Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje (* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 21. juli 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. En amtskommunal eller kommunal vejbestyrelse kan lade de arbejder, der er nævnt i stk. 2, udføre ved en anden vejbestyrelses foranstaltning samt afgive tilbud på arbejder, der af en anden vejbestyrelse er udbudt i licitation. Trafikministeren fastsætter nærmere regler herom.«

2. § 103, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.«

§ 2

Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

    /Jan Trøjborg

Officielle noter

(* 1) Loven § 1, nr. 2, er sat i kraft den 1. juli 1994, jf. BEK nr. af 20/06/1994, og § 1, nr. 1, er sat i kraft den 1. december 1994, jf. BEK nr. 935 af 21/11/1994.