Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om job på særlige vilkår

(Socialt kapitel)

 

 

INDHOLD

CIRKULÆRE

1. Indledning

2. Lokale aftaler for allerede ansatte og udefra kommende

3. Intensiveret anvendelse af de eksisterende ordninger

4. Samarbejdsudvalgets rolle

5. Generelle bemærkninger

6. Vejledning

7. Ikrafttræden

Bilag 1   Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel)

1.   Indledning

Som et led i resultatet af forhandlingerne mellem Finans~ministeriet og Centralorganisationernes Fællesud~valg (CFU) pr. 1. april 1997 er parterne enige om at videreudvikle det sociale kapitel. Målgruppen for aftalen om socialt kapitel er så~ledes udvidet til også at omfatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Endvidere omfatter aftalen udefra kom~mende med nedsat erhvervsevne. Hensigten med denne aftale er at sikre mere rummelige og åbne statslige arbejdspladser.

Der skal gøres mest muligt for at fastholde medarbejdere med nedsat er~hvervsevne på arbejdspladserne, samtidig med at man skal søge at inte~grere personer med nedsat erhvervsevne, som ikke i dag har en arbejds~pladstilknytning.

En forebyggende indsats og formulering af en sygdomspolitik på institu~tionerne bør være centrale elementer i udmøntningen.

Med dette cirkulære udsendes aftale af 2. juni 1997 mellem Finansmini~steriet og CFU om lokale aftaler om job på særlige vilkår, som træder i stedet for aftale af 3. juli 1995 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt kapitel). Aftalen omfatter allerede ansatte, hvis erhvervsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, samt udefra kom~mende personer med dokumenteret nedsat erhvervsevne. Der gives hjem~mel til ansættelse af de pågældende persongrupper på særlige løn og an~sættelsesvilkår mv.

Cirkulæret omhandler endvidere en opfordring til intensiveret anvendelse af eksisterende arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ordninger.

2.   Lokale aftaler for allerede an~satte og udefra kommende

Der er skabt hjemmel til, at der lokalt på institutionen/virksomheden kan indgås aftale om, at personer med nedsat erhvervsevne kan tilbydes arbej~de på særlige vilkår, herunder særlige løn- og arbejdsvilkår:

*

Overenskomstansatte ~medarbejdere, herunder personer ansat i puljejob i mere end 12 mdr., hvis erhvervsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker at overgå til ansættelse på særlige vilkår.

*

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, hvis ~erhvervsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv øn~sker at overgå til ansættelse på særlige vilkår.

*

Udefra kommende med nedsat erhvervsevne.

~Efter aftalens § 4, stk. 2, er det en forudsætning for indgåelse af aftale om ansættelse på særlige vilkår for tjenestemænd og ansatte med tjeneste~mandspensionsrettigheder, at der træffes afgørelse i henhold til Tjeneste~mandspensionslovens § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser, om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgiven~de løn.

Finansministeriet bemyndiger herved efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet vedkommende ministerium mv. til at træffe sådanne afgørelser ved indgåelse af aftaler om job på særlige vilkår for tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder.

Det er en forudsætning for indgåelse af lokale aftaler, at der på institutio~nen/virksomheden fastlægges principper for, hvilket arbejdsindhold og arbejdsomfang, der kan varetages af personer på særlige vil~kår, jf. aftalens § 4. Det skal ske i samarbejdsudvalgsregi - med mindre et sådant ikke er etableret på institutionen.

De lokale aftaler indgås efter retningslinierne i aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår.

Lokale aftaler fremsendes til orientering til den forhandlingsberettigede orga~ni~sation.

3.   Intensiveret anvendelse af eksisterende ordninger

Det henstilles, at institutionen/virksomheden efterkommer ønsker fra ansatte om at måtte overgå til delefterløn eller delpension, herunder even~tuelle øn~sker om æn~dret ar~bejds~ind~hold e.l.

Der opfordres endvidere til, at institutionen/virksomheden øger beskæf~tigelsesmulighederne for personer omfattet af eksisterende social- og ar~bejdsmarkedspolitiske beskæftigelses-/aktiveringsordninger. Der er tale om føl~gende grup~per:

*

Kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af tilbud om aktivering i form af job~træ~ning og indivi~duel job~træning i henhold til Lov om kommunal aktivering, jf. Lov~bekendtgørelse nr. 36 af 26 januar 1996.

*

Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, der er omfattet af tilbud om aktivering i form af jobtræning, individuel job~træning og puljejob i henhold til Lov om en aktiv arbejdsmarkeds~politik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 112 af 27. februar 1996 og lov nr. 1198 af 27. december 1996.

*

Personer, der er omfattet af tilbud om beskyttet be~skæfti~gelse i hen~hold til bi~standslovens § 91 "50/50-ord~nin~ger", jf. Socialministeriets cirkulære af 14. december 1993 om ændring af cir~kulære om bi~standslovens bestemmelser om institutioner under amts~kommuner~ne. Der er tale om personer, hvor gen~optræ~ning til fuld ~erhvervs~evne inden for en ri~me~lig peri~ode ikke er mulig, men hvor erhvervsevnen heller ikke er så be~græn~set, at der kan til~kendes før~tidspen~sion.

*

Førtidspensionister, der er omfattet af tilbud om beskyttet be~skæfti~gelse i henhold til bi~stands~lovens § 91 "1/3-ord~ninger" jf. Socialmi~nisteriets ovennævnte cirkulære.

*

Personer, som er delvist uarbejdsdygtige, omfattet af sygedagpengelo~ven, Lovbekendtgørelse nr. 549 af 23. juni 1994, § 5.

*

Personer med nedsat erhvervsevne omfattet af bestemmelserne i bi~stands~lo~vens § 43 om revalidering, jf. Socialministeriets bekendt~gørelse nr. 517 af 2. juli 1990 om den faste bruttorevalideringsydelse m.v. efter bistandslovens § 43, som ændret ved Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1023 af 15. december 1995.

4.   Samarbejdsudvalgets rolle

Der er indgået tillægsaftale til samarbejdsaftalen, som indeholder en for~pligtelse for enhver institution/virksomhed til i samarbejdsudvalgsregi:

-

løbende at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har van~skeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet bl.a. via brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ord~ninger

-

løbende at undersøge mulighederne for at etablere job på særlige vilkår, jf. aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår

-

løbende at drøfte retningslinier for beskæftigelse af ledige i puljejob, jobtræning og individuel jobtræning

-

løbende at drøfte, hvad der for puljejob, jobtræning og individuel jobtræ~ning er særligt behov for i forhold til ordinære ansættelser mht. f. eks. oplæring, medarbejdersamtaler og efteruddannelse.

-

at fastlægge generelle retningslinjer for udformning af job på særlige vilkår (arbejdsindhold, antal stillinger, der kan besættes på særlige vilkår mv.), hvis det besluttes at etablere sådanne på baggrund af samarbejdsud~valgets løbende undersøgelser.

Institutionerne opfordres hermed til at fortsætte disse drøftelser. Der henvi~ses i øvrigt til Finansministeriets cirkulære af 28. februar 1996 om aftale om job på særlige vilkår samt visse social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger - til~lægs~aftale til samarbejdsaftalen.

5.   Generelle bemærkninger

Det er forudsat, at ansættelser, der foretages i henhold til aftalen, ikke må med~føre af~skedi~gelse af allere~de ansatte.

Finansiering af lønudgiften for så vidt angår de eksisterende beskæftigel~ses-/aktiveringsordninger sker i overensstemmelse med gældende regler, herunder også ydelse af offentlige tilskud.

Ansættelser på særlige vilkår af allerede ansatte eller udefra kommende finansieres af institutionen/virksomheden. Opmærksomheden henledes på Finansministeriets cirkulære af 20/12 1995 om budgetmæssig behandling af puljejob og andre jobtræningsforløb i staten samt Finansministeriet cirku~lære af 28/5 1996 om lønudgifter i forbindelse med socialt kapitel i staten.

6.   Vejledning

Finansministeriet og CFU vil senere udsende en revideret vejledning.

7.   Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft 1. april 1997. Samtidig ophæves Finansministeri~ets cir~kulære af 18. juli 1995 (Fmst. nr. 22/95).

 

Finansministeriet, den 14. juni 1997

P.M.V.
E.B.
Henrik Bech


Bilag 1

AFTALE
OM LOKALE AFTALER OM JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

(Socialt kapitel)

 

§ 1. Aftalen vedrører indgåelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår herunder særlige løn- og øvrige ansættelsesvilkår mv.

§ 2. Aftalen omfatter personer, hvis erhvervsevne er forringet af helbreds~mæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår. Personkredsen omfatter såvel allerede ansatte som udefra kommende personer. Som allerede ansat medregnes personer i puljejob, hvis ansættelse har varet i mere end 12 mdr.

Stk. 2. For udefra kommende personer gælder, at den forringede erhvervs~evne skal være dokumenteret med lægeerklæring (i fornødent omfang speciallægeerklæring) eller tilsvarende dokumentation. Dette gælder ikke førtidspensionister eller personer, der overgår fra anden ansættelse på særlige vilkår.

§ 3. Ansættelse af de i § 2 omfattede personer sker for overenskomstansat~tes vedkommende i henhold til pågældende organisationsaftale(r)s/over~enskomst(er)s bestemmelser suppleret med en lokal aftale indgået på in~stitutionen/virksomheden mellem ledelse og tillidsrepræsentant(er). Tjene~stemænd opretholder tjenestemandsansættelsen, ligeledes suppleret med en lokal aftale af nævnte art.

§ 4. Den lokale aftale kan for overenskomstansatte m.fl. fravige organisaionsaftalernes/overenskomsternes almindelige bestemmelser om løn og ar~bejdsvilkår. Fsva. tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte   kan aftales fravigelser af løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastlagt ved aftale i henhold til Tjenestemandslovens § 45-47.

Stk. 2. For tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder kan lokal aftale kun indgås i tilfælde af, at pågældende bevarer retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn, jf. Tjenestemandspensionslovens, § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser.

Stk. 3. Forudsætningen for fravigelse i henhold til stk. 1 og stk. 2 er, at der på institutionen/virksomheden er taget stilling til, hvilket arbejde der kan ud~føres efter af~talen, samt i hvilket omfang der kan eta~ble~res job på sær~lige vilkår.

§ 5 . Lokale aftaler skal fremsendes til den forhandlingsberettigede organi~sation.

§ 6. De lokale aftaler mellem institution og tillidsrepræsentant for den berørte overenskomstgruppe/for den pågældende ansatte kan opsiges til bortfald med 6 måneders varsel. Virkningen af, at aftalen bortfalder, er, at de almindelige vilkår i organisationsaftalen/overenskomsten herefter gæl~der, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af opsigelse af aftalen fortsætter det enkelte ansættelses~forhold imidlertid uændret som en personlig ordning, indtil vedkommende opsiges, selv siger op eller der indgås ny aftale.

Stk. 3. Hvis forudsætningerne for ansættelse i jobbet ikke længere er til stede, dvs. at den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat, skal der optages drøftelse om den ansattes muligheder for ansættelse på alminde~lige vilkår, hvis en af de lokale aftaleparter ønsker det.

§ 7. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en lokal aftale, kan uoverensstemmelsen for overenskomstansatte be~handles fag~retligt ved afholdelse af et mæglingsmøde, jf. pågældende hovedaftale(r). Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke vi~dere~føres. For så vidt angår tjenestemænd finder de almindelige regler om forhandling anvendelse.

§ 8. Uoverensstemmelse vedrørende indgåede lokale af~talers ind~hold og brud på indgåede loka~le aftaler behand~les i henhold til de ~almindelige regler her~om.

§ 9. Ordningen følges løbende af aftale~parter~ne.

§ 10. Aftalen har virkning fra den 1. april 1997. Samtidig ophæves aftale af 3. juli 1995 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

§ 11. Denne aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår kan opsiges skriftligt af par~terne med 3 måne~ders varsel til den 31. marts, dog tid~ligst 31. marts 1999. Fra centralorganisationernes side kan opsigelse dog til en~hver tid ske med 3 må~ne~ders varsel til ud~gangen af en må~ned.

København, den 2. juni 1997

Statsansattes Kartel
Ove Hygum

Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Tommy Agerskov

Akademikernes
Centralorganisation
Søren Vang Rasmussen

Lærernes
Centralorganisation
Anni Herfort Andersen

Overenskomstansattes
Centralorganisation
Finn Busse Jensen

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Karsten Ole Knudsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Fmst. nr. 33/97