Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik

Herved bekendtgøres lov nr. 274 af 3. maj 1989 med de ændringer, der følger af lov nr. 293 af 29. april 1992, lov nr. 505 af 30. juni 1993, lov nr. 1093 af 21. december 1994 og lov nr. 1135 af 21. december 1994.


§ 1. Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) varetager den

almindelige rutekørsel med bus inden for hovedstadsområdet

omfattende Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns,

Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner.

Stk. 2. HT varetager individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, der rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

§ 2. HT's nettoudgift til busdriften dækkes af de i § 1 nævnte kommuner og amtskommuner.

Stk. 2. Fordelingen sker i forhold til de indkomster, af hvilke kommunerne og amtskommunerne får indkomstskat for det regnskabsår, bidragene vedrører. De nærmere regler herfor samt for indbetaling af bidragene fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Fordelingsnøglen kan fraviges ved aftale, som godkendes af indenrigsministeren.

§ 3. HT foretager løbende udbud af den i § 1 nævnte buskørsel. Senest den 1. juli 2002 skal hele kørslen udføres på grundlag af udbud.

Stk. 2. Buskørslen kan udføres af statslige eller private virksomheder, herunder det i § 3 a nævnte aktieselskab.

Stk. 3. HT kan fortsat som led i HT's udviklings- og forsøgsprojekter m.v. eje et begrænset antal busser.

Stk. 4. Kontrakter om kørsel indgås for et tidsrum af højst 8 år.

§ 3 a. Der stiftes et aktieselskab, hvis aktiekapital indskydes af HT eller af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Roskilde og Frederiksborg Amtskommuner i fællesskab. HT eller de nævnte kommuner og amtskommuner kan afhænde aktier.

Stk. 2. Der foretages ikke regulering af statens generelle tilskud til kommunerne og amtskommunerne i forbindelse med oprettelse og drift af busvirksomheden i aktieselskabsform, jf. stk. 1.

Stk. 3. HT kan beslutte, at busgarager og andre faste anlæg fortsat skal ejes af HT eller skal overtages af et af HT oprettet aktieselskab.

Stk. 4. Aktiekapitalens størrelse svarer til værdien af de aktiver, der overføres fra HT eller de i stk. 1 nævnte kommuner i fællesskab.

Stk. 5. Aktieselskabet indtræder ved stiftelsen i samtlige de rettigheder og forpligtelser, som følger af HT's udførelse af den i § 1 omtalte almindelige rutekørsel.

Stk. 6. Aktieselskabets optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. henregnes ikke til låntagning m.v. for HT eller for Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Roskilde og Frederiksborg Amtskommuner.

Stk. 7. For aktieselskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 3 b. Aktieselskabet overtager på uændrede vilkår driften af den almindelige rutekørsel, der i henhold til § 1 udføres af HT selv.

Stk. 2. Selskabets formål er på et forretningsmæssigt grundlag at udføre buskørsel. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med busvirksomheden.

Stk. 3. Selskabet kan deltage i driften af andre busvirksomheder, herunder gennem helt eller delvis ejede datterselskaber.

§ 3 c. De tjenestemænd, der ved aktieselskabets overtagelse af HT's busdrift gør tjeneste ved busdriften, bevarer deres ansættelsesforhold til HT. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til at gøre tjeneste i aktieselskabet.

Stk. 2. Aktieselskabet tilbyder de tjenestemænd, der er omtalt i stk. 1, overgang til ansættelse i aktieselskabet.

Stk. 3. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i aktieselskabet efter stk. 2, udbetaler HT løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med de herom fastsatte regler.

Stk. 4. Der træffes nærmere aftale mellem HT og aktieselskabet om aktieselskabets refusion, fra overtagelsen af busdriften, af de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetalinger af løbende pensionsbidrag til HT for den pensionsalder, som tjenestemændene optjener fra overtagelsen.

Stk. 5. De tjenestemænd, der omfattes af stk. 1 og 3, har på lige fod med aktieselskabets øvrige medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen efter aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

§ 4. Banetrafik i hovedstadsområdet udføres af DSB, privatbanerne og letbanerne i overensstemmelse med de herom gældende love og bestemmelser med de begrænsninger, der følger af denne lov.

§ 5. HT udarbejder i samarbejde med DSB og med inddragelse af letbanerne en samlet plan for den kollektive persontrafik.

Stk. 2. Planen skal angive retningslinier for anlæg, linieføring, kørselsomfang og køreplanlægning for den trafik, der udføres som almindelig rutekørsel med bus, af DSB med tog, der alene betjener hovedstadsområdet, og af privatbanerne samt letbanerne.

Stk. 3. HT udarbejder i samarbejde med handicaporganisationerne en plan for den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. Uoverensstemmelser om planlægningen efter stk. 1-3 kan indbringes for trafikministeren til afgørelse.

§ 6. HT fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsområdet, samt med letbanerne.

Stk. 2. HT kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Afgift og gebyr kan inddrives ved udpantning.

Stk. 3. HT kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangende at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

§ 6 a. Ubetalt kontrolafgift og ekspeditionsgebyr efter § 6, stk. 2, for rejser med S-tog i hovedstadsområdet kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Hypotekbanken kan endvidere inddrive skyldige beløb ved modregning i overskydende skat.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

Stk. 5. Fogedretten træffer efter begæring afgørelse om indsigelser, som skyldneren fremsætter over for Hypotekbanken om kravets berettigelse, om berettigelsen af et meddelt pålæg om lønindeholdelse og om berettigelsen af en gennemført modregning i overskydende skat. Begæringen fremsættes over for Hypotekbanken, som indbringer indsigelsen for fogedretten. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503.

Stk. 6. Afgørelse efter stk. 5 træffes af fogedretten i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende.

Stk. 7. Fristen for begæring om indbringelse af indsigelser efter stk. 5 er 4 uger, fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 8. Overskrides den i stk. 7 nævnte frist, afviser fogedretten sagen. Justitsministeren kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter meddelelsen om lønindeholdelse eller modregning tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.

§ 6 b. DSB kan videregive oplysninger om gæld i form af ubetalt kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for rejser med S-tog i hovedstadsområdet efter § 6, stk. 2, til kreditoplysningsbureauer, når gældsforpligtelsen fremgår af en kendelse eller der er sket en tilførsel til fogedbogen eller lignende om gældsforpligtelsen, eventuelt i forbindelse med afgivelse af insolvenserklæring.

§ 7. Indtægterne fra salg af kort og billetter fordeles mellem HT, DSB og de berørte privatbaner samt letbanerne på grundlag af takststrukturen og det udførte persontransportarbejde.

Stk. 2. De nærmere regler fastsættes i aftaler mellem HT og banevirksomhederne. Uoverensstemmelser i forbindelse med aftalernes indgåelse afgøres af trafikministeren.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om aftalernes forståelse og om forudsætningerne for disse kan af hver af parterne indbringes for en voldgiftsret, der består af tre medlemmer. Formanden udpeges af præsidenten for Højesteret, medens hver af parterne udpeger et medlem. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig.

§ 8. HT ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for HT, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd vælger hver 1 medlem til bestyrelsen samt 1 stedfortræder, der kan indtræde, når medlemmet har forfald. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder kan dog til enhver tid afsættes af den kommunalbestyrelse eller det amtsråd, der har udpeget den pågældende.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter en direktion, som varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget. Direktionen ansætter HT's personale.

§ 9. De nærmere regler om HT's styrelse m.v. fastsættes i en vedtægt, der vedtages af bestyrelsen og godkendes af trafikministeren og indenrigsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 4. Vederlag til bestyrelsens medlemmer skal godkendes af indenrigsministeren.

§ 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. Til vedtagelse af HT's budget, beslutninger i henhold til § 6, stk. 1, dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser kræves dog, at mindst fire medlemmer stemmer for beslutningen.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 11. For HT's økonomiske forvaltning gælder bestemmelserne i kapitel V i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 20. juni 1984, medmindre andet bestemmes i HT's styrelsesvedtægt.

Stk. 2. Forslag til HT's årsbudget og flerårige budgetoverslag skal dog udarbejdes af direktionen til HT's bestyrelse inden den 1. august. Forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i bestyrelsen med mindst 4 ugers mellemrum. 2. behandling skal foregå senest den 15. september.

Stk. 3. HT's årsregnskab udarbejdes af direktionen og forelægges bestyrelsen til godkendelse inden en af indenrigsministeren fastsat frist.

Stk. 4. § 63 i lov om kommunernes styrelse om pligt til at meddele oplysninger finder ligeledes anvendelse på HT's virksomhed.

§ 12. Tilsynet med HT's virksomhed varetages af indenrigsministeren. Lov om kommunernes styrelse § 54, § 55, § 57, § 61, stk. 1-5, og § 61 b, stk. 1, om tilsynet med kommunalbestyrelsens virksomhed finder tilsvarende anvendelse på tilsynet.

§ 13. Et medlem af HT's bestyrelse, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Stk. 2. Påtale efter stk. 1 kan kun ske efter indenrigsministerens begæring.

Stk. 3. Sager om overtrædelse af stk. 1 behandles som statsadvokatsager.

§ 13 a. Den, der overtræder regler, der i medfør af § 6 a, stk. 2, fastsættes om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse for ubetalt kontrolafgift m.v., straffes med bøde. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 1990. §§ 8-13 træder dog i kraft den 1. juni 1989 for så vidt angår valg af bestyrelse og dennes forberedelse af HT's virksomhed, herunder vedtagelse af HT's budget for 1990. Indenrigsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Uanset stk. 1 udfører DSB fra 1. juni 1989 inden for et beløb på 1.018 mio. kr. uden forudgående forhandling med Hovedstadsrådet drift og anlæg for de statsbanestrækninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov nr. 270 af 8. juni 1977 om hovedstadsområdets kollektive personbefordring. Hovedstadsrådet dækker i 1989 drifts- og anlægsudgifterne herved med det nævnte beløb.

Stk. 3. Lov nr. 270 af 8. juni 1977 om hovedstadsområdets kollektive personbefordring ophæves.

Lov nr. 1093 af 21. december 1994 indeholder bestemmelse om, at § 6 b i nærværende lov træder i kraft ved finansministerens bekendtgørelse herom.

Lov nr. 1135 af 21. december 1994 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Trafikministeriet, den 16. juni 1995

Jan Trøjborg

/ Bo Tarp

Officielle noter

Ingen