Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om GiroBank A/S (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Kommunikationsministeren stifter et aktieselskab med en aktiekapital på 500 mio. kr., der tegnes af staten ved det i § 2 nævnte indskud.

§ 2. Kommunikationsministeren bemyndiges til ved stiftelsen af det i § 1 nævnte aktieselskab at indskyde den af statsvirksomheden Postgiro hidtil drevne virksomhed som betaling for de aktier, der tegnes efter § 1.

Stk. 2. Selskabet overtager samtlige aktiver og passiver i statsvirksomheden Postgiro.

Stk. 3. Selskabet indtræder i samtlige statsvirksomheden Postgiros rettigheder og forpligtelser.

Stk. 4. Tinglysning af selskabets rettigheder i medfør af stk. 3 kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 5. Selskabets rettigheder i medfør af stk. 3 over aktiver, der er registreret i Værdipapircentralen, anses for registreret i denne.

§ 3. Aktieselskabets navn er GiroBank A/S.

Stk. 2. For selskabet gælder aktieselskabsloven og lov om banker og sparekasser m.v. med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 3. Aktiekapitalen kan senere udvides efter aktieselskabslovens almindelige bestemmelser.

Stk. 4. Selskabet kan drive virksomhed i helt eller delvis ejede datterselskaber.

Stk. 5. Selskabets vedtægter skal godkendes af kommunikationsministeren.

§ 4. Kommunikationsministeren bemyndiges til på statens vegne at afhænde 25 pct. af aktierne i selskabet. GiroBank A/S kan tilbyde medarbejderne at købe aktier i selskabet.

§ 5. GiroBank A/S er berettiget til at anvende det kronede posthorn som kendetegn.

§ 6. Selskabet har pligt til at anvende postvæsenets posthuse til udførelse af finansielle serviceydelser.

Stk. 2. Selskabet er uanset det i stk. 1 anførte berettiget til selv at udføre finansielle serviceydelser samt til undtagelsesvis at lade disse udføre ved tredjemand.

Stk. 3. Til postvæsenet og dets ansatte er GiroBank A/S berettiget til at videregive de oplysninger, der findes nødvendige i forbindelse med postvæsenets udførelse af opgaver for GiroBank A/S. Postvæsenet har adgang til selskabets edb-systemer, i det omfang det er nødvendigt for, at postvæsenet kan udføre opgaver for selskabet.

§ 7. For statstjenestemænd i statsvirksomheden Postgiro, som ved stiftelsen af aktieselskabet eller på et tidspunkt indtil 2 år derefter overgår fra staten til ansættelse hos GiroBank A/S, såvel som for statstjenestemænd, der frivilligt lader sig udlåne til GiroBank A/S, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Selskabet indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i selskabet.

Stk. 2. Pensionsbidragets størrelse fastsættes af finansministeren.

§ 8. Sagsakterne vedrørende omdannelsen af statsvirksomheden Postgiro til aktieselskab samt bortsalg af aktier er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Aftaler og vedtagelser indgået af GiroBank A/S, der omfattes af konkurrenceloven, er uanset konkurrencelovens § 10 undtaget fra aktindsigt og offentliggørelse, i den udstrækning de vedrører samarbejde med andre om opgaver, der normalt udføres inden for et pengeinstituts egne rammer. Sådanne oplysninger meddeles kun til Konkurrencerådets medlemmer, i den udstrækning udøvelse af rådets beføjelser efter konkurrencelovens kapitel 4 gør det nødvendigt, jf. konkurrencelovens § 10, stk. 3, 2. punktum.

§ 9. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Kommunikationsministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1-2.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 10, stk. 3, har virkning for alle lejeaftaler, hvor lejen ikke er forfaldet inden den 1. juni 1991.

§ 10. I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 59 i lov nr. 398 af 13. juni 1990, ændres i § 42 a, stk. 1, »postvæsenet eller til et pengeinstitut« til: »et pengeinstitut«.

Stk. 2. I lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler ændres afsnitsbetegnelsen i kapitel 7 »Indbetaling til postvæsenet og pengeinstitutter« til: »Indbetaling til pengeinstitutter«, og i § 25 udgår »til postvæsenet eller«.

Stk. 3. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 11. august 1986, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 234 af 16. april 1991, ændres i § 32, 3. pkt., »postvæsenet« til: »et pengeinstitut«.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • (* 1) §§ 1 - 2 er sat i kraft den 1. juni 1991, jf. BEK nr 682 af 14/10/1991