligationsejere, der ønsker deres præmieobligationer indløst, er berettigede til at få obligationerne betalt af statskassen med den pålydende værdi uden fradrag af skat eller afgift til staten.

Stk. 2. Obligationer i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 1 er forældede, såfremt de ikke er indløst senest den 20. juni 2001. Obligationer i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 2 er forældede, såfremt de ikke er indløst senest den 1. december 2001.

§ 4. De præmieobligationer, som måtte blive indløst efter bestemmelserne i § 3, stk. 1, kan finansministeren afhænde til dagskurs.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Finansministeriet, den 18. december 1987

Palle Simonsen

/Bjarne Skafte