Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 396 af 13. juni 1990, affattes § 31 således:

     » § 31. Trafikministeren kan fastsætte, at de omkostninger, der er forbundet med førelsen af det i § 1, stk. 1, 2. pkt., nævnte rettighedsregister, skal betales af den, i hvis interesse forretningen udføres.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Kaj Ikast

Officielle noter

Ingen