Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om det lollandske Digelag (* 1)

VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Finansministeren bemyndiges til paa de i § 2 angivne Betingelser

at eftergive den det lollandske Digelag paahvilende Gæld til Statskassen;

at afstaa til det lollandske Digelag den Statskassen tilhørende Andel af Ejendomsretten over Rødby Fjord og Nakskov Indrefjord samt Statens Andel i den endnu udestaaende Del af Købesummen for det afhændede Areal af Nakskov Indrefjord;

at tilskyde et kontant Beløb af 200,000 Kr. af Statskassen til Dannelse af en Reservefond for det lollandske Digelag.

§ 2

De i § 1 paaberaabte Betingelser ere følgende:

1. Maribo Amtsrepartitionsfond skal samtidig med Statskassen til det lollandske Digelag afstaa sin Andel i Ejendomsretten over Rødby Fjord og Nakskov Indrefjord samt sin Andel i den endnu udestaaende Del af Købesummen for det afhændede Areal af Nakskov Indrefjord.

2. De oprindelige fra Gaver fra Centralkomiteen hidrørende tvende Fonds til Fordel for enkelte Digeinteressenter ville være at overføre til Digelaget, dog med Forpligtelse for dette til indtil December 1907 at lade Ligningen af Digeskatten foregaa paa samme Maade som hidtil i Henseende til de disse Interessenter indrømmede Lempelser, ligesom et allerede i Digelagets Kasse indgaaet ubetydeligt Beløb, hidrørende fra en visse Brugere tidligere indrømmet, men nu bortfalden lignende Lempelse, skal forblive i Kassen.

3. Den Reservefond, som tilvejebringes ved det af Statskassen i Henhold til § 1 ydede kontante Tilskud af 200,000 Kr., vil være at forøge med de af Fonden flydende Renter og med det Overskud, som maatte fremkomme paa Digelagets aarlige Regnskaber. Saafremt Reservefondens Kapital maatte blive medbragt under sin oprindelige Størrelse (200,000 Kr.), er Maribo Amtsrepartitionsfond forpligtet til ved kontant Tilskud at dække det manglende Beløb, dog at det ikke kan kræves, at Amtsrepartitionsfondens herved fremkommende Tilgodehavende til nogen Tid skal overstige 200,000 Kr. Tilskuddet forrentes ikke, men tilbagebetales ved Hjælp af Reservefondens aarlige Renter og eventuelle Overskud fra Digelagets Aarsregnskaber. De nærmere Regler for Bestyrelsen af Reservefonden og for dens Virksomhed fastsættes i en af Maribo Amtsraad vedtagen og af Finansministeren stadfæstet Vedtægt.

4. Den Digeinteressenterne til Digernes Vedligeholdelse paahvilende aarlige Digeskat vil være at fastsætte til 18 Øre pr. Enhed; dog skal Finansministeren, naar Reservefonden har naaet en Størrelse af 1 Million Kroner, være bemyndiget til paa Amtsraadets Indstilling at foretage en Nedsættelse af Digeskatten. Naar Reservefonden har naaet en Størrelse af 500,000 Kr., bliver det af Lovgivningsmagten at afgøre, hvorvidt der skal foretages nogen Ændring i disse Bestemmelser.

5. Mindst 2/5 af Digebestyrelsens Medlemmer vælges fremtidig at Digeskatyderne.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 22de April 1904.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

C. Hage.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1903-4: Folket. Tid. Sp. 3502-3, 3665-3710, 5295-5323, 5348-49; Landst. Tid. Sp. 1228-33, 1259-60,1308-11; Till. A. Sp. 3591-3658; Till. B. Sp. 2023-26; Till. C. Sp. 1865-68, 1911-12.