Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Post Danmark (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Post Danmarks formål, opgaver, ledelse og etablering

§ 1. Post Danmarks formål er at drive postvirksomhed. Virksomheden kan udbyde andre tjenester inden for distributions- og kommunikationssektoren. Desuden kan Post Danmark via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte det landsdækkende posthusnet, jf. dog § 3.

Stk. 2. Post Danmark kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og selskaber og indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag.

§ 2. Trafikministeren meddeler efter § 10 i lov om postvirksomhed koncession til Post Danmark.

Stk. 2. Koncessionens vilkår fastsættes efter reglerne i § 11 i lov om postvirksomhed.

§ 3. Post Danmark er forpligtet til med eneret for GiroBank A/S at stille de til enhver tid værende posthuse, herunder faste anlæg og løsøre samt tilknyttet personale, til rådighed for udførelsen af finansielle serviceydelser. Denne forpligtelse gælder også over for tredjemand, som GiroBank A/S måtte have indgået aftale med om udførelsen af de pågældende ydelser.

Stk. 2. Post Danmark er uanset det i stk. 1 anførte berettiget til efter aftale med GiroBank A/S selv eller ved tredjemand at udføre finansielle serviceydelser, når dette sker i overensstemmelse med formålet i § 1, stk. 1.

Stk. 3. Post Danmark er berettiget til betaling for de i stk. 1 anførte ydelser.

Stk. 4. Den, der virker i Post Danmark, må ikke give uvedkommende oplysninger om andres benyttelse af finansielle tjenesteydelser, eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.

Stk. 5. Hemmeligholdelsespligten efter stk. 4 vedvarer, efter at den pågældendes virke i Post Danmark er ophørt.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med udførelse af finansielle serviceydelser, der udføres efter aftale med Post Danmark, jf. stk. 2.

§ 4. Post Danmark etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. Post Danmark ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Trafikministeren udpeger 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden og næstformanden. Ministeren udpeger bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 2 år. Ministeren kan til enhver tid afsætte de af ham udpegede medlemmer.

Stk. 3. Medarbejderne vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Reglerne i aktieselskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse finder anvendelse.

Stk. 4. Bestyrelsens formand er forpligtet til at orientere ministeren om sager af væsentlig betydning.

§ 5. Aktieselskabslovens kapitel 9 om ledelse, herunder bestemmelserne om børsnoterede selskaber i § 51, stk. 3, og § 56, stk. 5, og kapitel 16 om erstatning gælder for Post Danmark med de ændringer, der følger af denne lovs § 4, stk. 2 og stk. 4, samt § 5, stk. 2.

Stk. 2. Trafikministeren udøver i Post Danmark de beføjelser, der efter aktieselskabslovens kapitel 9 og kapitel 16 tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær. Aktieselskabslovens § 59 finder ikke anvendelse for Post Danmark.

Stk. 3. Ministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen vedtægter for Post Danmark. Ministeren kan efter drøftelse med bestyrelsen foretage ændringer i vedtægterne.

Stk. 4. I Post Danmark afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Ministeren fastlægger i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence.

§ 6. Post Danmark overtager driften af postvæsenet med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige postvæsenets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Tinglysning af virksomhedens rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 3. Post Danmarks formue holdes adskilt fra statens formue.

Stk. 4. Post Danmark disponerer selv over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 5. Statstjenestemænd i Post Danmark er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 6. Trafikministeren kan bemyndige Post Danmark til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren.

Stk. 7. Post Danmark kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der angår ansættelsesvilkår for tjenestemænd i Post Danmark.

Stk. 8. Post Danmark indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag til staten, for så vidt angår statstjenestemænd i Post Danmark.

Stk. 9. Post Danmark kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i Post Danmark.

§ 7. Post Danmark betaler for den i § 6, stk. 1, nævnte overdragelse kontant 2,6 mia kr. til staten senest den 1. juli 1995. Den resterende del af Postvæsenets nettoaktiver indskydes af staten som ansvarlig egenkapital (apportindskud).

Stk. 2. Fra Post Danmark udloddes et årligt udbytte til staten, der efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes af trafikministeren efter drøftelse med finansministeren.

Kapitel 2

Regnskabsmæssige forhold, optagelse af lån, offentlighed m.v.

§ 8. Reglerne for aktieselskaber i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., herunder bestemmelserne om børsnoterede aktieselskaber i § 51 a, § 56, stk. 3, § 61 e, stk. 3, 2. pkt., og § 62, stk. 1, 2. pkt., gælder for Post Danmark med de ændringer, der følger af stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Trafikministeren udøver i Post Danmark de beføjelser, der efter årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær. Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 2 a, stk. 1, og § 2 c, stk. 1, samt § 52 finder ikke anvendelse for Post Danmark.

Stk. 3. Post Danmarks regnskaber revideres efter årsregnskabslovens regler af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor vælges af trafikministeren efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for et år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Stk. 4. Rigsrevisor reviderer endvidere Post Danmarks regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab forelægges ministeren til godkendelse.

§ 9. Post Danmark kan med sikkerhed i egen formue optage lån.

§ 10. Post Danmark skal tegne de for virksomheden nødvendige lovpligtige forsikringer.

§ 11. Post Danmark skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter efter drøftelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nærmere bestemmelser om anmeldelsens og registreringens indhold og tidspunkt samt om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kompetence i forbindelse hermed.

Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af stk. 2, kan der fastsættes bestemmelser om løbende dagbøder og straf i form af bøde for Post Danmarks overtrædelse af bestemmelserne.

Stk. 4. Konkurrencelovens §§ 11-14 gælder for den del af Post Danmarks virksomhed, som ikke er omfattet af en eneret eller underlagt en befordringspligt.

Stk. 5. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder ikke for den virksomhed, der udøves af Post Danmark.

Stk.6. Sagsakter vedrørende omdannelse af postvæsenet til Post Danmark er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 12. Post Danmark kan efter trafikministerens godkendelse oprette en landsdækkende modtagerdatabase over postmodtagere.

Stk. 2. Til brug ved ajourføringen af modtagerdatabasen kan indhentes relevante oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige registre.

Stk. 3. Lov om offentlige myndigheders registre finder i øvrigt anvendelse for modtagerdatabasens nærmere oprettelse og drift.

Kapitel 3

Tilsyn og straf

§ 13. Trafikministeren fører tilsyn med, at Post Danmark overholder denne lov, jf. dog § 8, stk. 1, § 11, stk. 4, og § 12, stk. 3.

Stk. 2. Post Danmark skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for trafikministeren.

§ 14. Overtrædelse af de i § 5, stk. 1, nævnte bestemmelser i aktieselskabslovens

  • 1) § 53, stk. 1, om bestyrelsesmedlemmers og direktionsmedlemmers pligt til at give meddelelse til bestyrelsen om deres beholdning, erhvervelse eller afhændelse af aktier og anparter inden for samme koncern,
  • 2) § 53, stk. 3, om forbud mod deltagelse i spekulationsforretninger vedrørende aktier og anparter i selskaber inden for samme koncern,
  • 3) § 54 om ledelsen af selskabets anliggender,
  • 4) § 55 om pligten for bestyrelsen i et moderselskab til at underrette et datterselskabs bestyrelse, når et koncernforhold er etableret, og
  • 5) § 56, stk. 2, om formandens pligt til at indkalde til bestyrelsesmøder samt direktørers ret til at være til stede under bestyrelsesmøde,

straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde bestyrelsesmedlemmer, direktører, vurderingsmænd og revisorer samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv for Post Danmark har fået kundskab om.

Kapitel 4

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Loven træder i kraft to uger efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Samtidig hermed ophæves lov nr. 307 af 10. juni 1976 om styrelsen af Post- og Telegrafvæsenet.

Stk. 2. Lovens § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 8 har virkning fra 1. januar 1995.

Stk. 3. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 10.

§ 16. Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4, stk. 3, skal finde sted inden 1. juli 1995.

Stk. 2. Bestemmelsen i aktieselskabslovens § 49, stk. 7, om, at de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, udpeges blandt de medarbejdere, der i hele sidste år før valget har været ansat i selskabet, finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.

Stk. 3. Indtil valg kan finde sted efter stk. 1, udpeger ministeren efter indstilling fra medarbejderorganisationerne 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. februar 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Redaktionel note
  • (* 1) § 10 trådte i kraft 1. juli 1995, jf. BEK nr. 530 af 8. februar 1995