Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Anlæg af en Motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over Guldborgsund (* 1) (* 2)

    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for Statskassens Regning at lade anlægge en Vej udelukkende for Kørsel med Motorkøretøjer fra Rødby Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over Guldborgsund, samt til i denne Anledning at lade foretage de Forlægninger og Ændringer i det bestaaende Vejnet, der er nødvendige for at tilvejebringe det nye Vejanlæg og for paa mest hensigtsmæssig Maade at sætte dette i Forbindelse med det bestaaende Vejnet.

Tilslutning af andre Veje til Motorvejen maa kun ske paa enkelte af Ministeren for offentlige Arbejder nærmere bestemte Steder, og ud over disse Tilslutninger maa der ikke være Adgang til Vejen.

     § 2

Til Gennemførelse af de i § 1 omhandlede Foranstaltninger skal Ekspropriation af saavel Arealer som Materialer m.v. kunne ske efter Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928.

     § 3

De nødvendige Beløb til de i denne Lov nævnte Foranstaltningers Gennemførelse bevilges paa de aarlige Finanslove.

Finansministeren bemyndiges til at tilvejebringe de til Anlæggets Gennemførelse fornødne Beløb ved Udstedelse af Statsobligationer.

     § 4

Til Dækning af Statens samlede Udgifter ved Anlæggets Gennemførelse samt af Udgifterne ved Anlæggets fremtidige Vedligeholdelse vil der i det fornødne Antal Aar - foruden de i øvrigt fastsatte Afgifter - være at svare en Afgift til Statskassen af 1 Øre pr. Liter af Benzin, som i Tiden fra den Dag, nærværende Lov træder i Kraft, indføres till eller fremstilles her i Landet, eller som ved Lovens Ikrafttræden henligger paa Kreditlager, jfr. § 4, Stk. 2, i Lov Nr. 132 af 29. Juni 1927.

Naar Dækning er opnaaet for Anlægsudgifter, vil Afgiften være at henlægge til en Fond, af hvis Renter Udgifterne til den fremtidige Vedligeholdelse udredes. Naar Fonden ved Udgangen af et Kvartal vil have naaet den efter Ministeren for offentlige Arbejders Skøn fornødne Størrelse, bortfalder Afgiften.

Som Benzin beskattes efter nærværende Lov enhver Vare, som er eller maatte blive afgiftspligtig efter Bestemmelserne i nævnte Lov af 29. Juni 1927.

Der indrømmes Fritagelse for og Tilbagebetaling af Afgiften i samme Omfang, som fastsat i § 5 i fornævnte Lov af 29. Juni 1927 og § 8 i Lovbekendtgørelse Nr. 123 af 23. Marts 1932.

Med Hensyn til Opkrævning af Afgiften, Straf for Overtrædelser og de deraf foranledigede Sagers Behandling m.v. kommer Bestemmelserne i §§ 2, 4 og 6 i oftnævnte Lov af 29. Juni 1927 til Anvendelse.

     § 5

Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter efter Forhandling med Arbejds- og Socialministeren de nærmere Regler med Hensyn til Anvendelsen af den ved de i denne Lov omhandlede Jordarbejder fornødne Arbejdskraft.

     § 6

Saa længe de i Henhold til denne Lov erhvervede Grunde anvendes til det af Loven omfattede Anlæg eller forbeholdes en senere Udvidelse af samme, fritages de for alle Skatter, Afgifter og Byrder.

Brugen af Stempelpapir eftergives for alle Overenskomster og Forskrivninger, der udfærdiges i Anledning af de i nærværende Lov omhandlede Foranstaltninger. Endvidere bortfalder Afgifter til Stat og Kommune i Anledning af de i Forbindelse med Anlægget m.v. staaende Ejendomsoverdragelser. For de Materialer, der anvendes til Anlægget, kan der tilstaas Toldfrihed.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 17. April 1941.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

    / Gunnar Larsen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidenden for 1940 - 41: Folket. Tid. Sp. 1133, 1208, 1361, 1377; Landst. Tid. Sp. 805, 939, 959; Till. A. Sp. 2901; Till. B. Sp. 433, 1039; Till. C. Sp. 385, 1275.

Redaktionel note
  • (* 2) På grund af udformningen af LOV nr 222 af 11/06/1954 har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning