Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)

    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters; Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Regeringen bemyndiges til i Overensstemmelse med de almindelige Regler og Forskrifter i Afsnit B. §§ 7-12 inklusive i Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 om nye Jernbaneanlæg m.v. yderligere at meddele Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af følgende private Jernbaner:

Paa Øerne: 1. En smalsporet Jernbane fra Neksø over Ibsker og Svaneke til Østermarie. 2. En smalsporet Jernbane fra Gudhjem til Rø. 3. En Jernbane fra Lohals til et Punkt paa Jernbanen mellem Rudkøbing og Spodsbjerg. 4. En Jernbane fra Holbæk til Vedde, Øst om Aamosen. 5. En Jernbane fra Nakskov til Rødby. 6. En Jernbane fra Maribo til Torrig. 7. En Jernbane fra Rødby til Nysted. 8. En Jernbane fra Haslev over Orup til Fakse Ladeplads. 9. En Jernbane fra Tappernøje til Orup og Fakse til Tokkerup.

     10. En Jernbane fra Stubbekøbing over Nørre Alslev til Guldborg.

     11. En Jernbane fra Næsby over Søndersø til Farstrup.

     12. En Jernbane fra Otterup til Krogsbølle.

I Jylland:

     13. En Jernbane fra Øster Vraa til Frederikshavn.

     14. En Jernbane fra Aars til Arden.

     15. En Jernbane fra Arden til et Punkt paa Aalborg-Hadsund-Jernbane, eventuelt til Øster Hurup.

     16. En Jernbane fra Skelung til Als, eventuelt til Øster Hurup.

     17. En Jernbane fra Lemvig til Struer.

     18. En Jernbane fra Nørre Omme til Holstebro.

     19. En Jernbane fra Viborg til Faarup.

     20. En Jernbane fra Vejle til Uldum, eventuelt med Overtagelse og Ombygning af Banen fra Uldum til Tørring.

     21. En Jernbane fra Branden Anlægsbro ved Fursund over Sundsøre til Lyby eller Jebjerg.

     22. En Jernbane fra Hobro til Ørum, eventuelt til Rødkærsbro.

     23. En Jernbane fra Ørting til Gylling.

     24. En Jernbane fra Esbjerg til Agerbæk.

     25. En Jernbane fra Esbjerg til Oksbøl.

     26. En Jernbane fra Sønder Omme over Ølgod til Lunde eller Nørre Nebel.

     27. En Jernbane fra Sjørring til Vorupør.

     28. En Jernbane fra Holsted By til Donslund.

     29. En Jernbane fra Overlade over Løgstør til Sebbesund, eventuelt Nibe.

     30. En Jernbane fra Brønderslev til Blokhus.

     31. En Jernbane fra Aalborg til Nørager.

     32. En Jernbane fra Gandrup til Hals, eventuelt til Hou.

Endvidere bemyndiges Regeringen til bl.a. i Stedet for de i Jernbanelovens § 6 under Nr. 11, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 49, 50 og 51 nævnte Jernbaneanlæg at meddele Eneretsbevilling til anlæg og Drift af:

Paa Øerne:

     33. En Jernbane fra Møens Klint til Stege, eventuelt til Haarbølle med eventuel Sidebane til Koster.

I Jylland:

     34. En Jernbane fra Bryryp til Silkeborg med tilhørende Ombygning af Horsens-Bryrup Jernbane fra smalsporet til normalsporet.

     35. En Jernbane fra Rask Mølle over Aale, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrup med tilhørende Ombygning af Horsens-Tørring Jernbane fra smalsporet til normalsporet.

     36. En Forlængelse af Rødkærsbro-Kellerup-Banen over Hindbjerg-Hinge-Lysbro til Silkeborg.

     37. En Jernbane fra Nykøbing paa Mors til Karby, eventuelt Næssund, med Sidebane til Øster Assels.

     38. En Jernbane fra Skive gennem Vestsalling til Rødding.

     39. En Jernbane fra Allingaabro over Ørsted til Vivild, eventuelt fortsat over Nørager til en Station paa Ryomgaard-Gjerrild-Banen.

     40. En Jernbane fra Thorup Pakhus ved Kalø Vig til Hornslet, eventuelt til et Punkt paa den projekterede Statsbane fra Aarhus til Randers.

     41. Ombygning af Jernbanen fra Frederikshavn til Skagen fra smalsporet til normalsporet Bane.

     42. En Jernbane fra Egtved til Bindeballe med Ombygning af Kolding-Egtved Jernbane til normalsporet Bane.

     § 2

Ekspropriationen af de til Baneanlægene m.v. fornødne Grunde m.m. foretages i Henhold til Reglerne i Forordningen af 5. Marts 1845. For de Staten tilhørende Grunde, der indtages til Anlægene, gives fuldt Vederlag.

     § 3

Af Statskassen ydes til ovennævnte Baneanlæg samt til Anlæget af den i § 6 under Nr. 2 i Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 omhandlede Jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje et Bidrag, udgørende Halvdelen, til de ovenfor under Nr. 18 og 41 nævnte Baneanlæg dog et Bidrag, udgørende 2/3 af den hele til Baneanlæget bevislig anvendte Anlægskapital, indbefattet Ekspropriationsudgifter og Driftsmateriel, og til Banestrækningen Bryrup- Silkeborg 3/5. For de under Nr. 34, 35, 41 og 42 omhandlede Anlægs Vedkommende henregnes til Anlægskapitalen saavel Udgifterne ved Ombygningen af Banerne som Udgifterne ved de nuværende smalsporede Baners Erhvervelse. Meddelelse af Eneretsbevillinger paa de foran nævnte Baner kan gøres betinget af, at de nye Baner sammensluttes eller drives sammen med ældre Privatbaner i de Tilfælde og i det Omfang, som Ministeren for offentlige Arbejder maatte anse for ønskeligt. Til de under Nr. 11 og 12 omhandlede Baneanlæg ydes af Statskassen kun et Tilskud, svarende til Halvdelen af Ekspropriationsudgifterne.

     § 4

Til Dækning af de Bidrag, der i Henhold til Nærværende Lovs § 3 ydes af Statskassen, bemyndiges Finansministeren til i det Omfang, hvori det efter hans Skøn maatte være fornødent, at udstede og afhænde indenlandske, fra Kreditors Side uopsigelige Statsobligationer til en Rente af ikke over 5 pCt. pro anno.

§5.

Eneret til Anlæg og Drift af de i nærværende Lov nævnte Baner kan ikke meddeles efter 1. April 1935. Andragender herom tages fortrinsvis i Betragtning efter den Tidsfølge, i hvilken de foreligger med de efter Ministerens Skøn fornødne Oplysninger. Dog bliver det at iagttage, at der i et enkelt finansaar ikke meddeles Eneret til Anlæg af flere end 4 Baner, hvoraf saa vidt muligt 3 Baner i Jylland og 1 paa Øerne.

Det i Lov af 27. Maj 1908 § 13 fastsatte Tidspunkt, efter hvilket Eneret til Anlæg og Drift af de i samme Lovs § 6 nævnte Baner ikke kan meddeles, ændres til ligeledes at være 1. April 1935.

     § 6

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at afslutte Overenskomst med Bevillingshaverne paa den i Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 § 6 under Nr. 9 omhandlede Jernbane fra Karrebæksminde til Næstved om for Statskassens Regning at overtage Driften af Banen.

     § 7

Af den Værdistigning, som ved de ovenfor nævnte nye Jernbaneanlæg tilføres bebyggede eller ubebyggede Ejendomme eller Dele af saadanne, skal der svares Jernbaneskyld i Overensstemmelse med Lov Nr. 105 af 18. April 1910.

     §. 8

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for Statens Regning at anlægge og drive en Færgeforbindelse bl.a. til Overføring af Jernbanevogne mellem Sundsøre og Hvalpsund. Dette Anlæg kan dog ikke bringes til Udførelse, forinden der fra anden Side er tilvejebragt 1/4 af Anlægssummen som Bidrag til Anlægets Gennemførelse.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 20de Marts 1918.

Under Vor Kongelige haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

    / Hassing Jørgensen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidenden for 1917-18: Landst. Tid. Sp. 147, 236, 1668, 1708; Folket. Tid. Sp. 4417, 4446, 4462; Till. A. Sp. 2365; Till. B. Sp. 2907; Till. C. Sp. 1273, 1309.