Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Sønderjyllands amtskommune anlægger et fremskudt dige foran Højer Dige og Emmerlev Dige fra grænsen til Emmerlev Klev og herunder et nyt slusebygværk ved Højer Kanal. Amtskommunen ejer, vedligeholder og administrerer anlægget.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fører tilsyn med anlæggelsen, vedligeholdelsen og administrationen af anlægget.

§ 2. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af statskassen at yde et tilskud på 60 pct. af udgifterne til anlægget efter fradrag af:

  • 1) 3.500.000 kr. reguleret i forhold til reguleringsindekset for jordarbejder for marts måned 1977, der forlods betales af Sønderjyllands amtskommune, og
  • 2) et beløb, der betales af jordfonden, på 15.000 kr. pr. hektar areal, der inddiges og kan anvendes i landbrugsmæssigt øjemed.

Stk. 2. Beløbet som nævnt i stk. 1, nr. 2, reguleres på grundlag af statsskattedirektoratets beregning over udviklingen i priserne på landbrugsjord i det pågældende område med udgangspunkt i priserne for april måned 1977. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren og Sønderjyllands amtsråd den endelige størrelse af det samlede beløb, der skal betales, idet en passende afrunding kan ske.

Stk. 3. Højer kommune og Tønder kommune udreder en tredjedel af de anlægsudgifter, som ikke dækkes af de bidrag, der er nævnt i stk. 1.

§ 3. Som led i anlægget af det fremskudte dige opbygges et forland. Udgifterne til dettes vedligeholdelse kan afholdes som en anlægsudgift i en periode af 4 år fra anlægsarbejdernes færdiggørelse.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter grænsen for det fremskudte dige såvel mod landsiden som mod havet og dermed digeforlandets bredde.

Stk. 3. Retten til indvinding af nyt land og til tilvækst foran det fremskudte diges areal tilkommer staten.

§ 4. Ejerne af de arealer, der inddiges mellem de eksisterende diger og det fremskudte dige, skal til Sønderjyllands amtskommune betale halvdelen af nettoudgifterne ved digets vedligeholdelse med undtagelse af udgifter til slusens vedligeholdelse. Betalingen skal kun beregnes i forhold til arealer, der kan undergives landbrugsmæssig udnyttelse, og kan pr. hektar af dette areal ikke overstige halvdelen af den kapitelstakst, der fastsættes for en tønde byg for vedkommende regnskabsår.

Stk. 2. Sønderjyllands amtsråd fordeler betalingen på de enkelte arealer. Spørgsmål vedrørende fordelingen kan indbringes for ministeren for offentlige arbejder.

§ 5. Til behandling af spørgsmål af fælles betydning for digebyggeriet og påtænkte afvandingsforanstaltninger i Tønder Marsk samt af spørgsmål om udnyttelse af det inddigede område nedsætter ministeren for offentlige arbejder et udvalg.

Stk. 2. Formanden og 1 andet medlem udpeges af ministeren for offentlige arbejder, 1 medlem udpeges af landbrugsministeren, 1 medlem udpeges af miljøministeren, 1 medlem udpeges af statens jordlovsudvalg, 2 medlemmer udpeges af Sønderjyllands amtsråd, 1 medlem udpeges af Højer kommunalbestyrelse, 1 medlem udpeges af Tønder kommunalbestyrelse, og 1 medlem udpeges af digelaget for marsken ved Tønder.

§ 6. Sønderjyllands amtsråd kan til det fremskudte dige ved ekspropriation

  • 1) erhverve ejendomsret til arealer, der er nødvendige for udførelse eller beskyttelse af anlægget,
  • 2) erhverve ret til at tage fyld af enhver art, klæg, græstørv og lignende,
  • 3) erhverve ret til midlertidigt at anvende arealer til arbejdsplads, oplagsplads eller lignende formål,
  • 4) erhverve færdselsrettigheder, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse og vedligeholdelse,
  • 5) pålægge ejendomme rådighedsbegrænsninger af hensyn til anlæggets beskyttelse og vedligeholdelse.

Stk. 2. Ekspropriation foretages efter bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 44-45 og §§ 47-67 med fornødne lempelser.

§ 7. Det fremskudte dige kan projekteres og udføres under teknisk tilsyn og regnskabsmæssig medvirken af kystinspektoratet, hvis særlige udgifter i forbindelse hermed refunderes som en anlægsudgift.

§ 8. Det areal, der inddiges mellem de eksisterende diger og det fremskudte dige, må ikke bebygges.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder kan uanset bestemmelsen i stk. 1 tillade, at der på det inddigede areal

  • 1) opføres bygninger, der er nødvendige for arealets udnyttelse til afgræsning,
  • 2) opføres bolig for slusepersonale,
  • 3) i begrænset omfang opføres bygninger med henblik på turisme og friluftsliv.

§ 9. I det område, der beskyttes af de eksisterende diger og det fremskudte dige, må der ikke uden tilladelse fra ministeren for offentlige arbejder opføres ny bebyggelse, medmindre bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det samme gælder ombygning og tilbygning til bestående bebyggelse.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter efter forhandling med Sønderjyllands amtskommune og vedkommende kommuner den nærmere afgrænsning af det område, der omhandles i stk. 1, og foretager offentlig bekendtgørelse heraf. Kommunalbestyrelserne lader indskrænkningerne i bebyggelsesadgangen tinglyse på de pågældende ejendomme.

Stk. 3. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter stk. 2, må der ikke etableres forhold i strid med stk. 1.

Stk. 4 Ministeren for offentlige arbejder kan bemyndige amtsrådet eller vedkommende kommune til efter retninglinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte regler om, at tilladelse ikke skal indhentes til nærmere angivne arter af bebyggelse.

§ 10. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2. Vedkommende kommunalbestyrelse skal søge forhold, der er i strid med § 9, lovliggjort ved at meddele påbud herom og om fornødent foranledige sagen indbragt for domstolene.

§ 11. Med bøde straffes den, der 1) overtræder §§ 8 og 9, 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter §§ 8 og 9, 3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

§ 12. Statens vedligeholdelse af en del af Højer Kanal ophører, når det fremskudte dige er anlagt. Det påhviler herefter Sønderjyllands amtskommune at vedligholde denne del af kanalen i en for afvanding af marsken ved Tønder tilfredsstillende stand.

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for offentlige arbejder.

Stk. 2. Regeringen kan ved aftale med Forbundsrepublikken Tyskland forpligte Danmark til at anlægge og vedligeholde det fremskudte dige.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Kjeld Olesen.

Officielle noter

Ingen