Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov nr. 191 af 17. april 1941 om anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen og af lov nr. 168 af 11. april 1942 om anlæg af en motorvej vest om København samt udbygning af Hørsholmvejen som motorvej (* 1)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til

at begrænse gennemførelsen af det i § 1 i lov nr. 191 af 17. april 1941 omhandlede anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen til strækningen fra motorvejens skæring med hovedvej nr. 7 vest for Maribo til et punkt ca. 1 km vest for Majbølle, hvor motorvejen sættes i forbindelse med landevejen Sakskøbing-Guldborg, dog at strækningen fra Rødby Havn til det ovennævnte punkt vest for Maribo ligeledes bringes til udførelse, såfremt dette skønnes påkrævet af hensyn til en trafikforbindelse over Rødby Havn til Tyskland,

at begrænse gennemførelsen af de i § 1 i lov nr. 168 af 11. april 1942 omhandlede anlæg af en motorvej vest om København samt udbygning af Hørsholmvejen som motorvej til strækningen fra vejgaflen ved Brønsholm til Kagsaa nord for Herlev, hvor motorvejen sættes i forbindelse med landevejen over Herlev og Glostrup til landevejen København-Køge, samt til

at foretage sådanne forandringer i de allerede bestemte eller udførte motorvejsanlæg tillige med forlægninger og ændringer i det bestående vejnet, som er nødvendige for en hensigtmæssig gennemførelse af de i henhold til foranstående planer, herunder bl.a. udbygning af en vej fra Kagsaa til Buddinge torv og tilvejebringelse af de fornødne tilslutningsanlæg mellem motorvejene og Lyngbyvejen m.fl. veje nord for Vangede.

§ 2

Når de i § 1 omhandlede vejanlæg er udbygget, overtages de af vedkommende amtsråd til bestyrelse efter de for landeveje gældende regler, idet motorvejenes karakter som sådanne bevares, alt i henhold til en mellem ministeren for offentlige arbejder og vedkommende amtsråd derom afsluttet overenskomst. Forsåvidt angår den i Rødby købstadkommune beliggende strækning, kan der om fornødent afsluttes overenskomst med Rødby byråd om dettes overtagelse af denne strækning. Stianlæggene på strækningen fra hovedvej nr. 3 til Ravnsnæsvejen ved Isterød overtages af Birkerød kommune.

Det har sit forblivende ved de i § 3, stk. 1, i lov nr. 168 af 11. april 1942 fastsatte bestemmelser om tilskud til Hørsholmvejen, dog at Frederiksborg amtskommunes bidrag bortfalder.

§ 3

De i medfør af § 2 i lov nr. 191 af 17. april 1941 og § 2 i lov nr. 168 af 11. april 1942 erhvervede arealer, der ikke indgår i de i nærværende lovs § 1 omhandlede motorvejsanlæg med tilhørende tilslutningsanlæg m.v., forbliver statens ejendom. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til, når opkrævningen af de i nedenstående § 4 omhandlede afgifter er bortfaldet, forlods af motorafgifterne at afholde de med vedligeholdelsen af nævnte arealer forbundne udgifter. På arealer, der måtte være udlejet eller på anden måde udnyttet til indtægtsgivende formål for staten, finder efter nærværende lovs ikrafttræden bestemmelserne i § 6, stk. 1, i lov nr. 191 af 17. april 1941 og § 6, stk. 1, i lov nr. 168 af 11. april 1942 ikke anvendelse. Forsåvidt angår tiden forud for lovens ikrafttræden, bemyndiges ministeren for offentlige arbejder til med vedkommende kommunalbestyrelse at træffe aftale om erlæggelse af en sum til erstatning for afsavn af ejendomsskatter. Sådanne erstatningsbeløb afholdes om anlægsudgift ved de pågældende motorvejsanlæg.

§ 4

Når der gennem de i § 4 i lov nr. 191 af 17. april 1941 og § 6 i lov nr. 115 af 8. april 1932, jfr. § 4 i lov nr. 105 af 30. marts 1935, omhandlede afgifter af henholdsvis 1 øre og 1 øre pr. liter benzin, som indføres til eller fremstilles her i landet, efter ministeren for offentlige arbejders skøn er tilvejebragt de fornødne beløb til gennemførelse af de i henhold til nærværende lovs § 1 bestemte anlæg, bortfalder afgifterne ved udgangen af et kvartal, for sidstnævnte afgifts vedkommende dog kun, forsåvidt der allerede måtte være tilvejebragt tilstrækkelige midler til fyldestgørelse af de i de pågældende lovbestemmelser omhandlede formål.

Såfremt der ved det endelige regnskab over motorvejsanlæggene fremkommer et ikke forbrugt restbeløb, overføres dette til vejfonden i henhold til motorafgiftslovens § 9, stk. 2.

Givet på Christiansborg slot, den 11. juni 1954.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

Carl Petersen.

Redaktionel note
  • (* 1) Som følge af lovens udformning har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning