Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af statskassen at afholde 60 pct. af udgifterne ved en forstærkning af havdiget fra Vester Vedsted til Store Darum (Ribe dige).

§ 2. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af statskassen at afholde 60 pct. af udgifterne ved anlæg af veje med 3 m bred befæstelse og vigepladser (bærmeveje) på landsiden af følgende digestrækninger:

Darum-Tjæreborg dige, undtagen fra station 16 til station 23,

Rejsby dige,

Ballum dige,

Havneby dige fra station 0 til station 14,

Juvredige fra station 12 til Rømødæmningen,

Mandø bydige fra station 0 til station 12,

Mandø havdige.

Stk. 2. Vejene indgår som en del af digeanlæggene.

§ 3. Statskassens bidrag efter §§ 1 og 2 ydes under forudsætning af, at de resterende 40 pct. af udgifterne betales af de amtskommuner og kommuner, som digerne gennemløber.

§ 4. Til at forestå arbejdet med forstærkning af Ribe dige nedsætter ministeren for offentlige arbejder et byggeudvalg. Formanden og 1 andet medlem udpeges af ministeren for offentlige arbejder, 2 medlemmer udpeges af Ribe amtsråd, 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i de kommuner, som diget gennemløber, og 1 medlem udpeges af digelaget for marsken ved Ribe.

Stk. 2. Til at forestå arbejdet med anlæg af bærmeveje nedsætter ministeren for offentlige arbejder et byggeudvalg. Formanden og 1 andet medlem udpeges af ministeren for offentlige arbejder, 2 medlemmer udpeges af Ribe amtsråd, 2 medlemmer udpeges af Sønderjyllands amtsråd, 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skal bidrage til anlæggene, og 1 medlem udpeges af de digelag, hvis anlæg berøres.

Stk. 3. Afgørelser i byggeudvalgene træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Ethvert medlem kan forlange, at en beslutning, hvorom der ikke er enighed, indbringes for ministeren for offentlige arbejder til endelig administrativ afgørelse, jfr. dog § 7, stk. 3.

Stk. 4. Udgifterne ved byggeudvalgenes virksomhed henregnes til anlægsudgifterne.

§ 5. Anlæggene kan projekteres og udføres under tekniske tilsyn af kystinspektoratet, hvis særlige udgifter i forbindelse hermed henregnes til anlægsudgifterne. Byggeudvalgene kan overdrage dele af de nævnte opgaver til andre.

§ 6. Ved ekspropriation kan der

  • 1) erhverves ejendomsret til arealer, der ligger vest for Ribe dige, eller som i øvrigt er nødvendige for udførelse eller beskyttelse af anlæggene,
  • 2) erhverves ret til at tage fyld af enhver art, klæg, græstørv og lignende,
  • 3) erhverves ret til midlertidigt at anvende arealer til arbejdsplads, oplagsplads eller lignende formål,
  • 4) erhverves færdselsrettigheder, der er nødvendige for anlæggenes gennemførelse og vedligeholdelse,
  • 5) pålægges ejendomme rådighedsbegrænsninger af hensyn til anlæggenes beskyttelse og vedligeholdelse.

§ 7. Byggeudvalgene træffer beslutning om ekspropriation efter en besigtigelse af forholdene på stedet, hvortil ejere og brugere skal indvarsles med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. En beslutning om ekspropriation kan indbringes for ministeren for offentlige arbejder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, beslutningen er meddelt den pågældende. Når der er særlig grund dertil, kan ministeren for offentlige arbejder bortse fra fristen. Klage har ikke opsættende virkning. Den pågældende skal gøres bekendt med bestemmelserne i 1.-4. pkt.

Stk. 3. Byggeudvalgene fastsætter i mangel af forlig erstatning for den foretagne ekspropriation. Erstatningens fastsættelse kan indbringes for en taksationskommission i henhold til § 19 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Byggeudvalgets formand træder i stedet for kommissarius.

Stk. 4. § 16, §§ 22 og 23, §§ 25 og 26 samt §§ 29 og 30 i nævnte lov finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Ejendomsretten til de arealer, der erhverves, tillægges vedkommende digelag eller, for så vidt angår forlandsarealer, digelaget eller staten.

§ 9. Byggeudvalgene kan afholde udgifterne til vedligeholdelse af det erhvervede forland foran Ribe dige i en periode af 4 år fra anlægsarbejdernes færdiggørelse som en anlægsudgift.

§ 10. Ministeren for offentlige arbejder kan bestemme, at vedtægter for digelag, hvis anlæg berøres af de i §§ 1 og 2 nævnte foranstaltninger, ændres på nærmere angiven måde.

§ 11. Vedkommende amtskommune skal over for statskassen garantere for vedligeholdelse af de anlæg, der omhandles i §§ 1 og 2.

§ 12. I det område, der beskyttes af Ribe dige, må der ikke uden tilladelse fra ministeren for offentlige arbejder opføres ny bebyggelse, medmindre bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det samme gælder ombygning og tilbygning til bestående bebyggelse.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter efter forhandling med Ribe amtskommune og vedkommende kommuner den nærmere afgrænsning af det område, der omhandles i stk. 1, og foretager offentlig bekendtgørelse heraf. Kommunalbestyrelserne lader indskrænkningerne i bebyggelsesadgangen tinglyse på de pågældende ejendomme.

Stk. 3. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter stk. 2, må der ikke etableres forhold i strid med stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for offentlige arbejder kan bemyndige amtsrådet eller vedkommende kommune til efter retningslinjer fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte regler om, at tilladelse ikke skal indhentes til nærmere angivne arter af bebyggelse.

§ 13. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2. Vedkommende kommunalbestyrelse skal søge forhold, der er i strid med § 12, lovliggjort ved at meddele påbud herom og om fornødent foranledige sagen indbragt for domstolene.

§ 14. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 12,
  • 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter § 12,
  • 3) undlader at efterkomme et påbud efter § 13.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

§ 15. Statens forpligtigelse til pasning og vedligeholdelse af Ribe kammersluse tillige med statens rettigheder i forbindelse hermed overtages af Ribe kommune fra tidspunktet for færdiggørelsen af sluseanlæggets ombygning.

Stk. 2. Staten betaler herfor til Ribe kommune et beløb på 1.500.000 kr.

Stk. 3. Sluseanlægget undergives samme tilsynsbestemmelse som det øvrige digeanlæg.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Niels Matthiasen.

Officielle noter

Ingen