Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (Klasse 2, lukket klasse) (* 1)


KAPITEL 1. TRANSPORTREGLERNES GYLDIGHEDSOMRÅDE

1200

 • (1) Bestemmelserne finder anvendelse ved transport i tankvogne, tankcontainere, aftagelige tanke eller beholderbatterier af luftarter hørende til denne klasse.
 • (2) Bestemmelserne finder ligeledes anvendelse ved transport i beholdere, kryobeholdere, trykflasker, aerosolbeholdere samt patroner med luftarter under tryk, af stoffer hørende til klasse 2, i mængder som overstiger følgende bruttovægte:

Cyanchlorid under 3ct) 5 kg

Phosgen under 3at) og fluor under 1at) 50 kg

Luftarter under 1a) og b) og 2a) og b), samt tilsvarende tomme

emballager 1000 kg

Øvrige luftarter og tomme emballager, der har indeholdt en

luftart hørende under at), bt), c) eller ct) 400 kg

Det farlige gods skal dog altid være forsynet med faresedler eller faresymboler, når det er krævet, uanset vægtmængden.

 • (3) Følgende generelle bestemmelser finder dog altid anvendelse ved transport af F-gas hørende til punkt 3b) eller 4b), hvis mængden overstiger 40 kg (netto):
 • a) flasker skal læsses således, at de ikke kan vælte, forskubbe sig eller falde af under kørsel.
 • b) flasker må ikke anbringes i passagerrum, førerrum eller på steder, som har direkte forbindelse til passagerrum eller førerrum.
 • c) flasker med tilladelig fyldning over 13 kg må kun læsses i eet lag. Tungt gods må ikke anbringes direkte på flasker.
 • d) der må ikke transporteres radioaktive eller eksplosive stoffer på køretøjet.
 • (4) Om små emballageenheder: se tillige randnummer 2201a.

Supplerende definitioner for klasse 2:

 • 1) Trykflasker: transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 150 liter.
 • 2) Beholdere: transportable beholdere med en kapacitet på mindst 100 liter (undtagen trykflasker) og normalt ikke over 1000 liter (f.eks. cylindriske beholdere med rulleringe og beholdere med glideanordninger).
 • 3) Flaskebatterier: trykflasker som holdes fast samlet i en metalramme, og som indbyrdes er forbundet med et samlerør.

2200

KAPITEL 2. OPREGNING AF STOFFERNE.

 • (1) Af de stoffer og genstande, der omfattes af titlen på klasse 2, må kun de i randnr. 2201 opregnede transporteres, og kun under iagttagelse af nærværende tekniske forskrifter.
 • (2) Som stoffer hørende til klasse 2 betragtes stoffer med kritisk temperatur under 50 grader C, eller som ved 50 grader C har et damptryk på over 3 kg/cm2.(* 1)
 • (3) De til klasse 2 hørende stoffer og genstande inddeles på følgende måde:

A. Komprimerede luftarter med kritisk temperatur under minus 10 grader C.

B. Fordråbede luftarter med kritisk temperatur på minus 10 grader C eller derover:

 • a) fordråbede luftarter med kritisk temperatur på 70 grader C eller derover,
 • b) fordråbede luftarter med kritisk temperatur på minus 10 grader C eller derover, men under 70 grader C.

C. Stærkt kølede, fordråbede luftarter.

D. Under tryk opløste luftarter.

E. Aerosolbeholdere og patroner med luftarter under tryk.

F. Luftarter undergivet særlige forskrifter.

G. Tomme beholdere, trykflasker og tomme tanke.

De til klasse 2 hørende stoffer og genstande underinddeles på følgende måde efter deres kemiske egenskaber:

 • a) ikke brandfralige
 • at) ikke brandfarlige, giftige
 • b) brandfralige
 • bt) brandfarlige, giftige
 • c) kemisk ustabile
 • ct) kemisk ustabile, giftige

Med mindre andet er angivet, betragtes kemisk ustabile stoffer som brandfarlige.

Ætsende luftarter og genstande med sådanne luftarter betegnes med ordet »ætsende'i parantes.

 • (4) Stoffer hørende til klasse 2, der er opført som kemisk ustabile, må kun transporteres, hvis der er taget nødvendige forholdsregler til at hindre farlig nedbrydning, dismutation eller polymerisation under transporten.

Der skal herved særligt sørges for, at beholdere og tanke ikke indeholder stoffer, som kan fremkalde sådanne reaktioner.

2201

A. Komprimerede luftarter

(se også under randnr. 2201a under a)).

Om luftarter hørende til punkt 1.a) og b) og 2.a) i aerosolbeholdere eller patroner med luftarter under tryk, se også under punkt 10. og 11.).

Som komprimerede luftarter betragtes i disse forskrifter luftarter med kritisk temperatur under minus 10 grader C.

1. Rene og teknisk rene luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

ARGON, HELIUM, KRYPTON, NEON, NITROGEN (KVÆLSTOF), OXYGEN (ILT), TETRAFLUORMETHAN (R 14).

 • at) Ikke brandfarlige, giftige

FLUOR (ætsende), BORFLUORID SLILCIUMTETRAFLUORID (ætsende).

 • b) Brandfarlige

DEUTERIUM, HYDROGEN (BRINT), METHAN.

 • bt) Brandfarlige, giftige

CARBONMONOXID (KULILTE).

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

NITROGENOXID (KVÆLSTOFILTE) NO (ikke antændelig).

2. Blandinger af luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

Blandinger af to eller flere af følgende luftarter: Inaktive luftarter (med højst 10 pct. volumenprocent xenon), nitrogen (kvælstof), oxygen (ilt), højst 30 volumenprocent carbondioxid; ikke brandfarlige blandinger af to eller flere af følgende luftarter: hydrogen (brint), methan, nitrogen (kvælstof), inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon), højst 30 volumenprocent carbondioxid; nitrogen (kvælstof) med højst 6 volumenprocent ethylen; LUFT.

 • b) Brandfarlige

Blandinger af mindst 90 volumenprocent methan med de til punkt 3.b) og 5.b) hørende carbonhydrider (kulbrinter); antændelige blandinger af to eller flere af følgende luftarter: hydrogen (brint), methan, nitrogen (kvælstof), inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon), højst 30 volumenprocent carbondioxid; NATURGAS.

 • bt) Brandfarlige, giftige

BYGAS; blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, silicumbrinte eller germaniumbrinte eller med højst 15 volumenprocent arsenbrinte; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, siliciumbrinte, germaniumbrinte eller højst 15 volumenprocent arsenbrinte; VANDGAS, SYNTESEGAS (f.eks. efter Fischer-Tropsch); blandinger af carbonmonoxid (kulilte) med hydrogen (brint) eller methan.

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

Blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent diboran; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent diboran.

B. Fordråbede luftarter

(Se også randnr. 2201a under b) og e)).

Om luftarter hørende til punkt 3. til 6.i aerosolbeholdere eller patroner, se også punkt 10. og 11.):

Som fordråbede luftarter betragtes i disse forskrifter luftarter med kritisk temperatur på minus 10 grader C eller derover.

 • a) Fordråbede luftarter med kritisk temperatur på 70 grader C eller derover:

3. Rene og teknisk rene luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

CHLORPENTAFLUORETHAN (R 115), DICHLORDIFLUORMETHAN (R 12), DICHLORMONOFLUORMETHAN (R 21), 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (R 114), MONOCHLORIDIFLUORMETHAN (R 22) BROMCHLORDIFLUORMETHAN (R 12 B1), 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (R133a), OCTAFLUORCYCLOBUTAN (RC 318).

 • at) Ikke brandfarlige, giftige

AMMONIAK, HYDROGENBROMID (BROMBRINTE) (ætsende), METHYLBROMID, CHLOR (ætsende), BORTRICHLORID (ætsende), NITROSYLCHLORID (ætsende), NITROGENDIOXID NO2 (KVÆLSTOFOVERILTE, DINITROGENTETRAOXID N2O4) (ætsende), SVOVLDIOXID, SULFURYLFLUORID, HEXAFLUORPROPEN (R 1216), WOLFRAMHEXAFLUORID, CARBONYLCHLORID (PHOSGEN) (ætsende), CHLORTRIFLUORID (ætsende).

 • b) Brandfarlige

BUTAN, 1-BUTEN, CIS-2-BUTEN, TRANS-2-BUTEN, CYCLOPROPAN, 1,1-DIFLUORETHAN (R 152a), 1,1-DIFLUOR-1-MONOCHLORETHAN (R 142b), ISOBUTAN, ISOBUTEN, METHYLSILAN, PROPAN, PROPEN, 1,1,1-TRIFLUORETHAN, DIMETHYLETHER.

 • bt) Brandfarlige, giftige

ARSENBRINTE, DICHLORSILAN, DIMETHYLAMIN, DIMETHYLSILAN, ETHYLAMIN, ETHYLCHLORID, HYDROGENSULFID (SVOVLBRINTE), METHYLAMIN, METHYLCHLORID, METHYLMERCAPTAN, SELENBRINTE, TRIMETHYLAMIN, TIMETHYLSILAN.

 • c) Kemisk ustabile

1,3-BUTADIEN, 1,2-BUTADIEN, VINYLCHLORID.

Anm.

1. Beholdere indeholdende 1,2-butadien skal være fri for ilt (oxygen) i gasfasen. Iltkoncentrationen må ikke overstige 50 ppm.

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

CHLORTRIFLUORETHYLEN (R 1113), CYANCHLORID (chlorcyan) (ikke antændelig) (ætsende), DICYAN, ETHYLEMOXID, METHYLVINYLETHER (methoxyethen), VINYLBROMID.

Anm.

2. Halogenholdige carbonhydrider (kulbrinter) kan ligeledes betegnes med handelsnavne som ALGOFRENE, ARCTON, EDIFREN, FLUGEN, FORAN, FREON, FRESAN, FRIGEN, ISCEON, KALTRON, efterfulgt af stoffets identifikationsnummer uden bogstavet R.

4. Blandinger af luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

Blandinger af de under punkt 3.a) nævnte stoffer med eller uden hexafluorpropen hørende til punkt 3.at), der som

BLANDING F 1 ved 70 grader C har et damptryk på højst 13 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde, der ikke er under dichlormonofluormethans (1,30);

BLANDING F2 ved 70 grader C har et damptryk på højst 19 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde, der ikke er under dichlordifluormethans (1,2);

BLANDING F 3 ved 70 grader C har et damptryk på højst 30 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde, der ikke er under monochlordifluormethans (1,09).

Anm.

1. Fluortrichlormethan (R 11), trifluortrichlorethan (R 113) og monochlortrifluorethan (R 133) er ikke fordråbede luftarter efter ADR, og er som følge deraf ikke undergivet bestemmelserne i disse forskrifter. Disse stoffer kan dog indgå i blandinger F 1 til F 3.

2. Se punkt 3., Anm. 2.

Azeotrop blanding af dichordifluormethan (R 12) og 1,1-difluorethan (R 152a), kaldet R 500.

Azeotrop blanding af chlorpentafluorethan (R115) og monochlordifluormethan (R 22), kaldet R 502.

Blanding af 19 til 21 vægtprocent dichlordifluormethan (R 12) og 79 til 81 vægtprocent monochlordifluormonobromethan (R 12 B 1).

 • at) Ikke brandfarlige, giftige

Blandinger af methylbromid og chlorpicrin med et damptryk på over 3 kg/cm2 ved 50 grader C.

 • b) brandfarlige

Blandinger af de i punkt 3.b) opregnede carbonhydrider (kulbrinter) samt ethan og ethylen hørende til punkt 5.b), der som

BLANDING A ved 70 grader C har et damptryk på højst 11 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde på mindst 0,525;

BLANDING A 0 ved 70 grader C har et damptryk på højst 16 kg/cm2 og ved 50 grader c en vægtfylde på mindst 0,495;

BLANDING A 1 ved 70 grader C har et damptryk på højst 21 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde på mindst 0,485;

BLANDING B ved 70 grader C har et damptryk på højst 26 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde på mindst 0,450;

BLANDING C ved 70 grader C har et damptryk på højst 31 kg/cm2 og ved 50 grader C en vægtfylde på mindst 0,440.

Anm.

For ovennævnte blandinger kan følgende handelsnavne anvendes:

Betegnelse i punkt 4. Handelsnavn

Blanding A, blanding A0 BUTAN

Blanding C PROPAN

Ovennævnte blandinger samt butaner, butener, propaner og propener hørende til punkt 3.b) betegnes også: F-GAS, FLASKEGAS, FLYDENDE GAS eller LP-GAS.

F-gas skal indeholde et røbestof, dvs. et stof med karakteristisk lugt, i sådanne mængder, at lugten fortsat tydeligt kan spores, når gassen er fortyndet med luft til en blanding med 0,3 volumenprocent gas.

Blandinger af carbonhydrider (kulbrinter) hørende til punkt 3.b) og 5.b) med indhold af methan.

 • bt) Brandfarlige, giftige

Blandinger af to eller flere af følgende luftarter: monomethylsilan, dimethylsilan, trimethylsilan, blandinger af methylchlorid, som ved 50 grader C har et damptryk på over 3 kg/cm2, blandinger af methylchlorid og chlorpicrin samt blandinger af methylbromid og ethylenbromid, begge med et damptryk på over 3 kg/cm2 ved 50 grader C.

 • c) Kemisk ustabile

Blandinger af methylacetylen og propadien med de til punkt 3.b) hørende carbonhydrider (kulbrinter), der som

BLANDING P 1 indeholder højst 63 volumenprocent methylacetylen og propadien, højst 24 volumenprocent propan og propen, således at mættede carbonhydrider C4 udgør mindst 14 volumenprocent;

BLANDING P 2 indeholder højst 48 volumenprocent methylacetylen og propadien, højst 50 volumenprocent propan og propen, således at mættede carbonhydrider C4 udgør mindst 5 volumenprocent;

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

Ethylenoxid med højst 10 vægtprocent carbondioxid; ethylenoxid med højst 50 vægtprocent methylformiat, med nitrogen (kvælstof) til et maksimalt tryk på ialt 10 kg/cm2 ved 50 grader C; ethylenoxid nitrogen (kvælstof) til et maksimalt tryk på ialt 10 kg/cm2 ved 50 grader C; dichlordifluormethan med 12 vægtprocent ethylenoxid.

 • b) Fordråbede luftarter med kritisk temperatur på minus 10 grader C eller derover, men under 70 grader C.

5. Rene og teknisk rene luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

BROMTRIFLUOROMETHAN (R 13B1), CHLORTRIFLUORMETHAN (R 13), CARBONDIOXID, DINITROGENOXID N2O (KVÆLSTOFFORILTE), HEXAFLUORETHAN (R 116), SVOVLHEXAFLUORID, TRIFLUORMETHAN (R 23), XENON.

Om carbondioxid, se også randnr. 2201a under c).

Anm.

Se punkt 3., Anm. 2.

 • at) Ikke brandfarlige, giftige

HYDROGENCHLORID (CHLORBRINTE) (ætsende).

 • b) Brandfarlige

ETHAN, ETHYLEN, SILICIUMBRINTE (SILAN).

 • bt) Brandfarlige, giftige

GERMANIUMBRINTE, PHOSPHORBRINTE.

 • c) Kemisk ustabile

1,1-DIFLUORETHYLEN, VINYLFLUORID.

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

DIBORAN.

6. Blandinger af luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

Carbondioxid med 1 til 10 vægtprocent nitrogen (kvælstof), oxygen (ilt), luft eller inaktive luftarter; azeotrop blanding af chlortrifluormethan (R 13) og trifluormethan (R 23), kaldet R 503.

Anm.

Carbondioxid med under 1 vægtprocent nitrogen (kvælstof), oxygen (ilt), luft eller inaktive luftarter hører til punkt 5.a).

 • c) Kemisk ustabile

Carbondioxid med højst 35 vægtprocent ethylenoxid.

 • ct) Kemisk ustabile, giftige

Ethylenoxid med over 10 men højst 15 vægtprocent carbondioxid.

C. Stærkt kølede, fordråbede luftarter

7. Rene og teknisk rene luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

ARGON, NITROGEN (KVÆLSTOF), CARBONDIOXID, HELIUM, DINITROGENOXID (KVÆLSTOFFORILTE) N2O, KRYPTON, NEON, OXYGEN (ILT), XENON.

 • b) Brandfarlige

ETHAN, ETHYLEN, HYDROGEN (BRINT), METHAN.

8. Blandinger af luftarter

 • a) Ikke brandfarlige

LUFT, blandinger af de til punkt 7.a) hørende stoffer.

 • b) Brandfarlige

Blandinger af de til punkt 7.b) hørende stoffer, NATURGAS.

D. Under tryk opløste luftarter

9. Rene og teknisk rene luftarter

 • at) Ikke brandfarlige, giftige

AMMONIAK i vandig opløsning med over 35 men højst 40 vægtprocent ammoniak, AMMONIAK i vandig opløsning med over 40 men højst 50 vægtprocent ammoniak.

Anm.

Ammoniakvand med mindst 10 men højst 35 vægtprocent ammoniak hører under klasse 8.

 • c) Kemisk ustabile

Acetylen opløst i et opløsningsmiddel (f.eks. acetone), som er opsuget i porøse stoffer.

E. Aerosolbeholdere og patroner med luftarter under tryk

(Se også randnr. 2201a under d)).

Anm.

1. Aerosolbeholdere med luftarter under tryk (såkaldte aerosoler) er beholdere, som kun kan anvendes een gang, og som er forsynet med en tømningsventil eller en forstøver. De indeholder under tryk enten en luftart eller en blanding af luftarter nævnt i randnr. 2208 (2) eller et virksomt produkt (til insektudryddelse, til kosmetiske formål etc.) med en sådan luftart eller blanding af luftarter som drivmiddel.

2. Patroner med luftarter under tryk er beholdere, som kun kan anvendes een gang og som indeholder en luftart eller blanding af luftarter nævnt i randnr. 2208 (2) og (3)(f.eks. butan til campingkogeapparater, kølemidler etc.), men som ikke er forsynet med tømningsventil.

3. Ved brandfarlige stoffer forstås:

 • i) luftarter (drivmiddel i aerosolbeholdere, indhold i patroner, som kan antændes i blanding med luft, og som har en nedre og en øvre antændelsesgrænse;
 • ii) flydende stoffer (virksomt produkt i aerosolbeholdere) hørende til klasse 3.

4. Ved kemisk ustabil forstås et indhold som, hvis der ikke træffes særlige foranstaltninger, let nedbrydes eller polymeriserer i farlig grad ved en temperatur på 70 grader C eller derunder.

10. Aerosolbeholdere med luftarter under tryk

 • a) IKKE BRANDFARLIGE

Med ikke brandfarligt indhold

 • at) IKKE BRANDFARLIGE, GIFTIGE(* 2)

Med ikke brandfarligt, giftigt indhold

 • b) BRANDFARLIGE

1. Med højst 45 vægtprocent brandfarligt indhold

2. Med over 45 vægtprocent brandfarligt indhold

 • bt) BRANDFARLIGE, GIFTIGE

1. Med giftigt samt højst 45 vægtprocent brandfarligt indhold

2. Med giftig samt over 45 vægtprocent brandfarligt indhold

 • C) KEMISK USTABILE

Med kemisk ustabilt indhold.

 • CT) KEMISK USTABILE, GIFTIGE

Med kemisk ustabilt, giftigt indhold.

11. Patroner med luftarter under tryk

 • A) IKKE BRANDFARLIGE

Med ikke brandfarligt indhold

 • a) IKKE BRANDFARLIGE, GIFTIGE

Med ikke brandfarligt, giftigt indhold

 • b) BRANDFARLIGE

Med brandfarligt indhold

 • bt) BRANDFARLIGE, GIFTIGE

Med brandfarligt, giftigt indhold

 • c) KEMISK USTABILE

Med kemisk ustabilt indhold.

 • ct) KEMISK USTABILE, GIFTIGE

Med kemisk ustabilt, giftigt indhold.

F. Luftarter undergivet særlige forskrifter

12. Forskellige blandinger af luftarter

Blandinger indeholdende luftarter opregnet i klasse 2 samt blandinger af en eller flere luftarter opregnet i klasse 2 med dampe af et eller flere stoffer, som ikke ifølge forskrifterne er udelukket fra transport, forudsat at:

1. blandingen i alle tilfælde forbliver luftformig under transporten,

2. enhver mulighed for farlig reaktion under transporten er udelukket.

13. Luftarter til forsøg

Luftarter og blandinger, som ikke er opregnet under andre punkter i klasse 2, og som udelukkende anvendes til laboratorieforsøg, forudsat at:

1. Luftarten eller blandingen i alle tilfælde forbliver luftformig under transporten,

2. enhver mulighed for farlig reaktion under transporten er udelukket.

G. Tomme beholdere, trykflasker og tomme tanke

14. Urensede, tomme beholdere, tomme trykflasker og urensede, tomme tanke, der har indeholdt tetrafluormethan hørende til punkt 1.a), stoffer hørende til punkt 1.at) til ct), 2.b) til ct), 3. til 6., carbondioxid og dinitrogenoxid hørende til punkt 7.a), stoffer hørende til punkt 7.b), 8.b), 9., 12. og 13.

Anm.

1. Som urensede, tomme beholdere, trykflasker eller urensede, tomme tanke betragtes beholdere, trykflasker eller tanke, som efter tømning for de under punkt 14. nævnte stoffer stadig indeholder ringe rester deraf.

2. Urensede, tomme beholdere, trykflasker eller urensede, tomme tanke, som har indeholdt stoffer hørende til punkt 1.a), bortset fra tetrafluormethan(R 14),de til punkt 2.a) og 7.a) hørende luftarter, bortset fra carbondioxid og dinitrogenoxid, samt de til punkt 8.a) hørende luftarter, er ikke undergivet forskrifterne.

2201a

Luftarter og genstande, der afleveres til transport på nedenstående betingelser, er ikke undergivet forskrifter og bestemmelser gældende for klasse 2:

 • a) komprimerede luftarter, som hverken er brandfarlige, giftige eller ætsende, og hvis tryk i beholderen, beregnet ved 15 grader C, ikke overstiger 2 kg/kvadratcentimeter. Dette gælder ligeledes for blandinger af luftarter, som højst indeholder 2% brandfarlige stoffer;
 • b) fordråbede luftarter i mængder på højst 60 l, eller i mængder på under 5l med højst 25 g hydrogen (brint), i køleapparater (køleskabe, ismaskiner etc.), og som er nødvendige for driften af disse apparater;
 • c) carbondioxid (punkt 5.a)) i metalkapsler (sodors, sparklets), når carbondioxidet i luftform ikke indeholder over 0,5% luft, og kapslerne indeholder højst 25 g carbondioxid og højst 0,75 g pr. 1 kubikcentimeter af kapaciteten;
 • d) genstande hørende til punkt 10. og 11. med en kapacitet på højst 225 kubikcentimeter. Et kollo med sådanne genstande må ikke veje over 20 kg;
 • e) fordråbet F-gas i motorkøretøjers brandstoftanke, forudsat at disse er solidt fastgjort til køretøjet. Hanen mellem tank og motor skal være lukket, og den elektriske forbindelse skal være afbrudt.

KAPITEL 3. EMBALLERING, KONSTRUKTION, SAMMENPAKNING, FAREMÆRKNING OG TRANSPORTDOKUMENT:

2202

Emballering m.v.

 • (1) Emballering, godkendelsesstempling, konstrukton og afprøvning af beholdere, aerosoldåser, patroner m.v. skal være i overensstemmelse med:

1. ADR-konventionen eller RID-forskrifterne, eller

2. Reglerne udfærdiget af Direktoratet for Arbejdstilsynet, jfr. i øvrigt bekendtgørelsens § 18 om IMDG-koden og ICAO-forskrifterne. Transportable beholdere (trykflasker) skal i øvrigt være mærket efter Dansk Standard (for tiden =DS= 938 og =DS= 939).

 • (2) Tanke og beholdere m.v. skal under transport være lukket på forsvarlig måde, således at indholdet ikke kan slippe ud.

2208

 • (1) Som drivmiddel eller bestanddele deraf, som fyldning i aerosolbeholdere eller som indhold i patroner er følgende luftarter tilladt: de til punkt 1.a) og b), 2.a) og b) 3.a) og b) hørende luftarter, med undtagelse af methylsilan; ethylchlorid og dimethylether (punkt 3.b), 1,3-butatien (punkt 3.c), chlortrifluorethylen (punkt 3.ct), luftarter hørende til punkt 4.a) og b), punkt 5.a) og b), undtagen siliciumbrinte (silan), og de til punkt 5.c), 6.a) og c) hørende luftarter.

Anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere til ikke industriel brug er yderligere begrænset ved Miljøministeriets bekendtgørelse for tiden nr. 571 af 29. november 1984.

 • (2) Som fyldning i patroner kan anvendes samtlige de under (1) opregnede luftarter, og desuden følgende luftarter: methylbromid (punkt 3.at), dimethylamin, ethylamin, methylmercaptan, methylamin og trimethylamin (punkt 3.bt), dimethylether (punkt 3.b), vinylbromid, methylvinylether (punkt 3.ct.), ethylenoxid med højst 10 vægtprocent carbondioxid (punkt 4.ct).

2222

Sammenpakning

Luftarter hørende til klasse 2 kan sammenpakkes til eet kollo. Trykflasker med luftarter hørende til klasse 2 må ikke pakkes sammen til et kollo med andet farligt gods.

2223

Faresedler og faresymboler på beholdere og kolli m.v.

 • (1) Kolli med patroner med luftarter under tryk hørende til punkt 11. skal være mærket med faresymboler i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse (for tiden nr. 408 af 17. september 1980) om farlige kemiske stoffer og produkter. Faresymbolernes format skal være mindst 35 x 35 mm.
 • (2) Kolli med aerosolbeholdere med luftarter under tryk hørende til punkt 10. skal være mærket med faresymboler i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse eller de til enhver tid gældende af miljøministeriet udstedte bekendtgørelser om bekæmpelsesmidler, om malervarer eller om opløsningsmidler.

Alternativet kan kolli med aerosolbeholdere med luftarter under tryk hørende til punkt 10. være forsynet med angivelsen »AEROSOL«.

 • (3) Containere, som indeholder de ovenfor nævnte patroner eller aerosolbeholdere, skal på begge sideflader mærkes med de ovenfor nævnte faresymboler. Formatet skal være mindst 100 x 100 mm.
 • (4) Trykflasker og beholdere med F-gas kræves ikke mærket med faresedler eller faresymboler.

2224

 • (1) Kolli, der indeholder beholdere af et materiale, der kan splintres, såsom glas og visse plaststoffer, skal være forsynet med fareseddel nr. 12.
 • (2) Alle kolli med luftarter hørende til punkt 7.a) og 8.a) skal være forsynet med fareseddel nr. 11 anbragt på to modstående sider. Såfremt stofferne er emballeret i glasbeholdere (se randnummer 2207 (2)a i ADR), skal kolliene endvidere være forsynet med fareseddel nr. 12.

2225

Kolli eller containere med aerosolbeholdere med luftarter under tryk hørende til punkt 10.b) 2., 10.bt) 2., 10.c) og 10 ct) og patroner med luftarter under tryk hørende til punkt 11.b), 11.bt), 11.c) og 11.ct) skal være forsynet med fareseddel nr. 3, eller det tilsvarende faresymbol F foreskrevet i ovennævnte bekendtgørelser fra miljøministeriet.

2226

Angivelse i transportdokumentet

 • (1) Betegnelsen på godset i transportdokumentet skal være som følger:
 • a) for rene og teknisk rene luftarter hørende til punkt 1., 3., 5., 7. og 9. samt aerosolbeholdere (punkt 10.) og patroner (punkt 11.) med luftarter under tryk: en af de i randnummer 2201 med KURSIVSKRIFT trykte betegnelser
 • b) for blandinger af luftarter hørende til punkt 2., 4., 6., 8., 12. og 13.: »blanding af luftarter«. Denne betegnelse skal suppleres med angivelse af blandingens sammensætning i volumenprocent eller vægtprocent. Bestanddele, som udgør under 1 pct., skal ikke angives. For blandinger af luftarter hørende til punkt 2.a), b) og bt), 4.a), b) og c), 6.a), 8.a) og b) kan ligeledes anvendes de(t) i randnnummer 2201 med KURSIVSKRIFT trykte handelsnavn(e) uden angivelse af blandingens sammensætning.

Disse betegnelser skal være efterfulgt af ANGIVELSE AF KLASSE OG PUNKT I OPREGNINGEN, EVENTUELT SUPPLERET med litra (f.eks. klasse 2, punkt 5.at).

 • (2) For sendinger af luftarter, der er opregnet som kemisk ustabile skal afsenderen afgive følgende erklæring i transportdokumentet: »De nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af forskrifterne i randnummer 2200 (4) er truffet« (dette gælder dog ikke for opløst acetylen). For sendinger af blandinger af luftarter hørende til punkt 12. eller luftarter til forsøg (punkt 13.) skal afsenderen afgive følgende erklæring i transportdokumentet: »BETINGELSERNE I RANDNUMMER 2201, PUNKT 12. ELLER 13. ER OPFYLDT«.
 • (3) For sendinger af chlortrifluorid (punkt 3.at) skal afsenderen afgive følgende erklæring i transportdokumentet: »EFTER FYLDNING MED CHLORTRIFLUORID HAR BEHOLDEREN VÆRET UNDER OBSERVATION I MINDST 7 DAGE, OG DET ER KONSTATERET, AT DEN ER TÆT«.
 • (4) For luftarterne nævnt ovenfor under (1) samt tom urenset emballage kan transportdokumentet dog udelades, såfremt de skriftlige anvisninger nævnt i randnummer 10181 (2) giver tilstrækkelige oplysninger om stofnavn(e), klasse og punktnummer, og køretøjet i øvrigt er afmærket i henhold til randnummer 10500 eller 21500.

Tom emballage

 • (1) Tomme beholdere, trykflasker og tomme tanke hørende til punkt 14. skal være lukket på samme måde som i fyldt tilstand.
 • (2) Betegnelsen i transportdokumentet skal være »TOM BEHOLDER, TOMME TRYKFLASKER (ELLER TOM TANK), KLASSE 2, PUNKT 14.«

KAPITEL 4. KØRETØJETS UDRUSTNING M.V.

bortset fra reglen om sikkerhedskort i randnummer 10181 gælder reglerne i dette kapitel kun for registreringspligtige køretøjer.

10181

Køretøjer skal medbringe følgende dokumenter:

 • (1) Transportdokument (fragtbrev) udfærdiget som anført i randnummer 2226.
 • (2) Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) på dansk til brug i uheldssituationer.
 • (3) Godkendelsesattest for køretøjer, når en sådan kræves i henhold til randnummer 211282.

10216

Beskyttelse af bagenden på køretøjer med faste tanke, aftagelige tanke eller beholderbatterier.

Bagenden på køretøjet skal, i hele tankens bredde, være forsynet med en stødskinne, der er tilstrækkeligt modstandsdygtig over for stød bagfra (bagkofanger). Mellem tankens bagvæg og den bageste del af stødskinnen skal der være en afstand på mindst 100 mm (målt fra det bageste punkt på tankens bagvæg eller på fremspringende tilbehør, der er i forbindelse med det transporterede stof). Denne bestemmelse gælder kun for køretøjer som registreres første gang efter ikrafttrædelsen af disse forskrifter.

10240

Brandslukningsmateriel.

 • (1) Motordrevet køretøj skal være udstyret med mindst 1 håndildslukker af mindst klasse 13 A, 89 B efter DS 2120.

For vogntog er det tilstrækkeligt at medføre 1 håndildslukker.

 • (2) Tankvogne, vogne til transport af aftagelige tanke og tankcontainere, som transporterer brandfarlige luftarter, skal dog være udstyret med mindst 2 håndildslukkere af ovenfor nævnte klasse.

For vogntog er det tilstrækkeligt at medføre 2 håndildslukkere.

 • (3) Håndildslukkere skal være anbragt på et for føreren let tilgængeligt sted.

10260

Nødudstyr.

Nødudstyret, som er anført i bekendtgørelsens § 13, skal medføres af tankvogne og køretøjer for aftagelige tanke eller tankcontainere.

For vogntog er det tilstrækkeligt at medføre to stopklodser og to lygter.

10500

Orange skilte.

Køretøjer skal forsynes med de orange skilte, der er foreskrevet i bekendtgørelsens § 10.

KAPITEL 5. TRANSPORT I TANKE.

21121

Transport i tank

 • (1) De til klasse 2 hørende luftarter kan transporteres i faste tanke, aftagelige tanke eller beholderbatterier. Undtaget herfra er dog:

Fluor, siliciumtetrafluorid (punkt 1. at); nitrogenoxid (kvælstofilte) (punkt 1. ct); blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, siliciumbrinte eller germaniumbrinte eller 31.20med højst 15 volumenprocent arsenbrinte; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, siliciumbrinte, germaniumbrinte eller højst 15 volumenprocent arsenbrinte (punkt 2. bt); blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent diboran; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent diboran (punkt 2. ct); bortrichlorid, nitrosylchlorid, sulfurylfluorid, wolframhexafluorid og chlortrifluorid (punkt 3. at); methylsilan (punkt 3. b); arsenbrinte, dichlorsilan, dimethylsilan, selenbrinte og trimethylsilan (punkt 3. bt); cyanchlorid (chlorcyan), dicyan og ethylenoxid (punkt 3. ct); blandinger af methylsilan (punkt 4. bt); ethylenoxid med højst 50 vægtprocent methylformiat (punkt 4. ct); siliciumbrinte (silan) (punkt 5. b); de til punkt 5. bt) og ct) hørende stoffer, opløst acetylen (punkt 9. c) samt de til punkt 12. og 13. hørende luftarter.

 • (2) De til klasse 2 hørende luftarter kan transporteres i tankcontainere. Undtaget herfra er dog:

Fluor, siliciumtetrafluorid (punkt 1. at); nitrogenoxid (kvælstofilte) (punkt 1. ct); blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, siliciumbrinte eller germaniumbrinte eller med højst 15 volumenprocent arsenbrinte; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent selenbrinte, phosphorbrinte, siliciumbrinte, germaniumbrinte eller højst 15 volumenprocent arsenbrinte (punkt 2. bt); blandinger af hydrogen (brint) med højst 10 volumenprocent diboran; blandinger af nitrogen (kvælstof) eller inaktive luftarter (med højst 10 volumenprocent xenon) med højst 10 volumenprocent diboran (punkt 2. ct); bortrichlorid, nitrosylchlorid, sulfurylfluorid, wolframhexafluorid og chlortrifluorid (punkt 3. at); methylsilan (punkt 3. b); arsenbrinte, dichlorsilan, dimethylsilan, selenbrinte og trimethylsilan (punkt 3. bt); cyanchlorid (chlorcyan), dicyan og ethylenoxid (punkt 3. ct); blandinger af methylsilan (punkt 4. bt); ethylenoxid med højst 50 vægtprocent methylformiat (punkt 4. ct); siliciumbrinte (silan) (punkt 5. b); de til punkt 5. bt) og ct) hørende stoffer, opløst acetylen (punkt 9. c), samt de til punkt 12. og 13. hørende luftarter. Chlor og carbonylchlorid (phosgen) (punkt 3. at) må dog ikke transporteres i tankcontainere med et rumfang på over 1 m3.

 • (3) På køretøjer eller vogntog som transporterer tanke eller tankcontainere med luftarter hørende til klasse 2, må der ikke samtidig transporteres brandfarlige væsker af klasse I eller II-1,(* 3) i tanke eller tankcontainere.

21130

Faresedler på tankcontainere og beholderbatterier

Mærkning af tankcontainere og beholderbatterier med faresedler skal udføres efter reglerne i randnummer 21500(3).

KAPITEL 6. SÆRLIGE BETINGELSER FOR KØRETØJER OG DISSES UDSTYR.

21212

Ventilation.

Hvis kolli med luftarter hørende til punkt 1. til 6. og 9. c) transporteres på lukket køretøj, skal køretøjet være forsynet med et tilstrækkeligt ventilationssystem.

21231

Motor og udstødningssystem.

Ved transport i faste tanke, aftagelige tanke eller beholderbatterier af luftarter hørende til klasse 2 skal køretøjets og væskepumpens motor samt køretøjets udstødningsrør være udført og anbragt (evt. afskærmet) på en sådan måde, at ladningen ikke kan opvarmes på farlig måde eller antændes.

21251

Elektrisk udstyr.

Ved transport af de brandfarlige luftarter som er anført i Supplement B.2 til ADR-Konventionen, skal bestemmelserne for elektrisk udstyr i dette supplement overholdes.

21260

Specialudstyr.

 • (1) Ved transport af komprimerede eller fordråbede luftarter, der er farlige for åndedrætsorganerne eller som frembyder fare for forgiftning, og som er betegnet med bogstavet »t« i stofopregningen, skal mandskabet være udstyret med gasmasker af en type, der er egnet til de transporterede luftarter.
 • (2) Ved transport af mere end 1000 l ammoniak i tanke skal der desuden medbringes:

1. Et par handsker af gummi eller et egnet plastmateriale,

2. Et par tætsluttende beskyttelsesbriller,

3. En flaske med vand til øjenskylning,

4. En plastdunk med 10 liter vand.

KAPITEL 7. SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE AF- OG PÅLÆSNING, HÅNDTERING SAMT AFMÆRKNING AF KØRETØJER.

21403

Forbud mod sammenlæsning på eet køretøj.

Genstande hørende til klasse 2 i kolli forsynet med fareseddel nr. 3 eller faresymbol F må ikke læsses på samme køretøj som stoffer og genstande hørende til klasse 1a, 1b og 1c i kolli forsynet med en eller to faresedler nr. 1. Faresedler er vist i bilag 2 til bekendtgørelsen.

21404

Forbud mod sammenlæsning i een container.

Forbud mod sammenlæsning på eet køretøj gælder også for de enkelte containere.

21414

Håndtering og stuvning.

 • (1) Kolli og beholdere skal være stuvet på køretøjet på en sådan måde, at de ikke kan vælte eller falde ned.

Det er forbudt at anvende let antændelige materialer ved stuvning af beholdere eller kolli. Træ kan dog anvendes.

 • (2) Hvis ladningen omfatter gods af forskellig art, skal kolli med farlige stoffer hørende til klasse 2 være beskyttet mod beskadigelse fra andre kolli.
 • (3)
 • a) Flasker, som står tilstrækeligt sikkert, eller som transporteres i egnede anordninger, der beskytter dem mod at vælte, kan anbringes i stående stilling.

Flasker, der ligger ned, skal være lastet således, at de ikke kan forskubbe sig på farlig måde.

Flasker med sikkerhedsventiler skal dog altid anbringes i stående stilling.

 • b) Beholdere med luftarter hørende til punkt 7.a) og 8.a) skal altid være anbragt i den stilling, hvortil de er konstrueret, og skal være beskyttet mod beskadigelse fra andre kolli.

21431

Standsning af motoren under læsning aflæsning.

Bortset fra tilfælde, hvor motoren anvendes til at drive pumper eller andre hjæplemidler til læsning eller aflæsning af køretøjet, skal motoren være standset under læsning og aflæsning.

21451

Fyldning.

For flasker, beholdere, tanke og tankcontainere skal fyldningsgraderne i følgende forskrifter følges:

 • (1) Forskrifterne udstedt af Direktoratet for Arbejdstilsynet, eller
 • (2) Forskrifterne i ADR, for tiden er det randnumrene 2220(2), (3) og (4), 2221 samt 211276, 211277, 212276 og 212277.

21500

Afmærkning af køretøjer og faresedler på køretøjer.

 • (1) Bestemmelserne i bekendtgørelsens § 10 stk. 1 finder anvendelse ved transport af farlige stoffer hørende til klasse 2.

Bestemmelserne i bekendtgørelsens § 10 stk. 2-3 (om advarselsnumre på de orange skilte) finder anvendelse ved transport i fast tank eller tankcontainere med en kapacitet større end 3 m3 af de i bilag 1 til bekendtgørelse om national vejtransport af farligt gods opregnede stoffer.

Bestemmelserne i afsnit (1) gælder kun for registreringspligtige køretøjer.

 • (2) Tanke og tankcontainere, som indeholder mere end 80 kg ammoniak, skal på holdbar og tydelig måde være forsynet med påskrift »AMMONIAK« med mindst 10 cm høje bogstaver.
 • (3) Tanke og tankcontainere, som indeholder, eller som har indeholdt (urensede, tomme tanke) de nedenfor opregnede stoffer, skal på begge sider, faste tanke desuden på bagenden, være forsynet med følgende faresedler:

Luft, dybt kølet 5

Ammoniak 6.1

Ammoniak, opløst i vand 6.1

Blandinger af 1,3-butadien og kulbrinter 3

Blandinger af kulbrinter (blanding A, A 0, A 1, B og C) 3

Blandinger af methylacetylen og propadien med kulbrinter (blanding

P 1 og P 2) 3

Blandinger af methylbromid og chlorpicrin 6.1

Blandinger af methylchlorid og chlorpicrin 3 + 6.1

Blandinger af methylchlorid og methylenchlorid 3 + 6.1

Butadiener 3

Butan 3

1-butylen (1-buten) 3

cis-2-butylen (cis-2-buten) 3

trans-2-butylen (trans-2-buten) 3

Carbondioxin indeholdende ethylenoxid 3

Chlor 6.1 + 8

1-chlor-1, 1-difluorethan (R 142b) 3

Cyclopropan 3

Dichlordifluormethan indeholdende 12 vægtprocent

ethylenoxid 3 + 6.1

1,1-difluorethan (R 152a) 3

1,1-difluorethylen (vinylidenfluorid) 3

Dimethylamin 3 + 6.1

Dimethylether 3

Dinetrogenoxid N2O, dybt kølet 5

Ethan 3

Ethan, dybt kølet 3

Ethylamin, vandfri 3 + 6.1

Ethylchlorid 3 + 6.1

Ethylen 3

Ethylen, dybt kølet 3

Ethylenoxid indeholdende carbondioxid 3 + 6.1

Ethylenoxid med kvælstof 3 + 6.1

F-gas 3

Hexafluorpropylen (R 1216) 6.1

Hydrogen, dybt kølet 3

Hydrogenbromid 6.1 + 8

Hydrogenchlorid 6.1 + 8

Hydrogensulfid 3 + 6.1

Isobutan 3

Isobutylen (Isobuten) 3

Kvælstofforilte N2O 5

Methan, dybt kølet 3

Methylamin, vandfri 3 + 6.1

Methylbromid 6.1

Methylchlorid 3 + 6.1

Methylmercaptan 3 + 6.1

Methylvinylether 3 + 6.1

Naturgas, dybt kølet 3

Nitrogendioxid NO2 (nitrogenperoxid, nitrogentetraoxid) 5 + 6.1

Oxygen, dybt kølet 5

Phosgen 5 + 6.1

Propan 3

Propylen 3

Svovldioxid 6.1 + 8

Trifluorchlorethylen (R 1113) 3 + 6.1

1,1,1-trifluorethan 3

Trimethylamin, vandfri 3 + 6.1

Vinylbromid 3 + 6.1

Vinylchlorid 3

Vinylfluorid 3

KAPITEL 8. PARKERING, STANDSNING OG RYGNING M.V.

21671

Parkering og standsning.

Køretøjer, som transporterer mere end 1000 kg farlige stoffer hørende til klasse 2, må uden for fabrikker samt på af- og pålæsningsstederne kun parkeres på følgende pladser:

 • (1) En parkeringsplads, hvor køretøjet er under opsyn af føreren eller en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted, eller
 • (2) En af de særlige parkeringspladser, der er beregnet for lastbiler.
 • (3) En parkeringsplads anvist af politiet og brandmyndigheden.

21679

Ved transport af giftige luftarter må standsning af driftsmæssige hensyn så vidt muligt ikke finde sted i byer eller bymæssig bebyggelse eller i deres nærhed.

21687

Føreren af det parkerede køretøj skal, hvis de farlige stoffer, der transporteres, frembyder særlig stor fare for andre trafikanter, (f.eks. hvis farlige stoffer er spildt på kørebanen), omgående underrette eller sørge for underretning af brandvæsenet med mindre mandskabet hurtigt kan afværge faren. Om nødvendigt træffes endvidere forholdsregler som foreskrevet i de i randnummer 10181 omhandlede skriftlige anvisninger.

21688

Rygning og brug af åben ild.

Køretøjets fører skal være instrueret om den ved beholdernes transport og behandling nødvendige forsigtighed, herunder om, at tobaksrygning og anden anvendelse af ild ikke må finde sted under af- og pålæsning og i tankkøretøjer, som transporterer antændelige eller kemisk ustabile luftarter, samt om brugen af håndildslukkere.

KAPITEL 9. GODKENDELSE AF TANKVOGNE, TANKE OG TANKCONTAINERE M.V.

211200

Ansøgninger

Ansøgninger om godkendelse af tankvogne til F-gas (hørende til punkt 3.b) eller 4.b)) skal indsendes til Statens Brandinspektion, Kongevejen 207, 2830 Virum, tlf. 02.85 13 66.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af konstruktionsgodkendelse for tanke fra Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Ansøgninger om godkendelse af øvrige faste tanke og aftagelige tanke (f.eks. til ammoniak, argon, nitrogen og oxygen) samt ansøgninger om godkendelse af beholderbatterier og tankcontainere skal indsendes til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33-35, 2100 København Ø.

Ansøgninger skal vedlægges det fornødne tegningsmateriale i 2 eksemplarer. Ansøgning og tegninger skal tilsammen godtgøre, at nedenstående godkendelseskrav er opfyldt. Al tekst på tegninger m.v. skal være affattet på dansk eller ansøgningen skal vedlægges en dansk oversættelse.

211220

Konstruktionsregler for tanke m.v.

Faste tanke, aftagelige tanke, beholderbatterier ellr tankcontainere skal være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med følgende forskrifter:

 • (1) ADR-Konventionens Supplementer, eller
 • (2) Bestemmelserne for trykbeholdere udstedt af Direktoratet for Arbejdstilsynet.
 • (3) Tankcontainere kan også være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-Koden og CSC-Konventionen (Container Safety Convention).

211230

Supplerende forskrifter for tankvogne til antændelige luftarter

 • (1) Ydre påfyldnings- og aftapningsrør skal være forsynet med ventil og med slutdæksel af ikke-gnistgivende materiale.
 • (2) Indbygget i tanken eller direkte flanget til denne skal der i aftapningsrør større end Ø 80 mm være monteret en hurtiglukningsventil med udløsningsgreb i for- og bagende af tanken. Udløsningsgrebene skal anbringes på let tilgængelige steder, der afmærkes tydeligt efter DS 734. Hurtiglukningsventilens udløsningssystem skal være forsynet med smeltesikringer (højst 100 grader C) eller anden godkendt anordning, anbragt på hensigtsmæssige steder, fortrinsvis på undersiden af tanken.
 • (3) Pumper skal være sikret mod unormalt overtryk, f.eks. ved omløbsventil el.lign. Maksimalt afgangstryk for pumpe eller kompressor må ikke overstige tankens driftstryk med mere end 50 pct. Pumpe eller kompressor skal trækkes af vognens køremotor.
 • (4) Afspærrelige rørstykker på væskeførende rørledninger skal forsynes med sikkerhedsventil.
 • (5) Der skal anvendes slanger med forbindelsesstykker af stål, bronze eller smedet messing.

Til omfyldning skal anvendes ledende slange eller separat ledning til udligning af evt. potientialforskel mellem tank og tankvogn.

 • (6) Tanke skal være forsynet med sikkerhedsventiler, hvis dimensioner skal godkendes af Statens Brandinspektion.
 • (7) Tankvogne skal anvendes i overensstemmelse med en af Brandinspektionen godkendt instruks.

211250

Prøvning og mærkning

Prøvning og godkendelsesstempling af faste tanke, aftagelige tanke, beholderbatterier eller tankcontainere skal udføres i overensstemmelse med:

 • (1) Forskrifterne i ADR-Konventionens Supplementer, eller
 • (2) Bestemmelser udarbejdet af Direktoratet for Arbejdstilsynet(* 4)
 • (3) Tanke skal være forsynet med godkendelsesnummer på mærkepladen. På tanke til F-gas kan godkendelsesnummeret være indhugget i mandehulskarmen.

Prøvninger og eftersyn udføres af Arbejdstilsynets kredse, eller andre af Direktoratet for Arbejdstilsynet godkendte prøvningsinstanser.

Faste tanke, aftagelige tanke, beholderbatterier eller tankcontainere skal anmeldes til Arbejdstilsynets kredse.

Faste tanke, aftagelige tanke og beholderbatterier skal være prøvet om mærket inden køretøjet fremstilles for Statens Bilinspektion.

211280

Bestemmelser for køretøjer

Tankvogne, køretøjer for aftagelige tanke, beholderbatterier ellr tankcontainere skal opfylde følgende bestemmelser:

 • (1) Bestemmelserne i kapitel 4 og 6.

Tankvogne, køretøjer for aftagelige tanke, beholderbatterier eller tankcontainere, som transporterer antændelige luftarter, skal desuden overholde følgende forskrifter:

 • (2) Førerhusets hovedelementer skal udføres af helt ubrændbare materialer.
 • (3) Elektriske motorer skal være i helt kapslet udførelse uden åbninger af nogen art (kaplingsklasse IP 54).
 • (4) Opvarmningsanlæg, som forbrænder benzin, olie eller gas må ikke være monteret på køretøjet.
 • (5) Køretøjet skal trækkes af dieselmotorer.

211282

Godkendelse af køretøjer

 • (1) Køretøjer til transport af farligt gods hørende til klasse 2 i faste tanke, aftagelige tanke og beholderbatterier skal godkendes hertil af Statens Bilinspektion.

Ved vogntog skal også det trækkende køretøj godkendes.

Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse på traktorer, der i medfør af færdselslovens §§ 74-75 er fritaget for registrering, samt påhængskøretøjer til disse.

 • (2) Ved fremstilling for Statens Bilinspektion skal medbringes den delvist udfyldte »Godkendelsesattest« for køretøjer til national vejtransport af farligt gods.

På denne attest udfyldes tankdata af Statens Brandinspektion eller Direktoratet for Arbejdstilsynet. Desuden angives hvilke luftarter køretøjet må medbringe og hvilke randnummre køretøjet skal opfylde.

Endvidere angives i attesten tidspunktet for periodisk prøvning af tanken.

Statens Bilinspektion påtegner den særlige godkendelsesattest med køretøjsdata og dato for godkendelse. Godkendelsesattesten skal medbringes under kørsel og skal på forlangende forevises politiet.

Godkendelsesattesterne har en gyldighedsperiode på eet år.

211283

Overgangsbestemmelser for godkendte køretøjer

 • (1) Køretøj registreret første gang før 1. maj 1985 og godkendt til transport af ammoniak i tanke ved »Attest vedrørende vejtransport af ammoniak i tanke« kan anvendes uden godkendelse efter randnummer 211282 indtil udløb af nævnte attest. Ved fornyelse af godkendelsen udsteder Statens Bilinspektion den særlige godkendelsesattest omfattende tilladelse til vejtransport af ammoniak på grundlag af den hidtidige attest.
 • (2) Køretøj registreret første gang før 1. maj 1985 og godkendt til transport af F-gas ved »Attest vedrørende tankvogn«, kan anvendes uden godkendelse efter randnummer 211282 indtil 1. maj 1986. Ved førstkommende syn efter 1. maj 1985 kan Statens Bilinspektion udfærdige den særlige godkendelsesattest på grundlag af nævnte attest vedrørende tankvogn. Ved vogntog skal også det trækkende køretøj godkendes.
 • (3) Køretøjer, registreret første gang før 1. maj 1985 med faste eller aftagelige tanke og som benyttes til transport af øvrige luftarter hørende til klasse 2 (f.eks. kuldioxyd eller stærkt kølede fordråbede luftarter), kan fortsat anvendes uden godkendelse efter randnummer 211282 indtil 1. maj 1986. Ansøgning om ny godkendelse sendes til Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Ved vogntog skal det trækkende køretøj godkendes af Statens Bilinspektion.

211284

Særbestemmelser for ikke registrerede traktorer til transport af ammoniak

Uanset bestemmelserne i bekendtgørelsens § 4 stk. 3 skal ikke registrerede traktorer og påhængskøretøjer til disse til transport af ammoniak i aftagelige tanke ikke medføre »Godkendelsesattest« nævnt i randnummer 211282.

De aftagelige tanke skal være godkendt og afprøvet efter Direktoratet for Arbejdstilsynets forskrifter. 211298

KAPITEL 10. TVANGSRUTER

 • (1) Fastsatte tvangsruter skal følges af:
 • 1) køretøjer og vogntog, der udfører transport i tanke eller tankcontainere af følgende luftarter hørende til klasse 2:
 • at) ikke brandfarlige, giftige pkt. 1., 3., 4., 5. og 9,
 • bt) brandfarlige, giftige pkt. 1., 2., 3. og 4,
 • c) kemisk ustabile pkt. 3., 4., 5. og 6,
 • ct) kemisk ustabile, giftige pkt. 3., 4. og 6,

når det samlede rumfang af tanke eller tankcontainere overstiger 3 m3.

 • 2) køretøjer med mere end 3 aksler og vogntog, der udfører transport i tanke eller tankcontainere af følgende luftarter:
 • b) brandfarlige pkt. 1., 2., 3., 4., 5., 7. og 8.
 • (2) Ved returkørsel eller anden kørsel med tømt vogn efter transport af brandfarlige luftarter skal udlagte tvangsruter også følges, med mindre der er foretaget en effektiv udluftning af tankene.
 • (3) Tankvogne med mere end 3 aksler eller vogntog som transporterer F-gas, som er klassificeret under punkt 3.b) eller 4.b), kan anvendes til forsyning af tanke på gasleverandøres depoter og fyldestationer samt - med den stedlige brandmyndigheds tilladelse efter indhentet erklæring fra Statens Brandinspektion - til forsyning af større forbrugeranlæg.

(* 1) Trykladede pulverslukkere er ikke omfattet af bestemmelserne for klasse 2. Haloner er anført i punkt 3.a) og 5.a).

(* 2) Om klassificering af giftige stoffer, se tekn. forsk. for klasse 6.1.

(* 3) Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker.

(* 4) Kryotanke kræves dog ikke hydraulisk trykprøvet.

Redaktionel note
 • (* 1) Forskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 1985.