Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået rammeaftale af 6. oktober 1999 om decentrale arbejdstidsaftaler. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret.

2. Rammeaftalen giver mulighed for lokalt at indgå aftaler om decentrale arbejdstidsregler, der fraviger eller supplerer centralt aftalte arbejdstidsregler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, andre arbejdstids- eller tjenestetidsaftaler samt regler i overenskomster, organisationsaftaler etc.

3. De enkelte ministerier mv. og organisationer afgør, på hvilket niveau aftaleretten varetages. Finansministeriet forudsætter, at ministerierne mv. videredelegerer kompetencen i videst muligt omfang. Tilsvarende henstiller centralorganisationerne til medlemsorganisationerne, at disse videredelegerer aftaleretten til de lokale tillidsrepræsentanter (og hvor sådanne ikke findes til de lokale afdelinger).

4. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 161 af 16. oktober 1987 (LP.nr. 173/87) om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler for statstjenestemænd (samt for overenskomstansatte, der følger tjenestemændenes arbejdstidsregler).

Finansministeriet, den 6. oktober 1999

P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne


Bilag 1

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. Decentrale aftaler indgås af de enkelte ministerier mv. eller dem, som disse bemyndiger hertil, og de lokale repræsentanter, som vedkommende forhandlingsberettigede organisation måtte bemyndige hertil.

§ 3. De decentrale aftaler kan fravige eller supplere centralt aftalte arbejdstidsregler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, andre arbejdstids- eller tjenestetidsaftaler samt regler i overenskomster, organisationsaftaler etc. inden for de rammer, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen samt i aftale af 21. oktober 1996 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

§ 4. Decentrale aftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet aftales. Efter den decentrale aftales udløb gælder de centralt aftalte arbejdstidsregler.

§ 5. Denne aftale har virkning fra 1. april 1999 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 2002.

Stk. 2. Opsigelse af rammeaftalen indebærer samtidig en opsigelse af de decentrale aftaler.

København, den 6. oktober 1999

Statsansattes Kartel Finansministeriet

Niels Juul P.M.V.

E.B.

Statstjenestemændenes Eva Hoff Sonne

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

Akademikernes Centralorganisation

Svend M. Christensen

Lærernes Centralorganisation

Anni Herfort Andersen

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen