Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn (* 1)

VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Regjeringen bemyndiges til for Tidsrummet indtil 1ste Januar 1970. at meddele Eneret paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Vemb Station til Lemvig eller dens havn.

Banen kan anlægges som let Lokomotivbane, men med samme Sporvidde som de jydsk-fynske Statsbaner, med hvilke den vil være at sætte i Forbindelse.

§ 2

Af Statskassen kan Regjeringen til dette Baneanlæg yde et Tilskud af indtil 40,000 RD. for hver Mil, Banens Længde udgjør, samt et forholdsmæssigt Beløb for den overskydende Del af en Mil. Dette Tilskud kommer til Udbetaling, efterhaanden som Banens Anlæg skrider frem, efter nærmere Bestemmelse paa hvert Aars Finanslov, dog at det Beløb, der udbetales, ikke i noget Finansaar maa overskride Halvdelen af den samlede Udgift, som efter nærværende Lov kommer til at paahvile Statskassen.

For Statskassens Tilskud vil der være at betinge Samme Ret som Aktionær i vedkommende Baneanlæg, dog saaledes, at der af Netto-Udbyttet - dette beregnet efter Fradrag af, hvad der efter Statuterne muligen skal henlægges til en Reservefond - forlods kan udbetales 5 pCt. aarlig paa den øvrige Del af Aktiekapitalen, forinden der udbetales noget Udbytte paa de Statskassen tilhørende Aktier.

§ 3

De i Lov af 23de Mai 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner § 2, 1ste Stykke, §§ 3, 4, 5, 6, 7, og 8 indeholdte Forskrifter skulle ogsaa komme til Anvendelse paa det i nærværende Lov omhandlede Baneanlæg.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 31te Marts 1874.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

C. A. Fonnesbech.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget igjennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1873-74; Folkeh. Tid. første Afdeling Sp. 32-33, anden Afdeling Sp. 79, 493-504, 532-33, 1439-49, 2079; Landsth. Sp. Tid. Sp. 743, 746-67, 886, ff.; Tillæg A. Sp. 1209-12, 1595-96; Tillæg B. Sp. 461-64; Tillæg C. Sp. 107-8, 391-92.