Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om DSB

Herved bekendtgøres lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 9. maj 1989, med de ændringer, der følger af lov nr. 169 af 14. marts 1990.


Kapitel 1

Lovens gyldighedsområde, internationale konventioner,

befordringsreglementer og tariffer, overenskomster med andre befordringsvirksomheder, befordringspligt, ansvar for personalet

Lovens gyldighedsområde

§ 1. Loven gælder for befordringer over jernbanestrækninger, som drives af DSB (Danske Statsbaner), og på DSBs færgeoverfarter.

Stk. 2. Lovens regler om befordring af gods finder tilsvarende anvendelse på befordring af gods med DSBs bilruter.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder kan for færgeoverfarter til udlandet i tarifferne fastsætte afvigende bestemmelser.

Internationale konventioner

§ 2. Regeringen kan indgå konventioner med andre stater om befordring af personer, bagage og gods. Bestemmelserne i sådanne konventioner gælder her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Befordringsreglementer og tariffer,

overenskomster med andre

befordringsvirksomheder

§ 3. DSB fastsætter i befordringsreglementer og tariffer nærmere regler om befordring efter loven.

Stk. 2. Udgivelsen af befordringsreglementer og tariffer samt tillæg til disse bekendtgøres i Statstidende med angivelse af, fra hvilken dag de træder i kraft. Reglementerne, tarifferne og prislisterne skal kunne købes gennem stationerne.

Stk. 3. DSB kan indgå tarifoverenskomster med inden- og udenlandske befordringsvirksomheder om den gennemgående befordring.

Befordringspligt

§ 4. DSB skal befordre personer og bagage samt gods efter lovens bestemmelser, når:

 • 1) passageren, henholdsvis afsenderen, efterkommer lovens, befordringsreglementernes og tariffernes bestemmelser,
 • 2) befordringen er mulig med de befordringsmidler, der normalt er tilstrækkelige til dækning af trafikkens behov,
 • 3) befordringen ikke hindres af forhold, som DSB hverken kan afværge eller afhjælpe.

Stk. 2. Hvis befordringsmidlerne midlertidigt er utilstrækkelige, kan DSB dog lade mere regelmæssigt forekommende befordringer nyde forret.

Stk. 3. Hvis samfunds- eller tvingende driftshensyn kræver det, kan DSB ved offentlig bekendtgørelse bestemme, at driften midlertidigt skal indstilles helt eller delvis, at visse sendinger midlertidigt skal være udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring, og at visse befordringer midlertidigt skal nyde forret.

Ansvar for personalet

§ 5. DSB er ansvarlig for sit personale og andre personer, som DSB anvender ved udførelsen af befordringerne.

Kapitel 2

Befordring af passagerer

Ret til befordring

§ 6. Passageren skal fra rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig billet eller kort, som skal opbevares under hele rejsen og på forlangende forevises det kontrollerende personale. Benyttede billetter kan forlanges afleveret ved rejsens afslutning.

Stk. 2. Regler om overgang til anden vognklasse, ændring af rejserute, anvisning og reservering af pladser samt overdragelse af billetter og kort fastsættes i befordringsreglementet.

Passagerer uden gyldig billet eller kort

§ 7. En passager, der ikke har gyldig billet eller kort til den vognklasse, han benytter, skal snarest muligt efter rejsens begyndelse uopfordret oplyse dette til det kontrollerende personale. Han skal herefter i toget købe billet mod takstmæssig betaling med et tillæg, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Undlader passageren at oplyse det kontrollerende personale om forholdet eller at købe billet som nævnt i stk. 1, eller nægter han at forevise billet eller kort, skal han efter reglerne i befordringsreglementet betale dobbelt takst, dog mindst et beløb, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 3. For strækninger uden regelmæssig billetkontrol kan ministeren fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Betaler passageren ikke straks det beløb, der afkræves ham efter foranstående bestemmelser, kan han udelukkes fra befordring.

Personer, som er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring

§ 8. Personer, som er berusede eller opfører sig upassende, er udelukket fra befordring eller fra viderebefordring.

Stk. 2. Personer, som af andre grunde øjensynligt vil være til besvær for deres medpassagerer, herunder personer under politiledsagelse, befordres kun i særskilt vognafdeling.

Medbringelse af håndbagage og dyr

§ 9. Passagerer kan medbringe håndbagage og dyr i tog og på færger efter bestemmelserne i befordringsreglementet.

Stk. 2. Passageren bærer selv ansvaret for sin håndbagage og de dyr, han medbringer. Han skal erstatte enhver skade, som forvoldes heraf, medmindre der foreligger fejl fra DSBs side.

Forsinkelse af tog eller færger

§ 10. Forsinkelse af tog eller færger begrunder ikke erstatningskrav mod DSB.

Kapitel 3

Befordring af indskrevet bagage

Genstande, der modtages til befordring.

Indlevering. Bagagebevis

§ 11. Det bestemmes i befordringsreglementet, hvilke genstande der kan indleveres til befordring som indskrevet bagage, og i hvilke forbindelser befordring kan ske. Som betingelse for befordringen skal passageren forevise billet eller kort, der er gyldig mindst til bagagens bestemmelsesstation.

Stk. 2. Ved indleveringen af bagagen udleveres der passageren et bagagebevis.

Passagerens ansvar for sin indskrevne bagage. Fragttillæg

§ 12. DSB har til enhver tid ret til at undersøge, om den indskrevne bagage opfylder bestemmelserne i § 11. Passageren skal så vidt muligt have lejlighed til at overvære undersøgelsen.

Stk. 2. Er genstande befordret som indskrevet bagage i strid med bestemmelserne i § 11, skal passageren betale forskellen mellem taksten for befordring som indskrevet bagage og taksten for befordring som gods samt et fragttillæg efter regler, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 3. I det i stk. 2 nævnte tilfælde er passageren ansvarlig for enhver skade, der er en følge af overtrædelsen.

Udlevering

§ 13. Bagagen udleveres mod aflevering af bagagebeviset. De nærmere regler fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Passageren kan nægte at modtage bagagen, så længe en forlangt undersøgelse til konstatering af en påstået skade ikke er iværksat.

Uanbringelig bagage

§ 13 a. Bagage, som ikke afhentes, og som ikke kan anbringes hos rette indehaver, kan sælges af DSB efter en nærmere i befordringsreglementet fastsat frist. Salget kan ske ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder. Genstande, der er udsat for hurtig fordærvelse, kan uanset 1. pkt. straks sælges bedst muligt. Salg må bortset fra offentlige auktionssalg ikke ske til personer, der er ansat ved DSB, eller til disses husstande. De nærmere regler for salget fastsættes i befordringsreglementet.

DSBs ansvar for indskrevet bagage

§ 14. Medmindre andet følger af stk. 2-4, er DSB ansvarlig for forsinket levering og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af indskrevet bagage eller ved beskadigelse af denne i tidsrummet fra dens modtagelse til befordring og indtil udleveringen efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5.

Stk. 2. Passageren kan betragte et manglende stykke bagage som tabt, hvis udlevering ikke har kunnet finde sted inden 14 dage efter bagagens normale ankomsttid.

Stk. 3. Ved forsinket levering skal DSB, når passageren ikke beviser, at der derved er opstået noget tab, betale en erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 4. Beviser passageren, at der ved forsinkelsen er lidt et tab, betales erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige det firdobbelte af den i stk. 3 nævnte erstatning.

Stk. 5. Den højeste erstatning, der kan forlanges udbetalt for et bortkommet eller beskadiget stykke bagage, fastsættes i befordringsreglementet, jf. dog § 37.

Stk. 6. Ved forsinket levering af biler, motorcykler med sidevogn, påhængsvogne og campingvogne, der befordres som indskrevet bagage, skal DSB kun yde erstatning, hvis et tab påvises, og ikke ud over fragtbeløbet.

Kapitel 4

Befordring af køretøjer m.v. på færgeoverfarter

§ 15. Bestemmelser om befordring af køretøjer m.v. på færgeoverfarter fastsættes i befordringsreglementerne og tarifferne.

Stk. 2. DSB er ansvarlig for skade, der opstår ved helt eller delvist tab eller beskadigelse af køretøjer m.v. på færgeoverfarter efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra DSBs side, jf. § 37, kan erstatningen ikke overstige de beløb, der er fastsat i befordringsreglementet.

Stk. 3. DSB er fritaget for ansvar efter stk. 2, når tabet eller skaden er en følge af den særlige risiko, der er forbundet med ombord- og ilandsætning under medvirken af køretøjets fører, og af overførsel på åbent færgedæk.

Kapitel 5

Befordring af gods

Befordringsarter

§ 16. De forskellige befordringsarter fastsættes i befordringsreglementet.

Genstande, der er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring

§ 17. Udelukket fra befordring er:

 • 1) stoffer og genstande, der efter bilag A til godsbefordringsreglementet er udelukket fra befordring,
 • 2) genstande, der på grund af deres omfang, vægt eller beskaffenhed ikke egner sig til den forlangte befordring under hensyn til banernes indretninger eller materiel.

Stk. 2. På visse betingelser modtages til befordring:

 • 1) stoffer og genstande, der er nævnt i bilag A til godsbefordringsreglementet, på de der anførte betingelser,
 • 2) genstande, hvis befordring på grund af deres omfang, vægt eller beskaffenhed frembyder særlige vanskeligheder. Befordringen sker på betingelser, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af DSB.

Stk. 3. Afsenderen skal erstatte ethvert tab, som DSB påføres, hvis han indleverer gods, der er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring, under urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse eller i strid med gældende sikkerhedsforskrifter.

Fragtbrev. Ansvar for angivelser i fragtbrevet. Fragttillæg

§ 18. Afsenderen skal efter reglerne i befordringsreglementet medgive sendinger udfyldte fragtbreve eller andre befordringsdokumenter, der tillægges samme gyldighed som fragtbreve. Han er ansvarlig for rigtigheden af de angivelser og erklæringer, som han har anført i fragtbrevet. Han er ansvarlig for alle følger af, at disse angivelser eller erklæringer er urigtige, unøjagtige, ufuldstændige eller ikke er anført på den til dem bestemte plads.

Stk. 2. DSB har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne i fragtbrevet, og om de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilag A til godsbefordringsreglementet, er iagttaget. Den rådighedsberettigede skal så vidt muligt have lejlighed til at overvære undersøgelsen.

Stk. 3. Det fastsættes i befordringsreglementet, i hvilket omfang DSB ved godsets modtagelse skal kontrollere, at det i fragtbrevet angivne antal godsstykker og den angivne vægt er rigtig. DSB er i sådanne tilfælde ansvarlig for disse angivelser, medmindre der kan føres bevis i modsat retning.

Stk. 4. Uanset betaling af fragtforskellen og erstatning for eventuel skade kan DSB i følgende tilfælde opkræve et fragttillæg, hvis størrelse fastsættes i befordringsreglementet:

 • 1) ved urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse af stoffer og genstande, der efter bilag A til godsbefordringsreglementet er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring, eller når de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilag A til godsbefordringsreglementet, ikke er iagttaget,
 • 2) når lastgrænsen for en vogn er overskredet i tilfælde, hvor læsning er foretaget af afsenderen, og hvor denne ikke i fragtbrevet har forlangt vognen vejet af DSB,
 • 3) ved anden urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse af godset eller ved for lav vægtangivelse.

Afslutning af fragtkontrakten

§ 19. Fragtkontrakten er sluttet, når DSB har modtaget godset til befordring med tilhørende fragtbrev. Når fragtbrevet er godtaget af DSB, udgør det bevis for fragtkontrakten.

Stk. 2. Fragtbrevets angivelser om vægt og stykketal udgør dog kun bevis mod DSB, hvis DSB efter bestemmelserne i befordringsreglementet skal kontrollere rigtigheden heraf, eller hvis DSB på anmodning har påtaget sig at kontrollere angivelserne. Angivelserne kan dog også bevises på anden måde.

Leveringsfrister

§ 20. Godset skal leveres inden for de leveringsfrister, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Under usædvanlige forhold, der medfører en ualmindelig trafikstigning eller ualmindelige driftsvanskeligheder, kan leveringsfristerne midlertidigt forlænges eller sættes ud af kraft ved offentlig bekendtgørelse.

Godsets tilstand. Emballering

§ 21. Når DSB modtager gods til befordring, som bærer åbenbare tegn på beskadigelse, kan det forlanges, at der gøres særskilt bemærkning i fragtbrevet om godsets tilstand.

Stk. 2. Når godset efter sin natur kræver emballering, skal afsenderen emballere det således, at det er beskyttet mod helt eller delvist tab og beskadigelse under befordringen og ikke kan volde skade på personer, materiel eller andet gods. Emballeringen skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i befordringsreglementet.

Stk. 3. Har afsenderen ikke overholdt bestemmelserne i stk. 2, kan DSB enten nægte at modtage godset eller forlange, at afsenderen i fragtbrevet anerkender, at sendingen er uemballeret eller mangelfuldt emballeret.

Stk. 4. Afsenderen er ansvarlig for alle følger af, at emballeringen mangler eller er mangelfuld. Han skal erstatte DSB det tab, som lides i den anledning. Indeholder fragtbrevet ingen angivelse derom, påhviler det DSB at bevise, at emballeringen har manglet eller været mangelfuld.

Godsets indlevering og læsning

§ 22. Regler om afhentning, indlevering, mærkning og læsning af gods, fristerne for indlevering og læsning af gods, bestilling og læsning af vogne eller andet materiel samt beregning af oplagspenge eller vognleje for forsinket indlevering og læsning fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Når læsningen er foretaget af afsenderen, er denne ansvarlig for alle følger af en mangelfuld læsning. Han skal navnlig erstatte DSB den skade, som lides i den anledning. Bevisbyrden for den mangelfulde læsning påhviler DSB.

Udlevering

§ 23. DSB skal på bestemmelsesstationen udlevere adressaten fragtbrevet og godset mod kvittering og mod betaling af de beløb, der er henvist til betaling af adressaten. Modtagelse af fragtbrevet uden indsigelse forpligter adressaten til at betale DSB de beløb, der er henvist til opkrævning hos ham.

Stk. 2. Efter godsets ankomst til bestemmelsesstationen kan adressaten af DSB kræve overgivelse af fragtbrevet og udlevering af godset, jf. dog stk. 3. Er det fastslået, at godset er gået tabt, eller er det ikke ankommet inden den i § 32, stk. 1, fastsatte frist, kan adressaten i eget navn gøre sine rettigheder efter fragtkontrakten gældende over for DSB.

Stk. 3. DSB kan udlevere godset til adressaten andetsteds end på bestemmelsesstationen. I disse tilfælde regnes godset først for udleveret med denne aflevering.

Stk. 4. Selv om adressaten har modtaget fragtbrevet og betalt befordringsomkostningerne, kan han nægte at modtage godset, så længe en af ham forlangt undersøgelse til konstatering af en påstået skade ikke er iværksat.

Stk. 5. De nærmere regler om fragtbrevets og godsets udlevering, herunder regler om underretning af adressaten, godsets afhentning eller tilbringning, fristen for afhentning af gods og følgerne af afhentningsfristens overskridelse, fastsættes i befordringsreglementet.

Omkostningernes betaling

§ 24. Fragt, gebyrer og andre omkostninger, der påløber fra godsets modtagelse til befordring og til dets udlevering, skal betales af afsenderen eller af adressaten. Omkostningerne kan deles efter regler, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. DSB kan i befordringsreglementet bestemme, at afsenderen skal betale omkostningerne for visse befordringsarter samt for gods, som efter DSBs skøn er udsat for hurtig fordærvelse, eller som på grund af sin ringe værdi eller sin natur ikke med sikkerhed dækker omkostningerne.

Stk. 3. Kan størrelsen af de omkostninger, som afsenderen vil betale, ikke fastslås ved indleveringen, kan DSB som sikkerhed kræve, at der mod kvittering deponeres et beløb, som skønnes at dække omkostningerne.

Efterkrav

§ 25. Afsenderen kan trække efterkrav på godset indtil dettes værdi. DSB har dog ikke pligt til at lade efterkrav trække på sendinger, for hvilke fragten efter § 24, stk. 2, kan forlanges betalt af afsenderen.

Stk. 2. DSB har ikke pligt til at udbetale efterkravet, før beløbet er blevet indbetalt af adressaten.

Stk. 3. Er godset eller en del deraf blevet udleveret til adressaten, uden at denne har betalt efterkravet, skal DSB mod regres til adressaten erstatte afsenderen hans tab. Erstatningen kan dog ikke overstige efterkravets beløb.

Stk. 4. For efterkrav beregnes gebyr efter regler i befordringsreglementet.

Tegning af interesse i afleveringen

§ 26. Der kan tegnes interesse i afleveringen for visse befordringsarter efter regler, der fastsættes i befordringsreglementet.

Afsenderens ret til at ændre fragtkontrakten

§ 27. Afsenderen kan ændre fragtkontrakten efter regler, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Afsenderens ordrer om ændring af fragtkontrakten skal gives ved en skriftlig erklæring efter en formular, der optages i befordringsreglementet. Enhver ordre, der gives af afsenderen i anden form, er ugyldig.

Stk. 3. DSB efterkommer kun afsenderens ordrer, når de er givet gennem afsendelsesstationen. Afsenderen kan forlange, at ordrerne for hans regning skal videregives telegrafisk, telefonisk eller pr. fjernskriver.

Stk. 4. Afsenderen kan ændre fragtkontrakten, indtil adressaten har:

 • 1) modtaget fragtbrevet uden indsigelse,
 • 2) modtaget godset eller
 • 3) gjort sine rettigheder efter fragtkontrakten ifølge § 23, stk. 2, gældende.

Stk. 5. Fra det tidspunkt, hvor afsenderens ret til at ændre fragtkontrakten er ophørt efter stk. 4, skal DSB alene rette sig efter adressatens ordrer.

Stk. 6. DSB kan kun nægte eller udskyde udførelsen af afsenderens ordrer i følgende tilfælde:

 • 1) når udførelsen ikke længere er mulig på det tidspunkt, da ordrerne tilgår den station, der skal udføre dem,
 • 2) når udførelsen vil forstyrre den regelmæssige drift,
 • 3) når godsets værdi skønnes ikke at kunne dække alle de omkostninger, der følger af ordrerne, medmindre disse omkostninger straks betales, eller der stilles sikkerhed for dem.

Stk. 7. For omkostningerne, der opstår ved udførelsen af afsenderens ordrer, hæfter godset, medmindre omkostningerne skyldes fejl hos DSB.

Stk. 8. Hvis der foreligger fejl hos DSB, er DSB under forbehold af bestemmelserne i stk. 6 ansvarlig for følgerne af, at en efter denne paragraf given ordre ikke udføres eller udføres urigtigt. Den erstatning, som skal betales, kan dog ikke overstige erstatningen for tab af godset.

Hindringer for befordringen eller afleveringen

§ 28. Gods, der ikke kan anbringes hos adressat eller afsender, kan sælges af DSB efter en nærmere i befordringsreglementet fastsat frist. Salget kan ske ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder. Genstande, der er udsat for hurtig fordærvelse, kan uanset 1. pkt. straks sælges bedst muligt. Salg må bortset fra offentlige auktionssalg ikke ske til personer, der er ansat ved DSB, eller til disses husstande. De nærmere regler for salget fastsættes i befordringsreglementet.

Stk. 2. Regler om fremgangsmåden i tilfælde af hindringer for befordringen eller afleveringen fastsættes i befordringsreglementet.

Sikkerhed for DSBs rettigheder

§ 29. Godset hæfter for fragten og alle andre derpå hvilende afgifter og omkostninger. Denne ret for DSB vedvarer, så længe godset er i DSBs varetægt eller i en trediemands varetægt, som besidder det på DSBs vegne.

Omfanget af DSBs ansvar

§ 30. DSB er ansvarlig for overskridelse af leveringsfristen og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af godset eller ved beskadigelse af dette i tidsrummet fra dets modtagelse til befordring og indtil udleveringen.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, såfremt DSB godtgør, at overskridelsen af leveringsfristen, tabet eller beskadigelsen er forårsaget ved en fejl fra den berettigedes side, en ordre fra denne, der ikke er foranlediget af en fejl fra DSBs side, godsets særlige natur (indre fordærv, svind o.s.v.) eller forhold, som DSB ikke har kunnet undgå, og hvis følger DSB ikke har kunnet afværge.

Stk. 3. DSB er endvidere fritaget for ansvar efter stk. 1, når tabet eller beskadigelsen er en følge af de særlige farer, der er forbundet med en eller flere af følgende kendsgerninger:

 • 1) befordring i åben vogn i henhold til de gældende bestemmelser eller en aftale med afsenderen,
 • 2) manglende eller mangelfuld emballering af gods, som ifølge dets natur er udsat for svind eller beskadigelse, når det ikke er emballeret eller er mangelfuldt emballeret,
 • 3) læsning ved afsenderen eller aflæsning ved adressaten i henhold til de gældende bestemmelser eller en aftale med afsenderen eller adressaten. Læsning i en vogn, der lider af mangler, der er kendelige for afsenderen, eller mangelfuld læsning, når læsning er foretaget af afsenderen i henhold til de gældende bestemmelser eller en aftale med ham derom,
 • 4) opfyldelsen af told- eller andre administrative myndigheders forskrifter,
 • 5) visse godsarters natur, der gør dem udsat for helt eller delvist tab eller beskadigelse, navnlig ved brud, rust, indre fordærv, udtørring, spredning,
 • 6) indlevering under urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse af genstande, der er udelukket fra befordring. Indlevering under urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse eller tilsidesættelse fra afsenderens side af de foreskrevne forsigtighedsforanstaltninger ved genstande, der kun på visse betingelser modtages til befordring,
 • 7) befordring af levende dyr,
 • 8) befordring af sendinger, som i henhold til denne lov, de gældende bestemmelser eller en aftale med afsenderen skal ske under ledsagelse, f.s.v. tabet eller beskadigelsen er en følge af en fare, som skulle være afværget ved ledsagelsen.

Bevisbyrde

§ 31. Når DSB godtgør, at tabet eller beskadigelsen efter omstændighederne i det pågældende tilfælde har kunnet skyldes en eller flere af de i § 30, stk. 3, nævnte særlige farer, formodes skaden at have denne årsag. Den berettigede har dog ret til at bevise, at skaden ikke helt eller delvis er forårsaget ved en af disse farer. Denne formodning gælder ikke i det i § 30, stk. 3, nr. 1), nævnte tilfælde, når det drejer sig om en usædvanlig stor mangel eller tab af hele kolli.

Formodning for, at godset er gået tabt.

Genfindelse af godset

§ 32. Den berettigede kan betragte godset som tabt, hvis det ikke er udleveret til adressaten eller stillet til hans rådighed inden 30 dage efter udløbet af leveringsfristen.

Stk. 2. Den berettigede kan ved modtagelsen af erstatning for det tabtgåede gods skriftligt forlange, at han straks skal have meddelelse herom, hvis godset genfindes inden et år efter erstatningens udbetaling. For dette krav skal der gives ham skriftlig bekræftelse.

Stk. 3. Modtager den berettigede meddelelse som nævnt i stk. 2, kan han inden 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen forlange, at godset skal udleveres ham på en nærmere angivet dansk station. Han skal betale omkostningerne for godsets befordring til den station, hvor udlevering skal finde sted, og tilbagebetale den modtagne erstatning, eventuelt med fradrag af de i denne indbefattede omkostninger. Hans ret til erstatning for overskridelse af leveringsfristen efter § 35 og eventuelt § 36 berøres ikke heraf.

Stk. 4. Fremsættes det i stk. 2 nævnte krav ikke, eller gives der ingen forholdsordre inden den i stk. 3 omhandlede 30 dages frist, eller genfindes godset mere end et år efter erstatningens udbetaling, tilfalder godset DSB.

Erstatningens størrelse ved tab af godset

§ 33. Når DSB efter loven skal yde erstatning for helt eller delvist tab af gods, regnes erstatningen efter markedspris eller i mangel heraf efter den gængse værdi for gods af samme art og beskaffenhed på afsendelsesstedet og på det tidspunkt, da godset blev modtaget til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige det beløb, der er fastsat i befordringsreglementet. Endvidere erstattes fragten, toldafgifter og andre beløb, der er betalt i anledning af befordringen af det tabte gods, uden nogen yderligere skadeserstatning.

Erstatningens størrelse ved beskadigelse

af godset

§ 34. Ved beskadigelse af gods skal DSB betale det beløb, der svarer til godsets værdiforringelse, uden nogen yderligere skadeserstatning, jf. dog stk. 2 og 3. Beløbet beregnes på grundlag af den efter § 33 fastslåede værdi af godset og den procentsats, hvormed værdien på bestemmelsesstedet er forringet. Med samme procentsats erstattes de i § 33, sidste pkt., nævnte omkostninger.

Stk. 2. Erstatning efter stk. 1 kan i tilfælde, hvor hele sendingen er forringet i værdi, dog ikke overstige erstatningen for fuldstændigt tab af godset.

Stk. 3. Er kun en del af sendingen forringet i værdi ved beskadigelsen, kan erstatning efter stk. 1 endvidere ikke overstige erstatningen for fuldstændigt tab af den del af godset, som er blevet beskadiget.

Erstatningens størrelse ved overskridelse

af leveringsfristen

§ 35. For tab, der opstår ved overskridelse af leveringsfristen, betales erstatning, som dog ikke kan overstige det dobbelte af fragten.

Stk. 2. Erstatning efter stk. 1 kan ikke ydes ved siden af erstatning for fuldstændigt tab af godset. Ved delvist tab kan erstatning ydes for den del af sendingen, der ikke er gået tabt. Ved beskadigelse betales erstatningen eventuelt ved siden af den i § 34 nævnte erstatning. Erstatning efter stk. 1 sammen med erstatning efter §§ 33 og 34 kan dog ikke overstige erstatningen for fuldstændigt tab af godset.

Erstatningens størrelse, når der er tegnet interesse i afleveringen

§ 36. Er der tegnet interesse i afleveringen, kan der foruden erstatning efter §§ 33-35 forlanges erstatning for yderligere påvist tab indtil det tegnede beløbs størrelse.

Erstatningens størrelse ved forsæt eller grov uagtsomhed fra DSBs side

§ 37. Hvor overskridelse af leveringsfristen, helt eller delvist tab eller beskadigelse af gods skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra DSBs side, skal der ydes den berettigede fuld erstatning for det påviste tab. I tilfælde af grov uagtsomhed fra DSBs side ydes erstatning med indtil det dobbelte af de i §§ 14, 15 og 33-36 nævnte maksimalbeløb.

Fremsættelse af krav mod DSB

§ 38. Krav om tilbagebetaling af et beløb, der er betalt i henhold til fragtkontrakten, tilkommer kun den, der har betalt beløbet.

Stk. 2. Krav vedrørende de i § 25 nævnte efterkrav tilkommer kun afsenderen.

Stk. 3. Andre krav mod DSB i henhold til fragtkontrakten tilkommer afsenderen, indtil adressaten har indløst fragtbrevet, modtaget godset eller gjort brug af sine rettigheder efter § 23, stk. 2, og derefter adressaten.

Stk. 4. Krav på erstatning over for DSB skal vedlægges fragtbrevet samt bevis for godsets værdi.

Konstatering af delvist tab eller beskadigelse af gods

§ 39. Når DSB opdager eller formoder eller den berettigede hævder, at gods er gået delvis tabt eller er blevet beskadiget, skal DSB straks og om muligt i overværelse af den berettigede optage en protokol vedrørende godsets tilstand og vægt, skadens art, omfang og årsag samt tidspunktet for dens opståen. En afskrift af protokollen skal på forlangende udleveres gratis til den berettigede.

Bortfald af krav mod DSB

§ 40. Ved den berettigedes modtagelse af godset bortfalder ethvert fra fragtkontrakten stammende krav mod DSB for overskridelse af leveringsfristen, delvist tab eller beskadigelse.

Stk. 2. Følgende krav bortfalder dog ikke:

 • 1) erstatningskrav, når den berettigede beviser, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra DSBs side,
 • 2) erstatningskrav vedrørende overskridelse af leveringsfristen, når de fremsættes senest 7 dage efter den berettigedes modtagelse af godset,
 • 3) erstatningskrav vedrørende delvist tab eller beskadigelse:
 • a) hvis tabet eller beskadigelsen er fastslået efter § 39 inden den berettigedes modtagelse af godset, eller
 • b) hvis den konstatering, som skulle være sket efter § 39, alene ved DSBs fejl ikke er blevet foretaget,
 • 4) erstatningskrav for skade, som ikke er udvendigt kendelig, og som først fastslås efter den berettigedes modtagelse af godset, under følgende to betingelser:
 • a) at anmodning om konstatering af skaden efter § 39 fremsættes af den berettigede straks efter, at skaden er opdaget, og senest 7 dage efter godsets modtagelse. Hvis denne frist ville udløbe på en søn- eller helligdag, udskydes dens udløb til den følgende hverdag,
 • b) at den berettigede beviser, at skaden er sket i tiden mellem godsets modtagelse til befordring og dets udlevering.

Forældelse af krav

§ 41. Krav, stammende fra fragtkontrakten, forældes efter et års forløb. Det bestemmes i befordringsreglementet, fra hvilket tidspunkt forældelsen løber.

Stk. 2. Fremsættes krav over for DSB efter § 38, suspenderes forældelsesfristen indtil den dag, da den pågældende klager har modtaget DSBs skriftlige afvisning af kravet. Bliver kravet delvis imødekommet, løber forældelsesfristen kun videre f.s.v. angår den øvrige del af kravet. Fremsættes kravet på ny efter afvisningen, suspenderes forældelsesfristen ikke.

Stk. 3. Forældelsesfristen afbrydes ved, at der anlægges sag mod DSB.

Kapitel 6

Betaling for befordringen, fribefordring og befordring på særlige

vilkår

Betaling for befordringen

§ 42. Betalingen for de af loven omfattede befordringer m.v. fastsættes af DSB. De nærmere regler fastsættes i befordringsreglementerne og tarifferne.

Stk. 2. Forhøjelse af DSBs gennemsnitlige priser ud over den gennemsnitlige forventede omkostningsstigning i DSB skal godkendes af Folketingets Finansudvalg .

Stk. 3. DSB anfører i Anmærkninger II til forslag til finanslov den forventede gennemsnitlige omkostningsstigning i finansåret, inden for hvilken gennemsnitsprisændringer kan ske uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg, samt øvrige forudsætninger for det kommende finansårs prisændringer.

Stk. 4. I forslag til tillægsbevillingslov skal der gøres rede for væsentlige ændringer i DSBs priser i årets løb.

Fribefordring og befordring på særlige vilkår

§ 43. Fribefordring med alle DSBs plantog og planmæssige færgeforbindelser tilkommer:

 • 1) kongen og kongehusets medlemmer,
 • 2) ministrene,
 • 3) folketingets medlemmer,
 • 4) Europa-Parlamentets danske medlemmer.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder kan indrømme indehavere af stillinger under hofstaterne fribefordring på enkelte DSB-strækninger. I øvrigt kan ministeren i enkelte tilfælde, hvor omstændighederne særlig taler derfor, indrømme fribefordring på DSB, herunder til institutioner eller personer, der deltager i arbejde til fremme af humane, videnskabelige, kunstneriske eller lignende formål, samt til DSBs personale og dets familier.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder kan indgå overenskomster med andre inden- eller udenlandske befordringsvirksomheder om fribefordring samt indgå aftaler med dagspressen til sikring af offentlighedens adgang til underretning om køreplaner og takstbestemmelser.

Stk. 4. Ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte særlig betaling for:

 • 1) befordringer, der rekvireres gennem de kongelige hofstater,
 • 2) befordring af militærpersoner og militært gods,
 • 3) befordring af post.

Kapitel 7

Politibestemmelser

Færdsel og ophold på DSBs område

§ 44. DSBs område omfatter:

 • 1) banelinien med tilhørende skråninger, banketter, grøfter, broer og andre anlæg,
 • 2) stationernes område,
 • 3) DSBs tog og færger,
 • 4) forpladser og adgangsveje til stationer og færgesteder.

Stk. 2. Uden DSBs tilladelse må ingen:

 • 1) færdes eller lade dyr færdes på de dele af DSBs område, som ikke er åbne for offentligheden, eller
 • 2) tage ophold i erhvervsøjemed, optage film eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller lignende på DSBs område.

Sikring af private overkørsler og overgange

§ 44 a. På baner, hvor den højest tilladte hastighed overstiger 75 km/t, skal private overkørsler og overgange være forsynet med led, bomme, låger, drejekors eller anden lukkeindretning.

Stk. 2. Lukkeindretningerne etableres og vedligeholdes af DSB.

Benyttelse af private overkørsler og overgange

§ 45. Trafikanter, der skal passere private overkørsler og overgange, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over overkørsler og overgange må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.

Stk. 2. Den, der skal drive eller trække dyr over banen, skal ligeledes udvise særlig forsigtighed og må ikke lade dyr stå stille på overkørslen.

Stk. 3. Særligt langsomt kørende transporter må kun passere overkørslen efter aftale med DSB.

Stk. 4. Led og bomme skal lukkes efter benyttelsen. Under arbejder, som kræver hyppig brug af en overkørsel, kan overkørslen dog holdes åben, når den er under konstant opsyn af en person, der til enhver tid kan standse færdslen over overkørslen.

Stk. 5. Brugeren af en privat overkørsel eller overgang skal straks anmelde mangler ved led eller bomme til DSB.

Stk. 6. Brugeren er endvidere ansvarlig for forseelser, som hans folk under arbejde gør sig skyldig i ved benyttelsen af overkørslen eller overgangen.

Stk. 7. Uvedkommende må ikke benytte private overkørsler og overgange.

Reklamer m.v.

§ 46. Reklamer og andre indretninger må ikke være anbragt således, at de er til ulempe for opfattelsen af DSBs signaler.

Jord- og ledningsarbejder m.v.

§ 47. Uden DSBs tilladelse må der ikke:

 • 1) foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed af DSBs grund, at der derved kan opstå fare for driften,
 • 2) føres ledninger over eller under banen,
 • 3) ledes vand til banen eller dennes grøfter eller
 • 4) foretages arbejder i overkørsler eller overgange.

Forskrifter for publikum

§ 48. Det er forbudt at hindre den automatiske dørlukning. Når tog eller togdel er i bevægelse, er det endvidere forbudt at stige på eller af vognene eller at hjælpe andre dertil eller at åbne vognenes døre.

Stk. 2. Ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af toget og på de dertil bestemte eller anviste steder på stationer og færger.

Stk. 3. Der må ikke udkastes affald eller andre genstande fra tog.

Stk. 4. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger.

DSBs politimyndighed

§ 49. Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på DSBs område, skal rette sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af DSBs personale, eller som af DSB er bekendtgjort ved opslag på DSBs område eller på anden hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Enhver, der overtræder bestemmelserne i §§ 44, 48 og 49, stk. 1, eller forskrifter i henhold til disse bestemmelser, kan af DSBs personale udvises, om fornødent udsættes, fra DSBs område. Hvis den pågældende ikke godtgør, hvem han er, og at han har fast bopæl her i landet, kan han anholdes og skal snarest muligt overgives til politiet.

Stk. 3. Politiet skal efter anmodning bistå DSB i håndhævelsen af DSBs ordens- og sikkerhedsbestemmelser.

Glemte eller tabte genstande

§ 50. Glemte eller tabte genstande, der findes på DSBs område, og som må antages at være glemt eller tabt af en passager, skal, såfremt ejeren ikke kan findes, opbevares af DSB i 2 måneder og derefter fremlyses i Statstidende.

Stk. 2. Indløses genstandene ikke inden 1 måned efter fremlysningen, kan de sælges ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder. Overskuddet af auktionen tilfalder DSB.

Stk. 3. Genstande, der er udsat for hurtig fordærvelse, kan straks sælges bedst muligt. Overskuddet anvendes som nævnt i stk. 2. Dog kan det fordres udbetalt af rette vedkommende inden 3 måneder efter salget.

Stk. 4. Penge, værdipapirer, særlig værdifulde smykker og lignende skal straks afleveres til politiet tillige med de genstande, sammen med hvilke de måtte være fundet. Det samme gælder let antændelige og eksplosive sager og lignende.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 gælder ligeledes for genstande, der er indleveret i DSBs garderober, garderobebokse m.v., men ikke afhentet inden afhentningsfristens udløb.

Havnespor m.v.

§ 51. Inden for de afstande, der fastsættes af ministeren for offentlige arbejder, skal rummet over og på begge sider af alle spor, der ligger på havneområde uden at være bestemt afgrænset fra dette, samt alle spor, der ligger i vej, gade eller plads, der er åben for almindelig færdsel, holdes fri for faste og løse genstande.

Stk. 2. § 47 gælder tilsvarende for de i stk. 1 nævnte spor.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter efter forhandling med justitsministeren i et ordensreglement de nærmere bestemmelser vedrørende de i stk. 1 og 2 nævnte forhold samt de bestemmelser, der i øvrigt måtte findes fornødne til sikring af driften på sporene.

Adgang til opmåling m.v. på fremmed grund

§ 52. Enhver grundejer skal efter offentlig bekendtgørelse eller direkte skriftlig henvendelse fra DSB med mindst 8 dages varsel give alle vedkommende adgang til at foretage de jordbundsundersøgelser, opmålinger, udstikninger og afmærkninger i marken, som er nødvendige til planlæggelse af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg.

Stk. 2. Erstatning for skade, som måtte blive påført grundejeren ved de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, fastsættes i mangel af aftale ved taksation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Hegn. Hævd

§ 52a. DSB træffer afgørelse om hegnstyper og om etablering, vedligeholdelse og nedtagning af egne hegn på DSBs jernbanearealer.

Stk. 2. Hævd kan ikke vindes over arealer, der i matriklen er registreret som jernbanearealer.

Bestemmelsernes anvendelse på privatbaner

§ 53. Ministeren for offentlige arbejder kan bestemme, at reglerne i §§ 44-52a, stk. 1, med de fornødne ændringer helt eller delvis skal gælde for jernbaner under privatdrift.

Straffebestemmelser

§ 54. Med bøde straffes den, der:

 • 1) overtræder §§ 44-48, § 49, stk. 1, eller § 51, stk. 1 og 2,
 • 2) forsøger at skaffe sig befordring med ugyldig billet eller kort,
 • 3) tilsidesætter et pålæg efter § 49, stk. 1, eller
 • 4) tilsidesætter vilkår for tilladelser efter §§ 44 og 47.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes med hjemmel i § 49, stk. 1, eller § 51, stk. 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 55. I sager om de i § 54, stk. 1, nr. 2), nævnte overtrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end en bøde på 2.000 kr., kan DSB tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskriftet i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8

Undersøgelse af jernbaneulykker

§ 56. Når der er indtruffet en jernbaneulykke, kan ministeren for offentlige arbejder, hvis han skønner det påkrævet på grund af ulykkens omfang eller af andre grunde, bestemme, at der skal foretages en undersøgelse ved en særlig undersøgelseskommission. Dette gælder, selv om DSB tidligere har foretaget en undersøgelse af ulykken.

§ 57. Undersøgelseskommissionens medlemmer udnævnes af ministeren for offentlige arbejder.

Stk. 2. Kommissionen skal bestå af en dommer som formand og medlemmer, hvis antal fastsættes af ministeren i den enkelte sag. Medlemmerne skal have indgående jernbaneteknisk sagkundskab.

Stk. 3. Efter indstilling fra kommissionens formand kan ministeren beskikke en repræsentant for det offentliges interesser under den enkelte sags behandling i kommissionen.

§ 58. Kommissionens behandling af sagen sker efter de regler, der gælder for ekstraordinære retter i straffesager, jf. retsplejelovens § 21.

Stk. 2. Personer, for hvis vedkommende der skønnes at kunne blive spørgsmål om strafansvar, er, når de er indkaldt til afhøring, berettigede til at møde med advokat.

Stk. 3. Kommissionens møder er offentlige, medmindre kommissionen af hensyn til sagens oplysning eller af andre særlige grunde træffer anden bestemmelse.

§ 59. Når undersøgelsen er afsluttet, fremkommer kommissionen med en redegørelse angående årsagen eller den sandsynlige årsag til ulykken samt eventuelt med forslag til foranstaltninger, der vil være egnede til at forebygge ulykker af samme eller lignende art.

Stk. 2. Kommissionen kan i samme forbindelse fremkomme med en udtalelse om, hvorvidt der bør gøres ansvar gældende mod nogen, og hvilke skridt der i så fald bør foretages. Finder kommissionen eller ministeren for offentlige arbejder, at der kan være spørgsmål om at gøre strafansvar gældende mod nogen, sendes redegørelsen og kommissionens udtalelse til anklagemyndigheden.

§ 60. Kommissionens redegørelse og eventuelle forslag kan af ministeren for offentlige arbejder stilles til rådighed for pressen.

Kapitel 9

Lovens ikrafttræden. Bortfald af tidligere love

§ 61. Loven træder i kraft den 1. juli 1977.

Stk. 2. Statsbanelov nr. 221 af 31. maj 1968 ophæves.

Trafikministeriet, den 29. maj 1990

Knud Østergaard

/ Henning Rasmussen

Officielle noter

Ingen