Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om fleksjob mv. i staten

 

(Til ministerier og selvejende institutioner)

§ 1. Med virkning fra 1. oktober 1999 udvides den statslige fleksjobordning, således at selvejende institutioner, der i henhold til lov modtager driftstilskud fra staten (f.eks. museer og uddannelsesinstitutioner), samt selvejende institutioner, hvor mindst 50 pct. af institutionernes ordinære driftsudgifter dækkes af tilskud fra staten, omfattes af bestemmelser om refusion af nettolønudgifter for medarbejdere ansat i fleksjob, jf. § 2 i Finansministeriets cirkulære nr. 236 af 18. december 1998 om fleksjob mv. i staten.

§ 2. I Finansministeriets cirkulære nr. 236 af 18. december 1998 om fleksjob mv. i staten foretages de i stk. 2-5 nævnte ændringer.

Stk. 2. I § 1 indsættes som nyt stk. 2: «Selvejende institutioner, der i henhold til lov modtager driftstilskud fra staten (f.eks. museer og uddannelsesinstitutioner), samt selvejende institutioner, hvor mindst 50 pct. af institutionernes ordinære driftsudgifter dækkes af tilskud fra staten, er endvidere omfattet af fleksjobordningen.«

Stk. 3. I § 1 opføres nuværende stk. 2 som stk. 3. Samtidig erstattes sætningen »bortset fra de i stk. 1 nævnte« med følgende: »bortset fra de stk. 1-2 nævnte«.

Stk. 4. I § 2, stk. 1 indsættes efter »Statsinstitutioner« følgende: »og selvejende institutioner, jf. § 1, stk. 1-2«.

Stk. 5. I § 2 indsættes som nyt stk. 3: »Økonomistyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte, at selvejende institutioner, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1-2, alligevel kan modtage refusion efter § 2, stk. 1.«

Finansministeriet, den 26. oktober 1999

Mogens Lykketoft

/Mogens Pedersen