Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov;


§ 1

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at bestemme, at der skal anlægges et Havdige af 6 m's Højde over daglig Vande langs Kysten fra Ribediget ved Vester Vedsted til Ballumdiget ved Søndernæs i Tønder Amt.

§ 2

Af Udgifterne, der anslaas til 2 000 000 Kr., udreder Statskassen to Trediedele, Ribe Amtsrepartitionsfond 8 500 Kr., Tønder Amtsrepartitionsfond 77 500 Kr. og Lodsejerne Resten.

Der oprettes et Digelag Under Amtsraadets Tilsyn i Overensstemmelse med Lov Nr. 53 af 10. April 1874 om Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelder fra Havet, hvilken Lov ogsaa i øvrigt kommer til Anvendelse med de Ændringer, som følger af nærværende Lov. Det Beløb, Lodsejerne skal udrede, ydes Digelaget, mod Amtsrepartitionsfondenes Garanti, som Laan af Statskassen, at afdrage og forrente med en aarlig Ydelse af 4 1/2 pCt, hvoraf 4 pCt. af den til enhver Tid skyldige Kapital beregnes som Rente, Resten som Afdrag.

§ 3

Hvilke Ejendomme der skal deltage i Anlægsomkostningerne, i hvilket Forhold dette skal ske, samt hvorledes Vandløb og Vejforbindelser skal ordnes m.v., bestemmes endelig ved en Kommission, som i dette Øjemed nedsættes af Ministeren for offentlige Arbejder, og som ved sine Forhandlinger har at følge de i Lov af 30. December 1858 for Landvæsenskommissioner fastsatte Regler. De Arbejder, der allerede paa enkelte Steder er udført til Beskyttelse mod Havet, takseres og fradrages til Fordel for de Ejendomme, der har udredet Omkostningerne ved at lade dem udføre.

§ 4 For saa vidt Bekostningen ved den aarlige Vedligeholdelse af de fuldførte Anlæg ikke kan udredes af de fra Digets Benyttelse flydende Indtægter, paahviler den de samme Ejendomme, som har deltaget i Anlæget, og fordeles paa dem i samme Forhold som den Del af Anlægsomkostningerne, der ikke er udredet af Staten eller Amtsrepartitionsfondene.

De Udgifter ved Digets Anlæg og Vedligeholdelse, som paalægges de paagældende Ejendomme, udredes af disses Ejere, dog at de Beløb, der medgaar til Forrentning af optagne Laan samt til Dækning af Vedligeholdelsesudgifter, refunderes af Brugerne, hvor saadanne findes, medens Laanenes Tilbagebetaling er disse uvedkommende. De til Afbetaling af Laanene samt disses Forrentning og til Vedligeholdelsen skyldige Beløb kan inddrives ved Udpantning med samme Fortrinsret som for Skatter.

§ 5

Enhver er pligtig at afgive den til Digets Anlæg nødvendige Grund, dog gives der herfor saavel som for anden Skade og Ulempe fuld Erstatning. Dennes Størrelse fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst af den i § 3 ommeldte Kommission.

Enhver kan derhos tilpligtes at taale, at de til Opførelsen af Diget nødvendige Materialer af Græstørv, Jord o.s.v. mod fuld Erstatning tages fra eller føres over hans Grund. I Mangel af mindelig Overenskomst afgør den fornævnte Kommission, hvorvidt saadant Materiale skal afgives og i bekræftende Fald, hvor det maa tages, samt den Erstatning, der skal gives.

Ved Erstatningens Beregning har Kommissionen at gaa frem efter de for Afstaaelse af Jord m.v. til Jernbaner ved Forordningen af 5. Marts 1845 foreskrevne Regler. Overensstemmende med Forskrifterne i denne Forordning bliver det at afgøre, hvilken Del af Erstatningen der. hvis Jorden bruges af en anden end Ejeren, skal tillægges Brugeren.

§ 6

Til at forestaa Digeanlægets Udførelse og i øvrigt lede Digelagets Anliggender vælges en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, af hvilke 1 Medlem vælges af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 Medlem af Ribe Amtsråd, 1 af Tønder Amtsråd, medens de resterende 2 Medlemmer vælges efter Forholdstalsvalgmaaden af og blandt de i Digeanlæget interesserede. Saavel Anlæget som Vedligeholdelsen sker under teknisk Kontrol fra Regeringens Side; Udgiften til Kontrollen med Vedligeholdelsen udredes paa samme Maade som til de Arbejder, hvormed Kontrollen føres.

Meningsuligheder mellem Bestyrelsen og Kontrollen afgøres af Ministeren for offentlige Arbejder.

§ 7

I Finansaaret 1922-23 vil der af Statskassen kunne anvendes til Digeanlæget indtil 300 000 Kr.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 10. Maj 1922.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/M. N. Slebsager.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Offentlige Arbejder.

Redaktionel note
  • (* 2) Denne lov medfører ændringer til lov nr. 92 af 30. april 1909. Yderligere ændringer følger af lov nr. 77 af 29. marts 1924. På grund af lovenes udformning har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning.