Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven(* 1), vægtafgiftsloven og lov om afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som ændret ved lov nr. 469 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 6, affattes således:

6. Knallert:

to- eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen.'

2. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »Knallert« til: »Ikke registreringspligtig knallert«, og i stk. 3 ændres »knallert« til: »ikke registreringspligtig knallert«.

3. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »knallertkører« til: »fører af ikke registreringspligtig knallert«.

4. I § 21, stk. 1, 3. pkt., ændres »knallertkører« til: »fører af ikke registreringspligtig knallert«.

5. I § 28, stk. 3, 4. pkt., ændres »knallerter« til: »tohjulede knallerter«.

6. I § 31, stk. 2, 3. pkt., ændres »knallert og tohjulet motorcykel« til: »tohjulet knallert og tohjulet motorcykel«.

7. § 32, stk. 2, 4. pkt., og stk. 3, 3. pkt., ophæves.

8. I § 51, stk. 2, ændres »knallerter« til: »ikke registreringspligtige knallerter«.

9. I § 51, stk. 3, 1. pkt., ændres »Knallert« til: »Tohjulet knallert«.

10. I § 51, stk. 4, ændres »Knallertkører« til: »Fører af tohjulet knallert«.

11. § 51, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. På tohjulet knallert må ikke befordres andre personer end føreren. På trehjulet knallert må ikke befordres flere personer, end knallerten er konstrueret til.«

12. § 56, stk. 2, nr. 1, affattes således:

  • »1) er fyldt 18 år, jf. dog § 57,».

13. § 61, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Kørekort, der er udstedt i Finland, Island, Norge, Sverige eller i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, er efter trafikministerens nærmere bestemmelse gyldige her i landet, også efter at indehaveren har taget bopæl her.«

14. I § 63, stk. 1, ændres »Knallert« til: »Ikke registreringspligtig knallert«, og i stk. 2, 3, 5 og 6 ændres »knallert« til: »ikke registreringspligtig knallert«.

15. Efter § 63 indsættes:

» § 63 a. Registreringspligtig knallert må kun føres af personer, der har erhvervet kørekorttil bil eller motorcykel.

Stk. 2. Føreren skal under kørsel have kørekortet hos sig og på forlangende vise det til politiet.«

16. Efter § 68 indsættes:

» § 68 a. Trafikministeren fastsætter bestemmelser om privates adgang til at blive autoriserede til at installere, justere og plombere hastighedsbegrænsere i biler og kan herunder fastsætte regler om, at det tilkommer private at afgive indstilling om, hvem der bør autoriseres.«

17. I § 72, stk. 1, 1. pkt., ændres »og traktor« til: », traktor og knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen«.

18. § 72, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om registreringspligt for andet påhængsredskab end campingvogn, for motorredskab og for knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.«

19. I § 80, stk. 1, ændres »eller trehjulet motorcykel« til: »trehjulet motorcykel eller trehjulet knallert«.

20. § 81, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Føreren af motorcykel og knallert og enhver passager, som er fyldt 15 år, skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm.

Stk. 2. Der skal dog ikke anvendes styrthjelm, hvor der er pligt til at anvende sikkerhedssele.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

21. § 105, stk. 1, affattes således:

»Krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal være dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse (koncession) til at drive forsikringsvirksomhed. Et udenlandsk forsikringsselskab, der har koncession i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et andet land, der efter aftalemed EF har gennemført Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed, kan ligeledes udbyde motorkøretøjsforsikring i Danmark. Alle forsikringsselskaber, der udbyder motorkøretøjsforsikringer i Danmark, skal være medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Betingelser for betaling af løbende ydelser til DFIM fastsættes af trafikministeren. Alle forsikringsselskaber, der ønsker at udbyde motorkøretøjsforsikringer i Danmark, skal herudover anmelde dette til Centralregisteret for Motorkøretøjer.«

22. § 107, stk. 1, affattes således:

»Trafikministeren fastsætter bestemmelser om forsikringspligtens gennemførelse, herunder om forsikringsselskabers pligt til at deltage i en gensidig hæftelsesordning i tilfælde af, at et ansvarsforsikringsselskab ikke opfylder sine forfaldne erstatningsforpligtelser i henhold til de tegnede lovpligtige ansvarsforsikringer.«

23. I § 117, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »motorkøretøj,»: »registreringspligtig knallert,».

24. I § 117, stk. 3, 2. pkt., ændres »knallert« til:

»ikke registreringspligtig knallert«.

25. I § 117, stk. 4, ændres »og § 62, stk. 1,» til: »§ 62, stk. 1, og § 63 a«.

26. I § 134, stk. 4, ændres »§ 118, stk. 2,» til: »§ 118, stk. 4,».

27. Efter § 134 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 19 a

Administrative bestemmelser

§ 134 a. Trafikministeren kan bemyndige en under Trafikministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

28. I § 135, stk. 2, ændres »§ 118, stk. 1, nr. 1, og stk. 3,» til: »§ 118, stk. 1, nr. 1, og stk. 5,».

29. I § 140, stk. 2, ændres »§ 118, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5,» til: »§ 118, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 7,».

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993, foretages følgende ændring:

I § 15, stk. 1, indsættes som nr. 7:

7. Trehjulede eldrevne motorcykler«.

§ 3

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 31. marts 1993, foretages følgende ændring:

I § 3, sidste pkt., ændres »knallerter« til: »trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 21 og 22, træder dog i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 3. Ved lovens ikrafttræden afsluttes de løbende afgiftsperioder efter vægtafgiftsloven for trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter med tilbagebetaling af afgift for tiden efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. februar 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiver nr. 91/439/EØF, EF-Tidende L 237, s. 1, nr. 92/6/EØF, EF-Tidende 1992 L 57, s. 27, nr. 92/49/EØF, EF-Tidende L 228, s. 1 og nr. 92/61/EØF, EF-Tidende L 228, s. 1.