Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet

Herved bekendtgøres lov nr. 114 af 29. marts 1978 med de ændringer, der følger af lov nr. 192 af 29. marts 1989 og lov nr. 292 af 29. april 1992.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Denne lov har til formål at fremme en samordning af den lokale og regionale kollektive personbefordring ad vej og bane uden for hovedstadsområdet i sammenhæng med den fysiske planlægning i øvrigt inden for de enkelte områder og under hensyntagen til den øvrige kollektive personbefordring (fjerntrafikken).

Stk. 2. Det påhviler hvert amtsråd uden for hovedstadsområdet at etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

Kapitel 2

Planlægning

§ 2. Trafikministeren udarbejder en beskrivelse af det overordnede, landsdækkende trafiksystem, der skal tjene til afviklingen af den kollektive personbefordring mellem landsdelene (fjerntrafikken).

Stk. 2. Hvert amtsråd uden for hovedstadsområdet udarbejder på grundlag af dels den i stk. 1 nævnte beskrivelse, dels forslag fra kommunalbestyrelserne inden for amtskommunnen, en plan for den lokale og regionale kollektive persontrafik i amtskommunen. Forinden planen vedtages, forhandles der om indholdet med amtsrådene i de tilstødende amtskommuner eller, hvis disse er beliggende inden for hovedstadsområdet, Hovedstadsområdets Trafikselskab samt DSB, de inden for amtskommunen værende privatbaner, Landsforeningen Danmarks Bilruter og de virksomheder, der udfører fly- eller færgetrafik til amtskommunen.

Stk. 3. Planen skal angive linjeføring og kørselsomfang for den trafik, der udføres

  • 1) som almindelig rutekørsel, jf. § 2, stk. 2, i lov om buskørsel, og som forløber inden for højst 2 amtskommuner eller 1 amtskommune og hovedstadsområdet,
  • 2) med tog af de i amtskommunen værende privatbaner,
  • 3) af DSB med tog, der alene forløber inden for en amtskommune, samt
  • 4) af DSB med tog, der alene forløber inden for 2 amtskommuner, når der foreligger konkret aftale herom mellem DSB og de pågældende amtsråd.

Stk. 4. Samtidig med planen skal udarbejdes en redegørelse for dens forudsætninger og den forudsatte tidsfølge for dens gennemførelse. Redegørelsen skal tillige belyse, hvorledes planen forholder sig til planerne i de tilgrænsende amtskommuner, eller hovedstadsområdet, samt til den i stk. 1 nævnte beskrivelse.

Stk. 5. Hvert amtsråd uden for hovedstadsområdet udarbejder i samarbejde med handicaporganisationerne en plan for den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 1, stk. 2.

§ 3. Trafikministeren fastsætter nærmere retningslinjer for planlægningen, herunder om planernes indhold, fremgangsmåden ved deres udarbejdelse og ved planændringer.

Stk. 2. Myndigheder, trafikvirksomheder og offentlige institutioner skal efter anmodning fra amtsrådet eller en kommunalbestyrelse give de oplysninger, der findes nødvendige for trafikplanlægningen.

Kapitel 3

Busdrift

§ 4. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne i mindst 1/3 af kommunerne i en amtskommune kan under forudsætning af, at de pågældende kommuner tillige efter de senest offentliggjorte registerfolketal omfatter et flertal af indbyggere i amtskommunen, træffe beslutning om, at amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtskommunen i fællesskab opretter en trafikvirksomhed, der udfører almindelig rutekørsel i amtskommunen.

Stk. 2. Virksomheden udfører individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede i amtskommunen, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Virksomheden ledes af et udvalg, hvortil amtsrådet vælger flertallet af medlemmerne. Medmindre andet aftales mellem amtsrådet og samtlige kommunalbestyrelser i amtskommunen, består udvalget af 11 medlemmer, hvoraf 6 vælges af amtsrådet og resten af kommunalbestyrelserne for de i amtskommunen værende kommuner i fællesskab. De nærmere bestemmelser om virksomhedens organisation m.v. fastsættes i en vedtægt, der godkendes af trafikministeren og indenrigsministeren.

§ 5. Trafikvirksomheden har ret til at overtage virksomheder, der udfører almindelig rutekørsel inden for amtskommunen, og som staten, amtskommunen eller kommunerne enkeltvis eller i forening har en sådan rådighed over, at de kan overdrage dem.

Stk. 2. Vilkårene for overtagelsen fastsættes ved aftale mellem parterne. Det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg har pligt til at overtage faste anlæg med tilbehør samt materiel, der af de pågældende virksomheder anvendes til udførelse af almindelig rutekørsel. Ved vurderingen af materiellets værdi skal tages hensyn til dettes anskaffelsespris, levetid, alder og vedligeholdelsesstand.

Stk. 3. Udvalget har ved overtagelsen pligt til at tilbyde de statstjenestemænd, kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i privatbanerne, der er beskæftiget i de pågældende virksomheder, ansættelse som tjenestemænd under den fælleskommunale trafikvirksomhed fra overtagelsen at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten, kommunen eller privatbanen gældende. Såfremt en tjenestemand ikke ønsker at overgå til ansættelse under den fælleskommunale trafikvirksomhed, opretholdes ansættelsesforholdet til staten, kommunen eller privatbanen under udførelse af tjeneste under den fælleskommunale trafikvirksomhed. Den pågældende har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen. Han er pligtig at underkaste sig de af opgaveomlægningen følgende forandringer i hans tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed.

Stk. 4. Udvalget overtager pensioneringen af de tjenestemænd, der overgår til ansættelse under den fælleskommunale trafikvirksomhed. Medmindre andet aftales, fordeles udgifterne ved udbetaling af pensionen mellem henholdsvis staten, kommunen og privatbanen og udvalget i forhold til den del af pensionsalderen, som er optjent henholdsvis før og efter udvalgets overtagelse af virksomheden.

Stk. 5. Staten, en kommune eller en privatbane udbetaler lønning og pension m.v. til de under stk. 3, 2. pkt., nævnte tjenestemænd. Udvalget refunderer fra overtagelsen af virksomheden at regne staten, kommunen eller privatbanen den udbetalte løn. Ved udbetaling af pension til disse tjenestemænd fordeles udgifterne hertil mellem henholdsvis staten, kommunen og privatbanen og udvalget i det i stk. 4, 2. pkt., angivne forhold.

Stk. 6. Endvidere har udvalget pligt til at overtage det ikke-tjenestemandsansatte personale i de pågældende virksomheder.

Stk. 7. Tvister om overtagelsen eller vilkårene for denne - bortset fra tvister om de i stk. 3-6 omhandlede forhold - kan af hver af parterne indbringes for den i § 8, stk. 2, i lov om buskørsel omhandlede voldgiftsret. Udgifterne ved voldgiftsrettens arbejde afholdes af udvalget. Tvister, der kan indbringes for voldgiftsretten, kan ikke indbringes for domstolene, inden voldgiftsrettens afgørelse foreligger.

Kapitel 4

Banedrift

§ 6. Anlæg og drift af banerne i en amtskommune udføres af DSB og privatbanerne i området under hensyntagen til bestemmelserne i kapitel 2.

Stk. 2. I det omfang, det er foreneligt med hensynene til en banevirksomheds øvrige trafik, anlæggets og driftsmateriellets kapacitet og de sikkerhedskrav, der stilles til jernbanedrift, skal en banevirksomhed imødekomme forslag fra et amtsråd eller det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg om køreplan eller takst- og billetteringssystem for den i § 2, stk. 3, nævnte togtrafik mod at få godtgjort de med forslagets gennemførelse forbundne merudgifter eller indtægtstab.

Stk. 3. Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på forslag fra et amtsråd eller det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg om takst- og billetteringssystem for personbefordring mellem steder i amtskommunen udført med anden togtrafik end den i § 2, stk. 3, nævnte.

Stk. 4. De nærmere bestemmelser for det i stk. 2 og 3 nævnte samarbejde fastlægges i en overenskomst mellem amtsrådet eller det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg og banevirksomheden. Overenskomsten skal godkendes af trafikministeren.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser

§ 7. Uoverensstemmelser om planlægningen i henhold til § 2 og den indbyrdes fordeling af udgifterne i forbindelse med den fælleskommunale busvirksomheds drift i henhold til § 4, stk. 1, kan af hver af parterne indbringes for det i § 21 i lov om buskørsel nævnte Persontrafikråd til endelig administrativ afgørelse.

Stk. 2. Uoverensstemmelser om planlægningen efter § 2, stk. 5, kan indbringes for trafikministeren til afgørelse.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om fordelingen af kommunalbestyrelsernes 5 medlemsposter i det udvalg, der er nævnt i § 4, stk. 3, kan indbringes for Persontrafikrådet til endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Uoverensstemmelser om, hvorvidt DSB-tog, der alene forløber inden for 2 amtskommuner, skal optages på en plan i henhold til § 2, stk. 3, nr. 4, og forslag til køreplan i henhold til § 6, stk. 2, samt til takst- og billetteringssystem i henhold til § 6, stk. 2 eller 3, kan af hver af parterne indbringes for trafikministeren, der efter indhentet udtalelse fra Persontrafikrådet træffer endelig administrativ afgørelse i sagen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 8. Loven træder i kraft den 1. april 1978.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 292 af 29. april 1992 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. oktober 1992.

Trafikministeriet, den 16. juni 1995

Jan Trøjborg

/ Bo Tarp

Officielle noter

Ingen