Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)

VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Regjeringen bemyndiges til at meddele Eneret på Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt på Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.

Banen skal have samme Sporvidde som de jydsk-fynske Statsbaner, med hvilke den vil være at sætte i Forbindelse. Den bygges som Lokomotivbane efter et lettere System og saaledes, at Indhegning af Banen og Anbringelse af Led over Vejoverfjørsler ligesom ogsaa Bevogtning ved disse i Reglen bortfalder.

Indenrigsministeren bemyndiges til at træffe Overenskomst med Koncessionshaveren paa Banen om Vilkaarene for dennes Tilslutning til Statsbanen og Medafbenyttelse af denne.

§ 2

Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer Loven af 10de Marts 1861 § 5, 1ste Led, til Anvendelse, hvorhos Regjeringen bemyndiges til at beslutte, at indtil Halvdelen af Erstatningen for de Grunde og Ejendomme, som for bestandig afgives til Jernbaneanlæget, udredes af Statskassen, uden at Lov af 26de Mai 1868 § 2 derved kommer til Anvendelse.

§ 3

De i Lov Nr. 72 af 23de Mai 1873 § 2, 1ste Stykke, §§ 4, 5 og 6 indeholdte Forskrifter skulle ogsaa komme til Anvendelse paa det i nærværende Lov omhandlede Baneanlæg. Forsaavidt der, for at tilvejebringe den fornødne Kapital til Baneanlæget optages Laan mod Prioritet i dette, kunne de Hoved- og Partialobligationer, der udstedes for deslige Laan, udfærdiges paa ustemplet Papir og transporteres uden Brug af stemlet Papir.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 12te Maj 1882.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.s.)

/E. Skeel.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gjennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1881-1882: Folketh. Tid. Sp. 2382-84, 2594-2646, 2752-94, 2800-1; Landth. Tid. Sp. 933, 978-85, 993, 1014; Tillæg A. Sp. 3155-58; Tillæg C. Sp. 535-36, 555-56.