Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Mærkning af Cykelstel m.v.(* 1)

    Vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1.

     Stk. 1. Enhver, der her i Landet fremstiller eller hertil indfører Cykelstel, skal indgive Anmeldelse herom til Politiet, der tildeler Anmelderen et særligt Mærke, som tillige med Fabrikationsnummer og Aarstalsmærkning for Stellet skal indhugges i ethvert Stel, forinden dette forlader Fabrikanten eller Importøren.

     Stk. 2. Indhugning eller tilsvarende Paaføring af Registreringsmærker, Tal eller bogstaver paa Cykelstel maa kun foretages af Fabrikanter eller Importører, som har foretaget Anmeldelse i Henhold til Stk. 1, eller af Politiet.

 

                § 2. 

Enhver, der fremstiller eller indfører Cykelstel, har Pligt til nøjagtigt at føre bog over, til hvilke Grossister og Forhandlere Stellene afhændes, med Angivelse af Fabrikationsnumrene for de afhændede Stel. Grossister og Forhandlere har paa samme Maade Pligt til at føre Bog over, til hvem Cykelstellene videreoverdrages. Ved Salg til Forbrugere, der ikke er Sælgeren personlig bekendt, har Sælgeren Pligt til at forlange fornøden Legitimation forevist. Fabrikanter, Importører, Grossister og Forhandlere skal paa Forlangende give Politiet Oplysning om, til hvem nærmere angivne Cykelstel er afhændet.

 

                § 3. 

Justitsministeren kan give de til Gennemførelsen af foranstående Regler fornødne nærmere Forskrifter, herunder om Mærkets og Nummerets Udseende og Anbringelse.

 

                § 4. 

     Stk. 1. Enhver, der her i Landet erhvervsmæssigt foretager Ombygning eller Nedskæring af Cykler, skal indgive Anmeldelse herom til Politiet.

     Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de i denne Lov eller i Henhold til samme fastsatte Bestemmelser med de Ændringer og Udvidelser, som Forholdenes særlige Beskaffenhed tilsiger, ogsaa skal gælde for de fornævnte Ombygnings- og Nedskæringsvirksomheder.

 

                § 5. 

Det er forbudt saavel at fjerne som at beskadige Cyklers originale Stelnumre samt de i Henhold til denne Lov eller af Politiet i Cykelstel indhuggede Numre og Mærker.

 

                § 6. 

Overtrædelse af denne Lov eller de i Medfør af den given Bestemmelser straffes med Bøde. Bøderne tilfalder i København og paa Frederiksberg Statskassen, uden for København og Frederiksberg Statskassen og Politikassen med Halvdelen til hver.

 

                § 7. 

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1. April 1948.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 23. Marts 1948.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

Busch-Jensen.

Officielle noter

Noter:

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1947-48: Folket. Tid. Sp. 968, 1118, 2444, 2552; Landst. Tid. Sp. 618, 817, 823; Till. A. Sp. 3397; Till. B. Sp. 243; Till. C. Sp. 337, 1309.