Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for vejtransport af brandfarlige væsker (Klasse 3, åben klasse) (* 1)


INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 Kapital 1. Transportreglernes gyldighedsområde 

 Kapitel 2. Opregning af stofferne 

 Kapitel 3. Emballering, sammenpakning, faremærkning 

       og transportdokument 

 Kapitel 4. Køretøjets udrustning m.v. 

 Kapitel 5. Transport i tanke og tankcontainere 

 Kapitel 6. Særlige betingelser for transporten 

 Kapitel 7. Særlige forskrifter vedrørende af- og 

       pålæsning, håndtering samt afmærkning 

       af køretøjer 

 Kapitel 8. Parkering, standsning og rygning m.v. 

 Kapitel 9. Regler for godkendelse af tankvogne, 

       tanke og tankcontainere m.v. 

 Kapitel 10. Tvangsruter 

       Bilag 1. 

       Bilag 2. 

KAPITEL 1. TRANSPORTREGLERNES GYLDIGHEDSOMRÅDE M.M.

1300

 • (1) Bestemmelserne finder anvendelse ved enhver transport i tankvogn, tankcontainere eller aftagelige tanke af brandfarlige væsker hørende til klasse 3.
 • (2) Bestemmelserne finder ligeledes anvendelse ved transport i emballage. Følgende mængder er dog undtaget fra transportbestemmelserne bortset fra reglerne om emballering evt. sammenlæsningsforbud og faresedler: a) Brandfarlige væsker hørende til punkterne 12., 13. og stoffer klassificeret under (a) i punkterne 11. og 14.-26. forudsat, at den samlede bruttovægt ikke overstiger 5 kg. b) Brandfarlige væsker klassificeret under (a) og (b) i punkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og under (b) i punkterne 11. og 14.-26. forudsat, at den samlede bruttovægt ikke overstiger 700 kg. c) Brandfarlige væsker klassificeret under punkt 31(c) og 33(c) forudsat, at den samlede bruttovægt ikke overstiger 3000 kg. I de 3000 kg kan der indgå indtil 700 kg af de brandfarlige væsker overført ovenfor i afsnit b). d) Brandfarlige væsker klassificeret under punkt 32(c) og 34(c) samt tom emballage hørende til punkt 41, ubegrænset - jf. dog randnummer 2322 og 31672.
 • (3) Om små emballageenheder: se tillige randnummer 2301a.
 • (4) Brændstof i brændstoftanke til drift af motorer m.v. er ikke omfattet af reglerne.
 • (5) I Danmark inddeles brandfarlige væsker endvidere i klasserne I, II og III - jf. justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker.
 • (6) I personbiler må der højst transporteres 10 liter brandfarlig væske med flammepunkt under 21 grader (f.eks. benzin) eller 50 liter med flammepunkt under 55 grader C. Tilsvarende gælder for varebiler, hvis der er åben forbindelse mellem førerkabinen og varerummet.

KAPITEL 2. OPREGNING AF STOFFERNE.

2300

 • (1) Af de brandfarlige stoffer og blandinger, som er flydende eller viskose ved en temperatur på højst 35 grader C, (* 1) er de, der er opregnet i randnr. 2301, eller som hører ind under en fællesoverskrift i nævnte randnummer, undergivet bestemmelserne i disse forskrifter.
 • (2) Brandfarlige væsker i disse forskrifter har et damptryk på højst 300 k Pa (3 bar) ved 50 grader C og flammepunkt på højst 100 grader C, dog med undtagelse af de brandfarlige stoffer, som er anført i eller henregnes til andre klasser på grund af yderligere farlige egenskaber. Flammepunktet bestemmes som anført i ADR eller i metode A9 i bilaget til kommissionens direktiv af 25. april 1984 om, klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer.
 • (3) Stoffer hørende til klasse 3, bortset fra stoffer opregnet i punkt 12. og 13., klassificeret under de forskellige punkter i randnr. 2301 henregnes til en af nedenstående grupper (a), (b) eller (c) efter den fare, de frembyder:
   
  
      litra (a): Meget farlige stoffer: brandfarlige væsker med 
  
            kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højst 35 
  
            grader C og brandfarlige væsker, hvis flammepunkt 
  
            ligger under 21 grader C, som er enten meget 
  
            giftige efter kriterierne i randnr. 2600 eller 
  
            stærkt ætsende efter kriterierne i randnr. 2800; (i 
  
            henholdsvis klasse 6.1 eller 8). 
  
      litra (b): Farlige stoffer: brandfarlige væsker med 
  
            flammepunkt under 21 grader C, der ikke er 
  
            klassificeret under litra (a), med undtagelse af 
  
            stofferne i randnr. 2301, punkt 5.(c); 
  
      litra (c): Mindre farlige stoffer: brandfarlige væsker med 
  
            flammepunkt mellem 21 grader C og 100 grader C og 
  
            stoffer under randnr. 2301, punkt 5.(c). 
  
  
 • (4) Når flammepunkt, kogepunkt, begyndelseskogepunkt eller damptryk for et stof i klasse 3 på grund af tilsætningsstoffer ikke ligger inden for de grænseværdier, der er fastlagt for de forskellige punkter i randnr. 2301, skal stoffet klassificeres under det punkt, hvortil det hører på grundlag af det faktisk konstaterede flammepunkt, kogepunkt, begyndelseskogepunkt eller damptryk.
 • (5) Stoffer, der hører til klasse 3, og som let danner peroxider (som f.eks. ethere (ætere) eller visse heterocycliske, oxygenholdige (iltholdige) forbindelser), må kun transporteres, når deres peoxidindhold ikke overstiger 0,3%, beregnet som hydrogenperoxid H2O2 (brintoverilte). Peroxidindholdet bestemmes som anført i Supplement A.3, randnr. 3303 i ADR.
 • (6) Kemisk ustabile stoffer hørende til klasse 3 må kun transporteres, når der er truffet nødvendige forholdsregler for at forhindre farlig nedbrydning eller polymerisation under transporten. Med henblik på dette skal der drages omsorg for at sikre, at beholdere ikke indeholder noget stof, der kan fremme disse reaktioner.

Anm.

Selv i de tilfælde, hvor der ikke er anført noget stof under litra (a), (b) eller (c) i de forskellige punkter under dette randnummer, kan stoffer, opløsninger, blandinger og præparater klassificeres under disse litra i overensstemmelse med kriterierne i randnr. 2300.

A. Stoffer med flammepunkt under 21 grader C, og som hverken er giftige eller ætsende

2301

 

 1. Stoffer (* 3) med et damptryk ved 50 grader C på over 175 kPa 

  (1,75 bar), som f.eks.: 

    (a) acetaldehyd (aldehyd), 2-chlorpropen, vinylidenchlorid, 

      crotonylen (2-butyn), methylisopropylether, methylformiat, 

      isopentan, 2-methyl-1-buten, 3-methyl-1-buten 

      (isopropylethylen), 1,4-pentadien, normal amylen 

      (1-penten). 

 2. Stoffer (* 3)med et damptryk ved 50 grader C på over 110 kPa (1,10 

  bar) men højst 175 kPa (1,75 bar), som f.eks.: 

    (a) Ethylether, isopren, propylenoxid; 

    (b) 1-chlorpropan (propylcholrid), 2-chlorpropan 

      (isopropylchlorid, cyclopenten, dimethoxymethan 

      (methylal), vinylethylether, methylpropylether, 

      2-methyl-2-buten, normal pentan, 2-penten, 

      dimethylsulphid. 

 3. Stoffer (* 3) med et damptryk ved 50 grader C på højst 110 kPa 

  (1,10 bar), som f.eks.: 

    (b) Visse former for råpetroleum og andre råolier, flygtige 

      destillationsprodukter af petroleum og andre råolier 

      (stenkuls-, brunkuls-, skifer-, træ- og tørvetjære), 

      f.eks. benzin, petroleumsether, naturgaskondensater); 

 Anm. 

 Selv om benzin har et damptryk ved 50 grader C på mere end 110 kPa 

  (1,10 bar) men højst 150 kPa (1,50 bar), skal det fortsat 

  klassificeres under dette punkt. 

    Kulbrinter, som f.eks.: 

       Benzen, cycloheptan, cyclohexan, cyclohexen, cyclopentan, 

      ethylbenzen (teknisk), heptaner, heptener, hexaner, 

      octaner, octener, toluen. 

    Halogenholdige stoffer, som f.eks.: 

       Normal butylbromid, amylchlorid, butylchlorider 

      (chlorbutaner), 1,1-dichlorethan (ethylidenchlorid), 

      propylendichlorid; 

 Anm. 

 Giftige halogenholdige stoffer hører under punkt 16.; ætsende 

  halogenholdige stoffer hører under punkt 21. eller 25. 

    Alkoholer, som f.eks.: 

       Tertiæramylalkohol, tertiær butanol (tertiær 

      butylalkohol), teknisk diacetonalkohol, ethanol 

      (ethylalkohol) og vandige opløsninger deraf i 

      koncentrationer med mere end 70 % (vol.) 

      alkohol, uisopropanol (isopropylalkohol); 

    Ethere (ætere), som f.eks.: 

       Acetal, (1,1-diethoxyethan), 1,2-dimethoxyethan, dioxan, 

      dioxolan, ethylbutylether, vinylisobutylether, 

      diisopropylether, tetrahydrofuran: 

    Aldehyder, som f.eks.: 

       Butyraldehyd, propionaldehyd; 

    Ketoner, som f.eks.: 

       Acetone, methylethylketon, methylisobutylketon, 

      methylpropylketon, methylvinylketon; 

    Estere, som f.eks.: 

       Sekundær butylacetat, ethylacetat, isobutylacetat, 

      isopropylacetat, methylacetat, normal propylacetat, 

      vinylacetat, ethylacrylat, methylacrylat, triethylborat, 

      trimethylborat, methylbutyrat, dimethylcarbonat, 

      ethylformiat, propylformiater, methylmethacrylat, 

      ethylpropionat, methylpropionat: 

    Svovlholdige stoffer, som f.eks.: 

       Amylmercaptan, butylmercaptan, propylmercaptan, 

      thiophen. 

 Anm. 

 Giftige svovlholdige stoffer hører under punkt 18. 

 4. Blandinger af stoffer henhørende under punkt 1-3, som indeholder 

  højst 55 % nitrocellulose med et nitrogenindhold på højst 12,6 % 

  ( collodiumopløsninger, semi-collodiumopløsninger, andre 

  nitrocelluloseopløsninger og maling, lak og fernis, der indeholder 

  nitrocellulose). 

    (a) med kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højest 35 

      grader C; 

    (b) med kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på over 35 grader 

      C. 

 Bemærk: 

 Blandinger med flammepunkt på under 21 grader C, og 

 som indeholder mere end 50 % nitrocellulose uanset nitrogenindholdet, 

 eller som indeholder højst 55 % nitrocellulose med et 

 nitrogenindhold på over 12,6 %, er stoffer hørende under klasse 1a. 

 5. Viskøse stoffer, f.eks.: klæbemidler, emaljer, maling, politur, 

  fernis, samt visse farvestoffer til læder og rotogravure, dog ikke 

  blandinger indeholdende nitrocellulose: 

    (a) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højst 35 

      grader C, forudsat at de ikke falder ind under (c) 

    (b) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på over 35 

      grader C, forudsat at de ikke falder ind under (c) 

    (c) hvis de opfylder følgende krav.: 

      1. højst 3 % af det klare lag af opløsningsmidlet 

      udskilles i forsøget til udskillelse af 

      opløsningsmiddel;(* 4) og 

      2. Viskositeten (* 5) og flammepunktet stemmer overens med 

      nedenstående tabel: 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 6. Sundhedsfrarlige stoffer og præparater, der anvendes som 

  pesticider og har flammepunkt under 21 grader C: 

    (a) med kogepunkt eller begyndelsesskogepunkt på højst 35 

      grader C 

    (b) med kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på over 35 grader 

      C. 

 Anm. 

 Klassifikationen af stoffer og præparater i dette punkt er baseret på 

  kriterierne for sundhedsfarlige stofer i fodnote 1) til randnr. 

  2600 (1) og noterne til punkt 71. til 88. i randnr. 2601 i klasse 

  6.1. 

 B.     Giftige stoffer med flammepunkt under 21 grader C 

 Anm. 

    1. Giftige stoffer med flammepunkt på 21 grader C eller 

      derover, cyanbrinte, og opløsninger indeholdende dette 

      stof, samt metalkarbonyler er stoffer i klasse 6.1. 

    2. Med hensyn til giftighedskriterier henvises til bilag 1) 

      til randnr. 2600 (1) i klasse 6.1. 

    3. Sundhedsfarlige stoffer med flammepunkt under 21 grader C 

      falder ind under punkt 1.-6. i klasse 3. 

 11. Nitriler og isonitriler (isocyanider), som f.eks.: 

    (a) Acrylonitriler, tertiær butylisocyanid 

    (b) Acetonitril, butyronitril, 2-chloracrylonitril, 

      isobutyronitril, methacrylonitril, pivalonitril, 

      propionitril. 

 12. Iminer, som f.eks.: 

    Ethylenimin, propylenimin. 

 Anm. 

 Det gælder særlige emballageforskrifter for disse stoffer (se randnr. 

  2302): 

 13. Ethylisocyanat, methylisocyanat 

 Anm. 

 Der gælder særlige emballageforskrifter for disse stoffer (se randnr. 

  2302). 

 14. Andre isocyanater, som f.eks.: 

    (a) Tertiær butylisocyanat, methoxymethylisocyanat, 

      propylisocyanater; 

    (b) Normal butylisocyanat, isobutylisocyanat, opløsninger af 

      isocyanater med flammepunkt over 21 grader C (se klasse 

      6.1, randnr. 2601, punkt 18. og 19.). 

 15. Andre nitrogenholdige stoffer, som f.eks.: 

    (a) Allylamin, 1,2-dimethylhydrazin; 

    (b) Pyridin. 

 16. Halogenholdige organiske stoffer, som f.eks.: 

    (a) Allylbromid, ethylchlorformiat, methylchlorformiat, 

      chloropren, allylchlorid; 

    (b) Methylchlortioformiat, 1,2-dichlorethan 

      (ethylendichlorid), methylchlormethylethere. 

 17. Oxygenholdige organiske stoffer, som f.eks.: 

    (a) Acrolein, methylorthosilicat (tetramethoxysilan); 

    (b) Allylacetat, diallylether, methanol (methylalkohol), 

      methacrylaldehyd. 

 18. Svovlholdige organiske stoffer, som f.eks.: 

    (a) Isopropylisothiocyanat, svovlkulstof; 

    (b) Ethylmercaptan, diethylsulphid, opløsninger 

      af isothiocyanater med flammepunkt på under 21 grader C 

      (sml. klasse 6.1, randnr. 2601, punkt 20. (b).). 

 19. Meget giftige eller giftige stoffer og præparater, der anvendes 

  som pesticider og med flammepunkt under 21 grader C: 

    (a) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højst 35 

      grader C og/eller er meget giftige; 

    (b) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på over 35 

      grader C og er giftige. 

 Anm. 

 1. Klasseficeringen af stoffer og præparater under punkt 19. (a) 

  eller (b) baseres på kriterierne for meget giftige eller giftige 

  stoffer anført i fodnote 1) til randnr. 2600 (1) og i noterne til 

  punkt 71. til 88. i randnr. 2601 i klasse 6.1. 

 2. Sundhedsfarlige stoffer og præparater, der anvendes som pesticider 

  med flammepunkt under 21 grader C hører under punkt 6 (a) eller 

  (b). 

 20. Meget giftige eller giftige stoffer, opløsninger, blandinger, 

  præparater, og brandfarligt affald med flammepunkt under 21 grader 

  C, og som ikke kan klassificeres under samlebetegnelser: 

    (a) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højst 35 

      grader C og/eller er meget giftige; 

    (b) som har kogepunkt eller begyndelseskogepunkt over 35 

      grader C og er giftige. 

 Anm. 

 Klassificeringen af stoffer, opløsninger, blandinger og præparater 

  under punkt 20. (a) eller (b) skal baseres på de kriterier, der 

  gælder for meget giftige eller giftige stoffer og er anført i 

  bilag 1) til randnr. 2600 (1) i klasse 6.1. 

 C.     Ætsende stoffer med flammepunkt under 21 grader C 

 Anm. 

 1. Ætsende stoffer med flammepunkt 21 grader C eller derover og visse 

  sure halogenforbindelser med flammepunkt under 21 grader C falder 

  ind under klasse 8. 

 2. Med hensyn til kriterierne for ætsning henvises til fodnote 1) til 

  randnr. 2800 (1) i klasse 8. 

 21. Chlorsilaner, som f.eks: 

    (a) Dimethyldichlorsilan, ethyltrichlorsilan, 

      methyltrichlorsilan, trimethylchlorsilan, 

      vinyltrichlorsilan. 

 22. Aminer og opløsninger heraf, som f.eks.: 

    (a) Isopropylamin, vandige opløsninger af 

      dimethylamin, af ethylamin , af methylamin og 

      af trimethylamin med kogepunkt på højst 35 grader C. 

    (b) n-amylamin, n-butylamin, diallylamin, diethylamin, 

      diisopropylamin, dimethyl-N-propylamin, isobutylamin, 

      n-propylamin, pyrrolidin, triethylamin, vandige 

      opløsninger af dimethylamin, af ethylamin, af methylamin 

      og af trimethylamin med kogepunkt på over 35 grader C. 

 Anm. 

 Vandfri dimethylamin, ethylamin, methylamin og trimethylamin hører 

  under klasse 2 (se randnr. 2201, pkt. 3). 

 23. Alkylhydraziner, som f.eks.: 

    (a) 1,1-dimethylhydrazin, methylhydrazin. 

 24. Opløsninger af alkoholater, som f.eks.: 

    (b) alkoholholdige opløsninger af natriummethylat. 

 25. Andre halogenholdige ætsende stoffer, som f.eks.: 

    (a) Isopropylchlorformiat, allyliodid; 

    (b) Acetylchlorid,propionylchlorid. 

 26. Stærkt ætsende eller ætsende stoffer, opløsninger, blandinger og 

  brandfarligt affald eller præparater med flammepunkt under 21 

  grader C, som ikke kan klassificeres under andre samlebetegnelser: 

    (a) med kogepunkt eller begyndelseskogepunkt på højst 35 

      grader C og/eller stærkt ætsende. 

    (b) med kogepunkt eller begyndelseskogepunkt over 35 grader C 

      og ætsende. 

 Anm. 

 Klassificeringen af de til punkt 26. (a) eller (b) hørende stoffer, 

  opløsninger, blandinger eller præparater baseres på kriterierne 

  for stærkt ætsende og ætsende stoffer i fodnote 1) til randnr. 

  2800 (1) i klasse 8. 

 D.   Stoffer, der hverken er giftige eller ætsende, og med 

    flammepunkt mellem 21 grader C og 100 grader C (begge 

    grænseværdier medregnet.) 

 Anm. 

 Opløsninger, der hverken er giftige eller ætsende, og homogene 

  blandinger med flammepunkt på 21 grader C eller derover (f.eks. 

  visse malinger eller fernistyper, dog undtaget stoffer 

  indeholdende nitrocellulose) er ikke omfattet af forskrifterne, 

  såfremt højden af det udskilte lag af opløsningsmiddel er mindre 

  end 3 % af den samlede højde ved det forsøg til udskillelse af 

  opløsningsmiddel, som er beskrevet i fodnote 1) til punkt 5., og 

  såfremt stofferne ved en temperatur af 23 grader C i ISO-cup'en 

  efter ISO 2431-1980 med en udløbsdyse, der er 6 mm i diameter, har 

  en udløbstid på: 

      a) mindst 60 sekunder, eller 

      b) mindst 40 sekunder og samtidig indeholder højst 60% 

       stoffer i klasse 3. 

 31. Stoffer(* 3) med flammepunkt mellem 21 grader C og 55 grader C 

  (begge grænseværdier medregnet). 

    (c) Visse petroleumsprodukter og andre råolier, mellemtunge 

      destillationsprodukter af petroleum eller andre råolier 

      (stenkuls-, brunkuls-, skifer-, træ- og tørvetjære), som 

      f.eks.: 

       Petroleum, solventnafta, white spirit (terpentin); 

      Kulbrinter, som f.eks.: 

       Cumen (isopropylbenzen), cymener 

      (methylispropylbenzener), n-decan, dicyclopentadien, 

      ethylbenzen, kemisk ren, mesitylen 

      (1,3,5-trimethylbenzen), nonan, pentamethylheptan 

      (isododecan), styren (vinylbenzen), terpentin, m-xylen 

      (1,3-dimethylbenzen), o-xylen (1,2-dimethylbenzen), 

      p-xylen (1,4-dimethylbenzen); 

      Halogenholdige stoffer, f.eks.: 

       Chlorbenzen (phenylchlorid), dichlorpentaner, 

      1,3-dichlorpropen; 

      Alkoholer, som f.eks.: 

       n-amylalkohol, sec-amylalkohol, methylamylalkohol 

      (methylisobutylcarbinol), butanol (n-butylalkohol, 

      n-butanol-2 (sec-butylalkohol), cyclopentanol, 

      diacetonalkohol, kemisk ren, 2-ethoxyethanol 

      (ethylenglycolmonoethylether), isobutanol 

      (isobutylalkohol), methoxyethanol, n-propanol, vandige 

      opløsninger af ethylalkohol i koncentrationer fra 24% til 

      70% (inkl.) efter volumen. 

 Anm. 

 Vandige opløsninger af ethylalkohol og propylalkoholer i en 

  koncentration på mindre end 24% er ikke omfattet af 

  bestemmelserne. 

      Ethere, f.eks.: 

       1,2-diethoxyethan (ethylenglycoldiethylether), 

      di-n-butylether (n-butylether), diisoamylether, 

      phenylmethylether (anisol). 

      Aldehyder, som f.eks.: 

       2-Ethylhexaldehyd, hexaldehyd, paraldehyd; 

      Ketoner, som f.eks.: 

       Cyclohexanon, cyclopentanon, diisobutylketon, 

      mesityloxid; 

      Estere, som f.eks.: 

       Amylacetater, n-butylacetat, 

      ethylenglycolmonomethyletheracetat, 2-ethoxyethylacetat, 

      (ethylenglycolmonoethyletheracetat, 2-ethylbutylacetat, 

      methylamylacetat, n-butylacrylat, ethylbutyrat, 

      isoamylformiat, ethyllactat, triethylphosphit, 

      trimethylphosphit, tetraethylsilicat. 

      Nitrogenholdige stoffer, som f.eks.: 

       Dimethylethanolamin (dimethylaminoethanol), morpholin, 

      amylnitrat, nitromethan, nitropropaner, picoliner 

      (methylpyridiner). 

 32. Stoffer (* 3) med flammepunkt over 55 grader C til og med 100 

  grader C. 

    (c) Visse petroleumstyper og andre råolier, tunge 

      destillationsprodukter af petrolum eller andre råolier, 

      visse gasolier, visse tjæretyper og destillationsprodukter 

      heraf, fyringsolier, dieselolier; 

      Kulbrinter, som f.eks.: 

       Decahydronaphthalen (decalin), diethylbenzener, 

      tetrahydronaphtalen, undecan; 

      Oxygenholdige stoffer, som f.eks.: 

       Cyclohexylacetat, diisobutylcarbinol 

      (2,6-dimenthylheptanol), furfural (furfuraldehyd), 

      hezanoler; 

      Halogenholdige stoffer, som f.eks.: 

       2-ethylhexylchlorid; 

      Nitrogenholdige stoffer, som f.eks.: 

       N,N-dimethyl-formamid; 

 33.  (c) Blandinger af stoffer under punkt 31. (c), der indeholder 

      højst 55% nitrocellulose med et nitrogenindhold på højst 

      12,6% (opløsninger af collodium, af 

      semicollodium, andre nitrocelluloseopløsninger 

      og nitrocellulosemaling, maling, fernis og lak.) 

 Anm. 

 Blandinger med over 55% nitrocellulose, uanset nitrogenindhold, eller 

  højst 55% nitrocellulose med et nitrogenindhold på over 12,6% 

  hører under klasse 1a eller klasse 4.1. 

 34.  (c) Blandinger af stoffer under punkt 32. (c) med højst 55% 

      nitrocellolose og et nitrogenindhold på højst 

      12,6% (opløsninger af collodium, af 

      semicollodium, andre nitrocelluloseopløsninger 

      og nitrocellulosemaling, maling, fernis og lak). 

 Anm. 

 Blandinger med over 55% nitrocellulose, uanset nitrogenindhold, eller 

  højst 55% nitrocellulose og et notrogenindhold på mere end 12,6% 

  hører under klasse 1a, eller klasse 4.1. 

 E.   Tom emballage 

 41. Urenset emballage og urensede tomme tankvogne, tomme aftagelige 

  tanke og tomme tankcontainere, som har indeholdt stoffer hørende 

  til klasse 3. 

 2301a 

 Stoffer under pkt. 1-6. 21-26 og 31-34, der transporteres i 

  overensstemmelse med nedenstående forskrifter er ikke omfattet af 

  de bestemmelser, der gælder for klasse 3. 

    (a) Stoffer klassificeret under (a) i de enkelte punkter: 

      Højst 500 ml pr. indvendig emballage og højst 1 l pr. 

      kolli; 

    (b) Stoffer klassificeret under (b) i de enkelte punkter: 

      Højst 3 l pr. indvendig emballage og højst 6 l pr. kolli; 

    (c) Stoffer klassificeret under (c) i de enkelte punkter: 

      Højst 3 l pr. indvendig emballage og højst 45 l pr. kolli. 

    Disse stofmængder skal transporteres i emballage, som opfylder 

  de generelle krav i § 16 stk. 1 i bekendtgørelsen om vejtransport 

  af farligt gods. 

 Anm. 

 For homogene blandinger, der indeholder vand, gælder de anførte 

  mængder kun for de mængder af farlige stoffer i denne klasse, som 

  indgår i blandingerne. 

 Kapitel 3. Emballering, sammenpakning, faremærkning og 

  transportdokument. 

 2302 

 Emballering. 

 (1) Emballering af brandfarlige væsker skal ske i overensstemmelse 

  med Statens brandinspektions tekniske forskrifter for brandfarlige 

  væsker (p.t. afsnit 3.8) eller med forskrifterne i 

  ADR-konventionen, jfr. desuden randnummer 2322. 

 (2) Iminer hørende til punkt 12. skal dog altid emballeres efter 

  forskrifter i randnummer 2303 i ADR. 

 (3) Methylisocyanat og ethylisocyanat hørende til punkt 13. skal dog 

  altid emballeres efter forskrifterne i randnummer 2304 i ADR. 

 2311 

Sammenpakning

 • (1) Brandfarlige væsker kan sammenpakkes med gods, der ikke er klassificeret som farligt, forudsat at stofferne ikke kan reagere farligt med hinanden.
 • (2) Brandfarlige væsker kan sammenpakkes med stoffer eller genstande, der hører under andre klasser, under forudsætning af, at sammenpakning også er tilladt for sådanne stoffer.

Dog gælder følgende særlige bestemmelser:

 • (3) Iminer og methyl- og ethylisocyanat må ikke pakkes sammen med andre stoffer.
 • (4) Stoffer klassificeret under (a) må ikke pakkes med stoffer eller genstande hørende til klasse 1a, 1b, 1c, 5.2 (bortset fra hærdere og flerkomponentsystemer) og 7.

2312

Mærkning og faresedler på emballager

 • (1) Kolli med brandfarlige væsker hørende til punkt 1.-6., 11.-26., 31. og 33 skal være forsynet med fareseddel nr. 3. (SE bilag 2 til bek. om national vejtransport af farligt gods).
 • (2) Hvis de brandfarlige væsker er emballeret i sammensatte emballager (glas, porcelæn eller stentøj) med et rumindhold på over 5 liter, skal kolliene dog være forsynet med to faresedler nr. 3.
 • (3) Kolli, der indeholder skrøbelige emballager, der ikke er synlige udefra, skal være forsynet med fareseddel nr. 12 på to modstående sider.
 • (4) Kolli med stoffer der er opregnet i punkt 6., skal desuden være forsynert med fareseddel nr. 6.1 A. Kolli, der indeholder stoffer, der er opregnet i punkt 11. til 20. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 6.1, og kolli, der indeholder stoffer, der er opregnet i punkt 21.-26. desuden med fareseddel nr. 8.
 • (5) Kolli, der indeholder emballager, hvis lukkeindretninger ikke er synlige udefra, og kolli, der indeholder ventilerede emballager eller ventilerede emballager uden ydre emballage skal være forsynet med fareseddel nr. 11 på to modstående sider.
 • (6) I stedet for fareseddel nr. 3 kan det tilsvarende faresymbol F eller Fx for brandfarlige væsker, som er foreskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse om farlige kemiske stoffer og produkter anvendes, når formatet er mindst 35 X 35 mm. tilsvarende gælder for fareseddel nr. 6.1, 6.1A og 8.
 • (7) På kolli med et rumindhold på højst 220 liter indeholdende brandfarlige væsker med flammepunkt fra 21 grader C til og med 55 grader C, accepteres risikoangivelsen »Brandfarlig« (R-10) på orangegul baggrund (i format mindst 35 x 35 mm) i stedet for fareseddel nr. 3.

2314

Angivelser i transportdokumentet

 • (1) Ved betegnelsen af godset i transportdokumentet skal benyttes et af de med kursiv -skrift trykte navne i randnummer 2301. Hvis godset ikke er nævnt ved navn, skal den kemiske betegnelse eller et internationalt handelsnavn benyttes. Betegnelsen af godset skal ledsages af angivelse af klasse og punkt i opregningen, suppleret med litra f.eks. klasse 3 punkt 14.(a).
 • (2) Ved transport af brandfarligt affald skal de komponenter som repræsenterer de største fare angives i transportdokumentet, f.eks. » Brandfarligt affald, indeholdende toluen, klasse 3 punkt 3.(b). Det er tilsrækkeligt kun at angive 2 komponenter.
 • (3) For brandfarlige væsker kan transportdokumentet dog udelades, såfremt de skriftlige anvisninger nævnt i randnummer 10181 (2) giver tilstrækkelige oplysninger om stofnavn, klasse, punktnummer og litra og køretøjet i øvrigt er afmærket i henhold til randnummer 10500 eller 31500.

2322

Urensede tomme emballager og tanke

 • (1) Urensede tommer emballager og tanke hørende til punkt 41. skal være lukkede på samme måde og være ligee så tætte som hvis de var fyldt.

Kapitel 4. Køretøjets udrustning m.v.

10181

Køretøjer skal medbringe følgende dokumenter:

 • (1) Transportdokument (fragtbrev) udfærdiget som anført i randnummer 2314.
 • (2) Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) på dansk til brug i uheldssituationer.
 • (3) Ved transport af brandfarligt affald kan sikkerhedskort erstattes af »kemikalieaffaldskort« udarbejdet af Miljøstyrelsen.
 • (4) Godkendelsesattest for køretøjer når en sådan kræves i randnummer 211382 (fotokopi kan medbringes).

10216

Beskyttelsen af bagenden på køretøjer med faste tanke eller aftagelige tanke

Bagenden på køretøjet skal, i hele tankens bredde, være forsynet med en stødskinne, der er tilstrækkeligt modstandsdygtig over for stød bagfra (bagkofanger). Mellem tankens bagvæg og den bageste del af stødskinnen skal der være en afstand på mindst 100 mm (målt fra det bageste punkt på den del af tanken som indeholder brandfarlig væske eller på fremspringende tilbehør, der er i forbindelse med det transporterede stof). Denne bestemmelse gælder kun for køretøjer som registreres første gang efter ikrafttrædelsen af disse forskrifter.

10240

Brandslukningsmateriel

 • (1) Køretøj skal være udstyret med mindst 1 håndildslukker af mindst klasse 13 A, 89 B efter DS 2120.
 • (2) Ved transport af mere end 6000 liter brandfarlige væsker med flammepunkt under 55 grader C i tanke eller tankcontainere, skal der dog medbringes mindst 2 håndildslukkere af ovennævnte klasse.
 • (3) Håndildslukkere skal være anbragt på et for føreren let tilgængeligt sted.

10260

Nødudstyr

Nødudstyr, som er anført i bekendtgørelsens § 13, skal medføres af tankvogne og køretøjer for aftagelige tanke eller tankcontainere.

Ved vogntog er det tilstrækkeligt at medføre to stopklodser og to lygter.

10500

Orange skilte

 • (1) Køretøjer skal være forsynet med de skilte, der er foreskrevet i bekendtgørelsens § 10.
 • (2) Uanset bestemmelserne i bekendtgørrelsens § 10 vil det ved transport af benzin- og olieprodukter i tanke (blandet last) være tilstrækkeligt, at de orange skilte er forsynet med advarselsnumerne for den farligste af de brandfarlige væsker, der transporteres. Det er endvidere tilstrækkeligt at køretøjet kun forsynes med orange skilte foran og bagpå. Hvis der i et tankpåhængsvogntog transporteres forskellige produkter på bil og påhængsvogn, skal hver vogn forsynes med orange skilte foran og bagpå med oplysninger om det farligste produkt på denne vogn. Se desuden bilag 2.

Kapitel 5. Transport i tanke og tankcontainere.

31121

Stoffer der må transporteres i faste eller aftagelige tanke eller tankcontainere

31121

Følgende stoffer hørende til klasse 3 må transporteres i faste eller aftagelige tanke eller i tankcontainere: (a) Stoffer angivet ved navn i punkt 12. (b) Stoffer opregnet under (a) i punkt 11., 14.-23., 25. og 26. og lignende stoffer, der kan klassificeres under (a) i de pågældende punkter, med undtagelse af isopropylchlorformiat hørende under punkt 25. (a). (c) Stoffer opregnet under (b) i punkt 11., 14.-20., 22. og 24.-26. og lignende stoffer, der kan klassificeres under (b) i disse punkter. (d) Stoffer hørende til punkt 1.-6. og 31.-34 samt lignende stoffer, der kan klassificeres under de pågældende punkter, med undtagelse af nitromethan hørende til punkt 31. (c).

Faresedler på tankcontainere

31130

Tankcontainere, der indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 1. til 6., 11. til 26., 31. eller 33. skal på begge sider være forsynet med fareseddel nr. 3.

Tankcontainere, der indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 6. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 6.1A.

Tankcontainere, der indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 11. til 20. skal desuden forsynes med fareseddel nr. 6.1.

Tankcontainere, der indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 21. til 26. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 8.

Uanset bestemmelserne i bekendtgørelsens § 10, stk. 4, skal faresedler på tankcontainere have en sidelængde på mindst 25 cm.

Kapitel 6. Særlige betingelser for transporten.

Ingen særlige betingelser.

Kapitel 7. Særlige forskrifter vedrørende af- og pålæsning, håndtering samt afmærkning af køretøjer.

31403

Forbud mod sammenlæsning på eet køretøj

 • (1) Stoffer hørende til klasse 3 i kolli, forsynet med en eller to faresedler nr. 3, må ikke læsses på samme køretøj som stoffer og genstande hørende til klasse 1 a, 1 b eller 1 c i kolli, forsynet med en eller to faresedler nr. 1.
 • (2) Stoffer hørende til klasse 3 i kolli, forsynet med to faresedler nr. 3 må ikke læsses på samme køretøj som: (a) stoffer hørende til klasse 5.1 eller 5.2 i kolli, forsynet med to faresedler nr. 5; (b) stoffer hørende til klasse 6.1 eller 8 i kolli, forsynet med to faresedler nr. 6.1, 6.1A eller 8. Se i øvrigt bilag 3 til bekendtgørelsen.

31410

Forholdsregler vedrørende madvarer og foderstoffer

 • (1) Kolli med fareseddel nr. 6.1 eller 6.1A skal holdes adskilt fra fødevarer og andre nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer i køretøjer og på steder, hvor der foretages af- og pålæsning samt omladning.

31414

Håndtering og stuvning

Det er forbudt af anvende let antændelige materialer ved stuvning af kolliene på køretøjet. Træ kan dog anvendes.

31415

Rengøring efter aflæsning

Hvis nogen af de farlige stoffer hørende til punkt 6. eller 11. til 20. er løbet ud i køretøjet, må det ikke anvendes før det er blevet omhyggeligt rengjort og, om fornødent dekontamineret. Alle andre kolli som transporteres med samme køretøj skal undersøges for mulig kontaminering.

31453

Transportable belysningsanordninger

Det er forbudt af gå ind i et lukket køretøj med andre transportable belysningsanordninger end håndlamper, der er konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan forårsage antændelse af eventuelle dampe, der er trængt ind i køretøjet.

Der henvises desuden til lov nr. 646 af 18. december 1985 om arbejdsmiljø samt arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

31470

Fyldningsgrader

 • (1) Nedenstående fyldningsgrader må ikke overskrides for tanke eller tankcontainere til transport af brandfarlige væsker: (a) for brandfarlige væsker, der ikke frembyder andre farer (forgiftning, ætsning) i tanke med trykvacuumventiler eller med sikkerhedsventiler, selv hvor der er anbragt en sprængskive foran disse:
   
  
              100        100 
  
    Fyldningsgrad = ------------ eller ----------- % af kapaciteten. 
  
            1+alpha(25-tF)    1+10alpha 
  
  
  (b) for giftige eller ætsende brandfarlige væsker i tanke med trykvacuumventiler eller med sikkerhedsventiler, selv hvor der er anbragt en sprængskive foran disse:
   
  
               98         98 
  
    fyldningsgrad = ------------ eller ----------- % af kapaciten. 
  
            1+alpha(25-tF)   1+10alpha 
  
  
 • (2) I ovenstående formel betegner alpha væskens gennemsnitlige rumudvidelseskoefficient ved en temperatur på mellem 15 grader C og 25 grader C, dvs. ved en maksimal temperaturforskel på 10 grader C.
   
  
                    d15 - d25 
  
    alpha beregnes ud fra formlen: ------------- 
  
                    10 x d25 
  
  
  hvor d15 og d25 betegner væskens vægtfylde ved 15 grader C og 25 grader C og tF væskens gennemsnitlige temperatur ved fyldningen.
 • (3) Bestemmelserne i afsnit (1) finder ikke anvendelse på tanke og tankcontainere, hvor indholdet under transporten holdes på en temperatur på over 50 grader C ved hjælp af en opvarmningsanordning. I så fald skal ved afsendelsen iagttages en sådan fyldningsgrad og temperatur, at tanken eller tankcontaineren under hele transporten højst er fyldt til 95% af kapaciteten.

31500

Afmærkning af køretøjer og faresedler på køretøjer

Køretøjer med faste eller aftagelige tanke, som indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 1. til 6., 11. til 26., 31. eller 33., skal på begge sider og på endefladen være forsynet med fareseddel nr. 3.

Køretøjer, som indeholder eller har indeholdt farlige stoffer hørende til punkt 6., skal desuden være forsynet med faresedel nr. 6.1A.

Køretøjer, som indeholder eller har indeholdt farlige stoffer hørende til punkt 11. til 20., skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 6.1.

Køretøjer, som indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 21. til 26., skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 8.

Kapitel 8. Parkering, standsning og rygning m.v.

31671

Parkering og standsning

Køretøjer, som transporterer mere end 700 kg brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 grader C eller mere end 3000 kg brandfarlige væsker med flammepunkt på højst 55 grader C, må uden for virksomheder samt på af- og pålæsningsstederne kun parkeres på følgende pladser:

 • (1) En parkeringsplads hvor køretøjet er under opsyn af føreren eller en vagt, der er instrueret om ladnings art og førerens opholdssted, eller
 • (2) En af de særlige parkeringspladser, der er beregnet for lastbiler.
 • (3) En parkeringsplads anvist af politiet og brandmyndigheden.
 • (4) Tankvogne eller køretøjer med tankcontainere som transporterer brandfarlige væsker med flammepunkt under 55 grader C, må dog kun parkeres på de pladser, der er nævnt under (1) eller (3)

31672

Garagering

Tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere til væsker med flammepunkt på højst 55 grader C (fyldte og tømte) og tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere med væsker med flammepunkt over 55 grader C til og med 100 grader C, må ikke uden tilladelse fra den stedlige brandmyndighed henstilles i garager og andre bygninger. Køretøjer med brandfarlige væsker i emballage kan henstilles i garager og andre bygninger under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel 3 i »Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker«, udgivet af Statens brandinspektion.

31687

Køretøjer, der frembyder særlig stor fare

Føreren af det parkerede køretøj skal, hvis de farlige stoffer, der transporteres, frembyder særlig stor fare for andre trafikanter, (f.eks. hvis farlige stoffer er spildt på kørebanen), omgående underrette eller sørge for underretning af brandvæsenet med mindre mandskabet hurtigt kan afværge faren. Om nødvendigt træffes endvidere forholdsregler som foreskrevet i de i randnummer 10181 omhandlede skriftlige anvisninger (sikkerhedskort).

31688

Rygning og brug af åben ild

Køretøjets fører skal være instrueret om den ved beholdernes transport og behandling nødvendige forsigtighed, herunder om, at tobaksrygning og anden anvendelse af ild ikke må finde sted under af- og pålæsning.

Kapitel 9. Regler for godkendelse af tankvogne, tanke og tankcontainere m.v.

211300

Ansøgninger

Ansøgninger om godkendelse skal indsendes til Statens Brandinspektion, Kongevejen 207, 2830 Virum, tlf. 02 85 13 66.

Ansøgninger om konstruktionsgodkendelse af tryktanke skal desuden indsendes til Direktoraret for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33-35, 2100 København Ø.

Ansøgning skal vedlægges det fornødne tegningsmateriale i 2 eksemplarer.

Ansøgning og tegninger skal tilsammen godtgøre, at nedenstående godkendelseskrav er opfyldt. Al tekst på tegninger m.v. skal være affattet på dansk, eller ansøgningen skal vedlægges dansk oversættelse.

211320

Konstruktionsregler for tanke og tankcontainere

 • (1) Tankcontainere skal være konstrueret i overensstemmelse med ADR-konventionens supplementer eller i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden og CSC-konventionen (Container Safety Convention).
 • (2) Kasseformede tankcontainere (Intermediate bulk containers, IBC), som konstrueres og afprøves i henhold til anerkendte normer, vil kunne godkendes, hvis de efter Statens Brandinspektions vurdering giver en tilfredsstillende sikkerhed under transport og håndtering.
 • (3) Faste og aftagelige tanke skal konstrueres og udstyres i overensstemmelse med nedenstående forskrifter eller bestemmelserne i ADR-konventionen. Nedenstående bestemmelse om udstyr, rørsystemer og krav til og kontrol af svejsesømme finder dog altid anvendelse.

Tryktanke kan også godkendes efter regler udarbejdet af direktoratet for arbejdstilsynet.

211324

Vejledende detail-bestemmelser for tanke

 • (1) Tanke skal være forsvarligt dimensioneret og udført af enten fejlfrit valset stål (evt. rustfrit stål) mindst af kvalitet St 37 B,

eller aluminium som opfylder kravene i henhold til DIN 1725/1745, certifikat DIN 50049, type 3.1 B. Forlængelse A5 min 12%.

 • (2) Pladetykkelsen skal beregnes efter tankens form og rumindhold og må for stål St 37 B ikke være mindre end 2,5 mm for tanke med et rumindhold på indtil 2.000 liter og 3 mm for større tanke. Anvendes andet materiale end stål St 37 B skal pladetykkelsen svare til materialets styrkeegenskaber i forhold til stål St 37 B, jfr. beregningsformlerne i ADR's Supplementer.

Aluminiumstanke med et rumindhold på over 2.ooo liter skal dog altid udføres med en pladetykkelse på mindst 5 mm.

Endebunde, mellembunde og skvulpeskot skal mindst have samme tykkelse som svøbet, og skal desuden være konkave (skålformede) med mindst 10 cm dyb hulning.

Endebunde i aluminium skal udføres med mindst 30 mm kremp.

 • (3) Tanke, som ikke er dimensioneret efter et beregnet tryk på min. 4 bars overtryk, og hvis rumindhold overstiger 6.000 liter og som ønskes godkendt til brandfarlige væsker med et flammepunkt på højst 55 grader C, skal opdeles i flere rum uden direkte forbindelse. Rumindholdet af hvert tankrum må ikke overstige 6.000 liter + 5 pct. ekspansionsvolumen eksklusive domens rumfang.

I ovennævnte tryktanke (herunder asfalttanke og tanke på slamsugere (* 6) kan der tillades tankrum på indtil 12.000 liter. Sådanne rum skal være forsynet med skvulpeskot, med mindre de altid benyttes med en fyldning på mindst 80% og siden praktisk taget tomme.

 • (4) Svejsesømme.

Primære svejsesømme. Såvel manuelle som maskinelle rundsømme ind- og udvændig (herunder også endebunde). Langsømme ind- og udvendige, samt alle øvrige svejsesømme indvendigt i tanken.

Sekundære svejsesømme. Alle udvendige svejsesømme på tanken.

Krav til svejsere. Svejsearbejdet skal udføres af certifikatsvejsere med certifikat efter = DS = 322.

Krav til Svejsesømme; aluminium:

Primære svejsesømme

 

 Sømklasse  B  i henhold til    = DS = 419 

 Karakter   3  bedømmelsesgrundlag = DS = R 325 

 Sekundære svejsesømme 

 Sømkasse   A  i henhold til    = DS = 419 

 Karakter   3  bedømmelsesgrundlag = DS = R 325 

Krav til svejsesømme i stål:

Primære svejsesømme skal underkastes røntgenkontrol B i henhold til = DS = 320. Karakter 4 efter IIW's røntgenatlas (blå) skal opnås.

Krav til svejsesømme i stål og aluminium på tryktanke.

Svejsesømme skal underkastes røntgenkontrol i det omfang det fremgår af konstruktionsreglerne. Svejsesømme i tryktanke skal mindst kunne opnå karakter 4 efter IIW's røntgenatlas.

 • (5) Fastgørelse.

Fastgørelsen mellem tanke og køretøj skal kunne modstå belastninger svarende til:

a. I kørselsretningen: To gange vægten af den fyldte tank.

b. I vandret plan vinkelret på kørselsretningen: Een gange vægten af den fyldte tank.

c. Lodret opad: Een gange vægten af den fyldte tank.

d. Lodret nedad: To gange vægten af den fyldte tank.

211325

Udstyr

 • (1) Pakningsmaterialer skal være bestandige overfor de brandfarlige væsker. På tanken eller i ledende forbindelse med denne, skal der være anbragt et meesingbeslag, hvortil jordledningen kan sluttes, når tanken fyldes.
 • (2) Domelåg.

Hvert tankerum skal være forsynet med et domelåg af godkendt type. Domelåg skal - for at opnå godkendelse - opfylde følgende krav:

 • a) Låget skal være befæstet og/eller aflukket på betryggende måde:
 • b) Låget skal være forsynet med en sikkerhedsanordning til forhindring af overtryk i brandtilfælde, f.eks. en fjederventil, der ved et overtryk på højest 0,45 atm. giver et gennemstrømningsareal på mindst 20 kvadratcentimeter, eller en smeltesikring med samme gennemstrømningsareal og med smeltepunkt på mellem 65 grader og 75 grader C.
 • c) Det skal ved attest fra Dantest eller anden af Statens brandinspektion anerkendt prøveanstalt dokumenteres, at åbningstryk og det tilsvarende gennemstrømningsareal, henholdsvis smeltepunkt for den anvendte legering, er i overensstemmelse med det i punkt b anførte.
 • d) Den i punkt b nævnte sikkerhedsanordning skal være anbragt og beskyttet med henblik på at undgå beskadigelse, selv om tankvognen skulle vælte.

Forsynes tanken med domeskærm, skal denne være drænet i fornødent omfang.

 • (3) Ventilationsåbninger.

Hvert tankrum skal forsynes med en eller flere tryk-vacuumventiler med et samlet ventilationsareal på mindst 5 kvadratcentimeter. Ventilerne skal være af godkendt type.

Tryk-vacuumventiler skal - for at opnå godkendelse - opfylde følgende krav:

 • a) Ventilernes konstruktion skal yde beskyttelse mod antændelse udefra og sikre, at der ikke spildes væske under kørsel.
 • b) Hver ventilationsåbning skal være forsynet med en anordning der automatisk forhindrer udflydning af indholdet, såfremt tankvognen skulle vælte, medmindre tankrummet samtidige står under unormalt overtryk.

Hver ventil skal afprøves før levering.

Tryk-vacuumventiler skal være anbragt og beskyttet med henblik på at undgå beskadigelse, selv om tankvognen skulle vælte.

Tryk-vacuumventiler kan indbygges i domelåg og derved omfattes af den i punkt (2) nævnte godkendelse.

 • (4) Påfyldningsanordninger.

Eventuel særlig påfyldningsåbning til tankrum skal være lukket med skruedæksel med mindst 6 gevind med en stigning på 6-8 gevind pr. tomme eller med bajonetlukke eller kontraventil med dæksel.

Påfyldnings- og pejlearmatur skal være udført af ikke-gnistgivende materiale.

 • (5) Aftapningsanordninger.

Hvert tankrum skal være forsynet med en indre bundventil, af godkendt type.

Bundventiler skal - for at opnå godkendelse - opfylde følgende krav:

 • a) Ventilen skal konstrueres således, at den automatisk holdes fastlukket under kørsel.
 • b) Ventilen skal uden for tanken være forsynet med knækrille eller udført på anden måde, der sikrer, at selve den lukkede del af ventilen forbliver intakt i tilfælde af beskadigelse af det ydre ventilhus eller rørarrangement. Betjeningsordningen skal være forsynet med et smelteled (højst 100 grader C) eller anden godkendt anordning, som bevirker, at en åben ventil lukker automatisk i tilfælde af brand.

Ydre aftapningsrør skal være forsynet med en stærk og sikkert virkende ventil samt med slutdæksel af ikke-gnistgivende materiale.

Aftapningsrør og aftapningsventiler skal være anbragt på en sådan måde, at de er bedst muligt beskyttet mod beskadigelse ved påkørsel eller anden form for overlast.

Til tømning af tanken skal anvendes slanger med forbindelsesstykker af ikke-gnistgivende materiale.

Eventuel pumpe skal være af godkendt type. Pumpen bør i almindelighed trækkes af vognens køremotor.

Pumper skal - for at opnå godkendelse - være sikret mod unormalt overtryk, f.eks. ved omløbsventil el. lign.

Tanke med brandfarlige væsker må kun tømmes med trykluft, når der er absolut nødvendigt.

Kompressoren skal være af gnistfri type.

Det skal sikres, at trykket i tanken ikke kan overstige tankens beregningstryk.

 • (6) Rørsystemer m.v.

Benyttes køretøjet/vogntoget til transport af blandet last, at væsker hørende til litra (a), (b) eller (c), skal køretøjet/vogntogets rørsystem være konstrueret således, at der kan etableres et selvstændigt rørsystem for væsker hørende til litra (a) og (b). Betjeningsventiler, åbningsgear, udløbsstudse, slangekoblinger til pumpe og slangepistoler skal på tydelig måde være markeret med farve og/eller plomberede skilte, der angiver arten af de væsker, hvortil de anvendes, således at blanding af væsker hørende til litra (a) og (b) i de andre væsker er udelukket. Sker påfyldning gennem domerne, skal disse under påfyldningen være mærket på tilsvarende måde, pumpen må kun benyttes til udlevering af enten væsker hørende til litra (a) og (b) eller væsker hørende til litra (c).

Slangeforbindelser mellem bil og påhængsvogn skal udføres således, at der ikke er mulighed for forkert forbindelse mellem rørsystemerne og derved for blanding af de forskellige væsker.

Køretøjer, hvis rørsystem er udført som angivet ovenfor skal på tydelig og holdbar måde (jf. DS 734-737) være mærket:GODKENDT TIL TRANSPORT AF BLANDET LAST.

Rørsystemer skal udføres af jern, stål eller aluminium og skal mindst have samme styrke som tanken.

211350

Prøvning og mærkning

 • (1) Svejsesømme på tanke skal kontrolleres af en uvildig anerkendt prøvningsinstans.

Rapporten forsynes med prøvningsinstansens stempel og underskrift og skal indsendes til Statens Brandinspektion til godkendelse.

 • (2) Trykprøvninger og øvrige prøvninger skal udføres efter bestemmelserne i ADR-konventionen.

Prøvning og eftersyn af tryktanke udføres af Arbejdstilsynets kredse eller andre af Direktoratet for Arbejdstilsynet godkendte prøvningsinstanser.

Tryktanke og tankcontainere med tryktanke skal anmeldes til Arbejdstilsynets kredse.

Faste tanke og aftagelige tanke skal være prøvet og mærket inden køretøjet fremstilles for Statens Bilinspektion.

 • (3) Statens brandinspektions godkendelsesmærke SB xxx/xx skal indhugges på forkanten af forreste dome eller på en let synlig mærkeplade.

Mærkningen på tryktanke skal være tydelig, let tilgængelig og på dansk.

211380

Bestemmelser for køretøjer

Tankvogne, køretøjer for aftagelige tanke eller tankcontainere skal opfylde følgende bestemmelser:

 • (1) Bestemmelserne i kapital 4.
 • (2) Førehusets hovedelementer skal udføres af helt udbrændbare materialer.
 • (3) Elektrisk udstyr skal overholde bestemmelserne i Supplement B.2 til ADR-konventionen, hvis tankvognen eller køretøjet skal benyttes til transport af brandfarlige væsker med flammepunkt under 55 grader C. Uanset kravene i Supplement B. 2 er det tilstrækkeligt med een hovedafbryder, hvis den kan betjenes såvel fra førerkabinen som udefra.

Ønskes fartskiver og lignende udstyr tilsluttet udenom hovedafbryderen, skal det ske via egensikre strømkredse som beskrevet i Supplement B.2 i ADR.

 • (4) Opvarmningsanlæg, som forbrænder benzin, olie eller gas må ikke være monteret på tankbiler.

Bil til sættevogn, der er monteret med dieseldrevne opvarmningsanlæg, kan dog benyttes under forudsætning af, at anlægget ikke benyttes under transport af brandfarlige væsker med flammepunkt under 55 grader C.

 • (5) Køretøjer skal trækkes af dieselmotor.
 • (6) Udblæsningsrør og lyddæmper skal være anbragt og afskærmet på en sådan måde, at dryp på disse dele fra tankens udløb, ventiler, dræn m.m. er udelukket. Udblæsningsåbningen skal føres ud til venstre side eller lodret op mindst 1 meter fra nærmeste udløb, ventilationsåbning eller dræn, med mindre udblæsningsåbningen, udblæsningsrøret i sin helhed og lyddæmperen er anbragt foran førerhuset bagvæg, i hvilke tilfælde afstanden kan nedsættes til 40 cm.
 • (7) Tromler med brandfarlige væsker kan transporteres på tankbiler hvis anbringelsesanordningen er godkendt af Statens Brandinspektion.

211381

Faste tanke (tankkøretøjer), aftagelige tanke og tankcontainere, der er godkendt til transport af de i punkt 6., 11., og 12. og 14. til 20. må ikke anvendes til transport af nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer.

211382

Godkendelse af køretøjer

 • (1) Køretøjer med faste eller aftagelige tanke til transport af farligt gods hørende til klasse 3 skal godkendes hertil af Statens Bilinspektion.

Ved vogntog skal også det trækkende køretøj godkendes.

Bestemmelserne i afsnit (1) finder ikke anvendelse på traktorer, der i medfør af færdselslovens §§ 74-75 er fritaget for registrering, samt påhængskøretøjer til disse.

 • (2) Ved fremstilling for Statens Bilinspektion skal medbringes den delvist udfyldte »Godkendelsesattest« for køretøjer til national vejtransport af farligt gods.

PÅ denne attest udfyldes tankdata af Statens Brandinspektion. Desuden angives hvilke stoffer køretøjet må medbringe og hvike randnumre køretøjet skal opfylde.

Endvidere angives i attesten tidspunktet for periodisk prøvning af tanken.

Statens Bilinspektion påtegner den særlige godkendelsesattest med køretøjsdata og dato for godkendelse. Godkendelsesattesten skal medbringes under kørsel og skal på forlangende forevises politiet.

Godkendelsesattesterne har en gyldighedstid på eet år.

211383

Overgangsbestemmelser

»Køretøjer, der før den 1. maj 1987 er godkendt til transport af brandfarlige væsker kan anvendes uden godkendelse efter randnummer 211382 indtil den 30. april 1988. Ved syn inden denne dato kan Statens Bilinspektion udstede den særlige godkendelsesattest på grundlag af den tidligere godkendelse til transport af brandfarlige væsker«.

Ved førstkommende syn kan Statens Bilinspektion udstede den ny »godkendelsesattest« på basis af »tankvognsattesten«.

Kapitel 10. Tvangsruter.

211398

Fastsatte tvangsruter skal følges af:

 • (1) Køretøjer og vogntog, der transporterer over 18.000 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på højst 55 grader C i emballage.
 • (2) Køretøjer med mere end 3 aksler og vogntog, der udfører transport af brandfarlige væsker med flammepunkt på højst 55 grader C i tanke eller i tankcontainere, (herunder slamsugere).

Tvangsruter skal tillige følges ved returkørsel eller anden kørsel med tømt vogn, med mindre der er foretaget en effektiv udluftning af tanken.

Forsyning af tankanlæg, der er beliggende i nærheden af en tvangsrute, med væsker med flammepunkt på højst 55 grader C kan ske med de under (2) nævnte tankvognstyper, såfremt tilkørselsforholdene til og manøvreringsforholdene på anlægget er godkendt af politi- og brandmyndighederne. Er de nævnte forhold ikke tilfredsstillende, kan myndighederne udelukke en eller flere af de omhandlede tankvognstyper fra at forsyne anlægget med væsker med flammepunkt på højst 55 grader C.

Bilag 1.

Betjeningsinstrukser

Indehaveren og brugeren af tankkøretøjer skal drage omsorg for, at betjeningsmandskabet er nøje instrueret om

 • a) De brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare,
 • b) brugen af de til vognen hørende håndildslukkere og
 • c) indholdet af den til vognen hørende betjeningsinstruks.

Vognens fører skal endvidere instrueres om at udvise forsigtighed under kørsel og ved vognens manøvrering og om så vidt muligt at undgå kørsel ad stærkt befærdede gader.

I førerhuset eller på et andet synligt og hensigtsmæssigt sted skal der på enhver tankvogn findes en instruks i holdbar udførelse for benyttelse af vognen med i det mindste følgende indhold:

1. Køretøjer skal følge fastsatte tvangsruter

2. Garagering

Tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere til væsker med flammepunkt på højst 55 grader C (fyldte og tømte) og tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere med væsker med flammepunkt over 55 grader C til og med 100 grader C, må ikke uden tilladelse fra det stedlige brandmyndighed henstilles i garager og andre bygninger. Køretøjer med brandfarlige væsker i emballage kan henstilles i garager og andre bygninger under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel 3 i »Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker«, udgivet af Statens brandinspektion.

3. Under kørsel skal alle ventiler være lukket, og aftapningsrør/slanger skal være anbragt på de hertil bestemte pladser på køretøjet, således at rør/slanger ikke udsættes for beskadigelse.

Slange mellem hovedvogn og påhængsvogn må kun være monteret, når pumpning finder sted, medmindre sammenkoblingen er godkendt af Statens brandinspektion.

4. Der må ikke transporteres radioaktive eller eksplosive stoffer på vognen.

5. Rygning og brug af åben ild er forbudt.

6. Ved påfyldning af tankvognen skal følgende iagttages:

 • a) Vognen skal anbringes på det til påfyldning bestemte sted.
 • b) Vognen skal afbremses, sættes i frigear, og motoren skal standses. For dieseldrevne vogne skal hovedafbryderen slås fra. Motoren må ikke startes igen, forinden tanken og påfyldningsanordningerne er behørigt lukket. Tankvognens egen pumpe må ikke anvendes, med mindre hvert tankrum er forsynet med overfyldningssikring.
 • c) Tanken skal jordforbindes. Påfyldningsdækslet må ikke åbnes forinden jordledningen er tilkoblet tankvognen på det dertil indrettede beslag.
 • d) Såfremt tankvognen er indrettet til transport af blandet last af væsker (* 7), skal påfyldning ske i nøje overensstemmelse med den på påfyldningsdækslerne anbragte mærkning. Klargøring af tankens rum og af rørsystemet til kørsel med blandet last samt enhver senere omstilling må kun foretages af dertil særligt uddannet personale og fortrinsvis på vedkommende selskabs egentlige depoter.

7. Ved aftapning fra tankvognen skal følgende iagttages:

 • a) Tankvognens udløbsstudse skal placeres inden for tankanlæggets påfyldningsplads. Ved tankanlæg med påfyldningsområde skal tankvognen placeres umiddelbart ved tankanlæggets påfyldningsstudse.
 • b) Tankvognen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel umiddelbart kan finde sted (uden baglænskørsel). Eventuelt baglænskørsel til tankanlæggets påfyldningsplads eller påfyldningsområde fra vej, der benyttes til almindelig færdsel, skal ske i den vejside, hvor inskørslen til tankanlægget er beliggende, således at det undgås, at tankvognen krydser vejen.
 • c) Vognen skal afbremses, sættes i frigear, og motoren skal standses, medmindre den anvendes til at drive tankvognens pumpe. I tilfælde af spild skal motoren omgående standses, og hovedafbryderen slås fra.
 • d) Aftapningsslange skal tilsluttes tankvognen og tankanlæggets påfyldningsstuds ved hjælp af forskruninger eller hurtigkoblinger. Der skal anvendes kortest mulig slangelængde. Aftapning må ikke ske gennem tankanlæggets pejlestuds.
 • e) Vognens fører skal være til stede under aftapningen, for hvis udførelse han er ansvarlig, herunder at tankanlægget ikke overfyldes.
 • f) Domelågene skal være lukket under aftapningen.
 • g) Såfremt tankvognen er indrettet til transport af blandet last af væsker af forskellige klasser, skal føreren drage omsorg for, at aftapningen sker i nøje overensstemmelse med væskekvalitetsmærkningen på vognens rørsystem og betjeningsventiler.

8. Ventiler, der er plomberet eller aflåst, samt samlerør, passtykker, blændflager o.lign., der betinger rørsustemets opdeling efter væskernes klasser, må ikke betjenes eller ommonteres af vognens fører.

9. De til vognen hørende håndildslukker skal altid holdes i driftsklar stand.

Bilag 2.

Randnummer 10500 (2), orange skilte

Det er tilstrækkeligt at skilte med det farligste produkt foran og bagpå en tankbil. Evt. påhængsvogn skal afmærkes tilsvarende.

Reglen gælder kun for benzin- og olieprodukter, men ikke for de såkaldte kemiprodukter som f.eks. ethanol eller butylacetat.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen af viskositet ved 35 grader C sker efter kriterierne for afprøvning med penetrometer, se Supplement A.3, randnr. 3310 og 3311 i ADR.

(* 2) Brandfarlige væsker som transporteres i opvarmet tilstand ved en temperatur som er mindre end 10 grader C under flammepunktet, skal mindst klassificeres under (b), og under (a) hvis transporttemperaturen er mindre end 10 grader C fra kogepunktet.

(* 3) Opløsninger, blandinger og flydende brandfarligt affald.

(* 4) Forsøg til udskillelse af opløsningsmiddel: Dette forsøg udføres ved 23 grader C ved hjælp af et 100 ml graderet måleglas, forsynet med prop. Samlet højde ca. 25 cm og ensartet indre diameter ca. 3 cm på det kalibrerede stykke. Stoffet omrøres til ensartet konsistens og hældes i måleglasset op til 100 ml mærket. Proppen isættes, og glasset skal nu stå i 24 timer. Det øverste udskilte lags højde måles efter de 24 timer, og lagets højde i procent af prøvens samlede højde beregnes.

(* 5) Bestemmelse af viskositet: Hvis det pågældende stof ikke er newtonsk, eller såfremt en metode med ISO-cup til bestemmelse af viskositeten af andre grunde er uegnet, anvendes et variabelt viskosimeter til måling af forskydningsforhold til bestemmelse af stoffets dynamiske viskositetskoefficient ved 23 grader C, ved et antal forskellige forskydningsforhold, idet de opnåede værdier afsættes i forhold til værdierne for forskydningsforholdet og dernæst ekstrapoleres til et forskydningsforhold på nul. Den herved opnåede dynamiske viskositet, divideret med massefylden, giver den tilsyneladende kinematiske viskositet ved et forskydningsforhold på omkring nul.

(* 6) For godkendelse af slamsugere gælder særlige regler, som kan rekvireres hos Statens brandinspektion.

(* 7) Hørende under forskellige punkter eller litra.

Redaktionel note
 • (* 8)Foreskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 2 januar 1985.