Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)

VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark,de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Regjeringen skal være bemyndiget til for et Tidsrum af 80 Aar at meddele Eneret til Anlæg og Drift af en lollandst-falstersk Jernbane, der gaar ud fra Nykøbing og føres i vestlig eller sydlig Retning, saaledes at den forbinder Maribo, Nakskov og Rødby og udmunder enten paa Syd- eller Vestkysten af Lolland ved dybt Vand, hvor da de eventuelt fornødne Havneanlæg kunne iværksættes. Forbindelsen imellem Lolland og Falster tilveiebringes enten ved Anlæget af en Bro over Guldborgsund eller ved Afbenyttelsen af den sammesteds allerede tilstedeværende Bro efter fornøden Overenskomst med Amtsraadet.

Den, der erholder Koncession, maa forinden den i § 5 tilsagte Garanti træder i Kraft , godtgjøre, at han er Eier af Falsterbanen. Eiendomsretten over den lollandsk-falsterske Bane kan derefter ikke deles.

§ 2

Den, der erholder Koncession paa ovennævnte Anlæg, skal være forpligtet til at forelægge Indenrigsministeriet fuldstændige Planer til Anlæget og underkaste sig dets Bestemmelser saavel om Havneanlægene som om Banens Retningslinie og Bygningsmaade samt om dens Forsyning med Materiel og Inventar. Den Sikkerhed, som af Ministeriet maatte forlanges, bliver at stille ved Depositum. Der forbeholdes Staten Ret til efter 25 Aar fra Banens Aabning at overtage Banen med de paa den hvilende Forpligtelser mod kontant Indløsning af de udstedte, med Regjeringens Samtykke (jfr. § 6) garanterede og ugaranterede Aktier til Pris, lig Gjennemsnittet af disse Aktiers Markedspris paa Kjøbenhavns Børs i de sidste 3 Aar, som ere gaaede forud for den Dag, da Overtagelsen fordres.

§ 3

Samtlige Omskostninger ved Expropriationen til fornævnte Anlæg saavelsom ved Statstilsynet under sammes Udførelse og Drift udredes af Koncessionens Indehaver.

§ 4

Med Hensyn til det her omhandlede Anlæg skal Koncessionens Indehaver have de samme almindelige Rettigheder, Begunstigelser og Forpligtelser, som ved Lovene af 27de Februar 1852 § 8, 19de Februar og 9de December 1861 og 13de Marts 1863 ere fastsatte med Hensyn til Jernbaneanlæg i Sjælland. For de Staten tilhørende Grundstykker, som indtages til Anlæget, erlægges fuldt Vederlag.

§ 5

Regjeringen bemyndiges til at give 4 pCt. Rentegaranti for indtil tre Fjerdedele af den Kapital, der bevislig anvendes til Anlæget af Banen og de i Forbindelse med samme staaende Broer (herunder ikke indbefattet Kurstab), forsavidt Banen anlægges saaledes, at den erkjendes tjenlig for en gjennemgaaende Trafik, og dens Drift kommer til at omfatte en Dampfærgeforbindelse mellem Lolland og Fehmern saavelsom imellem Sjælland og Falster. Opfyldes derimod ikke disse Betingelser, kan Rentegarantien kun gives for Halvdelen af den paa Anlæget af selve Banen med tilhørende Broer bevislig anvendte Kapital, medmindre der stilles en Forstærkningsfond af 20 pCt. af Anlægskapitalen, i hvilket Fald der kan gives Rentegaranti for hele denne. Den Anlægskapital, for hvilken der saaledes helt eller delvis gives Rentegaranti, maa dog ikke overstige 250,00 Rd. for hver anlagt Mil og i intet Tilfælde, selv om Banen bliver mere end 9 Mile lang, overstige et Beløb af 2,000,000 Rd.

Den her omhandlede Garanti kan paa samme Vilkaar udvides til ligeledes at gjælde den anlagte Falsterbane, dog at Anlægskapitalen for denne Bane ikke anslaas til en større Sum end 600,000 Rd.

§ 6

Regnskabet over Anlæget approberes af Indenrigsministeren, som derefter bestemmer saavel Garantisummens Størrelse som det Aktiebeløb, der ved Banernes Erhvervelse for Staten vil være Gjenstand for Indløsning.

§ 7

Forsaavidt Rentegaranti gives i Henhold til § 5, træder denne i Kraft fra den Dag af, da Jernbanen i sin hele Længde er aabnet for Person- og Godsbefordring, og Tilskud til Dækning af de garanterede 4 pCt. Rente finder Sted, naar Nettoudbyttet af Driften - efter Fradrag af det Beløb, der henlægges til Reservefond, - i noget Aar ikke kan dække 4 pCt. af garanterede Anlægssum. Dersom Nettoudbyttet af Driften i eet eller flere Aar overstiger 4 pCt. aarlig af hin Kapital, anvendes det Overskydende forlods til at dække Statskassen for mulige tidligere Tilskud i Anledning af Rentegarantien.

§ 8

Koncession paa det her omhandlede Anlæg kan kun meddeles paa Betingelse af, af Banen i den hele Udstrækning aabens før Færdslen senest inden de 1ste Juli 1874.

§ 9

Alle Medlemmer af Bestyrelsen for den lollandsk-falsterske Bane saavelsom alle Embeds- og Bestillingsmænd ved Banen og Havnene skulle have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 25, Marts 1872.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

I Kongens Navn

Frederik,

Kronprins

(L.S.)

C.A. Fonnesbech.

Officielle noter

(* 1)

Se Rigsdagstidende for 1871-72:

Folketh. Tid. Sp. 5803-4, 5976-6015, 6133-42,6358-74, 6423-24, 6909-43;

Landsth. Tid. Sp. 3152, 3229-30, 3259, 3365-66;

Tillæg A Sp. 2411-16; Tillæg B SP. 1031-38; Tillæg C Sp. 815-18, 917-18.