Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om visse hovedlandevejsstrækninger

(den årlige hovedlandevejslov)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Trafik- og kommunikationsministeren bemyndiges til som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en ny hovedlandevej vest om Århus fra hovedlandevej 60, motorvejen Kolding-Århus ved Dørup, med et forløb vest om Brabrand Sø til fortsættelse i den del af hovedlandevej 70, motorvejen Hadbjerg-Randers Syd, som er under anlæg.

§ 2. Ministeren bemyndiges til at lade foretage projektering til forberedelse og sikring af anlæg af følgende hovedlandeveje som motorveje/motortrafikveje med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet:

1. En hovedlandevej fra Ålborg/Nørresundby, øst om Hjallerup, vest om Sæby til Frederikshavn.

2. En hovedlandevej fra Ålborg/Nørresundby, øst om Brønderslev og Hjørring til den eksisterende hovedlandevej mellem Bjergby og Hirtshals.

§ 3. Såfremt der i tiden, indtil forslag til anlægslov for de anlæg, som er nævnt i § 2, kan være udarbejdet og vedtaget, projekteres eller udføres bebyggelse eller andre foranstaltninger, der skønnes at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordyre en senere gennemførelse af anlæggene, kan ministeren erhverve de arealer m.v., der er nødvendige til anlæggenes gennemførelse.

Stk 2. Erhvervelse kan om fornødent ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4. Ministeren bemyndiges til at nedlægge hovedlandevej 431, Århus-Randers, som hovedlandevej for så vidt angår strækningen fra den nye hovedlandevejstilslutning syd for Lisbjerg til skæringen med motorvejen ved Hadbjerg.

§ 5. I lov nr. 237 af 14. juni 1965 om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »øst om Brabrand Sø« til: »vest om Brabrand Sø«.

2. § 2, nr. 2, ophæves.

3. I § 2, nr. 3, ændres »ved Lisbjerg« til: »nord for Geding og Kasted«.

4. § 2, nr. 8, ophæves.

5. § 3 ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/H. P. Clausen

Officielle noter

Ingen