Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)

VI FREDERIK DEN OTTENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt : Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Regeringen bemyndiges til at paabyde Anlæget af et Havdige af 5 - 5,65 Meters Højde over dagligt Højvande langs Kysten fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt.

§2.

Af Udgifterne, der anslaas til 1,780,000 Kr., udrede Lodsejerne 675,000 Kr., Ribe Amtsrepartitionsfond 50,000 Kr., Statskassen Resten. Der oprettes et Digelag under Amtsraadets Tilsyn i Overensstemmelse med Lov Nr. 53 af 10. April 1874 om Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelser fra Havet, hvilken Lov ogsaa i øvrigt kommer til Anvendelse med de Ændringer, som følge af nærværende Lov. Det Beløb, Lodsejerne skulle udrede, ydes Digelaget, mod Amtsrepartitionsfondens Garanti, som Laan af Statskassen, at afdrage og forrente med en aarlig Ydelse af 4 1/2 pCt., hvoraf 4 pCt. af den til enhver Tid skyldige Kapital beregnes som Rente, Resten som Afdrag.

§ 3

Hvilke Ejendomme der skulle deltage i Anlægsomkostningerne, i hvilket Forhold dette skal ske, samt hvorledes Vandløb og Vejforbindelser skulle ordnes m.v., bestemmes endelig ved en Kommission, som i dette Øjemed nedsættes af Ministeren for offentlige Arbejder, og som ved sine Forhandlinger har at følge de i Lov af 30. December 1858 for Landvæsenskommissioner fastsatte Regler. De Arbejder, der allerede paa enkelte Steder ere udførte til Beskyttelse mod Havet, takseres og fradrages til Fordel for de Ejendomme, der have udredet Omkostningerne ved at lade dem udføre.

§ 4

For saa vidt Bekostningen ved den aarlige Vedligeholdelse af de fuldførte Anlæg med Undtagelse af Pasning og Vedligeholdelse af Sluseanlæget i Ribe Kanal, der overtages af Staten, ikke kan udredes af de fra Digets Benyttelse flydende Indtægter, paahviler den de samme Ejendomme, som have deltaget i Anlæget, og fordeles paa dem i samme Forhold som den Del af Anlægsomkostningerne, der ikke er udredet af Staten eller Amtsrepartitionsfonden.

De Udgifter ved Digets Anlæg og Vedligeholdelse, som paalægges de paagældende Ejendomme, udredes af disses Ejere, dog at de Beløb, der medgaa til Forrentning af optagne Laan samt til Dækning af Vedligeholdelsesudgifter, refunderes af Brugerne, hvor saadanne findes, medens Laanenes Tilbagebetaling er disse uvedkommende. De til Afbetaling af Laanene samt disses Forrentning og til Vedligeholdelsen skyldige Beløb kunne inddrives ved Udpantning med samme Fortrinsret som for Skatter.

§ 5

Enhver er pligtig at afgive den til Digets Anlæg nødvendige Grund, dog gives der herfor saavel som for anden Skade og Ulempe fuld Erstatning. Dennes Størrelse fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst af den i § 3 ommeldte Kommission.

Enhver kan derhos tilpligtes at taale, at de til Opførelsen af Diget nødvendige Materialier af Græstørv, Jord osv. mod fuld Erstatning tages fra eller føres over hans Grund. I Mangel af mindelig Overenskomst afgør den fornævnte Kommission hvorvidt saadant Materiale skal afgives og i bekræftende Fald, hvor det maa tages, samt den Erstatning, der skal gives.

Ved Erstatningens Beregning har Kommissionen at gaa frem efter de for Afstaaelse af Jord m.v. til Jernbaner ved Forordningen af 5. Marts 1845 foreskrevne Regler. Overensstemmende med Forskrifterne i denne Forordning bliver det at afgøre, hvilken Del af Erstatningen der, hvis Jorden bruges af en anden end Ejeren, skal tillægges Brugeren.

§ 6

Til at forestaa Digeanlægets Udførelse og i øvrigt lede Digelagets Anliggender vælges en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, af hvilke 1 Medlem vælges af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 Medlem af Ribe Amtsraad, medens de øvrige 3 Medlemmer vælges, efter Forholdstalsvalgmaaden, af og blandt de i Digeanlæget interesserede.

Saavel Anlæget som Vedligeholdelsen sker under teknisk Kontrol fra Regeringens Side; Udgiften til Kontrollen med Vedligeholdelsen udredes på samme Maade som til de Arbejder, hvormed Kontrollen føres.

Meningsuligheder mellem Bestyrelsen og Kontrollen afgøres af Ministeren for offentlige Arbejder.

§ 7

I Finansaaret 1909-10 vil der af Statskassen kunne anvendes til Digeanlæget indtil 135,000 Kr.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30te April 1909.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

/ Jensen-Sønderup.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidenden for 1908-09: Folket. Tid. Sp. 2369, 2608, 4895, 4950; Landst. Tid. Sp. 806, 1332, 1360; Till. A. Sp. 3177; Till. B. Sp. 837, 2471; Till. C. Sp. 1499, 2325.

Redaktionel note
  • (* 2) Se endvidere lov nr. 196 af 10. maj 1922 og lov nr. 77 af 29. marts 1924 med ændringer til denne lov. På grund af lovenes udformning har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning.