Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Det er mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer aftalt, at § 38, stk. 3, 1. pkt., i Finansministeriets cirkulære nr. 32 af 16. marts 1989 om tjeneste- og lejeboliger formuleres således:

"Hvis boligbidraget uden forbindelse med brugerskifte efter foretagen vurdering skal forhøjes med mere end 25 pct., foretages forhøjelsen over to år."

Ændringen vedrører begrænsning i stigningen i boligbidraget ved vurdering i forbindelse med overgang fra skemaleje den 1. april 1997 eller senere, og hvor vurderingen sker uden forbindelse med brugerskifte.

Med ændringen ophæves betingelsen om, at den årlige stigning ikke kan overstige 20 pct. af det oprindelige boligbidrag.

Forhøjelser af boligbidraget, som er begrundet i denne ændring, bør varsles over for den enkelte ansatte med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Finansministeriet, den 22. december 1999

P.M.V.
E.B.
Marianne Brinch-Fischer

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 020-00
  • Personaleadministrativ Vejledning, kap. 22