Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt. Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Når almenvellet kræver det, kan ministeren for offentlige arbejder iværksætte eller, for så vidt angår ikke-statslige anlæg, tillade, at der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom til:

a. jernbaneanlæg, herunder anlæg til sikring og regulering af færdslen ved krydsninger mellem veje og jernbaner,

b. dige- og kystsikringsanlæg for statens regning,

c. offentlige havneanlæg,

d. telekommunikationsanlæg, der udføres af staten eller et koncessioneret selskab,

e. lageranlæg, pumpestationer og rørledninger for flydende brændsel og drivmidler, når produkterne skal tilføres lageret gennem en fast forbindelse med dansk havneområde og anlægget udføres af staten eller en offentlig havn,

f. anlæg for rutebildrift,

g. bygninger for postvæsenet.

Stk. 2. Ekspropriation i henhold til bestemmelsen i stk. 1 kan ske til nyanlæg, til udvidelse og ændring af bestående anlæg, til sikring af sådanne anlægs fortsatte beståen, til nødvendige supplerende foranstaltninger, til fyldtagning samt af hensyn til udnyttelse, betjening, sikring, synlighed og drift på hensigtsmæssig måde af nævnte anlæg, herunder f.eks. til etablering af fornødne adgangsveje, fyrlinjer, oplagspladser, garager, værksteder, tjenesteboliger, administrationsbygninger, signaler og sikringsanlæg.

§ 2. Til forebyggelse af, at der på jernbaner samler sig snedriver, kan vedkommende jernbanestyrelse lade opstille flyttelige sneskærme eller træffe lignende midlertidige foranstaltninger. Skader, der herved forvoldes på de pågældende eller andre ejendomme, erstattes.

Stk. 2. Ved gennemførelsen af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger finder loven om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom ikke anvendelse. I mangel af mindelig overenskomst om erstatningens størrelse fastsættes erstatningen dog efter denne lovs regler. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden herved.

Stk. 3. Den, der med forsæt beskadiger eller uberettiget flytter opstillede sneskærme eller lignende sneværn, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.

§ 3. En ekspropriationskommission, der er nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, kan træffe beslutning om lukning af overkørsler over eller af adgang til jernbanestrækninger, selv om der ikke i forbindelse hermed foretages ekspropriation med henblik på en afløsningsforanstaltning. Eventuelle erstatningsspørgsmål afgøres efter de i nævnte lov fastsatte regler.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. april 1965.

§ 5. Følgende bestemmelser ophæves:

  • a) lov af 15. maj 1868 om afgivelse af grus m.m. til jernbaners vedligeholdelse, lov nr. 57 af 12. april 1889 om grundafståelse ved udvidelser af statsbanerne samt om erstatning af tab i anledning af sneskærme, lov nr. 166 af 18. december 1897 om grundafståelser ved udvidelser af private jernbaner, lov nr. 165 af 1. maj 1923 om bemyndigelse for ministeren for offentlig arbejder til foretagelse af visse ekspropriationer, § 1, lov nr. 125 af 7. maj 1937 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, lov nr. 223 af 1. maj 1941 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, lov nr. 156 af 26. marts 1943 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 3, lovanordning nr. 192 af 31. maj 1944 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, jfr. lov nr. 319 af 5. juli 1945, og lov nr. 345 af 14. juni 1946 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2,
  • b) lov nr. 223 af 1. maj 1941 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 6,
  • c) lov nr. 46 af 13. april 1894 om grundafståelse ved udvidelser af statens havneanlæg, lov nr. 111 af 11 april 1916 om grundafståelse ved udvidelser af havneanlæg, og lov nr. 131 af 28. april 1934 om grundafståelse ved udvidelse af Københavns havn,
  • d) lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner, § 10,
  • e) lov nr. 91 af 30. marts 1961 om foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 4.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 31. marts 1965.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Kai Lindberg.

Officielle noter

Ingen