Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at foretage projektering til forberedelse af anlægget af en nord-sydgående hovedlandevej i Jylland, udbygget som motorvej, fra landegrænsen umiddelbart vest for Padborg til området omkring Ålborg med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet.

Stk. 2. Motorvejens linje føres øst for den sønderjyske længdebane fra et punkt vest for Bov til Kolding, vest om Kolding, på højbro over Vejle Fjord, vest om Skanderborg, øst om Brabrand Sø til omfartsvejen vest om Randers og fra denne videre vest om Rold Skov til motorvejen ved Bonderup, der er under udførelse.

§ 2. Ministeren bemyndiges til at foretage projektering til forberedelse af følgende andre hovedlandevejsanlæg i tilknytning til den i § 1 nævnte motorvej:

1. En hovedlandevej, udbygget som motorvej, fra den under udførelse værende motorvej fra ny vejbro over Lille-Bælt til Kolding ved Taulov, forløbende i nordvestlig retning til den i § 1 omhandlede motorvej ved Smidstrup.

2. En hovedlandevej, udbygget som motorvej, fra den i § 1 omhandlede motorvej syd for Brabrand Sø til Århus bys centrum.

3. En hovedlandevej, udbygget som motorvej, fra den i § 1 omhandlede motorvej ved Lisbjerg til hovedlandevej A 15 ved Skødstrup.

4. En hovedlandevej i forlængelse af hovedlandevej A 31 fra Sønderborg til den i § 1 omhandlede motorvej syd for Åbenrå.

5. En forlægning af hovedlandevej A 25, Tønder-Kolding, fra Tankedal til den i § 1 omhandlede motorvej og hovedlandevej A 10 syd for Kolding.

6. En forlægning af hovedlandevej A 18 fra Give over Bredsten til den i § 1 omhandlede motorvej og hovedlandevej A 18 syd for Vejle.

7. En hovedlandevej fra den i § 1 omhandlede motorvej ved Skanderborg nord om Brædstrup til Give til Diagonalvejen til Esbjerg.

8. En forlægning af hovedlandevej A 15 fra Framlev syd om Brabrand Sø til den i § 1 omhandlede motorvej og dennes afgrening til Århus' centrum.

9. En forlægning af hovedlandevej A 13 syd for Suldrup til den i § 1 omhandlede motorvej ved Albæk.

§ 3. Ministeren bemyndiges til at udarbejde et skitseprojekt for en afskærende motorvejslinje fra et punkt på den i § 1 omhandlede motorvej mellem Skanderborg og Århus, vest om Brabrand Sø til den nævnte motorvej mellem Århus og Randers.

§ 4. Såfremt der i tiden, indtil lovforslag til de i §§ 1-3 nævnte anlæg kan være udarbejdet og vedtaget, projekteres eller udføres bebyggelse eller andre foranstaltninger, der skønnes at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordyre en senere gennemførelse af anlæggene, kan ministeren erhverve de arealer m.v., der er nødvendige til anlæggenes gennemførelse.

Stk. 2. Erhvervelsen kan om fornødent ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 5. Udgifterne ved gennemførelsen af de i denne lov omhandlede foranstaltninger afholdes af vejfonden.

§ 6. Dokumenter, udskrifter og attester m.v., der udfærdiges i forbindelse med de af denne lov omfattede anlæg, fritages for stempel- og tinglysningsafgifter samt andre afgifter til det offentlige.

Givet på Christiansborg slot, den 14. juni 1965.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Kai Lindberg.

Officielle noter

Ingen