Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om postvirksomhed

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Ved postvirksomhed forstås i denne lov erhvervsmæssig postbefordring af adresserede breve og andre adresserede forsendelser, der vejer op til 20 kg.

Stk. 2. Postbefordring omfatter indsamling, transport og omdeling af de i stk. 1 nævnte forsendelser.

Kapitel 2

Befordringspligt og eneret

§ 2. Staten er forpligtet til at sikre landsdækkende postbefordring af følgende forsendelser:

 • 1) Adresserede breve, jf. § 3, stk. 1.
 • 2) Andre adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, der ikke er emballeret, f.eks. kataloger og brochurer.
 • 3) Dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter.
 • 4) Adresserede pakker.
 • 5) Blindeforsendelser.

Stk. 2. Indenlandske adresserede breve og pakker skal kunne befordres rekommanderet eller med angiven værdi.

Stk. 3. Pligten til at befordre adresserede forsendelser til og fra udlandet omfatter - med de ændringer, der følger af internationale overenskomster - breve, blindeforsendelser samt pakker fra afsendere i Danmark til udlandet og fra udlandet til modtagere i Danmark. Breve og pakker skal kunne sendes med angiven værdi. Breve skal tillige kunne sendes rekommanderet.

Stk. 4. Befordringspligten omfatter indsamling ved postkasser, jf. § 6, ved posthuse og postbutikker m.v., transport og omdeling af forsendelser.

Stk. 5. Trafikministeren kan bestemme, at postomdelingen til enkelte modtagere eller grupper af modtagere i landdistrikter begrænses.

Stk. 6. Ministeren fastsætter regler om vægtgrænser og fysiske mål for de forsendelser, der er nævnt i stk. 1 og stk. 3.

§ 3. Staten har eneret på postbefordring af indenlandske adresserede breve, hvorved forstås:

 • 1) Adresserede forsendelser uanset indhold, når dette er lagt i en konvolut eller lignende emballering.
 • 2) Adresserede skriftlige meddelelser, herunder postkort, med et individuelt indhold.

Stk. 2. Eneretten omfatter dog ikke postbefordring af adresserede kataloger, brochurer, blade og andre forsendelser med et ensartet, trykt indhold, der er lagt i gennemsigtig emballage.

Stk. 3. Staten har endvidere eneret til postbefordring på dansk område af adresserede breve, der sendes fra afsendere i Danmark til udlandet og fra udlandet til adressater i Danmark.

Stk. 4. Trafikministeren kan fastsætte regler om begrænsning eller ophævelse af eneretten til postbefordring på dansk område af adresserede breve, der sendes fra afsendere i Danmark til udlandet.

Stk. 5. Eneretten på postbefordring af adresserede breve omfatter indsamling, transport og omdeling af disse.

Stk. 6. Ministeren fastsætter regler om vægt- og prisgrænser samt fysiske mål for de i stk. 1 og stk. 3 nævnte forsendelser.

Stk. 7. Kurerpost er ikke omfattet af eneretten.

§ 4. Enhver kan dog uanset bestemmelserne i § 3 lovligt befordre forsendelser uden om staten, når det sker i eget anliggende eller for en anden, i hvis tjeneste den, der befordrer forsendelsen, er ansat.

Stk. 2. Det samme gælder, når befordringen sker for en anden, for hvem den pågældende kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte befordring.

§ 5. Hvis adresserede breve, der er omfattet af eneretten i § 3, stk. 1, indleveres til postbefordring i et andet land med henblik på viderebefordring til adressater i Danmark, kan staten afvise at modtage disse forsendelser til postbefordring i Danmark.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende betingelserne for afvisningen.

§ 6. Staten har eneret til opstilling af postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang.

§ 7. Staten har eneret til at udgive frimærker, hvorved forstås frigørelsesmidler, der er udstedt af staten, og som kan benyttes i forbindelse med betaling af taksten for postale tjenesteydelser fra staten, jf. dog § 10.

§ 8. Anvendelse af det kronede posthorn som kendetegn er forbeholdt staten og den, der ved lov har fået tilladelse hertil.

§ 9. Trafikministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af Den Europæiske Unions forordninger og direktiver om postale tjenesteydelser.

Kapitel 3

Koncession

§ 10. Trafikministeren meddeler koncession på udførelsen af de i § 3, stk. 1 og stk. 3, omtalte postale tjenesteydelser samt på udnyttelsen af de i § 6, § 7 og § 8 nævnte rettigheder.

Stk. 2. Omfanget af befordringspligten i forbindelse med postale tjenesteydelser skal angives i koncessionen.

Stk. 3. Koncessionshaveren skal respektere ændringer i koncessionen som følge af lov eller bindende beslutninger truffet af Den Europæiske Union. Dette gælder tillige, hvis ministeren i henhold til § 3, stk. 4, fastsætter regler, der begrænser eller ophæver eneretten til postbefordring af adresserede breve, der sendes fra afsendere i Danmark til udlandet.

§ 11. Trafikministeren fastsætter i koncessionen bl.a. vilkår om:

 • 1) Service- og kvalitetsmål samt generelle forretningsbetingelser for forsendelser omfattet af befordringspligten.
 • 2) Takstfastsættelsen for indenlandske breve omfattet af eneretten, jf. § 3, stk. 1 og stk. 6, for dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter og blindeforsendelser.
 • 3) Posthusnettets omfang.
 • 4) Forpligtelse til at udføre særlige opgaver uden sædvanlig fortjeneste eller med underskud.
 • 5) Overholdelse af konkurrence- og regnskabsmæssige forhold.
 • 6) Deltagelse i internationalt samarbejde på postområdet.
 • 7) Overholdelse af aftaler truffet i det internationale samarbejde på postområdet.
 • 8) Sikring og opretholdelse af samfundsvigtig postbefordring under ekstraordinære forhold.
 • 9) Det årlige frimærkeprogram.
 • 10) Pligt til at anvende det kronede posthorn. Der kan i den forbindelse fastsættes vilkår om, at pligten tillige gælder tredjemand, som koncessionshaveren har indgået aftale med om udførelse af kunderelaterede postale tjenesteydelser.
 • 11) Befordring af forsendelser til Færøerne og Grønland.

§ 12. Trafikministeren fører tilsyn med, at koncessionshaveren overholder vilkårene i koncessionen.

Stk. 2. Ministeren kan bemyndige en under Trafikministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 13. Koncessionshaveren skal på begæring meddele trafikministeren enhver oplysning om sine forhold på det koncessionerede område, jf. § 10 og § 11.

Stk. 2. Ministeren kan som tvangsmiddel pålægge koncessionshaveren daglige eller ugentlige bøder, såfremt denne overtræder koncessionens bestemmelser, jf. § 11, nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 7. Der er udpantningsret for beløbene.

§ 14. Trafikministeren kan pålægge koncessionshaveren at befordre dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter fra bladudgivere til adressater i Danmark til særlig lave takster. Dette gælder tillige for befordring af dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter til Færøerne og for dagblade til Grønland.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om, hvilke blade m.v. der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Staten dækker det tab, koncessionshaveren påføres ved at befordre de i stk. 1 og stk. 2 nævnte blade.

Stk. 4. Ministeren fastsætter regler for opgørelsen af det i stk. 3 nævnte tab.

Kapitel 4

Befordring m.v.

§ 15. Trafikministeren fastsætter regler om koncessionshaverens erstatningspligt ved forsinkelse, bortkomst og beskadigelse af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten.

§ 16. Postforsendelser skal udleveres til adressaten eller til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.

§ 17. Trafikministeren fastsætter regler om opstilling af brevkasser ved indgangen til villaer og rækkehuse samt om brevkasseanlæg i etageejendomme.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om opstilling af brevkasser ved indgangen til fritidshuse og om brevkasseanlæg i fritidshusområder. I reglerne kan det bestemmes, at der ved nye udstykninger til fritidshusområder skal afsættes tilstrækkeligt areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg.

Stk. 3. I reglerne kan det tillige fastsættes, at husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasse, kan undtages fra postomdeling.

Stk. 4. Ministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om udlevering af forsendelser, herunder til virksomheder og institutioner, der består af flere enheder placeret inden for et afgrænset område.

§ 18. Trafikministeren kan, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt og efter anmodning fra koncessionshaveren, bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende posthuse eller udvekslingssteder.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende befordringen.

§ 19. Forsendelser, der befordres af andre postvirksomheder end koncessionshaveren, og som fejlagtigt kommer koncessionshaveren i hænde, kan udleveres til rette postvirksomhed, adressat eller afsender mod betaling af taksten for befordring af den pågældende forsendelse.

Stk. 2. Forsendelserne opbevares af koncessionshaveren i mindst 2 måneder.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler for postvirksomheders behandling af uanbringelige forsendelser.

§ 20. Kommuner kan indgå aftale med koncessionshaveren om, at kommunen mod betaling kan udføre postale tjenesteydelser.

Kapitel 5

Posthemmelighed og poståbning

§ 21. Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postale tjenesteydelser eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.

Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.

Stk. 3. Tavshedspligten efter stk. 1 og stk. 2 gælder endvidere for den, der efter aftale med en postvirksomhed udfører postbefordring. Dette gælder tillige for ansatte hos den pågældende.

§ 22. Adresserede forsendelser, der er indleveret til befordring hos postvirksomheder, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende postvirksomhed.

Stk. 2. Adresserede forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

Stk. 3. Trafikministeren fastsætter regler om, under hvilke betingelser forsendelserne kan åbnes.

Kapitel 6

Anmeldelse m.v.

§ 23. Ejeren af en postvirksomhed, der befordrer adresserede breve, jf. § 3, samt andre adresserede forsendelser, der vejer op til 20 kg, skal anmelde virksomheden til Posttilsynet.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter nærmere regler om anmeldelsespligten, herunder om, hvilke oplysninger der skal meddeles til Posttilsynet i henhold til stk. 1.

§ 24. Det skal fremgå af en forsendelse, hvilken postvirksomhed der har ansvaret for befordringen af den.

Kapitel 7

Kontrol- og straffebestemmelser

§ 25. Med henblik på kontrol af, at der ikke udføres postbefordring i strid med eneretten, har Posttilsynet, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage kontrolbesøg på postvirksomheders lokaliteter. Posttilsynet har herunder adgang til at gennemgå forretningsbøger, regnskabsmateriale, korrespondance og elektronisk lagrede data samt til at undersøge forsendelser.

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder:

 • 1) Statens eneret til postbefordring af adresserede breve, jf. § 3, stk. 1, stk. 3, stk. 5 og stk. 6.
 • 2) Statens eneret til at opstille postkasser, jf. § 6.
 • 3) Statens eneret til at udgive frimærker, jf. § 7.
 • 4) Vilkårene i koncessionen, jf. § 11.
 • 5) Anmeldelsespligten, jf. § 23, eller
 • 6) § 24.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 4, omfattede tilfælde kan trafikministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive over for den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til inden for en nærmere angiven frist, der efter skriftlig begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 4. Med hensyn til den i stk. 3 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 27. Straffelovens § 152 og §§ 152 d-f samt § 153 finder tilsvarende anvendelse for den, der virker i en postvirksomhed eller i en virksomhed, der efter aftale med en postvirksomhed udfører postbefordring.

§ 28. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 3, § 9, § 19, § 22 og § 23 i denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 29. Loven træder i kraft to uger efter bekendtgørelsen i Lovtidende bortset fra § 23 og § 25, der først træder i kraft den 1. juli 1995. Samtidig hermed ophæves postloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 25. maj 1989.

Stk. 2. Reglerne i § 19, § 21 og § 22 har for andre postvirksomheder end Post Danmark virkning fra den 1. juli 1995.

Stk. 3. De postvirksomheder, der ved lovens ikrafttræden allerede er etableret, skal senest den 1. juli 1995 foretage anmeldelse af virksomheden, jf. § 23.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. februar 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen