Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn samt til Faxe og Rødvig (* 1)

VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Regjeringen bemyndiges til for et Tidsrum af 80 Aar at meddele Eneret til Anlæg og Drift af

  • 1) en Jernbane fra et Punkt paa den nordsjællandske Jernbane til Tuborg Havn, saafremt saavel Banen som Havnen aabnes for den almindelige Færdsel,
  • 2) en Jernbane fra Kjøge eller et Punkt paa den sydsjællandske Jernbane i Nærheden af Kjøge til Faxe med en Sidebane over Storehedinge til Rødvig

Skulde der blive anlagt en Jernbane fra et Punkt paa den nordsjællandske Jernbane til den østlige Del af Kjøbenhavn, kan Regjeringen tillade, at den under Nr. 1 nævnte Jernbane kommer til at udgaa fra samme.

§ 2

Den, der erholder Koncession paa noget af de nævnte Anlæg, skal være forpligtet til at forelægge Indenrigsministeren fuldstændige Planer til de paagjældende Anlæg og underkaste sig dennes Bestemmelser om de paagjældende Baners Retningslinie, Bygningsmaade, Forsyning med Driftsmateriel og Inventar samt Driftsplan.

Indenrigsministeren fastsætter Vilkaarene for de i § 1 nævnte Baners Tilslutning til det sjællandske Jernbaneselskabs Baner, saafremt mindelig Overenskomst derom ej kan opnaas mellem dette Selskab og Koncessionshaveren.

§ 3

Samtlige Omkostninger ved Expropriationen til førnævnte Anlæg saavelsom ved Statstilsynet under sammes Udførelse og Drift godtgjøres Statskassen af Koncessionshaveren.

§ 4

Med Hensyn til de heromhandlede Anlæg skal Regjeringen kunne meddele de samme almindelige Rettigheder og Begunstigelser med de dertil knyttede Forpligtelser, som i Følge Kundgjørelsen af 5te Marts 1845 og den under samme Dato afgivne allerhøieste Resolution ere tilstaaede eller paalagte det sjællandske Jernbaneselskab med Hensyn til Anlæget af Jernbanen fra Kjøbenhavn til Roskilde. For de Staten tilhørende Grundstykker, der indtages til Anlægene, bliver der dog at erlægge fuldt Vederlag

Regjeringen kan derhos tillade, at Hoved- og Partialobligationer for Laan, der med dens Samtykke optages til Dækning af Udgifterne ved Banernes Anlæg, udfærdiges paa ustemplet Papir og transporteres uden Brug af stemplet Papir.

§ 5

Koncession Paa noget af de heromhandlede Anlæg kan ikke meddeles senere end den 1 ste januar 1877 og kun paa Betingelse af, at Anlæget i alt Væsentligt gjøres færdigt og aabnes for Benyttelse efter en fuldstændig Driftsplan inden den 1 ste Oktober 1879.

§ 6

Der forbeholdes Staten Ret til, naar der er forløbet 25 Aar, efter at vedkommende Bane er aabnet for den almindelige Færdsel, at overtage samme med Tilbehør med de derpaa hvilende Forpligtelser enten mod kontant Indløsning af de udstedte Aktier til en Pris lig Gjennemsnittet af disses Markedspris i de sidste 3 Aar, som ere gaaede forud for den Dag, da Overdragelsen fordres, eller - saafremt der til den Tid ikke maatte existere et særligt Aktieselskab for den paagjældende Bane - mod Udredelsen af et Vederlag, der er ligt det Tyvedobbelte af Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de 3 sidste Aar, som ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges overdraget til Staten. Med Hensyn til det sidste Tilfælde bliver der i Koncessionen at optage nærmere Bestemmelser dels om, hvorledes der skal sikkres Regjeringen Adgang til at skaffe sig nøiagtig Oplysning om Udbyttet, dels om, hvorledes Spørgsmaal angaaende Nettoudbyttets Beregning skulle finde deres Afgjørelse.

§ 7

Regjeringen bemyndiges til at give 4 pCt. Rentegaranti for de Aktier og Obligationer, som det bevislig har været nødvendigt at udstede for at tilveiebringe de nødvendige Midler til Anlæget af den under § 1 Nr. 2 ommeldte Jernbane samt til Dækning af den løbende Rente af Anlægskapitalen indtil Banens Aabning, saafremt der stilles en Forstærkningsfond af ikke over 25 og ikke under 20 pCt. af den Kapital, hvorfor der skal garanteres, Garantien kan dog ikke omfatte et større Beløb end 500,000 Kr. pr. Mil af Banens Længde.

Gives en saadan Rentegaranti, træder denne i Kraft fra den Dag, da Jernbanen i sin hele Længde er aabnet for Person- og Godsbefordring, og Tilskud til Dækning af den garenterede 4 pCt. Rente finder Sted, naar Nettoudbyttet af Driften - efter Fradrag af det Beløb, der henlægges til Reservefonden - i noget Aar ikke kan dække 4 pCt. af den garanterede Anlægssum. Dersom Nettoudbyttet af Driften i et eller flere Aar overstiger 4 pCt. aarlig af hin Kapital, anvendes det Overskydende forlods til at dække Statskassen for mulige tidligere Tilskud i Anledning af Rentegarantien, der ikke have kunnet afholdes af Forstærkningsfonden.

Forstærkningsfonden deponeres i Finantsministeriet med den Bestemmelse, at Renter og Kapital, saavidt fornødent gjøres, skulle anvendes til Dækning af Statskassens Tilskud i Anledning af Rentegarantien. Den forbliver deponeret, indtil det aarlige Nettoudbytte af Banen - efter Fradrag af det Beløb, som skal henlægges til Reservefonden - i 5 paa hinanden følgende Aar har udgjort mindst 4 pCt af den garanterede Kapital.

Regnskabet over Anlæget approberes af Indenrigsministeren, som derefter bestemmer saavel Garantisummens Størrelse som det Beløb i Aktier, der ved Banens Erhvervelse af Staten vil være Gjenstand for Indløsning.

§ 8

Indenrigsministeren kan tillade, at den i Lov af 17de Marts 1856 ommeldte Jernbane fra Faxe Kalkbrud til Faxe Strand sættes i Forbindelse med den i § 1 Nr. 2 nævnte Jernbane og gives den i dette Øiemed nødvendige Udvidelse, De i denne Lovs §§ 2, 3 og 4 indeholdte Bestemmelser skulle ogsaa være anvendelige med Hensyn til det heromhandlede Anlæg.

§ 9

Naar de i § 1 ommeldte Baner ere anlagte, kan Indenrigsministeren tillade, at det sjællandske Jernbaneselskab overtager Driften af samme. Ligeledes kan han tillade, at den i § 8 ommeldte Jernbane drives sammen med den i § 1 Nr. 2 nævnte Jernbane.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 4de Mai 1875.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Tobiesen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gjemmen Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1874-75: Folketh Tid. Sp. 1558-59, 2136-37, 2427-28, 4737-53; Landsth. Tid. Sp. 1326, 1331, 1505; Tillæg A. Sp. 1833-38; Tillæg B. 839-44; Tillæg C. 499-504, 705.