Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for vejtransport af giftige stoffer (KLASSE 6.1, åben klasse) (* 1)


1600

Kapitel 1. TRANSPORTREGLERNES GYLDIGHEDSOMRÅDE

 • (1) Bestemmelserne finder anvendelse ved transport i tankvogne, tankcontainere eller aftagelige tanke af stoffer hørende til klasse 6.1 (klassen omfatter også sundhedsfarlige stoffer).
 • (2) Bestemmelserne finder ligeledes anvendelse ved transport i emballage. Følgende mængder er dog undtaget fra transportbestemmelserne bortset fra reglerne om emballering og faresedler:
 • a) Meget giftige stoffer klassificeret under litra (a) i randnummer 2601 når den samlede bruttovægt ikke overstiger 25 kg.
 • b) Giftige stoffer klassificeret under litra (b) i randnummer 2601 når den samlede bruttovægt ikke overstiger 250 kg.
 • c) Sundhedsfarlige stoffer klassificeret under litra (c) i randnummer 2601 når den samlede bruttovægt ikke overstiger 1000 kg.
 • d) Urenset tom emballage hørende til punkt 91, ubegrænset.
 • (3) Bestemmelserne finder ikke anvendelse ved transport af godkendte bekæmpelsesmidler, der er fortyndet til brugskoncentration.
 • (4) Om små emballageenheder, se tillige randnummer 2601a.

2600

Kapitel 2. OPREGNING AF STOFFERNE

 • (1) Af de stoffer og genstande, der omfattes af overskriften til klasse 6.1, er de, der opregnes i randnummer 2601 eller falder ind under en fælles overskrift under sidstnævnte randnummer, undergivet bestemmelserne i disse forskrifter. Reglerne for klassificering af giftige og sundhedsfarlige stoffer er anført i bilag 1 på side 34.

Stoffer, der hører under klasse 6.1 (dog ikke stoffer under punkt 1. til 3.), og som er klassificeret under punkterne i randnummer 2601, skal henføres til en af nedenstående grupper (a), (b) eller (c) efter deres giftighed:

Litra (a): Meget giftige stoffer

Litra (b): Giftige stoffer

Litra (c): Sundhedsfarlige stoffer

Hvis stoffer hørende til klasse 6.1 ved tilsætning af andre stoffer ændrer deres giftighed eller kogepunkt, skal disse blandinger eller opløsninger henføres under de punkter og litra i randnummer 2601, hvorunder de hører efter deres faktiske giftighed eller kogepunkt.

Hvis stoffer hørende til klasse 6.1 som følge af tilsætning af brandfarlige væsker får flammepunkt under 21 grader C, skal de pågældende blandinger eller opløsninger fortsat henføres til klasse 6.1 indtil der af Statens Brandinspektion bliver udsendt »Tekniske forskrifter for vejtransport af brandfarlige væsker« (klasse 3 i ADR).

Kolli og tanke med ovennævnte stoffer skal supplerende mærkes med fareseddel nr. 3, (faresedlerne er vist i bilag 2 til bekendtgørelsen om national vejtransport af farligt gods).

Hvis stoffer hørende til klasse 6.1 som følge af tilsætning af stoffer hørende til klasse 8 får fortrinsvis ætsende egenskaber, henføres den pågældende blanding eller opløsning under det dertil svarende punkt og litra i klasse 8.

Anm.

Giftige brandfarlige stoffer, med flammepunkt under 21 grader C, dog ikke hydrogencyanid (blåsyre) og opløsninger heraf samt metalcarbonyler, hører under klasse 3, randnummer 2301, punkt 11.-20. i ADR-Konventionen.

Sundhedsfarlige brandfarlige stoffer med flammepunkt under 21 grader C hører under klasse 3, randnummer 2301 punkt 6.i ADR-Konventionen.

Indtil der udsendes »Tekniske forskrifter for vejtransport af brandfarlige væsker« af Statens Brandinspektion skal ovennævnte giftige, sundhedsfarlige og brandfarlige stoffer transporteres efter reglerne i justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker. Desuden skal reglerne i § 7 (om sikkerhedskort), § 10 ( om orange skilte), § 11 (om sammenlæsning), § 12 (om læsning og separering) og § 16 (om emballering) i bekendtgørelsen om national vejtransport af farligt gods m.v. iagttages.

Kolli med ovennævnte farlige stoffer skal supplerende mærkes med fareseddel nr. 3 eller faresymbol F eller Fx som anført i miljøministeriets bekendtgørelse om farlige kemiske stoffer og produkter.

Om mærkning af kolli og tanke med disse stoffer med advarselsnumre og faresedler henvises desuden til bekendtgørelsens bilag 1.

Frimængderne for ovennævnte stoffer fastsættes efter deres klassifikation under litra (a) eller (b) som i randnummer 1600.

 • (2) I henseende til emballageforskrifterne anses stoffer eller blandinger af stoffer med smeltepunkt over 45 grader C for faste stoffer.
 • (3) Kemisk ustabile stoffer i klasse 6.1 må kun modtages til transport, hvis der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forhindre farlig nedbrydning eller polymerisering under transporten. Men henblik herpå skal det særlig sikres, at beholderne ikke indeholder stoffer, der kan fremme sådanne reaktioner.
 • (4) Flammepunkter bestemmes efter de afprøvningsmetoder, som er angivet i justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker.
 • (5) Ved tegnet »procent« forstås i det følgende vægtprocent med mindre andet er angivet.

Anm.

Selv om der ikke er anført noget stof under (a), (b) eller (c) i de forskellige punkter, kan stoffer, og produkter henføres under disse litra efter de kriterier, der er opregnet i randnr. 2600.

2601

A. Meget giftige stoffer med flammepunkt under 21 grader C og kogepunkt under 200 grader C, der ikke hører under klasse 3:

1. Hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder højst 3 pct. vand (fuldstændig absorberet i et inert porøst stof eller i flydende tilstand) på betingelse af, at fyldningen af beholderne er sket inden for det sidste år.

Anm.

1. Der gælder særlige emballageforskrifter for dette stof (se randnr. 2603(1) i ADR).

2. Hydrogencyanid (blåsyre), der ikke opfylder disse betingelser, er udelukket fra transport.

2. Følgende opløsninger af hydrogencyanid (blåsyre):

Vandige opløsninger af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder under 20 pct. ren syre.

Opløsninger i alkohol af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder højst 45 pct. ren syre i methanol.

Opløsninger i alkohol af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder højst 40 pct. ren syre i ethanol.

Anm.

1. Der gælder særlige emballageforskrifter for disse stoffer (se randnr. 2603(2) i ADR).

2. Vandige opløsninger af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder over 20 pct. ren syre, opløsninger i alkohol af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder over 45 pct. ren syre i methanol og opløsninger i alkohol af hydrogencyanid (blåsyre), der indeholder over 40 pct. ren syre i ethanol er udelukket fra transport.

3. Følgende metalcarbonyler:

Jernpentacarbonyl og nikkeltetracarbonyl.

Anm.

1. Der gælder særlige emballageforskrifter for disse stoffer (se randnr. 2604 i ADR).

2. Se punkt 36. vedrørende metalcarbonyler med flammepunkt på 21 grader C eller derover. Andre metalcarbonyler med flammepunkt under 21 grader C er udelukket fra transport.

B. Organiske stoffer med flammepunkt på 21 grader C eller derover, eller som ikke er brandfarlige.

Anm.

Organiske stoffer og præparater, der benyttes som pesticider, hører under punkt 71.-77. og 81.-83.

11. Nitrogenholdige stoffer med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) Acetonecyanhydrin.
 • (b) Anilin, benzonitril, dimethylaminoacetonitril, N, N-dimethylanilin, dimethylpyridin, lactonitril, methoxypropionitril, (mono)chloracetonitril, trichloracetonitril.
 • (c) Dimethylaminoacetonitril, N-methylanilin.

Anm.

Isocyanater med kogepunkt under 200 grader C hører under punkt 18.

12. Nitrogenholdige stoffer med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.

 • (a) ...
 • (b) 2-aminobenzonitril, aminonitrobenzonitril, benzidin, bromaniliner, N-butylaniliner, chlornitrobenzener, dichloraniliner, benzidindihydrochlorid, dimethylaminoboran, dinitroaniliner, dinitrobenzener, dinitrotoluener, ethyltoluidiner, nitrobenzotriflourider, 3-nitro-4-chlorbenzotrifluorid, monochloraniliner, mononitroaniliner, mononitrotoluener, betanaphtylamin, nitrobenzen, nitroxylener, phenylhydrazin, benzidinsulfat, toluidiner, xylidiner.

(c)Acrylamid, adiponitril, aminophenoler, anisidiner, benzylcyanid (phenylacetonitril), diaminodiphenylmethan, N, N-diethylanilin, ethylaniliner, N-ethyl-N-benzylanilin, alfanaphtylamin, nitrocresoler, nitrophenoler, phenetidiner, phenylendiaminer, 2-4-toluylendiamin.

Anm.

Isocyanater med kogepunkt 200 grader C eller derover hører under punkt 19.

13. Oxygenholdige stoffer med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) Allylalkohol, dimethylsulphat.
 • (b) Aldol (beta-hydroxybutyraldehyd), phenol, chlordimethylsulphat.
 • (c) Furfurylalkohol, triallylborat, ethylenglycolmonobutylether, ethyloxalat.

14. Oxygenholdige stoffer med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Benzoquinon, chlorcresoler, cresoler, diethylsulphat, xylenoler.
 • (c) Alkyloxyphenoler, alkylphenoler (med C2- til C8-kæder), hydroquinon, pyrocatechol, quinhydron, resorcinol.

15. Halogenholdige kulbrinter med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.

 • (a) ...
 • (b) Benzylbromid, ethylbromid, chloroform, benzylchlorid, ethylendibromid (sym.dibromethan), methyljodid, pentachlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan (acetylentetrachlorid), carbontetrachlorid, (tetrachlorkulstof).

Anm.

Blandinger af ethylendibromid (sym.-dibromethan) med methylbromid, der ved 50 grader C har et damptryk over 300 kPa (3 bar), hører under klasse 2 (se randnr. 2201, 4.(bt)).

 • (c) Bromoform, methylenchlorid (dichlormethan), 1,2-dichlorbenzen, carbontetrabromid, tetrachlorethylen (perchlorethylen), trichlorethylen, 1,1,1-trichlorethan, trichlorpropan.

Anm.

Blandinger af methylenchlorid med methylclorid, der ved 50 grader C har damptryk over 300 kPa (3 bar) hører under klasse 2 (se randnr. 2201, 4.(bt)).

16. Andre halogenholdige stoffer med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) chlorpicrin, chlortrifluorpyrimidin, epibromhydrin, perchlormethylmercaptan.

Anm.

1. Blandinger af chlorpicrin med methylbromid eller methylchlorid, der ved 50 grader C har et damptryk over 300 kPa (3 bar) hører under klasse 2 (se randnr. 2201, 4.(at) eller 4.(bt)).

2. Symmetrisk dichlordimethylether er udelukket fra transport.

 • (b) Chloracetaldehyd, ethylbromacetat, methylbromacetat, bromacetone, ethylchloracetat, methylchloracetat, chloracetone, cyclohexylchlorformiat, 2-ethylhexylchlorformiat, phenylchlorformiat, 1-chlor-1-nitropropan, 1-chlor-2-propanol, 1,2-dibrom-3-butanon, sym. dichloracetone, 1,3-dichlorhydrin (1,3-dichlor-2-propanol), 1,1-dichlor-1-nitroethan, epichlorhydrin, 2,2'-dichlorethylether, dichlorisopropylether, 3-aminobenzotrifluorid, ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol), pentafluorbenzaldehyd, trichloracetaldehyd (chloral), trichlornitroethan.

Anm.

Chlorformiater med fremherskende ætsende egenskaber hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 64.).

 • (c) 2-chlorphenol, 3-chlor-1-propanol, methyldichloracetat, methyltrichloracetat.

17. Halogenholdige stoffer med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.

 • (a) Phenylcarbylaminchlorid, alfa-brombenzylcyanid.
 • (b) Phenacylbromid (omega-bromacetophenon), nitrobenzylbromid, xylylbromid, phenacylchlorid (omega-chloracetophenon), benzylidenchlorid, hexafluoracetone-hydrat, benzyliodid, natriumpentachlorphenat, trichlorbuten.
 • (c) Chloranisidiner, chlorbenzaldehyd, tert-butylcyklohexylchlorformiat, chlornitroaniliner, chlornitrotoluener, 3-chlorphenol, 4-chlorphenol, chlortoluidiner, brombenzylchlorid, chlorbenzylchlorider, dichlorphenoler, dichlortoluidiner, hexachloracetone, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, hexachlorethan, natriummonochloracetat, 1,1,2,2-tetrabromethan (acetylentetrabromid), tetrachlorbenzener, tetrachlorphenoler, trichlorbenzener, trichlorphenoler.

Anm. 1

Chlorformiater med fremherskende ætsende egenskaber hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 64.).

Anm. 2

»2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) i koncentrationer, der anses for meget giftige efter kriterierne i bilag 1, er udelukket fra transport«.

18. Isocyanater med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Chlorethylisocyanat, chlorhexylisocyanat, phenylisocyanat, tolylisocyanat samt opløsninger af isocyanater under punkt 18. (b) og punkt 19. (b) med flammepunkt 21 grader C eller derover.

Anm.

Opløsninger af disse isocyanater med flammepunkt under 21 grader C hører under klasse 3 (randnr. 2301, punkt 14. (b)). Se randnr. 2600 (1).

 • (c) ...

19. Isocyanater med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Hexamethylendi-isocyanat, 2,4-toluylendi-isocyanat og isomere blandinger, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 3-chlorphenylisocyanat, 4-chlorphenylisocyanat, 3,4-dichlorphenylisocyanat, alfa-naphtylisocyanat, tosylisocyanat.

Anm.

1. Opløsninger af disse isocyanater med flammepunkt under 21 grader C hører under klasse 3 (se randnr.2301, punkt 14. (b)). Se randnr. 2600 (1).

2. Opløsninger af disse isocyanater med flammepunkt 21 grader C eller derover hører under punkt 18. (b).

 • (c) 4,4'-diphenylmethandi-isocyanat, isophorondi-isocyanat (3-isocyanatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat), 1,5-naphtylendi-isocyanat, trimethylhexamethylendiisocyanat og isomere blandinger, stearylisocyanat, opløsninger af isocyanater under punkt 19. (c) med flammepunkt 21 grader C eller derover.

20. Svovlholdige stoffer med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) Thiophenol.
 • (b) 2-ethylthiophen, furfurylmercaptan, allylisothiocyanat, ethylisothiocyanat, mercaptoethanol (thioglycol), Thiophosgen, opløsninger af isothiocyanater under punkt 20. (b) med flammepunkt 21 grader C eller derover.

Anm.

Opløsninger af disse isothiocyanater med flammepunkt under 21 grader C hører under klasse 3 (se randnr. 2301, punkt 18. (b)). Se randnr. 2600 (1).

 • (c) Methylisothiocyanat, 4-thiapentanal.

21. Svovlholdige stoffer med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) 2-acethylthiophen, aminothiophenol.
 • (c) ...

22. Phosphorholdige stoffer med kogepunkt under 200 grader C, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Triethylphosphin.
 • (c) ...

23. Phosphorholdige stoffer med kogepunkt 200 grader C eller derover, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Ethyldiphenylphosphin, triphenylphosphinoxid, tricresylphosphat indeholdende mere end 3 pct. orthoisomer, triethylenphosphoramid.
 • (c) ...

24. Organiske produkter og opløsninger samt blandinger af organiske produkter (såsom præparater og affald), der ikke kan henføres under andre fælles overskrifter, som. f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) PCB-affald, med mere end 42 pct. chlor.

C. Organiske metalforbindelser og carbonyler.

Anm.

1. Giftige organiske metalforbindelser, der bruges som pesticider, hører under punkt 78.-80.

2. Selvantændelige organiske metalforbindelser hører under klasse 4.2. Organiske metalforbindelser, der afgiver brandfarlige luftarter ved berøring med vand, hører under klasse 4.3.

31. Organiske blyforbindelser, som f.eks.:

 • (a) Tetraethylbly, tetramethylbly, blandinger af blyalkyler med halogenholdige organiske forbindelser, f.eks. ethylfluid (additiv, der iblandes motorbrændstoffer til modvirkning af bankning).

32. Organiske tinforbindelser, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) Dibutyltinchlorid, dimethyltinchlorid.
 • (c) Monoalkyltinchlorider, andre dibutyltinforbindelser.

Anm.

Butyltinchlorid hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 21. (b)).

33. Organiske kviksølvforbindelser, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) ...

34. Organiske arsenforbindelser, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) ...

35. Andre organiske metalforbindelser, som f.eks.:

Organiske forbindelser af antimon, cadmium, chrom, cobolt og thallium.

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) ...

36. Carbonyler, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) Chromcarbonyl, coboltcarbonyl.

Anm.

Jernpentacarbonyl og nikkeltetracarbonyl hører under punkt 3.

D. Uorganiske stoffer, der frigiver giftige luftarter ved berøring med vand (eller fugtigheden i atmosfæren), vandige opløsninger eller syrer.

41. Uorganiske cyanider, som f.eks.:

 • (a) Faste cyanider som f.eks.: Bariumcyanid, calciumcyanid, kaliumcyanid, natriumcyanid, opløsninger af uorganiske cyanider, præparater af uorganiske cyanider.

Komplekse cyanider i fast form, som f.eks.: natriumcuprocyanid, mercurikaliumcyanid, opløsninger af komplekse cyanider.

 • (b) Faste cyanider, som f.eks.: mercuricyanid.

Komplekse cyanider i fast form, som f.eks.: kaliumcuprocyanid.

 • (c) ...

Anm.

Ferricyanider, ferrocyanider, alkaliske thiocyanater og ammoniumthiocyanat hører ikke under bestemmelserne i disse forskrifter.

42. Azider, som f.eks.:

 • (a) Bariumazid med mindst 50 pct. vand eller alkoholer.
 • (b) Vandige opløsninger af bariumazid, natriumazid.
 • (c) ...

Anm.

1. Azider, der kan eksplodere ved berøring med ild, eller som er mere følsomme overfor stød eller gnidning end dinitrobenzen, er udelukket fra transport, med mindre de er særlig nævnt i klasse 1a.

2. Bariumazid i vandfri tilstand eller med under 50 pct. vand eller alkoholer er udelukket fra transport.

43. Phosphid-præparater, der indeholder additiver til hindring af selvantændelse, som f.eks.:

 • (a) Aluminiumphosphid, magnesiumphosphid.
 • (b) Zinkphosphid.
 • (c) ...

Anm.

1. Disse præparater er udelukket fra transport, medmindre de indeholder additiver til hindring af selvantændelse.

2. Præparater af natriumphosphid, calciumphosphid og strontiumphosphid hører under klasse 4.2.

44. (b) Ferrosilicium og manganosilicium med over 30 pct. men under 70 pct. silicium, ferrosiliciumlegeringer med aluminium, mangan, calcium eller flere af disse metaller og med et samlet indhold af silicium og andre grundstoffer end jern og mangan på over 30 pct., men under 70 pct.

 • (c) ...

Stoffer under punkt 44 må kun modtages til transport, hvis de har været oplagt i mindst tre dage på et tørt sted med fri luftadgang.

Anm.

1. Ferrosilicium- og manganosilicium-briketter hører uanset deres indhold af silicium ikke under bestemmelserne i disse forskrifter.

2. Stoffer under punkt 44 hører ikke under disse bestemmelser, dersom de ikke afgiver farlige luftarter under indvirkning af fugtighed under transport, og afsenderen attesterer dette.

E. Andre uorganiske stoffer

51. Arsenforbindelser, som f.eks.:

 • (a) Arsensyre, flydende, flydende arsenholdige forbindelser, arsentrichlorid.
 • (b) Arsensyre, fast, arsentrioxid (arsenik), arsenpentoxid, caliciumarsenat, magnesiumarsenat, kaliumarsenat, natriumarsenat, kaliumarsenit, natriumarsenit, arsenbromid.
 • (c) ...

Anm.

Arsenholdige stoffer og præparater, der anvendes som pesticider, hører under punkt 84.

52. Kviksølvforbindelser, som f.eks.:

 • (b) Mercuroacetat, og mercurichlorid.
 • (c) ...

Anm.

1. Kviksølvholdige stoffer og præparater, der benyttes som pesticider, hører under punkt 86.

2. Cinnober og mercurochlorid (calomel) hører ikke under bestemmelserne i ADR, og disse forskrifter.

3. Kviksølvfulminater er udelukket fra transport.

4. Mercurokaliumcyanid og mercurocyanid hører under punkt 41.

53. Thallium-forbindelser, som f.eks.:

 • (b) ...
 • (c) ...

Anm.

Thalliumholdige stoffer og præparater, der benyttes om pesticider, hører under punkt 88.

54. Beryllium og berylliumforbindelser, som f.eks.:

 • (b). Beryllium i pulverform.
 • (c) ...

55. Selen og selenforbindelser, som f.eks.:

 • (a) Selenater, seleniter.
 • (b) Selendisulfid, selendioxid.
 • (c) Selenmetal.

Anm.

Selensyre hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 11. (a)).

56. Osmiumforbindelser, som f.eks.:

 • (a) Osmiumtetroxid.
 • (b) ...
 • (c) ...

57. Tellurforbindelser, som f.eks.:

 • (b) Tellurdioxid, aluminiumtellurid, cadmiumtellurid, zinktellurid.
 • (c) ...

58. Vanadiumforbindelser, som f.eks.:

 • (b) Vanadiumpentoxid, vanadater.
 • (c) ...

Anm.

1. Vanadiumoxytrichlorid, vanadiumtetrachlorid og vanadiumtrichlorid hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 21. og 22.).

2. Vanadiumchlorat og vanadiumperchlorat hører under klasse 5.1.

59. Antimonforbindelser, som f.eks.:

 • (c) Antimonoxider, antimonsalte.

Anm.

1. Antimonpentachlorid, antimontrichlorid og antimonpentafluorid hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 21., 22. og 26.).

2. Antimonchlorat og antimonperchlorat hører under klasse 5.1.

3. Antimonoxider med et indhold af arsen, der ikke overstiger 0,5 vægtprocent af den samlede vægt, og stibnit hører ikke under bestemmelserne i ADR, eller i disse forskrifter.

60. Bariumforbindelser, som f.eks.:

 • (c) Bariumcarbonat, bariumchlorid, bariumfluorid, bariumhydroxid, bariumoxid, bariumsulfid.

Anm.

1. Bariumchlorat, bariumnitrat, bariumnitrit, bariumperchlorat, bariumpermanganat og bariumperoxid hører under klasse 5.1.

2. Bariumazid hører under punkt 42.

3. Bariumstearat, bariumsulfat og bariumtitanat hører ikke under bestemmelserne i ADR, eller i disse forskrifter.

61. Cadmiumforbindelser, som f.eks.:

 • (c) Cadmiumacetat, cadmiumcarbonat, cadmiumnitrat, cadmiumsulphat.

Anm.

Cadmiumpigmenter som f.eks. cadmiumsulphider, cadmiumsulphoselenider og cadmiumsalte af højere fedtsyrer (f.eks. cadmiumstearat) hører ikke under bestemmelserne i ADR, eller i disse forskrifter.

62. Blyforbindelser, som f.eks.:

 • (c) Blyoxider, blypigmenter, som f.eks. blyhvidt og blychromat, blysalte, herunder blyacetat.

Anm.

1. Blychlorat, blynitrat og blyperchlorat hører under klasse 5.1.

2. Blysalte og blypigmenter, der ikke er opløselige i 0,1 M saltsyre, hører ikke under bestemmelserne i ADR, eller i disse forskrifter.

63. Rester og affald, der indeholder antimon- eller blyforbindelser eller begge dele, som f.eks.:

 • (c) Blyslam indeholdende under 3 pct. fri svovlsyre, antimonaske eller blyaske eller antimon- og blyaske.

Anm.

Blyslam, der indeholder 3 pct. fri svovlsyre eller derover, hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 1. (b)).

64. Hydrazinsalte, som f.eks.:

 • (c) Hydrazindihydrobromid, hydrazindihydrochlorid, hydrazinmonohydrobromid, hydrazinmonohydrochlorid, hydrazinsulfat.

65. Vandopløselige fluorider, som f.eks.:

 • (c) Ammoniumfluorid, kaliumfluorid, natriumfluorid.

Anm.

Ætsende fluorider hører under klasse 8 (se randnr. 2801, punkt 25. og 26.).

66. Siliciumfluorider, som f.eks.:

 • (c) Ammoniumsiliciumfluorid.

67. (c) Vandopløselige oxalater.

68. Uorganiske produkter og opløsninger samt blandinger af uorganiske produkter (såsom præparater og affald), der ikke kan henføres under andres fælles overskrifter, som f.eks.:

 • (a) ...
 • (b) ...
 • (c) ...

Anm.

Kobberholdige stoffer og præparater, der benyttes som pesticider, hører under punkt 87.

F. Stoffer og præparater, der anvendes som pesticider (bekæmpelsesmidler).

Anm.

1. Brandfarlige flydende stoffer og præparater, der benyttes som pesticider, og som er meget giftige eller sundhedsfarlige og har flammepunkt under 21 grader C hører under klasse 3 (se randnr. 2301, punkt 6. eller 19.). Se desuden randnummer 2600(1).

2. Genstande, der imprægneret mod stoffer eller produkter, der benyttes som pesticider og hører under punkt 71. til 88., som f.eks. fiberplader, papirstrimler, vatkugler, plastplader, m.v. i lufttætte lukkede indpakninger, hører ikke under bestemmelserne i disse forskrifter.

71. til 89. Disse punkter underopdeles i:

litra (a) Meget giftige stoffer og produkter,

litra (b) Giftige stoffer og produkter,

litra (c) Sundhedsfarlige stoffer og produkter.

Anm.

1. Alle aktive stoffer og produkter heraf, der benyttes som pesticider, skal klassificeres under punkt 71. til 88. (a), (b) og (c) i henhold til bilag 1.

2. Hvis alene LD50-værdien for et aktivt stof er kendt, medens denne værdi ikke er kendt for produkter af dette, kan produkterne henføres under punkt 71. til 88. (a), (b) eller (c) ved brug af nedenstående tabeller, hvor de tal, der er anført i spalte (a), (b) og (c) under punkt 71. til 88. angiver procentdelen af aktivt pesticid i produkterne.

3. Hvis der er tale om stoffer, der ikke er nævnt i fortegnelsen, og for hvilke alene LD50-værdien af det aktive stof kendes, medens LD50-værdierne af de forskellige produkter ikke kendes, kan klassifikation af et produkt bestemmes på grundlag af tabellen i bilag 1 ved brug af en LD50-værdi, der fås ved multiplikation af LD50-værdien af det aktive stof med 100/X, idet X er vægtprocentdelen af det aktive stof bestemt efter følgende formel:

 

               LD-50værdi af det aktive stof x 100 

 produktets LD50-værdi =  ---------------------------------------- 

                  vægtprocent aktivt stof 

4. Klassifikation efter note 2 og 3 ovf. må ikke bruges, hvis produkterne indeholder additiver, der er af betydning for det aktive stofs giftighed, eller hvis et produkt indeholder mere end et aktivt stof. I disse tilfælde skal klassifikationen ske på grundlag af LD50-værdien for det pågældende produkt efter kriterierne i bilag 1. Hvis LD50-værdien ikke kendes, skal produktet klassificeres under (a) i punkt 71. til 88.

5. Bekæmpelsesmidler som indeholder mere end eet aktivt stof, og som er klassificeret og godkendt af Miljøstyrelsen, kan transporteres. Midlerne omklassificeres som følger:

Meget giftig = (a), giftig = (b) og sundhedsskadelig = (c).

71. Organiske phosphorforbindelser, som f.eks.:

 

            71 (a)   71 (b)      71 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Acephat          -      -      -     100-40 

 Amidithion         -      -      -     100-30 

 Azinphos-ethyl       -    100-     25-2     25-0,5 

                  større 

                  end 25 

 Azinphos-methyl      -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 Bromophos-ethyl      -      -    100-10     100-3 

 Carbophenothion      -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 Chlorfenvinphos      -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 Chlormephos        -    100-     15-1      15- 

                  større           større 

                  end 15           end 0 

 Chlorpyriphos       -      -    100-15     100-4 

 Chlorthiopos      100-     40-      5-     større 

            større   større    større     end 5- 

            end 40   end 5    end 0     større 

                                end 0 

 Crotoxyphos        -      -    100-15     100-3 

 Cruformat         -      -    100-90     100-20 

 Cemephion        100-      -      -       - 

 (Demephion-O og    større 

 Demephion-S      end 0 

 Demeton         100-     30-      3-       3- 

            større   større    større     større 

            end 30   end 3    end 0     end 0 

 Demeton-O-methyl 

 Thiolo Isomer       -      -    100-10     100-3 

 Demeton-O-methyl 

 Thiono Isomer       -      -    100-35     100-5 

 Demeton-S-methyl      -      -    100-10     100-3 

 Dialifos          -      -    100-10     100-2 

 Diazinon          -      -    100-15     100-4 

 Dichlofenthion       -      -    100-50     100-10 

 Dichlorvos         -    100-     35-5      35-5 

                  større 

                  end 35 

 Dicrotophos        -    100-     25-3     25-0,5 

                  større 

                  end 25 

 Dimefox         100-     20-      2-       2- 

            større   større    større     større 

            end 20   end 2    end 0     end 0 

 Dimethoat         -      -    100-30     100-10 

 Dioxathion         -    100-     40-4      40-1 

                  større 

                  end 40 

 Disulfoton         -    100-     15-2      15- 

                  større           større 

                  end 15           end 0 

 Dithianon         -      -      -     100-50 

 Endothion         -    100-     45-5      45-1 

                  større 

                  end 45 

 EPN           100-     75-     15-3      15-3 

           større    større 

           end 75    end 15 

 Ethion          -     100-     25-2     25-0,5 

                  større 

                  end 25 

 Ethoate-methyl      -      -    100-25     100-5 

 Ethoprophos       100-     65-     10-3      10-3 

            større   større 

            end 65   end 10 

 Fenitrothion        -      -    100-45     100-10 

 Fensulfothion      100-     40-      4-       4- 

            større   større    større     større 

            end 40   end 4    end 0     end 0 

 Fenthion          -      -    100-60     100-15 

 Fonofos         100-     60-     6-       6- 

            større   større    større     større 

            end 60   end 6    end 0     end 0 

 Formothion         -      -    100-65     100-15 

 Malathion         -      -      -     100-30 

 Mecarbam          -    100-     30-3     30-0,5 

                  større 

                  end 30 

 Mephosfolan       100-     25-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 25   end 5    end 0     end 0 

 Methidathion        -    100-     40-4      40-1 

                  større 

                  end 40 

 Methyltrithion       -      -    100-15     100-4 

 Mevinphos        100-     60-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 60   end 5    end 0     end 0 

 Monocrotophos       -    100-     25-3     25-0,5 

                  større 

                  end 25 

 Naled           -      -    100-50     100-10 

 Omethoate         -      -    100-10     100-3 

 Oxydemeton-methyl     -    100-     90-9      90-2 

                  større 

                  end 90 

 Oxydisulfoton      100-     70-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 70   end 5    end 0     end 0 

 Parathion        100-     40-      4-       4- 

            større   større    større     større 

            end 40   end 4    end 0     end 0 

 Parathion-methyl      -    100-     15-1      15- 

                  større           større 

                  end 15           end 0 

 Phenkapton         -      -    100-10     100-2 

 Phorat         100-     20-      2-       2- 

            større   større    større     større 

            end 20   end 2    end 0     end 0 

 Phosalon          -      -    100-20     100-5 

 Phosfolan         -     100-    15-2     15-0,5 

                  større 

                  end 15 

 Phosmet (Phthalophos)    -      -    100-15     100-4 

 Phosphamidon        -    100-     30-3     30-0,5 

                  større 

                  end 30 

 Pirimiphos-ethyl      -      -    100-30     100-5 

 Prothoat          -    100-     15-1      15- 

                  større           større 

                  end 15           end 0 

 Pyrazophos         -      -    100-55     100-15 

 Pyrazoxon        100-     80-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 80   end 5    end 0     end 0 

 Sulfotep          -    100-     10-      10- 

                  større    større     større 

                  end 10    end 0     end 0 

 Temephos          -      -      -     100-50 

 TEPP          100-     10-      -       - 

            større   større 

            end 10   end 0 

 Terbufos        100-     15-      3-       3- 

            større   større    større     større 

            end 15   end 3    end 0     end 0 

 Thiometon         -    100-     50-5      50-1 

                  større 

                  end 50 

 Thionazin        100-     70-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 70   end 5    end 0     end 0 

 Triamiphon         -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 Trichlorfon        -      -    100-80     100-20 

 Trichloronat        -    100-     30-3     30-0,5 

                  større 

                  end 30 

 Vamidothion        -      -    100-10     100-3 

 72. Chlorholdige kulbrinter, som f.eks.: 

            72 (a)   72 (b)      72 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Aldrin           -    100-     75-7      75-2 

                  større 

                  end 75 

 Camphechlor (Toxaphen)   -      -    100-10     100-3 

 Chlordan          -      -    100-55     100-10 

 Chlordimeform       -      -    100-50     100-10 

 DDT            -      -    100-20     100-5 

 1,2-dibrom-3-chlorpropan  -      -    100-30     100-5 

 Dieldrin          -    100-    90-10      90-2 

                  større 

                  end 90 

 Endosulfan         -    100-     80-8      80-2 

 Endrin         100-     60-      5-       5- 

            større   større    større     større 

            end 60   end 5    end 0     end 0 

 Heptachlor         -    100-     80-8      80-2 

                  større 

                  end 80 

 Isodrin          -    100-     10-1      10- 

                  større           større 

                  end 10           end 0 

 Lindan           -      -    100-20     100-5 

 Pentachlorphenol      -    100-     50-5      50-1 

                  større 

                  end 50 

 73. Derivater af cholophenoxyeddikesyrer, som f.eks.: 

            73 (a)   73 (b)      73 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 2,4-D           -      -    100-75     100-15 

 2,4-DB           -      -      -     100-35 

 Dichlorprop        -      -      -     100-40 

 Fenoprop          -      -      -     100-30 

 Formetanat         -    100-     40-4      40-1 

                  større 

                  end 40 

 MCPA            -      -      -     100-35 

 MCPB            -      -      -     100-30 

 Mecoprop          -      -      -     100-30 

 2,4,5-T          -      -    100-60     100-15 

 74. Organiske halogenforbindelser, der ikke hører under pkt. 72. 

  eller 73., som f.eks.: 

            74 (a)   74 (b)      74 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Allidochlor        -      -    100-35     100-35 

 Benzoylprop-ethyl     -      -      -     100-75 

 Bromoxynil         -      -    100-35     100-10 

 Chlordecon         -      -    100-15     100-4 

 Chlormequat        -      -      -     100-30 

 Chlorobenzilat       -      -      -     100-35 

 Dicamba          -      -      -     100-50 

 Dichlone          -      -      -     100-80 

 Dicofol          -      -      -     100-25 

 Ioxynil          -      -    100-20     100-5 

 Isobenzan        100-     5-      1-       1- 

            større   større    større     større 

            end 5   end 1    end 0     end 0 

 Mirex           -      -    100-60     100-15 

 Propachlor         -      -      -     100-35 

 Propanil          -      -      -     100-25 

 Tetradifon         -      -      -     100-25 

 75. Organiske nitrogenforbindelser, der ikke hører under andre 

  punktnumre, som f.eks.: 

            75 (a)   75 (b)      75 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Benquinox         -      -    100-20     100-5 

 Binapacryl         -      -    100-25     100-5 

 Butocarboxim        -      -    100-30     100-5 

 Chinomethionat       -      -      -     100-55 

 Cyanazine         -      -    100-35     100-10 

 Cycloheximid        -      -    100-10     100-3 

 Dinobuton         -      -    100-10     100-2 

 Dinoseb          -    100-     40-5      40-5 

                  større 

                  end 40 

 Dinoseb acetat       -      -    100-10     100-3 

 Dinoterb          -    100-     50-5      50-1 

                  større 

                  end 50 

 Dinoterb acetat      -      -    100-10     100-3 

 Diphenamid         -      -    100-55     100-10 

 DNOC            -    100-     50-5      50-1 

                  større 

                  end 50 

 Dodine           -      -      -     100-25 

 Drazoxolon         -      -    100-25     100-5 

 Medinoterb         -    100-     80-8      80-2 

                  større 

                  end 80 

 Methyl isothiocyanat    -      -    100-35     100-8 

 Nitrofen          -      -      -     100-30 

 Terbumeton         -      -      -     100-20 

 Tridemorph         -      -      -     100-30 

 76. Carbamater og thiocarbamater, som f.eks.: 

            76 (a)   76 (b)      76 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Aldicaro        100-     15-      1-       1- 

            større   større    større     større 

            end 15    end 1    end 0     end 0 

 Aminocarb          -    100-     60-6      60-1 

                  større 

                  end 60 

 Barban           -      -      -     100-30 

 Bendiocarb         -    100-     65-5      65-1 

                  større 

                  end 65 

 Carbaryl          -      -    100-80     100-20 

 Carbofuran         -    100-     10-1      10-0 

                  større 

                  end 10 

 Diallat          -      -    100-80     100-20 

 Dimetilan         -    100-     50-5      50-1 

                  større 

                  end 50 

 Dioxacarb         -      -    100-10     100-3 

 EPTC            -      -      -     100-80 

 Isolan           -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 Mercapto-dimethur     -      -    100-10     100-3 

 Metam-natrium       -      -    100-50     100-10 

 Methomyl          -    100-     30-3     30-0,5 

                  større 

                  end 30 

 Mexacarbat         -    100-     25-2      25- 

                  større           større 

                  end 25            end 0 

 Molinat          -      -      -     100-25 

 Nabam           -      -    100-80    100-20 

 Oxamyl           -    100-     10-1      10- 

                  større           større 

                  end 10            end 0 

 Pendimethalin       -      -       -    100-50 

 Pirimicarb         -      -    100-75    100-20 

 Promecarb         -      -    100-15     100-3 

 Propoxur          -      -    100-15     100-4 

 Sulfallat         -      -       -    100-40 

 Thiram           -      -       -    100-25 

 Triallat          -      -       -    100-30 

 77. Alkaloider, som f.eks.: 

            77 (a)   77 (b)      77 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Nicotin          -      -    100-10     100-2 

 Stryknin        100-     20-      -       - 

            større   større 

            end 20   end 0 

 78. Organiske kviksølvforbindelser, som f.eks.: 

            78 (a)   78 (b)      78 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Phenylmercuriacetat    -    100-     60-6     60-1,5 

  (PMA)              større 

                  end 60 

 Chlormethoxyethyl-     -    100-     40-4      40-2 

  kviksølv            større 

                  end 40 

 Phenylmercuripyro-     -    100-     60-6     60-1,5 

  catechin (PMB)         større 

                  end 60 

 79. Organiske tinforbindelser, som f.eks.: 

            79 (a)   79 (b)      79 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Fentinacetat        -      -    100-25     100-5 

 Cyhexatin (Trichlor- 

  hexyltinhydroxid)    -      -    100-55     100-10 

 Fentinhydroxid       -      -    100-20     100-5 

 80. Andre organiske metalforbindelser, der ikke kan klassificeres 

  under pkt. 78. og 79., som f.eks.: 

            80 (a)   80 (b)      80 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

            . . .    . . .    . . .     . . . 

 81. Rodenticider, som f.eks.: 

            81 (a)   81 (b)      81 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Chlorphacinon      100-     40-      4-       4- 

            større   større    større     større 

            end 40    end 4    end 0     end 0 

 Cumachlor         -      -    100-10     100-2 

 Cumafuryl         -      -    100-80     100-20 

 Cumaphos          -    100-     30-3     30-0,5 

                  større 

                  end 30 

 Crimidin        100-     25-      2-       2- 

            større   større    større     større 

            end 25    end 2    end 0     end 0 

 Dicumarol         -      -    100-10     100-2 

 Diphacinon       100-     25-      2-       2- 

            større   større    større     større 

            end 25    end 2    end 0     end 0 

 Warfarin        100-     20-      2-       2- 

            større   større    større     større 

            end 20    end 2    end 0     end 0 

 82. Derivater af bipyridyl, som f.eks.: 

            82 (a)   82 (b)      82 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Diquat           -      -    100-45     100-10 

 Morfamquat         -      -    100-65     100-15 

 Paraquat          -    100-     40-4      40-4 

                  større 

                  end 40 

 83. Organiske forbindelser, der ikke kan klassificeres under en 

  fælles overskrift under pkt. 71-81.: 

            83 (a)   83 (b)      83 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Allethrin         -      -      -     100-30 

 Bentazon          -      -      -     100-50 

 Dazomet          -      -      -     100-25 

 Desmetryn         -      -      -     100-65 

 Difenzoquat        -      -    100-90     100-20 

 Dimexano          -      -    100-45     100-10 

 Endothal-natrium      -    100-     75-5      75-2 

                  større 

                  end 75 

 Fluoracetamid            100-     10-1      10- 

                  større           større 

                  end 10            end 0 

 Pindon           -      -    100-55     100-10 

 Pyrethrin         -      -      -     100-30 

 Rotenon          -      -    100-25     100-6 

 84. Uorganiske arsenforbindelser, som f.eks.: 

            84 (a)   84 (b)       84 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Arsentrioxid        -    100-     40-4      40-1 

                  større 

                  end 40 

 Calciumarsenat       -    100-     40-4      40-1 

                  større 

                  end 40 

 Natriumarsenit       -    100-     20-2     20-0,5 

                  større 

                  end 20 

 85. Uorganiske flourforbindelser, som f.eks.: 

            84 (a)   84 (b)      84 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Bariumsilicium- 

  fluorid         -      -    100-35     100-8 

 Natriumsilicium- 

  fluorid         -      -    100-25     100-5 

 86. Uorganiske kviksølvforbindelser, som f.eks. 

            86 (a)   86 (b)      86 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Mercurichlorid       -    100-     70-7     70-1,5 

                  større 

                  end 70 

 Mercurioxid        -    100-     35-5     35-0,5 

                  større 

                  end 35 

 87. Uorganiske kobberforbindelser, som f.eks.: 

            87 (a)   87 (b)      87 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Kobberoxychlorid      -      -      -     100-35 

 Kobbersulphat       -      -    100-20     100-10 

 88. Uorganiske thalliumforbindelser, som f.eks.: 

            88 (a)   88 (b)      88 (c) 

             pct.    pct.  fast stof pct. væske pct. 

 Thalliumsulphat      -    100-     30-3     3-0,5 

                  større 

                  end 30 

Imprægneret korn og frø der anvendes til bekæmpelsesformål.

89. (c) Korn, præparerede frø og andre stoffer af vegetabilsk oprindelse, der er imprægneret med et eller flere af de i klasse 6.1 omhandlede stoffer eller pesticider.

Anm.

Korn og frø, som er bejdset med pesticider er ikke undergivet bestemmelserne i disse forskrifter.

G. Aktive stoffer bestemt til laboratorier og forsøg samt fremstilling af lægemidler, medmindre de er opført under andre punkter i denne klasse.

90. Aktive stoffer, som f.eks.:

 • (a) Colchicin, digitoxin,
 • (b) Adrenalin,
 • (c) Phenobarbital.

Anm.

1. Aktive stoffer og pulvere eller blandinger af stoffer under punkt 90. med andre stoffer skal klassificeres efter deres giftighed (se bilag 1).

2. Medicinske produkter, der er klar til brug (tabletter, piller, ampuller o.lign.), og som indeholder stoffer under punkt 90., falder ikke ind under bestemmelserne i disse forskrifter.

H. Tom emballage.

Anm.

Tom emballage med rester af det tidligere indhold på ydersiden er udelukket fra transport.

91. Urenset tom emballage, urensede tomme tankkøretøjer, tomme aftagelige tanke, tomme tankcontainere og små tomme bulkcontainere, der har indeholdt stoffer under klasse 6.1.

2601a

Stoffer under punkt 11. til 24., 32.til 36., 41. til 44., 51.til 68., 71 til 88. og 90., i småemballage der transporteres efter nedenstående bestemmelser er fritaget fra de øvrige bestemmelser for denne klasse.

 • (a) Stoffer, der hører under (a) i de enkelte punkter, hører ikke under dette randnr.
 • (b) Stoffer, der hører under (b) i de enkelte punkter:

Væsker: højst 500 ml for hver indvendige emballage og højst 2 l for hvert kolli,

Faste stoffer: Højst 1 kg for hver indvendig emballage og højst 4 kg for hvert kolli,

 • (c) Stoffer, der hører under (c) i de enkelte punkter:

Væsker: højst 3 l for hver indvendig emballage, og højst 12 l for hvert kolli.

Faste stoffer: højst 6 kg for hver indvendig emballage og højst 24 kg for hvert kolli.

De »almindelige emballageforskrifter« i randnr. 2602 skal overholdes.

Kapitel 3. EMBALLERING, SAMMENPAKNING, FAREMÆRLNING OG TRANSPORTDOKUMENT.

2602

Emballering.

 • (1) Emballagen skal være lukket på en sådan måde og være af en sådan beskaffenhed, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
 • (2) Det materiale, som emballage og lukkeindretninger er fremstillet af, må hverken kunne angribes af indholdet, kunne fremkalde dettes nedbrydning eller danne farlige eller skadelige forbindelser dermed.
 • (3) Emballagen, herunder lukkeindretninger, skal helt igennem være så solid og stærk, at der ikke kan opstå utætheder undervejs, og at den med sikkkerhed kan modstå påvirkninger under transporten. Specielt skal beholdere og disses lukkeindretninger ved transport af stoffer i flydende tilstand eller i opløsning kunne modstå det tryk, der under normale transportforhold kan opstå i beholderne, når der også tages hensyn til tilstedeværelsen af luft. Der skal derfor være et tomrum i beholderne, og dets størrelse fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem stoffernes temperatur ved påfyldningen og den højeste middeltemperatur, de vil kunne nå op på under transporten. Indre pakninger skal være fast nedpakket i den ydre emballage.
 • (4) Flasker og andre glasbeholdere skal være fri for fejl, som kan forringe deres styrke; især skal indre spændinger være passende afsvækket. Vægtykkelsen skal være mindst 2 mm, for beholdere, der med indhold vejer over 35 kg, dog mindst 3 mm. Lukkeindretningernes tæthed skal være sikret ved hjælp af en supplerende anordning, hætte, kappe, tilbinding etc., som sikrer, at lukkerne ikke løsnes under transport.
 • (5) Når der anvendes beholdere af glas, porcelæn, stentøj eller lignende materiale, skal disse beholdere, med mindre der gives modstående bestemmelser, være forsynet med beskyttelsesemballage. Beholdere af glas, porcelæn, stentøj eller lignende materiale skal være omhyggeligt og fast nedpakket med absorberende pakningsmateriale. Pakningsmaterialet skal være afpasset efter indholdet.
 • (6) Hydrogencyanid (blåsyre) hørende til punkt 1. og 2. skal emballeres efter forskrifterne i randnummer 2603 i ADR.
 • (7) Metalcarbonyler hørende til punkt 3. skal emballeres efter forskrifterne i randnummer 2604 i ADR.

2611

Sammenpakning

 • (1) Stoffer, der er opregnet under samme punktnummer kan pakkes sammen i en sammensat emballage, der opfylder forskrifterne i randnr. 2602.
 • (2) Stoffer, der er opregnet under forskellige punktnumre i klasse 6.1, kan i mængder, der for hver emballage ikke overstiger 3 l væske og/eller 5 kg faste stoffer, pakkes sammen indbyrdes og/eller med gods, der ikke er undergivet bestemmelserne i bekendtgørelsen om national vejtransport af farligt gods, i en sammensat emballage, der opfylder forskrifterne i randnr. 2602, under forudsætning af, at de ikke reagerer farligt med hinanden.
 • (3) Medmindre andet er særlig bestemt nedenfor, kan stoffer i klasse 6.1 i mængder, der for hver beholder ikke overstiger 3 l væske og/eller 5 kg faste stoffer, pakkes i en sammensat emballage, der opfylder forskrifterne i randnummer 2602, sammen med stoffer eller genstande i andre klasser, under forudsætning af, at sammenpakning tillige er tilladt for sådanne stoffer og genstande, eller med gods, der ikke er klassificeret som farligt, under forudsætning af, at de ikke reagerer farligt med hinanden.
 • (4) Følgende reaktioner anses for farlige:
 • (a) Forbrænding og/eller betydelig varmeudvikling.
 • (b) Udsendelse af brandfarlige og/eller giftige luftarter.
 • (c) Dannelse af ætsende væsker.
 • (d) Dannelse af ustabile stoffer.
 • (5) Sammenpakning af sure stoffer med basiske stoffer i samme emballage er ikke tilladt, hvis de to stoffer er emballeret i skrøbelige beholdere.
 • (6) Skrøbelige beholdere, der med pakningsmateriale er fast nedpakket i en tæt modstandsdygtig beholder, betragtes ikke som skrøbelige beholdere.
 • (7) Emballager, hvortil der er benyttet træ eller fiberplader, må højst veje 100 kg.
   
  
   Pkt.  Stofnavn     Størst tilladt mængde Særlige bestemmelser 
  
                 pr.    pr. 
  
               beholder  emballage 
  
   1.  Hydrogencyanid 
  
     (blåsyre) 
  
   3.  Jernpentacarbonyl  Sammenpakning forbudt 
  
     og nikkel- 
  
     tetracarbonyl 
  
   2.  Hydrogencyanid- 
  
     opløsninger 
  
     blåsyreopløsninger  0,5 l   1 liter 
  
     Væsker, der hører              Må ikke pakkes med 
  
     under (a) i                 stoffer eller gen- 
  
     samtlige punkter              stande i klasse 1a, 
  
                           1b, 1c, 5.2 eller 7. 
  
   2612 
  
  

Mærkning og faresedler på emballager (se bilag 2 til bekendtgørelse om national vejtransport af farligt gods)

 • (1) Kolli, der indeholder stoffer under punkt 1. til 3. eller stoffer, der hører under (a) eller (b) i de øvrige punkter skal være forsynet med fareseddel nr. 6.1.

Hvis stoffer i punkt 15 (b) er emballeret i sammensatte emballager (glas, porcelæn eller stentøj) med en kapacitet på over 5 l skal kolliene dog være forsynet med to faresedler nr. 6.1.

 • (2) Kolli, der indeholder stoffer, der hører under litra (c) under samtlige punkter skal være forsynet med fareseddel nr. 6.1A. Hvor der er tale om væsker, der er emballeret i sammensatte emballager (glas, porcelæn eller stentøj) med en kapacitet på over 5 l skal kolliene dog forsynes med to faresedler nr. 6.1A.
 • (3) Emballager, der indeholder stoffer med flammepunkt højst 55 grader C, skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 3, og kolli, der indeholder chlorformiater under punkt 16. eller 17. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 8.
 • (4) Kolli, der indeholder skrøbelige emballager, der ikke er synlige udefra, skal være forsynet med fareseddel nr. 12 på to modstående sider.
 • (5) Kolli, der indeholder væsker i emballager med lukkeindretninger, der ikke er synlige udefra, og kolli, der indeholder emballager med ventilationsanordninger, eller kolli med ventilationsanordninger uden ydre emballager skal være forsynet med fareseddel nr. 11 på to modstående sider.
 • (6) I stedet for fareseddel nr. 6.1 kan det tilsvarende faresymbol T eller Tx for giftige stoffer, som er foreskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse om farlige kemiske stoffer og produkter, eller nr. 410 om bekæmpelsesmidler anvendes, når formatet er mindst 35 gange med 35 mm. Tilsvarende kan fareseddel nr. 6.1A erstattes med symbolet Xn for sundhedsskadelige stoffer og fareseddel nr. 3 kan erstattes med symbolet F eller Fx for let antændelige stoffer.

2614

Angivelser i transportdokumentet

 • (1) Ved betegnelsen af godset i transportdokumentet skal benyttes et af de med KURSIV skrift trykte navne i randnr. 2601. Hvis stoffet ikke nævnes ved navn, skal den kemiske betegnelse(* 2) benyttes. Betegnelsen af godset skal ledsages af angivelse af klasse og punkt i opregningen, eventuelt suppleret med litra, f.eks. klasse 6.1, 11.(a).
 • (2) Ved transport af giftigt affald skal de komponenter som repræsenterer de største farer angives i transportdokumentet, f.eks.: »Giftigt affald indeholdende methylthioisocyanat klasse 6.1 punkt 20. (c)». Det er tilstrækkeligt kun at angive to komponenter.
 • (3) For hydrogencyanid (blåsyre) under punkt 1. skal transportdokumentet indeholde følgende erklæring fra afsenderen: »Godsets beskaffenhed og emballering efter forskrifterne i ADR«.
 • (4) For stoffer under punkt 44. skal transportdokumentet indeholde følgende erklæring fra afsenderen: »Har været oplagt på et åbent og tørt sted i mindst 3 dage«.
 • (5) For forsendelser af kemisk ustabile stoffer skal afsenderen i transportdokumentet erklære: »Forholdsregler i henhold til randnr. 2600 (3) er truffet«.
 • (6) Ved transport af giftige stoffer kan transportdokumentet dog udelades, såfremt de skriftlige anvisninger, nævnt i randnummer 10181(3), giver tilstrækkelige oplysninger om stofnavn(e), klasse og punktnummer, og køretøjet i øvrigt er afmærket i henhold til randnummer 10500 eller 61500.

2622

Tom urenset emballage

 • (1) Hvis urenset tom emballage under punkt 91. består af sække, skal disse anbringes i kasser eller vandtætte sække for at hindre udsivning af stoffer.
 • (2) Anden urenset tom emballage under punkt 91. skal lukkes på samme måde og med sikkerhed være lige så tæt som i fyldt tilstand.
 • (3) Urenset tom emballage under punkt 91. skal forsynes med samme faresedler eller faresymboler som i fyldt tilstand.

Kapitel 4. KØRETØJETS UDRUSTNING M.V.

10181

Køretøjer skal medbringe følgende dokumenter:

 • (1) Transportdokument (fragtbrev) udfærdiget som anført i randnummer 2614.
 • (2) Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) på dansk til brug i uheldssituationer.
 • (3) Ved transport af giftigt affald kan sikkerhedskort erstattes af »kemikalieaffaldskort« udarbejdet af Miljøstyrelsen.
 • (4) Godkendelsesattest for køretøjer når en sådan kræves i henhold til randnummer 211682.

10216

Beskyttelse af bagenden på køretøjer med faste tanke, aftagelige tanke eller beholderbatterier.

Bagenden på køretøjet skal, i hele tankens bredde, være forsynet med en stødskinne, der er tilstrækkeligt modstandsdygtig over for stød bagfra (bagkofanger). Mellem tankens bagvæg og den bageste del af stødskinnen skal der være en afstand på mindst 100 mm (målt fra det bageste punkt på tankens bagvæg eller på fremspringende tilbehør, der er i forbindelse med det transporterede stof). Denne bestemmelse gælder kun for køretøjer som registreres første gang efter ikrafttrædelsen af disse forskrifter.

10240

Brandslukningsmateriel.

 • (1) Motordrevet køretøj skal være udstyret med mindst 1 håndildslukker af mindst klasse 13 A, 89 B efter DS 2120.
 • (2) Håndildslukkere skal være anbragt på et for føreren let tilgængeligt sted.

10260

Nødudstyr.

Nødudstyret, som er anført i bekendtgørelsens § 13, skal medføres af tankvogne og køretøjer for aftagelige tanke eller tankcontainere.

Ved vogntog er det tilstrækkeligt af medføre to stopklodser og to lygter.

10500

Orange skilte.

Køretøjer skal være forsynet med de skilte, der er foreskrevet i bekendtgørelsens § 10.

Kapitel 5. TRANSPORT I BULK, I TANKE OG I TANKCONTAINERE.

61111

Transport i bulk

 • (1) Stoffer hørende til punkt 44.(b), 60.(c) og 63.(c) kan transporteres i bulk som vognladningsgods.
 • (2) Stoffer hørende til punkt 44.(b) skal i så tilfælde transporteres på lukket køretøj eller køretøj med presenning; stoffer hørende til punkt 60.(c) eller 63.(c) skal transporteres på åbne køretøjer med presenning.

61121

Stoffer der må transporteres i tanke eller tankcontainere

Følgende stoffer hørende til klasse 6.1 kan transporteres i faste eller aftagelige tanke eller tankcontainere.

 • a) meget giftige stoffer opregnet ved navn i punkt 2. og 3.;
 • b) meget giftige stoffer klassificeret under (a) i punkt 11.-24., 31., 41., 51., 55. og 71.-88., der transporteres i flydende tilstand, samt tilsvarende stoffer eller opløsninger, der kan klassificeres under (a) i de pågældende punkter;
 • c) giftige eller sundhedsfarlige stoffer klassificeret under (b) eller (c) i punkt 11.-24., 51.-55., 57.-68. og 71.-88., der transporteres i flydende tilstand, samt tilsvarende stoffer eller opløsninger, der kan klassificeres under (b) eller (c) i de pågældende punkter;
 • d) giftige eller sundhedsfarlige pulverformige eller granulerede stoffer, der er klassificeret under (b) eller (c) i punkt 12., 14., 17., 19., 21., 23., 24., 51.-55., 57.-68. og 71.-88., samt tilsvarende stoffer i form af granulat eller pulver, der kan klassificeres under (b) eller (c) i de pågældende punkter.

61130

Faresedler på tankcontainere

Tankcontainere, der indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 3. eller stoffer eller genstande hørende til andre punkter under (a) eller (b) skal på begge sider være forsynet med fareseddel nr. 6.1.

Tankcontainere som indeholder eller har indeholdt stoffer eller genstande hørende til andre punkter under (c) skal være forsynet med fareseddel nr. 6.1 A.

Tankcontainere som indeholder eller har indeholdt stoffer med flammepunkt 55 grader C eller derunder skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 3.

Tankcontainere som indeholder eller har indeholdt chlorformiater hørende til punkt 16. eller 17. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 8.

Kapitel 6. SÆRLIGE BETINGELSER FOR KØRETØJER OG DISSES UDSTYR.

61260

Specialudstyr.

Transport af blyalkyler hørende til punkt 31.(a) skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i ADR-Konventionen (herunder randnummer 61260 og 61385).

Kapitel 7. SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE AF- OG PÅLÆSNING, HÅNDTERING SAMT AFMÆRKNING AF KØRETØJER.

61403

Forbud mod sammenlæsning på eet køretøj

 • (1) Stoffer hørende til klasse 6.1 i kolli forsynet med en eller to faresedler nr. 6.1 eller 6.1A må ikke læsses på samme køretøj som stoffer og genstande hørende til klasse 1a, 1b eller 1c i kolli forsynet med en eller to faresedler nr. 1.
 • (2) Stoffer hørende til klasse 6.1 i skrøbelige kolli forsynet med to faresedler nr. 6.1 eller 6.1A må ikke læsses på samme køretøj som:
 • (a) Stoffer hørende til klasse 3, 4.1 eller 4.2 i kolli med to faresedler nr. 3, 4.1 eller 4.2;
 • (b) Stoffer hørende til klasse 5.1 eller 5.2 i kolli forsynet med to faresedler nr. 5;
 • (c) Stoffer hørende til klasse 8 i kolli forsynet med to faresedler nr. 8.
 • (3) Ovennævnte faresedler er vist i bekendtgørelsens bilag 2.

61410

Forholdsregler i forbindelse med næringsmidler

Stoffer hørende til klasse 6.1 skal holdes adskilt fra fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer i køretøjer og på steder, hvor pålæsning, aflæsning og omlæsning foregår.

61470

Fyldningsgrader

 • (1) Nedenstående fyldningsgrader må ikke overskrides for tanke eller tankcontainere til transport af stoffer, der er flydende ved den omgivende temperatur:
 • (a) for brandfarlige stoffer, der ikke frembyder andre farer (forgiftning, ætsning), i tanke med udluftningsanordninger eller med sikkerhedsventiler, selv hvor der er anbragt en sprængskive foran disse:
   
  
              100         100 
  
   fyldningsgrad = ---------------- eller --------- pct. af kapaciteten. 
  
           1+alpha(50-tF)    1+35alpha 
  
  
 • (b) for giftige eller ætsende stoffer, uanset om de er brændbare, i tanke med udluftningsanordninger eller med sikkerhedsventiler, selv hvor der er anbragt en sprængskive foran disse:
   
  
              98          98 
  
   fyldningsgrad = ---------------- eller --------- pct. af kapaciteten. 
  
           1+alpha(50-tF)    1+35alpha 
  
  
 • (c) for sundhedsfarlige eller svagt ætsende stoffer i hermetisk lukkede tanke:
   
  
              97          97 
  
   fyldningsgrad = ---------------- eller --------- pct. af kapaciteten. 
  
           1+alpha(50-tF)    1+35alpha 
  
  
 • (d) for meget giftige, giftige, stærkt ætsende eller ætsende stoffer i hermetisk lukkede tanke:
   
  
              95          95 
  
   fyldningsgrad = ---------------- eller --------- pct. af kapaciteten. 
  
           1+alpha(50-tF)    1+35alpha 
  
  
 • (2) I ovenstående formel betegner alpha væskens gennemsnitlige rumudvidelseskoefficient ved en temperatur på mellem 15 grader C og 50 grader C, dvs. ved en maksimal temperaturforskel på 35 grader C.
   
  
                       d15 - d50 
  
   alpha beregnes ud fra formlen: alpha = ------------- 
  
                       35 x d50 
  
  

hvor d15 og d50 betegner væskens vægtfylde ved 15 grader C og 50 grader C og tF væskens gennemsnitlige temperatur ved fyldningen.

 • (3) Bestemmelserne i afsnit (1) finder ikke anvendelse på tanke og tankcontainere, hvor indholdet under transporten holdes på en temperatur på over 50 grader C ved hjælp af en opvarmningsanordning. I så fald skal ved afsendelsen iagttages en sådan fyldningsgrad og temperatur, at tanken eller tankcontaineren under hele transporten højst er fyldt til 95 pct. af kapaciteten.

61500

Afmærkning af køretøjer og faresedler på køretøjer

 • (1) Ved enhver transport af stoffer hørende til punkt 31.(a), skal køretøjet på begge sider være forsynet med en påskrift om, at der skal udvises den største forsigtighed, hvis væske siver ud, og at ingen må nærme sig køretøjet uden gasmaske, handsker og støvler af gummi eller egnet plast.
 • (2) Køretøjer med faste eller aftagelige tanke, som indeholder eller har indeholdt stoffer hørende til punkt 2. eller 3. eller stoffer opregnet under (a) eller (b) i de enkelte punkter, skal på begge sider og på endefladen være forsynet med fareseddel nr. 6.1.

Køretøjer, der indeholder eller har indeholdt stoffer opregnet under (c) i de enkelte punkter skal være forsynet med fareseddel nr. 6.1A:

Køretøjer, der indeholder eller har indeholdt stoffer med flammepunkt indtil 55 grader C skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 3.

Køretøjer, der indeholder eller har indeholdt chlorformiater hørende til punkt 16. eller 17. skal desuden være forsynet med fareseddel nr. 8.

61509

Standsning i kortere tid af driftsmæssige hensyn

Standsning af driftsmæssige hensyn når der transporteres stoffer klassificeret under litra (a) eller (b) må så vidt muligt ikke finde sted i nærheden af beboede områder eller samlingssteder.

61515

Beskyttelse mod sollys

Ved parkering af et køretøj med hydrogencyanid (cyanbrinte, blåsyre) punkt 1.), skal kolliene fra april til oktober beskyttes effektivt mod sollys. Kolliene kan f.eks. tildækkes med presenninger, der anbringes mindst 20 cm over ladningen.

Kapitel 8. PARKERING.

61671

Køretøjer, som transporterer mere end 1000 kg farlige stoffer, hørende til klasse 6.1, må uden for fabrikker samt på af- og pålæsningsstederne kun parkeres på følgende pladser:

 • (1) En parkeringsplads, hvor køretøjet er under opsyn af føreren eller en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted, eller
 • (2) En af de særlige parkeringspladser, der er beregnet for lastbiler, eller
 • (3) En parkeringsplads anvist af politiet.

61677

Føreren af det parkerede køetøj skal, hvis de farlige stoffer, der transporteres, frembyder særlig stor fare for andre trafikanter, (f.eks. hvis farlige stoffer er spildt på kørebanen), omgående underrette eller sørge for underretning af brandvæsenet med mindre mandskabet hurtigt kan afværge faren. Om nødvendigt træffes endvidere forholdsregler som foreskrevet i de i randnummer 10181 omhandlede skriftlige anvisninger.

211600

Kapitel 9. REGLER FOR GODKENDELSE AF TANKVOGNE, TANKE OG TANKCONTAINERE M.V.

Ansøgninger.

Ansøgninger om godkendelse skal indsendes til Statens Brandinspektion, Kongevejen 207, 2830 Virum, tlf. (02) 85 13 66.

Ansøgninger om godkendelse af tankcontainere med tryktanke skal dog indsendes til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33-35, 2100 København Ø.

Ansøgning skal vedlægges det fornødne tegningsmateriale i 2 eksemplarer.

Ansøgning og tegninger skal tilsammen godtgøre, at nedenstående godkendelseskrav er opfyldt. Al tekst på tegninger m.v. skal være affattet på dansk, eller ansøgningen skal vedlægges dansk oversættelse.

Ansøgninger, som skal sendes til Statens Brandinspektion, skal vedlægges kopi af konstruktionsgodkendelse for tryktanke fra Direktoratet for Arbejdstilsynet.

211620

Konstruktionsregler for tanke og tankcontainere.

Tanke og tankcontainere skal være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med følgende forskrifter:

 • (1) ADR-Konventionens Supplementer.
 • (2) Tankcontainere kan også være konstrueret i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-Koden og CSC-Konventionen (Container Safety Convention).
 • (3) Kasseformede tankcontainere og tanke herunder plasttanke, som er konstrueret og afprøvet i henhold til andre anerkendte normer, vil kunne opnå godkendelse, hvis de efter Statens Brandinspektions vurdering giver en tilfredsstillende sikkerhed under transport og håndtering.

211650

Prøvning og mærkning

Prøvning og mærkning af tanke og tankcontainere skal udføres i overensstemmelse med:

 • (1) Forskrifterne i ADR-Konventionen, eller
 • (2) Forskrifter udarbejdet af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Tanke skal være forsynet med godkendelsesnummer på mærkepladen.

Prøvning og eftersyn udføres af Arbejdstilsynets kredse eller andre af Direktoratet for Arbejdstilsynet godkendte prøvningsinstanser.

Tryktanke og tankcontainere skal anmeldes til Arbejdstilsynets kredse.

Faste tanke og aftagelige tanke skal være prøvet og mærket inden køretøjet fremstilles for Statens Bilinspektion.

211680

Bestemmelser for køretøjer.

Tankvogne og køretøjer for aftagelige tanke eller tankcontainere skal opfylde bestemmelserne i kapitel 4.

211682

Godkendelse af køretøjer.

 • (1) Køretøjer til transport af farligt gods hørende til klasse 6.1 i faste tanke og aftagelige tanke skal godkendes hertil af Statens Bilinspektion.

Ved vogntog skal også det trækkende køretøj godkendes.

Bestemmelserne i afsnit (1) finder ikke anvendelse på traktorer, der i medfør af færdelseslovens § 74-75 er fritaget for registrering, samt påhængskøretøjer til disse.

 • (2) Ved fremstilling for Statens Bilinspektion skal medbringes den delvist udfyldte »Godkendelsesattest« for køretøjer til national vejtransport af farligt gods.

På denne attest udfyldes tankdata af Statens Brandinspektion. Desuden angives hvilke stoffer køretøjet må medbringe og hvilke randnumre køretøjet skal opfylde.

Endvidere angives i attesten tidspunktet for periodisk prøvning af tanken.

Statens Bilinspektion påtegner den særlige godkendelsesattest med køretøjsdata og dato for godkendelse. Godkendelsesattesten skal medbringes under kørsel og skal på forlangende forevises politiet.

Godkendelsesattesterne har en gyldighedstid på eet år.

211683

Overgangsbestemmelser

Køretøjer med faste eller aftagelige tanke, som er registreret første gang før 1. maj 1985 kan fortsat anvendes til transport af giftige stoffer uden godkendelse efter randnummer 211682 indtil førstkommende syn efter 1. maj 1986. Inden dette syn skal der være ansøgt om godkendelse af tankene hos Statens Brandinspektion. Efter 1. maj 1987 kan »Attest vedrørende vejtransport af giftige stoffer i tanke« ikke længere anvendes.

211698

Kapitel 10. TVANGSRUTER

Fastsatte tvangsruter skal følges af køretøjer og vogntog, der udfører transport i tanke eller tankcontainere af følgende flydende giftige stoffer:

 • a) De meget giftige stoffer, der er anført i punkt 2. og 3. i randnr. 2601,
 • b) Stoffer klassificeret under litra (a) eller (b) i randnr. 2601 forudsat, at transport i tanke eller tankcontainere er tilladt ifølge randnr. 61121,

når det samlede rumfang af tanke eller tankcontainere overstiger 3 kubikmeter.

BILAG 1.

Overskriften til klasse 6.1 dækker stoffer, der erfaringsmæssigt vides eller efter dyreforsøg må antages i forholdsvis små mængder at kunne skade menneskers helbred eller medføre døden ved blot en enkelt påvirkning eller kortvarig påvirkning som følge af indånding, optagelse gennem huden eller indtagelse gennem munden.

Stoffer, herunder pesticider under punkt 71. til 88., der ikke udtrykkeligt er omtalt, skal klassificeres under det punkt og litra, hvorunder de hører efter nedenstående bestemmelser:(* 3)

Ved vurderingen af faren for forgiftning skal der lægges vægt på erfaringerne fra ulykker, hvor mennesker er blevet forgiftet, og de enkelte stoffers særlige egenskaber, som f.eks. om de er flydende eller meget flygtige, eller om det er særlig sandsynligt, at de kan optages gennem huden eller har særlige biologiske virkninger.

Dersom der ikke er iagttaget påvirkninger af mennesker, skal faren for forgiftning bedømmes efter foreliggende oplysninger fra dyreforsøg på grundlag af nedenstående tabel:

 

       Underind- Giftighed ved Giftighed ved Giftighed ved 

       deling i   indtagelse   påvirkning   indånding 

       grupper    gennem     gennem     LC50 

       inden for   munden     huden   Støv- og tåge 

       samme punkt   LD50      LD50    dannelser 

              (mg/kg)     (mg/kg)    (mg/l) 

 Meget giftig  (a)   mindre end/=5 mindre end/=40 mindre end/= 

                            0,5 

 Giftig      (b)   større end  større end    større end 

               5-50     40-200      0,5-2 

 Sundheds- 

 farlig      (c)  faste stoffer  større end   større end 

              større end  200-1.000     2-10 

               50-200 

               væsker 

              større end 

               50-500 

Hvis et stof viser forskellige grader af giftighed ved to eller flere former for eksposition, skal det klassificeres under den højeste grad af giftighed.

Stoffer, der på grundlag af kriterierne for deres giftighed normalt ville blive klassificeret som »sundhedsfarlige«, skal klassificeres som giftige, hvis deres damptryk ved 20 grader C er tilstrækkeligt til at fremkalde en atmosfære, der er tårefremkaldende i samme omfang som tåregasser.

LD50-værdi for akut forgiftning ved indtagelse gennem munden

Den dosis af det indgivne stof, der i løbet af 14 dage vil dræbe halvdelen af både han- og hundyr i en forsøgsgruppe af unge voksne hvide rotter. Antallet af forsøgsdyr skal være tiltrækkeligt til at give et statistisk signifikant resultat og fastsættes efter forsvarlig farmakologisk praksis. Resultatet skal udtrykkes i mg/kg legemsvægt.

LD50-værdi for akut giftighed ved optagelse gennem huden

Herved forstås den dosis af stoffet, som ved 24 timers uafbrudt berøring med den nøgne hud på hvide rotter vil bevirke, at halvdelen af forsøgsdyrene dør i løbet af 14 dage. Antallet af forsøgsdyr skal være tilstrækkeligt til at give et statisk signifikant resultat og fastsættes efter forsvarlig farmakologisk praksis. Resultatet skal udtrykkes i mg/kg legemsvægt.

LC50-værdi for akut giftighed ved indånding

Herved forstås den koncentration af damp, tåge eller støv, som efter uafbrudt indånding i 1 time vil medføre, at halvdelen af både han- og hundyrene i en forsøgsgruppe af unge, voksne hvide rotter vil dø i løbet af 14 dage. Hvis dyrene udsættes for stoffet i form af støv eller tåge, skal over 90 pct. af de partikler, der kan indåndes under forsøget, have en diameter på 10 mikrometer eller derunder, hvis det med rimelighed kan forudses, at mennesker kan blive udsat for sådanne koncentrationer under transport. Resultatet udtrykkes i mg/l luft for støv og tåge og i ml/kubikmeter luft (ppm) for dampe.

Kritierierne for giftighed ved indånding af støv og tåge baseres på LC50-data pr. times eksposition, og hvor sådanne oplysninger findes, skal de benyttes. Hvis der imidlertid for støv og tåge kun findes LC50-oplysninger vedrørende 4 timers eksposition, kan disse tal multipliceres med 4, og produktet anvendes ved bedømmelsen efter ovennævnte kriterier, dvs. LC50 (4 timer) x med 4 sættes lig med LC50 (1 time).

Dampes giftighed ved indånding

Følgende kriterier skal benyttes ved klassifikation i grupperne (a) til (c) af væsker, der afgiver giftige dampe. Ved »V« forstås den mættede dampkoncentration i ml/kubikmeter luft ved 20 grader C og sædvanligt (normalt) atmosfæretryk.

 

       Underinddeling 

         i grupper 

         inden for 

        samme punkt 

 Meget giftig    (a)   hvor V større end/=10LC50 og LC50 mindre 

              end/=1.000 ml/kubikmeter 

 Giftig       (b)   hvor V større end/=LC50 og LC50 mindre end 

              /=3.000 ml/kubikmeter 

 Sundheds- 

 farlig       (c)   hvor V større end/=1/5 LC50 og LC50 mindre 

              end/=5.000 ml/kubikmeter og kriterierne 

              for (a) og (b) ikke er opfyldt 

Disse kriterier for dampes giftighed ved indånding baseres på LC50-data ved 1 times eksposition, og skal benyttes, hvor oplysning herom foreligger. Hvis der imidlertid for støv og tåge kun findes LC50-oplysninger vedrørende 4 timers eksposition, kan disse tal multipliceres med 2, og produktet anvendes ved bedømmelsen efter ovennævnte kriterier, dvs. LC50 (4 timer) x 2 sættes lig med LC50 (1 time).

Anmærkning

Hvis der er uoverensstemmelse mellem klassificeringen efter bilag 1 og de stoffer der faktisk er anført i randnummer 2601, skal den viste klassificering under randnummer 2601 benyttes.

GIFTIGHED VED INDÅNDING

GRÆNSELINIER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Flygtighed ml/kubikmeter

På denne figur er kriterierne udtrykt i grafisk form med henblik på at lette klassifikationen. Da brug af grafiske fremstillinger bevirker, at der må regnes med tilnærmede værdier, skal der finde en egentlig numerisk beregning sted med hensyn til stoffer, der ligger på eller tæt ved en grænselinie.

Officielle noter

(* 1) Forskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 1985

(* 2) For pesticider skal betegnelsen ifølge ISO Standard R. 1750-1981 benyttes, hvis stoffet er opført i denne.

(* 3) Klassificeringen efter dette bilag er ikke altid sammenfaldende med klassificeringen efter miljøministeriets bekendtgørelser om farlige stoffer.