Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Anlægget

§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov til anlæg af en fast forbindelse over Storebælt for jernbane- og vejtrafik.

§ 2. Anlægget udføres i 2 etaper, hvor 1. etape er en jernbaneforbindelse og 2. etape er en motorvejsforbindelse.

Stk. 2. Anlægsarbejderne for 2. etape skal påbegyndes senest 1 år, før jernbaneforbindelsen forventes taget i brug, men udførelsestidspunktet skal i øvrigt vælges ud fra økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn, blandt andet således, at der tilstræbes en rationel projekterings- og byggerytme for anlægget som helhed.

§ 3. Jernbaneforbindelsen anlægges med 2 spor i en tunnel under Østerrenden og på en lavbro over Vesterrenden.

Stk. 2. Lavbroen skal i et økonomisk forsvarligt omfang som led i anlæggets 1. etape forberedes for også at overføre motorvejsforbindelsen.

§ 4. Motorvejsforbindelsen anlægges firesporet og med nødspor.

Stk. 2. Motorvejsforbindelsen kan krydse Østerrenden på en højbro med fornøden gennemsejlingsmulighed eller i en sænketunnel. Projekt til udbydelse i licitation også af en sænketunnel udarbejdes, hvis det må anses for anlægsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at udbyde begge alternativer i licitation.

Stk. 3. Motorvejsforbindelsen krydser Vesterrenden på samme lavbro som jernbaneforbindelsen, idet lavbroen færdiggøres som led i anlæggets 2. etape.

§ 5. Anlæggets to etaper udføres hver for sig således, at der efter færdiggørelsen af hensyn til vandmiljøet i Østersøen sikres en uændret vandgennemstrømning i Storebælt.

§ 6. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at lade nødvendige tilslutningsanlæg m.v. for veje og jernbane udføre og i forbindelse hermed lade foretage flytning af Korsør og Nyborg jernbanestationer.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter, hvilke dele af det samlede anlæg der henføres til henholdsvis den faste forbindelse, statsbaneanlægget og hovedlandevejsnettet.

§ 7. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at indstille DSBs færgefart mellem Korsør og Nyborg, når jernbaneforbindelsen tages i brug, og DSBs færgefart mellem Halsskov og Knudshoved, når motorvejsforbindelsen tages i brug.

Ejendomsforhold og forvaltning

§ 8. Et aktieselskab, hvis hele aktiekapital ejes af den danske stat, forestår projekteringen og som bygherre opførelsen af den faste forbindelse.

Stk. 2. Aktiekapitalens størrelse fastsættes af ministeren for offentlige arbejder med tilslutning fra finansudvalget.

Stk. 3. Selskabet kan optage lån til finansiering af anlæggets etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 4. Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond har lige fortrinsret til at yde lån på tilsammen indtil 60 pct. af selskabets samlede lånebehov, forudsat at gunstigere vilkår ikke kan opnås på markedet.

§ 9. Samtidig med, at jernbaneforbindelsen tages i brug, skal selskabet overlade DSB brugsretten til denne forbindelse.

Stk. 2. DSB forestår og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af jernbanetunnelen under Østerrenden og af de jernbanetekniske anlæg på broen over Vesterrenden.

Stk. 3. DSBs vederlag for benyttelse af den faste forbindelse skal dække følgende udgifter:

  • 1) Den udgift, der er nødvendig til at forrente og afdrage de udgifter, der er forbundet med anlægget af jernbanetunnelen under Østerrenden, herunder finansieringsomkostninger og andre følgeudgifter. Udgifter, der måtte blive afholdt af hensyn til anlæggets 2. etape, medregnes ikke.
  • 2) Den tilsvarende udgift, som kan henføres til jernbanens andel i den del af anlægget over Vesterrenden, der udføres som led i 1. etape, jf. § 3, stk. 2. Denne andel fastsættes ud fra den forudsætning, at DSB gennem vederlaget skal udrede halvdelen af udgifterne til det samlede anlæg over Vesterrenden.
  • 3) Udgift til drift og vedligeholdelse af broen over Vesterrenden, indtil motorvejsforbindelsen tages i brug.
  • 4) Efter motorvejsforbindelsens ibrugtagning halvdelen af udgiften til drift og vedligeholdelse af broen over Vesterrenden, bortset fra den udgift, der medgår til vejbanens drift og vedligeholdelse.

Stk. 4. DSBs vederlag opgøres årligt. Der betales månedlige a conto-beløb, første gang den første måned efter 1. etapes ibrugtagning.

Stk. 5. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter grænsen mellem det anlæg, der henregnes til Østerrenden, og det anlæg, der henregnes til Vesterrenden, og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om fordeling af anlægs- og vedligeholdelsesudgifterne. Udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, jf. § 5, ved anlæg af jernbanetunnelen under Østerrenden, der vil kunne billiggøre anlægget af 2. etape, fordeles af ministeren mellem anlægsudgiften til jernbaneforbindelsen og anlægsudgiften til motorvejsforbindelsen.

Stk. 6. De udgifter, der er forbundet med anlæg af jernbaneforbindelsen, opgøres løbende og forudsættes forrentet og afdraget over 30 år fra ibrugtagning af 1. etape. Renten beregnes som den gennemsnitlige totale låneomkostning for selskabets samlede på et givet tidspunkt aktuelle lånemasse. Der tilstræbes et sådant betalingsforløb, at den årlige ydelse er af konstant størrelse målt i faste priser. Ministeren for offentlige arbejder afgør eventuelle tvivlsspørgsmål.

§ 10. Når anlægsudgifterne til jernbaneforbindelsen, jf. § 9, stk. 3, er fuldt betalt gennem vederlaget, skal ejendomsretten til jernbanetunnelen under Østerrenden overdrages til DSB. Samtidig indgås en samejekontrakt mellem selskabet og DSB om anlægget over Vesterrenden, hvorved DSB erhverver en anpart på halvdelen af dette anlæg.

§ 11. For benyttelsen af motorvejsforbindelsen opkræver selskabet afgifter. Disse skal ved vejforbindelsens åbning være af samme størrelsesorden som de tilsvarende færgetakster på tidspunktet for forbindelsens ibrugtagning med fradrag af biltrafikkens egne omkostninger til kørsel på forbindelsen. Principperne for regulering af taksterne skal godkendes af ministeren for offentlige arbejder med tilslutning fra finansudvalget.

Stk. 2. Når den del af udgifterne til etablering af anlægget, som skal henregnes til motorvejsforbindelsen, er inddækket, fastsættes taksterne eller principperne for deres beregning af ministeren for offentlige arbejder med tilslutning fra finansudvalget.

§ 12. Aktieselskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, der beskikkes af ministeren for offentlige arbejder.

Stk. 2. Selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden samt ændringer i disse skal godkendes af ministeren for offentlige arbejder.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder kan om spørgsmål af væsentlig betydning give generelle eller specielle instrukser og direktiver for virksomheden.

§ 13. Ministeren for offentlige arbejder kan pålægge selskabet i et nærmere fastsat omfang at opretholde en bilfærgeforbindelse mellem Sjælland og Jylland over Kattegat og en bilfærgeforbindelse mellem Spodsbjerg og Tårs.

§ 14. Hvis selskabets skattepligtige indkomst, opgjort for 1 indkomstår, udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 15 indkomstår. Underskud i indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, i hvilket jernbaneforbindelsen tages i brug, kan dog fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 30 indkomstår. Inden for de nævnte perioder kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.

§ 15. Fra og med det indkomstår, hvor henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen tages i brug (anskaffelsesåret) kan selskabet på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger på den faste forbindelse over Storebælt.

Stk. 2. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter til henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen.

Stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummerne kan selskabet ikke medregne afgift, som ved opgørelsen af selskabets afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

§ 16. Afskrivningsgrundlaget reguleres ved slutningen af hvert indkomstår med samme procent som den, hvormed reguleringspristallet for april i indkomståret er ændret i forhold til reguleringspristallet for april året før. De årlige procentvise ændringer opgøres på grundlag af reguleringspristallet, der har januar 1980 = 100, og afrundes til hele procenter. Grundlaget kan dog ikke reguleres i anskaffelsesåret. Hvis indkomståret ikke er sammenfaldende med kalenderåret, sker reguleringen på grundlag af reguleringspristallet for april i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, sammenholdt med reguleringspristallet for april året før.

§ 17. Afskrivning foretages med indtil 6 pct. af anskaffelsessummen pristalsreguleret efter bestemmelsen i § 16. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60, og i de følgende år kan afskrivning dog kun foretages med indtil 2 pct. af den pristalsregulerede anskaffelsessum.

Stk. 2. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for hver forbindelse kan ikke overstige 100.

§ 18. Skattemæssige afskrivninger skal foretages særskilt for jernbane- og vejforbindelsen.

Stk. 2. Ved overdragelsen til DSB af ejendomsretten til jernbaneforbindelsen over Østerrenden og halvdelen af ejendomsretten til forbindelsen over Vesterrenden ophører aktieselskabets afskrivningsret for så vidt angår det overdragne.

Stk. 3. Der kan ikke foretages skattemæssig afskrivning på det overdragne i det indkomstår, hvori overdragelsen finder sted.

§ 19. For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

Andre bestemmelser

§ 20. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til for selskabet og staten ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, der er nødvendig til gennemførelse af det i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fastlægger anlæggets linieføring på søterritoriet.

§ 21. Følgende love ophæves:

  • 1) Lov nr. 414 af 13. juni 1973 om anlæg af en bro over Storebælt.
  • 2) Lov nr. 296 af 6. juni 1984 om udbygning af færgefarterne over Storebælt.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/FRODE NØR CHRISTENSEN

Officielle noter

Ingen