Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om privatbanerne

Herved bekendtgøres lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, med de ændringer der følger af lov nr. 192 af 29. marts 1989 og lov nr. 233 af 4. april 1995.


§ 1. Loven omfatter banevirksomheder uden for DSB, der driver jernbanetrafik i henhold til koncession udstedt i medfør af anlægsloven for den pågældende jernbane.

§ 2. Banevirksomhederne står under trafikministerens administrative, økonomiske og tekniske tilsyn.

Stk. 2. Trafikministeren godkender vedtægter, der bl.a. skal indeholde bestemmelser om ministerens beføjelser over for virksomhederne.

Stk. 3. Finansministeren godkender regler vedrørende løn-, ansættelses- og pensionvilkår for tjenestemænd, der er ansat ved banevirksomhederne.

§ 3. Af en banevirksomheds driftsunderskud samt udgifter til investering i jernbanemateriel og anlægsarbejder til jernbanedriften betaler staten 70 pct. mod, at de kommuner og amtskommuner, der er interesserede i banevirksomheden, betaler 30 pct., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Ved opgørelsen af driftsunderskuddet ses bort fra pensionsudgifterne. Staten betaler 85 pct. af disse udgifter, og de kommuner og amtskommuner, der er interesserede i banevirksomheden, betaler 15 pct.

Stk. 3. Udfører banevirksomheden busvirksomhed, som ikke er udskilt i et selvstændigt aktieselskab efter § 5 a, skal der ved opgørelsen af driftsunderskuddet ses bort fra underskud som følge af denne busvirksomhed, hvorimod et eventuelt overskud skal medregnes.

Stk. 4. Er busvirksomheden i henhold til § 5 a, udskilt i et selvstændigt aktieselskab, indgår udbytte til banevirksomheden fra busselskabet i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet.

Stk. 5. Ved opgørelsen af driftsunderskuddet ses bort fra underskud som følge af drift af fragtruter.

Stk. 6. Der kan ske udbetaling a conto af tilskuddene på grundlag af budgettet for virksomheden.

Stk. 7. Udbetaling af tilskud og a contoudbetaling sker på grundlag af et årsregnskab henholdsvis et budget, der er godkendt af trafikministeren, og er i øvrigt betinget af, at vedtægten for banevirksomheden er godkendt af trafikministeren, og at banevirksomheden følger de bestemmelser, som ministeren træffer i medfør af vedtægten.

§ 4. Hovedstadsområdets Trafikseselskab eller en fælleskommunal trafikvirksomhed, jf. § 4 i lov nr. 114 af 29. marts 1978 om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, kan beslutte helt eller delvis at overtage de økonomiske forpligtelser, som i henhold til § 3 påhviler de kommuner og amtskommuner, der er interesserede i banevirksomheden.

§ 5. Uenighed mellem de kommuner og amtskommuner, der er intereserede i en banevirksomhed, om den indbyrdes fordeling af de kommunale tilsvar i henhold til § 3, stk. 1, 2 og 6, kan af banevirksomheden indbringes for trafikministeren til endelig administrativ afgørelse.

Stk. 2. Trafikministeren træffer endvidere den endelige administrative afgørelse om, hvorvidt en kommune eller amtskommune skal anses for at være interesseret i en banevirksomhed.

§ 5 a. Banevirksomheden kan med trafikministerens godkendelse oprette et aktieselskab med det formål at drive busvirksomhed på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 2. Selskabet overtager driften af den buskørsel, der udføres af den pågældende privatbane.

Stk. 3. Selskabet kan med trafikministerens godkendelse udføre busvirksomheden i helt eller delvist ejede datterselskaber eller i samarbejde med andre virksomheder.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1984. For 1984 opgøres størrelsen af tilskuddene efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Følgende love ophæves:

  • 1) Lov nr. 53 af 14. marts 1931 om Statshjælp til Privatbanerne.
  • 2) Lov nr. 130 af 23. marts 1948 om Statsstøtte til Modernisering m.v. af Privatbanerne.
  • 3) Lov nr. 187 af 12. april 1949 om dækning af vanskeligt stillede privatbaners underskud.
  • 4) Lov nr. 35 af 2. marts 1955 om midlertidigt driftslån til vanskeligt stillede privatbaner.
  • 5) Lov nr. 54 af 16. marts 1956 om visse foranstaltninger til støtte for privatbanerne samt om ændring i lov nr. 187 af 12. april 1949 om dækning af vanskeligt stillede privatbaners underskud.
  • 6) Lov nr. 340 af 23. december 1959 om privatbanernes pensionsforpligtelser.
  • 7) Lov nr. 130 af 31. marts 1971 om dækning af privatbanernes pensionsforpligtelser.

Trafikministeriet, den 2. maj 1995

Jan Trøjborg

/ Petter Møller

Officielle noter

Ingen