Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1)

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Regjeringen bemyndiges til for et Tidsrum af 80 Aar at meddele Eneret til Anlæg og Drift af:

  • 1) en Jernbane fra et Punkt paa den nordsjællandske Jernbane, ikke nordligere end Hillerød, til Frederikssund;
  • 2) en Jernbane fra Hillerød gjennem Gribskov til et Punkt Nord for Nordvest for Skoven;
  • 3) en Jernbane fra Roskilde til Hillerød;
  • 4) en Jernbane fra et Punkt paa den nordvestsjællandske jernbane mellem Holbæk og Kalundborg til Seirø Bugt eller et Punkt paa eller ved Sjællands odde i Forbindelse med et Havneanlæg sammesteds;
  • 5) en Jernbane fra Slagelse til Næstved;
  • 6) en Jernbane fra Nykjøbing paa Falster til et Punkt paa denne Øs Sydside, i Forbindelse med et Havneanlæg ved Banens sydlige Endepunkt.

Koncession kan meddeles enten paa et enkelt af de nævnte Anlæg eller under Et paa flere af disse, og kan Koncessionen derhos tillige omfatte et eller flere af de i Lov 16de April d.A. ommeldte Anlæg, sigtende til at tilvejebringe Dampfærgeforbindelser mellem Sjælland og Sverrig.

§ 2

Den, der erholder Koncession på noget af de nævnte Anlæg, skal være forpligtet til at forelægge Indenrigsministeren fuldstændige Planer til det paagjældende Anlæg og underkaste sig dennes bestemmelser saavel om den vedkommende Banes Retningslinie, Bygningsmaade, Forsyning med Driftsmateriel og Inventar samt Driftsplan som om de i § 1 Nr. 4 og 6 ommeldte Havneanlæg m.v.

§ 3

Samtlige Omkostninger ved Ekspropriationen til fornævnte Anlæg saavelsom ved Statstilsynet under sammes Udførelse og Drift udredes af Koncessionshaveren.

Med Hensyn til de heromhandlede Anlæg skal Regjeringen kunne meddele de samme almindelige Rettigheder og Begunstigelser med de dertil knyttede Forpligtelser, som i Følge Kundgjørelsen af 15de Marts 1845 og den under samme Dato afgivne allerhøjeste Resolution (* 1) ere tilstaaede eller paalagte det sjællandske Jernbaneselskab med hensyn til Anlæget af jernbanen fra Kjøbenhavn til Roskilde. For de Staten tilhørende Grundstykker, der indtages i Anlægene, bliver der dog at erlægge fuldt Vederlag.

§ 5

Koncession paa noget af de heromhandlede Anlæg kan kun meddeles paa Betingelse af, at dette i hele sit Omfang aabnes for Benyttelse senest tre Aar efter, at Koncessionen er given.

§ 6

Alle Medlemmer af Bestyrelserne for, saavelsom alle Embeds- og Bestillingsmænd ved de nævnte Baner og de ommeldte havne skulle have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

§ 7

Der forbeholdes Staten Ret til efter Udgangen af Aaret 1895 at overtage enhver af de nævnte Baner samt Tilbehør med de derpaa hvilende Forpligtelser enten mod kontant Indløsning af de udstedte Aktier til en pris, der er lig Gjennemsnittet af disses Markedspris i de sidste 3 Aar, som ere gaaede forud for den Dag, da Overdragelsen fordres, eller - saafremt det paagjældende Anlæg til den Tid ikke maatte tilhøre et Aktieselskab - mod Udredelsen af et Vederlag, der er ligt det Tyvedobbelte af Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de 3 sidste Aar, som ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges overdraget til Staten.

Med Hensyn til det sidste Tilfælde bliver der i Komcessionen at optage nærmere Bestemmelse dels om, hvorledes der skal sikres Regjeringen Adgang til at skaffe sig nøiagtig Oplysning om Udbyttet, dels om, hvorledes Spørgsmaal angaaende Nettoudbyttets Beregning skulle finde deres Afgjørelse.

Forsaavidt det sjællandske Jernbaneselskab erholder Koncession paa den i § 1 under Nr. 1 nævnte Bane, vil der med Hensyn til Indløsningen af denne Bane være at forholde efter bestemmelserne i Loven af 27de Februar 1852 § 6 og Loven af 21de Juni 1867 § 7, jfr. næstfølgende paragraf i nærværende Lov.

§ 8

Saafremt det sjællandske Jernbaneselskab erholder Koncession paa det i § 1 under Nr. 1 omhandlede Jernbaneanlæg, skal det have Tilladelse til under Indenrigsministerens Kontrol at tilveiebringe de til Udførelsen af samme samt til Dækning af den løbende Rente af Anlægskapitalen indtil Banens Aabing for Færdselen fornødne Summer enten ved Prioritetslaan i de nuværende sjællandske Jernbaner og i den nye Bane eller ved udvidelse af Selskabets Aktiekapital eller delvis paa begge Maader. Den i Lovene af 27de Februar 1852 og 13de Marts 1863 omhandlede Statsgaranti for 4 pCt. aarlig Rente af de i de nuværende sjællandske Jernbaner anbragte kapitaler udvides til at omfatte den nye Aktiekapital og de nye Laan til et Beløb af indtil 280,000 Rd. pr. Mil. - Hoved- og Paritalobligationerne for de i Henhold til denne Bestemmelse optagne Laan kunne udstedes paa ustemplet Papir og transporteres uden Brug af stemplet Papir.

Regjeringen bemyndiges derhos til, naar det sjællandske Jernbaneselskab bringer det her omhandlede Anlæg til Udførelse saaledes, at Tilslutningen til den nordsjællandske Jernbane ikke sker nordligere en ved Ny Holte, at forlænge den det nævnte Selskab i Henhold til Loven af 27de Februar 1852 § 6 og Loven af 21de Juni 1867 § 7 tilkommende Uopsigelighed til 1ste Januar 1900.

§ 9

Statskassen og det sjællandske Jernbaneselskab kunne deltage i Anlægsomkostningerne ved den i § 1 under Nr. 2 nævnte Bane hver med en Fjerdedel, dog ikke ud over 125,000 Rd. for hver, idet der for disse Tilskud vil være at betinge Ret som Aktionær i Baneanlæget. Den øvrige Del af Anlægskapitalen kan tillades tilveiebragt ved udstedelsen af Aktier, hvilke der kan indrømmes det Fortrin, at der af Banens aarlige Nettoudbytte - dette beregnet efter Fradrag af, hvad der efter Selskabets Statuter mulig skal henlægges til en Reservefond - forlods udbetales Aktinærerne indtil 4 pCt. af deres Aktiers Paalydende.

Tager det sjællandske jernbaneselskab en saadan Del i Anlæget som ovenfor nævnt, kan Regjeringen tillade samme at tilveiebringe dets part af Anlægskapitalen paa samme Maade og under samme Garanti, som i § 8 er bestemt med Hensyn til det i § 1 under nr. 1 ommeldte Baneanlæg.

§ 10

Naar Banerne ere anlagte, kan Indenrigsministeren tillade, at det sjællandske Jernbaneselskab overtager Driften af Banerne paa Sjælland, og den, der er Indehaver af Koncessionen paa den lolland-falsterske Bane, Driften af Banen paa Falster.

Ligeledes kan Indenrigsministeren tillade, at det sjællandske Jernbaneselskab overtager Driften af de i den ovennævte Lov af 16de April d.a. omhandlede Jernbane- og Dampfærgeanlæg.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 23de Maj 1873.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

C. A. Fonnesbech.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gjennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidenden

for 1872-73: Folketh. Tid. Sp. 2153-54, 2295-2331, 2389-90,

5051-5113, 5136-59, 5490, 5536-64; Landsth. Tid. Sp. 1786, 1893-1901,

1948-55, 2004; Tillæg A. Sp. 3023-34; Tillæg B. Sp. 1065-84, 1297-98;

Tillæg C. Sp. 513-18,599-604.