Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Københavns Havn (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Formål og ledelse

§ 1. Københavns Havn skal drive havnevirksomhed i København og tilrettelægge og gennemføre omdannelsen af de havneområder i København, som ikke skal anvendes til havneformål.

§ 2. Københavns Havn indtræder i samtlige Københavns Havnevæsens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Københavns Havn kan etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med den i § 1 nævnte virksomhed.

Stk. 3. Københavns Havn kan oprette selskaber.

§ 3. Københavns Havn ledes af en bestyrelse, der består af 12 medlemmer. Regeringen vælger 6 medlemmer, herunder formanden for bestyrelsen. 3 medlemmer vælges af Københavns Kommunes Magistrat, 1 medlem vælges af Det Danske Handelskammer og 2 medlemmer af medarbejderne. Valget af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse gennemføres i henhold til bestemmelserne herom i lov om aktieselskaber.

Stk. 2. Alle valg gælder for 4 år ad gangen.

§ 4. Afviklingen af havnevirksomheden i de områder, der ikke i fremtiden skal anvendes til havneformål, skal ske i overensstemmelse med en af Københavns Havn fastsat langsigtet omdannelsesstrategi, der lægges til grund for virksomhedens dispositioner og den løbende virkeliggørelse af Københavns kommuneplan.

Kapitel 2

Vedtægt og regnskab

§ 5. Trafikministeren fastsætter efter forhandling med miljøministeren en vedtægt for Københavns Havn.

Stk. 2. Revisionen af Københavns Havns regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor samt af rigsrevisor. Valget af den statsautoriserede revisor gælder for et år ad gangen. Den fratrædende statsautoriserede revisor kan genvælges. Efter endt revision forelægges regnskabet for det enkelte regnskabsår med revisorernes bemærkninger for trafikministeren til godkendelse efter forelæggelse for miljøministeren.

Kapitel 3

Forskellige bestemmelser

§ 6. Lov om trafikhavne m.v. finder anvendelse for driften af havnen, bortset fra § 3, stk. 2 og 3, § 5 og kapitlerne 2 og 4.

Stk. 2. Trafikministeren godkender efter aftale med miljøministeren udvidelser af havnens arealer, herunder opfyldninger inden for havnens søområde.

§ 7. Trafikministeren kan for Københavns Havn ekspropriere rettigheder over fast ejendom ejet af institutionen, hvis det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af omdannelsen af havneområderne. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 8. Københavns Havn kan optage lån i Kongeriget Danmarks Hypotekbank til finansiering af de i § 1 nævnte formål.

§ 9. Københavns Havn kan indgå overenskomster og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Lov nr. 109 af 29. april 1913 med senere ændringer om bestyrelsen af Københavns Havnevæsen ophæves.

§ 11. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dog fastsætter trafikministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 2, stk. 1, og § 10.

§ 12. I lov nr. 141 af 31. marts 1960 om Københavns frihavn foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 2, § 4, § 6 og § 7, stk. 1 og 2, ændres »Københavns havnevæsen« til: »Københavns Havn«.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. juni 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Kaj Ikast

Redaktionel note
  • (* 1) Lovens § 2 stk. 1 og § 10 er trådt i kraft den 1. oktober 1993, jvf. O BEK nr 787 af 29. september 1993.