Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om forlængelse af privatbaneeneretsbevillinger

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til, efterhånden som eneretsbevillinger til anlæg og drift af private jernbaner udløber, at forlænge disse eneretsbevillinger for et tidsrum af indtil 20 år ad gangen.

I forbindelse med en eneretsbevillings forlængelse kan ministeren foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til bevillingens indhold, som finansudvalget giver sin tilslutning til.

§ 2. Den Det østsjællandske Jernbaneselskab i eneretsbevilling af 24. maj 1875 § 19 indrømmede statsgaranti for en årlig forrentning af 4 pct. af banens anlægskapital kan ikke forlænges for en ny koncessionsperiode.

Givet på Christiansborg slot, den 7. juni 1958.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Kai Lindberg.

Officielle noter

Ingen