Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at bestemme, at Diget paa Manø skal forhøjes indtil 6,75 m over dagligt Vande, at Diget fra Vester Vedsted til Store Darum skal forhøjes til ca. 6,75 m over dagligt Vande, for Strækningen ved gamle Ribeaa dog til ca. 7 m, og at der skal anlægges Havdiger af indtil 6,75 m's Højde over dagligt Vande langs Kysterne paa den sydvestlige og nordøstlige Del af Rømø samt fra Store Darum til Tjæreborg Bakker, saaledes at Anlægene bringes til Udførelse i den angivne Rækkefølge i Løbet af 5 Aar fra den 1. April 1924 at regne.

§ 2

 

 Af Udgifterne, der anslaas til 2.393.000 Kr., nemlig: 

 1. Forhøjelse af Diget paa Manø              108.000 Kr. 

 2. Forhøjelse af Diget fra Vester Vedsted 

  til Store Darum                     80.000 - 

 3. Diget paa den sydvestlige Del af Rømø         225.000 - 

 4. Diget paa den nordøstlige Del af Rømø         860.000 - 

 5. Diget fra Store Darum til Tjæreborg Bakker      1.200.000 - 

                            -------------- 

                        I alt... 2.473.000 Kr. 

udreder Statskassen to Trediedele, medens Resten - bortset fra hvad der maatte blive bevilget som Tilskud fra Ribe og Tønder Amtsrepartitionsfond og de interesserede Sognekommuner - udredes af Lodsejerne.

§ 3

Der oprettes et Digelag for hvert af de i § 1 nævnte nye Digeanlæg under de paagældende Amtsraads Tilsyn i Overensstemmelse med Lov Nr. 53 af 10. April 1874 om Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelser fra Havet, hvilken Lov ogsaa i øvrigt kommer til Anvendelse med de Ændringer, som følger af nærværende Lov.

§ 4

De Beløb, de paagældende Lodsejere skal udrede, ydes hvert Digelag mod vedkommende Amtsrepartitionsfonds Garanti som Laan af Statskassen, at afdrage og forrente med en aarlig Ydelse af 4 1/2 pCt., hvoraf 4 pCt. af den til enhver Tid skyldige Kapital beregnes som Rente, Resten som Afdrag, dog at det Beløb, som herefter ydes Digelaget for Diget fra Vester Vedsted til Store Darum, skal være afdraget og tilbagebetalt samtidig med det Laan, som i sin Tid i Henhold til Lov Nr. 92 af 30. April 1909 er tilstaaet Digelaget af Staten til selve Digeanlæget.

§ 5

Hvilke Ejendomme der skal deltage i Omkostningerne ved Udførelsen af de i § 1 anførte Anlæg, i hvilket Forhold dette skal ske, samt hvorledes Vandløb og Vejforbindelser skal ordnes m.v., bestemmes endeligt ved en Kommission, som i dette Øjemed nedsættes af Ministeren for offentlige Arbejder, og som ved sin Forhandlinger har at følge de i Lov af 30. December 1858 for Landvæsenskommissioner fastsatte Regler. De Arbejder, der allerede paa enkelte Steder er udført til Beskyttelse mod Havet, takseres og fradrages til Fordel for de Ejendomme, der har udredet Omkostningerne ved at lade dem udføre.

§ 6

For saa vidt Bekostningen ved den aarlige Vedligeholdelse af de fuldførte Anlæg ikke kan udredes af de fra vedkommende Diges Benyttelse flydende Indtægter, paahviler den de samme Ejendomme, som har deltaget i Anlæget, og fordeles paa dem i samme Forhold som den Del af Anlægsomkostningerne, der ikke er udredet af Staten eller Amtsrepartitionsfondene.

De Udgifter ved et Anlægs Udførelse og Vedligeholdelse, som paalægges de paagældende Ejendomme, udredes af disse Ejere, dog at de Beløb, der medgaar til Forrentning af optagne Laan samt til Dækning af Vedligeholdelseudgifter, refunderes af Brugerne, hvor saadanne findes, medens Laanenes Tilbagebetaling er disse uvedkommende. De til Afbetaling af Laanene samt disses Forrentning og til Vedligeholdelsen skyldige Beløb kan inddrives ved Udpantning med samme Fortrinsret som for Skatter.

§ 7

Enhver er pligtig at afgive den til Udførelsen af Anlægene nødvendige Grund, dog gives der herfor saavel som for anden Skade og Ulempe fuld Erstatning. Dennes Størrelse fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst af den i § 5 ommeldte Kommission.

Enhver kan derhos tilpligtes at taale, at de til Udførelsen af Anlægene nødvendige Materialer af Græstørv, Jord o.s.v. mod fuld Erstatning tages fra eller føres over hans Grund. I Mangel af mindelig Overenskomst afgør den fornævnte Kommission, hvorvidt saadant Materiale skal afgives, og i bekræftende Fald, hvor det maa tages, samt den Erstatning, der skal gives.

Ved Erstatningens Beregning har Kommissionen at gaa frem efter de for Afstaaelse af Jord m.v. til Jernbaner ved Forordningen af 5. Marts 1845 foreskrevne Regler. Overensstemmende med Forskrifterne i denne Forordning bliver det at afgøre, hvilken Del af Erstatningen der, hvis Jorden bruges af en anden end Ejeren, skal tillægges Brugeren.

§ 8

Til at forestaa Digeanlægenes Udførelse og i øvrigt lede Digelagenes Anliggender vælges en Bestyrelse paa 5 Medlemmer for hvert af de i § 1 nævnte nye Digeanlæg. Af den paagældende Bestyrelse vælges 1 Medlem af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 Medlem af Tønder Amtsraad, for saa vidt angaar Digeanlægene i Tønder Amt, 1 af Ribe Amtsraad, for saa vidt angaar Digeanlæget i Ribe Amt, medens de resterende 3 Medlemmer vælges efter Forholdstalsvalgmaaden af og blandt de i vedkommende Digeanlæg interesserede.

Af Manø Digelags Bestyrelse, der for Fremtiden ligeledes skal bestaa af 5 Medlemmer, vælges 1 Medlem af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 af Ribe Amtsraad og de resterende 3 Medlemmer efter Forholdstalsvalgmaaden af og blandt de i Digeanlæget interesserede.

Saavel Udførelsen som Vedligeholdelsen af samtlige de i § 1 nævnte Anlæg sker under teknisk Kontrol fra Regeringens Side; Udgiften til Kontrollen med Vedligeholdelsen udredes paa samme Maade som til de Arbejder, hvormed Kontrollen føres.

Meningsuligheder mellem en Bestyrelse og Kontrollen afgøres af Ministeren for offentlige Arbejder.

§ 9

I Finanaaret 1924-25 vil der af Statskassen til Forhøjelsen af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum kunne anvendes indtil 188.000 Kr. som Tilskud og Laan, jfr. § 2 og § 4.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 29. Marts 1924.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

M. N. Slebsager.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidende for 1923-24: Folket.Tid. Sp. 2546, 3015, 4250, 4331; Landst.Tid. Sp. 1187, 1207, 1272; Till. A. Sp. 4429; Till. B. Sp. 577; Till. C. Sp. 315, 415.

Redaktionel note
 • (* 2) Denne lov medfører ændringer til lov nr. 92 af 30. april 1909 og lov nr. 196 af 10. maj 1922. På grund af lovenes udformning har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning.