Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for F-gas (* 1)


1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1 Definitioner.

1.1.1 F-gas: Luftformige kulbrinter, som under tryk kan fordråbes ved almindelig temperatur, hovedsagelig propan, butan, propylen og butylen samt blandinger heraf. Andre betegnelser er: Flaskegas, flydende gas og LPG. I gasreglementet betegnes disse »3. gasfamilie«.

1.1.2 Fyldestation: Virksomhed for påfyldning af F-gas i beholdere (uanset størrelse) samt i tankvogne.

1.1.3 Gasleverandør: Indehaver af fyldestation eller anden distributionsvirksomhed for F-gas, registreret af Danmarks Gasmateriel Prøvning.

1.2 Almene krav.

1.2.1 Virksomheder for fremstilling og omfyldning af F-gas samt oplag og anlæg skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

1.2.2 Beholdere til F-gas skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om indretning af trykbeholdere, herunder de af arbejdsministeriet (direktoratet for arbejdstilsynet) udfærdigede bestemmelser. Beskadigede beholdere må ikke anvendes.

Eventuelle indretninger til sikring af beholdere mod sprængning ved opvarmning skal være udført som sikkerhedsventiler af forsvarlig konstruktion.

1.2.3 F-gasinstallationer skal være i overensstemmelse med det til enhver tid gældende gasreglement.

1.2.4 Virksomheder, som fremstiller F-gas, samt fyldestationer må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

1.2.5 De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

1.3 Ansøgninger og tilladelser.

1.3.1 Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til den stedlige brandmyndighed i mindst

 • a) 2 eksemplarer for så vidt angår de i kapitlerne 2-5 nævnte oplag, anlæg, fordampere og tankstationer og
 • b) 3 eksemplarer for så vidt angår de i punkt 1.2.4 nævnte virksomheder og fyldestationer og de i punkterne 2.2.4, 3.2.4, 4.2.3 og 5.2.2. nævnte oplag, anlæg og tankstationer.

1.3.2 Tilladelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

1.3.3 Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

2. OPLAG I FLASKER

2.1 Definitioner.

2.1.1 Flasker: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 150 liter.

2.1.2 Oplag: En eller flere flasker, fra hvilke der ikke finder aftapning eller forbrug af nogen art sted. Et oplags størrelse angives i kg og bestemmes som summen af det antal kg, flaskerne kan indeholde, med tillæg af 10 pct. af eventuelle tomme flaskers normale fyldning.

Der henvises til kommentar på side 25.

2.1.3 Lagerafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der anbringes flasker med F-gas - uanset om flaskerne henhører under begrebet »oplag« eller under begrebet »et anlægs lagerkapacitet«, jfr. punkt 3.1.2.

2.1.4 Udvendigt flaskerum: Rum med bagvæg og to sidevægge samt loft af BS-bygningsdel 60 og med forside mod det fri af ubrændbart hegn med dør (port), der kan aflåses.

2.1.5 Der henvises i øvrigt til definitionerne i punkt 1.1.

2.2 Almindeligt.

2.2.1 Punkterne 2.2.2.-2.6. indeholder forskrifter for oplag af F-gas i flasker. Følgende oplag er dog undtaget fra disse forskrifter:

 • a) Indendørs oplag på indtil 15 kg i flasker.
 • b) Indendørs oplag på indtil 40 kg i flasker, når oplagsrummets gulv er over terrænhøjde til mindst een side.
 • c) Oplag i det fri på indtil 40 kg i flasker.

2.2.2 Oplag på indtil 200 kg i flasker kan oprettes uden tilladelse fra eller anmeldelse til den stedlige brandmyndighed, når de for sådanne oplag gældende forskrifter overholdes, jfr. punkterne 2.3.1 og 2.4.1.

I modsat fald skal den stedlige brandmyndigheds tilladelse indhentes, og oplaget skal placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

2.2.3 Oplag på over 200 kg og indtil 25.000 kg i flasker må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse.

Oplag skal

enten være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel

eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

2.2.4 Oplag på over 25.000 kg i flasker må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

2.2.5 Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

2.3 Oplag i bygning.

2.3.1 Oplag på indtil 200 kg.

 • a) Lagerafsnit skal indrettes i stueetage med gulv over terrænhøjde til mindst een side.
 • b) Lagerafsnit skal have udadgående dør direkte til terræn i det fri eller til rampe med trappe til terræn. Loft og vægge, der afgrænser lagerafsnit mod andre rum, skal være mindst BD-bygningsdel 60 uden åbninger af nogen art. Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.
 • c) Ordensreglerne i punkt 2.6.1 og afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

2.3.2 Oplag på over 200 kg og indtil 1.000 kg.

 • a) Lagerafsnit skal indrettes i stueetage med gulv over terrænhøjde til mindst een side.
 • b) Lagerafsnit skal have udadgående dør direkte til terræn i det fri eller til rampe med trappe til terræn. Loft og vægge, der afgrænser lagerafsnit mod andre rum, skal være mindst BS-bygningsdel 60 uden åbninger af nogen art.

Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, skal tagkonstruktionen udføres som en let konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer.

Overflader på loft og vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

 • c) Opvarmning af lagerafsnit skal ske

enten med varmt vand eller lavtryksdamp fra ildsted uden for lagerafsnittet

eller med elektriske varmeapparater, der opfylder stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosions- farlige områder, der er klassificeret som zone 1.

 • d) Elektriske installationer i lagerafsnit skal udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.
 • e) Lagerafsnit skal ventileres til det fri gennem ydervægsåbninger (400 kvcm ved såvel gulv som loft). Åbningerne må ikke kunne lukkes, men skal dækkes af enten solide net med maskevidde 5-10 cm eller ventilationsriste.
 • f) I lagerafsnit må der ikke findes renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
 • g) Hvis der i lagerafsnit findes flasker i brændbar emballage, skal lagerafsnittet udstyres med vandfyldte slangevinder som angivet i punkt 8.2.
 • h) Ordensreglerne i punkterne 2.6.1 og 2.6.2 samt afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

2.3.3 Oplag på over 1.000 kg og indtil 25.000 kg.

 • a) Lagerafsnit skal udgøre en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i kapitel 6.
 • b) Hvis der i lagerafsnit findes flasker i brændbar emballage, skal lagerafsnittet udstyres med vandfyldte slangevinder som angivet i punkt 8.2.

Der skal i øvrigt anbringes brandslukningsmateriel som angivet i punkt 2.5.

 • c) Ordensreglerne i punkterne 2.6.1 og 2.6.2 skal overholdes.

2.4 Oplag i det fri (eller i udvendigt flaskerum).

2.4.1 Oplag på indtil 200 kg.

 • a) Lagerafsnit skal være beliggende i terræn eller på rampe.
 • b) Ordensreglerne i punkt 2.6.1 og afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

2.4.2 Oplag over 200 kg og indtil 25.000 kg.

 • a) Lagerafsnit skal være beliggende i terræn eller på rampe.
 • b) Lagerafsnit, der placeres på steder, hvor uvedkommende har uhindret adgang, skal omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør (port), der kan aflåses.
 • c) Ved lagerafsnit og i indtil 4 m afstand fra dette skal elektriske installationer i indtil 4 m højde over terræn udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2.
 • d) Hvis der i lagerafsnit findes flasker i brændbar emballage, skal lagerafsnittet udstyres med vandfyldte slangevinder som angivet i punkt 8.2.

I lagerafsnit for over 1.000 kg skal der i øvrigt anbringes brandslukningsmateriel som angivet i punkt 2.5.

 • e) Ordensreglerne i punkterne 2.6.1 og 2.6.2 samt afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

2.5 Brandslukningsmateriel.

2.5.1 Lagerafsnit for over 1.000 kg skal udstyres med mindst 2 håndildslukkere, jfr. punkt 8.3.

2.5.2 Forskrifterne i punkt 8.1 skal overholdes.

2.5.3 Der henvises i øvrigt til punkterne 2.3.2 g, 2.3.3 b og 2.4.2 d.

2.6 Ordensregler.

2.6.1. Almindeligt.

 • a) Flasker skal stå op på fast, plant underlag.

Flasker med tilladelig fyldning over 13 kg må kun henstilles i eet lag. Mindre flasker kan stables til en højde af indtil 2 m, hvis enten flaskerne er udformet på en sådan måde, at de er egnet for stabling, eller der anvendes solide stablingsplanker, reoler el. lign.

Tomme flasker (uanset størrelse) kan ligge ned og stables til en højde af indtil 2 m.

 • b) Flaskers ventiler skal være lukket, og beskyttelseshætter skal være påsat.

Aftapning eller omfyldning må ikke finde sted.

Beskadigede flasker skal anbringes på sikkert sted og skal omgående sendes til reparation.

 • c) Lagerafsnit skal altid holdes rent og ryddeligt.

Letantændelig vegetation skal fjernes ved lagerafsnit i det fri.

 • d) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.

2.6.2 Oplag på over 200 kg.

Udover ordensreglerne i punkt 2.6.1 gælder følgende:

 • a) Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til lagerafsnit.
 • b) Af- og pålæsning af køretøjer til og fra lagerafsnit må ikke finde sted på et offentligt tilgængeligt areal.
 • c) I lagerafsnit må der ikke findes andet end flasker med F-gas. I lagerafsnit for indtil 1.000 kg kan der dog oplagres uantændelige materialer og ikke-brændbare væsker sammen med flasker med F-gas.

3. ANLÆG MED FLASKER

3.1 Definitioner.

3.1.1 Flasker: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 150 liter.

3.1.2 Anlæg: Flasker med reguleringsorganer og med dertil hørende installationer (rørledninger, gasslanger, fordampere, forbrugsapparater m.v.).

Et anlægs lagerkapacitet angives i kg og bestemmes som summen af det antal kg, som kan indeholdes i de flasker, der er i forbindelse med forbrugsapparater, og i eventuelle reserveflasker til anlægget.

3.1.3 Lagerafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der anbringes flasker med F-gas - uanset om flaskerne henhører under begrebet »oplag«, jfr. punkt 2.1.2, eller under begrebet »et anlægs lagerkapacitet«.

3.1.4 Udvendigt flaskerum: Rum med bagvæg og to sidevægge samt loft af BS-bygningsdel 60 og med forside mod det fri af ubrændbart hegn med dør (port), der kan aflåses.

3.1.5 Der henvises i øvrigt til definitionerne i punkt 1.1.

3.2 Almindeligt.

3.2.1 Punkterne 3.2.2-3.5 indeholder forskrifter for F-gasanlæg med flasker. Følgende anlæg er dog undtaget fra disse forskrifter:

 • a) Campinganlæg og andre mindre anlæg, i hvilke der kun benyttes 1 flaske med tilladelig fyldning indtil 7 kg. Anlæggene må ikke anvendes i undervisningslokaler.
 • b) Anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 13 kg med direkte fordampning, der anvendes i beboelsesbygninger, når der i hver husholdning eller lejemål er højst 3 flasker og i hvert anlæg højst 2 flasker, 1 i brug og 1 i reserve.
 • c) Anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 13 kg med direkte fordampning, der anvendes i andre bygninger end beboelsesbygninger, når der i hver virksomhed er højst 1 anlæg, når der i hvert anlæg er højst 2 flasker, 1 i brug og 1 i reserve, og når alle døre til lokaler, i hvilke der findes anlæg, forsynes med skilt på den udvendige side: TRYKFLASKER. FJERNES VED BRAND. Anlæggene må ikke anvendes i undervisningslokaler. Hvor forholdene taler herfor, kan den stedlige brandmyndighed tillade, at der i en virksomhed er mere end 1 anlæg.
 • d) Anlæg med direkte fordampning, installeret i køretøjer (campingvogne, pølsevogne, værkstedsvogne o.lign.), beregnet for kogning, opvarmning, belysning m.v., når flaskerne (herunder eventuel reserveflaske) anbringes uden for vognen eller i et velventileret skab, som er en del af denne, men hvortil der kun er adgang fra det fri.
 • e) Anlæg med højst 2 flasker med tilladelig fyldning indtil 33 kg med direkte fordampning, der anvendes til midlertidige arbejdsopgaver på vekslende arbejdssteder, når flaskerne dagligt fjernes ved arbejdstidens ophør og anbringes i overensstemmelse med de for oplag gældende bestemmelser.
 • f) Anlæg til drift af motordrevne køretøjer.

3.2.2 Anlæg med lagerkapacitet på indtil 200 kg i flasker kan oprettes uden tilladelse fra eller anmeldelse til den stedlige brandmyndighed, når de for sådanne anlæg gældende forskrifter overholdes.

I modsat fald skal den stedlige brandmyndigheds tilladelse indhentes, og det til anlægget hørende lagerafsnit skal placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

3.2.3 Anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og indtil 25.000 kg i flasker må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse.

De til anlæg hørende lagerafsnit skal

enten være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel

eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

Anlæg med lagerkapacitet på over 1.000 kg i flasker må ikke etableres med indendørs lagerafsnit.

3.2.4 Anlæg med lagerkapacitet på over 25.000 kg i flasker i det fri må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

Der henvises iøvrigt til punkt 1.3.

3.2.5 Flasker, der anbringes med ventilen nedad (anlæg med væskeudtag), skal være fastgjort i et solidt stativ med tilstrækkelig betjeningshøjde for flaskeventiler og tilslutninger og med hver flaske sikret mod væltning.

3.2.6 Afspærrelige rørstykker i væskeførende ledninger (anlæg med væskeudtag) skal forsynes med sikkerhedsventil.

3.2.7 Eventuelle fordampere skal opstilles efter forskrifterne i punkt 3.6.

3.3 Indendørs lagerafsnit.

3.3.1 Anlæg med lagerkapacitet på indtil 200 kg.

 • a) Lagerafsnit skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.3.1 a og b.
 • b) Ordensreglerne i punkt 3.5.1 og afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

3.3.2 Anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg indtil 1.000 kg.

 • a) Lagerafsnit skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.3.2. a-f.
 • b) Ordensreglerne i punkterne 3.5.1 og 3.5.2 samt afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

3.4 Lagerafsnit i det fri (eller i udvendigt flaskerum).

3.4.1 Almindeligt.

 • a) Ventiler og reduktionsventiler på flasker skal være beskyttet af en overdækning, medmindre flaskerne opstilles i udvendigt flaskerum eller i lukket skab af ubrændbart materiale, der er ventileret foroven og forneden.
 • b) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

3.4.2 Anlæg med lagerkapacitet på indtil 200 kg.

Ordensreglerne i punkt 3.5.1 skal overholdes.

3.4.3 Anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og indtil 25.000 kg.

 • a) Lagerafsnit skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 2.4.2 a-c samt 2.5.1 og 2.5.2.

Forskrifterne i punkt 2.4.2. b og c gælder dog ikke for lagerafsnit, hørende til anlæg med lagerkapacitet på indtil 500 kg, der benyttes ved landbrugsejendomme til tørring af korn, frø, grøntafgrøder m.v., under forudsætning af,

at anvendelsen er sæsonmæssigt begrænset til højst 2 måneder af året,

at anlægget uden for anvendelsesperioden har en lagerkapacitet på højst 200 kg, og

at anlægget i øvrigt opfylder forskrifterne for sådanne anlæg.

 • b) Lagerafsnit for over 1.000 kg skal udstyres med mindst 2 håndildslukkere, jfr. punkterne 8.1 og 8.3.
 • c) Ordensreglerne i punkterne 3.5.1 og 3.5.2 skal overholdes.

3.5 Ordensregler.

3.5.1 Almindeligt.

 • a) Anlæg skal benyttes i overensstemmelse med en af gasleverandøren udarbejdet brugsanvisning, som skal forefindes ved anlægget.
 • b) Det påhviler brugeren at drage omsorg for, at de benyttede anlæg er i forsvarlig stand, at brugsanvisninger følges, og at enhver, som har med betjeningen at gøre, modtager fornøden vejledning.
 • c) Flasker skal stå op, bortset fra flasker i anlæg med væskeudtag.

Hætter og/eller sikkerhedslukker skal forblive på flasker, indtil disse tilsluttes, og skal sættes fast på flasker straks efter frakobling.

Ved udskiftning af flasker skal det påses, at tilkobling sker på behørig måde, og at frakoblede flaskers ventiler er lukket.

 • d) Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning.
 • e) Lagerafsnit skal altid holdes rent og ryddeligt.

Letantændelig vegetation skal fjernes ved lagerafsnit i det fri.

 • f) Ordensreglerne i kapitel 9 skal overholdes.

3.5.2 Lagerafsnit for over 200 kg.

Udover ordensreglerne i punkt 3.5.1 gælder ordensreglerne i punkt 2.6.2.

3.6 Opstilling af fordampere.

3.6.1 Almindeligt.

 • a) Opstilling af fordampere må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal

enten være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 3.6.1 b, 3.6.2 og 3.6.3

eller ske på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

 • b) Sikkerhedsventilers afblæsningsåbning skal anbringes i det fri og i øvrigt placeres på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v. (herunder døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger), at aktivering af ventiler ikke medfører antændelse eller anden skade.

3.6.2 Indendørs opstilling.

Fordampere, hørende til anlæg med flasker, kan opstilles sammen med flaskerne i anlæggets lagerafsnit, hvis fordamperen opfylder stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.

Andre fordampere skal opstilles i særligt rum eller særlig bygning, der ikke må benyttes til andet formål, og som opfylder forskrifterne i punkt 2.3.2 a-f.

3.6.3 Opstilling i det fri.

 • a) Fordampere, der anbringes på steder, hvor uvedkommende har uhindret adgang, skal omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør (port), som kan aflåses, eller på anden måde sikres forsvarligt mod uvedkommendes adgang.
 • b) Ved fordampere og i indtil 4 m afstand fra disse skal elektriske installationer (herunder motorer) i indtil 2,5 m højde over terræn udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2.
 • c) Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

4. ANLÆG MED TANKE

4.1 Definitioner.

4.1.1 Tanke: Transportable beholdere, hvis rumindhold overstiger 150 liter, samt stationære beholdere uanset rumindhold.

4.1.2 Anlæg: Tanke med reguleringsorganer og med dertil hørende installationer (rørledninger, gasslanger, fordampere, forbrugsapparater m.v.).

Et anlægs lagerkapacitet angives i kg og bestemmes som summen af det antal kg, som kan indeholdes i de tanke, der er i forbindelse med forbrugsapparater.

4.1.3 Der henvises i øvrigt til definitionerne i punkt 1.1.

4.2 Almindeligt.

4.2.1 Punkterne 4.2.2-4.6 indeholder forskrifter for F-gasanlæg med tanke, idet dog tankstationer også er omfattet af forskrifterne i kapitel 5.

Fordampere skal opstilles efter forskrifterne i punkt 3.6.

4.2.2 Anlæg med lagerkapacitet på indtil 25.000 kg i tanke må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse.

De til anlæg hørende tanke m.v. skal

enten være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel

eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3 og til »Vejledende regler for anvendelse af F-gasanlæg med tanke på byggepladser til udtørring af nybygninger« på siderne 24 og 25.

4.2.3 Anlæg med lagerkapacitet på over 25.000 kg i tanke må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

4.2.4 Tanke, der hører til samme anlæg, skal have en indbyrdes afstand af mindst 1 m.

4.2.5 Tankes ventiler skal have en vandret afstand af mindst 3 m til kloak- og kabelbrønde.

4.2.6 Sikkerhedsventilers afblæsningsåbning skal placeres på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v. (herunder døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger), at aktivering af ventilen ikke kan medføre antændelse eller anden skade.

4.2.7 Rørledninger skal - f.eks. ved ekspansionsbøjninger el. lign. - sikres mod farlige materialespændinger.

4.2.8 Afspærrelige rørstykker på væskeførende rørledninger skal forsynes med sikkerhedsventil.

4.2.9 Forsyning af tanke fra tankvogn skal ske efter forskrifterne i punkt 4.5.

4.2.10 Ordensreglerne i punkt 4.6 skal overholdes.

4.3 Overjordiske tanke.

4.3.1 Tanke skal opstilles i det fri og må ikke overdækkes med tag el. lign.

4.3.2 Tanke skal anbringes på fundament, der er ført til frostfri dybde.

Tanke med tilladelig fyldning indtil 1.000 kg kan dog opstilles uden egentligt fundament,

når de forsynes med understøtning af ubrændbart materiale,

når understøtningen er udformet således, at tanken er hævet mindst 10 cm og højst 30 cm fra underlaget, og

når tanke er sikret mod påkørsel, jfr. punkt 4.3.3.

4.3.3 Tanke, der placeres på en sådan måde, at påkørsel kan finde sted, skal beskyttes ved opsætning af

enten et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet,

eller mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyldt Ø 100 mm stålrør), der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m.

4.3.4 Tanke med tilladelig fyldning over 1.000 kg, der anbringes på steder, hvor uvedkommende har uhindret adgang, skal omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med dør (port), som kan aflåses.

4.3.5 Ved tankes ventiler og i indtil 4 m afstand fra disse skal elektriske installationer (herunder motorer) i indtil 4 m højde over terræn udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2.

4.3.6 Ved tanke med et samlet rumindhold på over 5.000 kg skal der anbringes mindst 1 håndildslukker, jfr. punkterne 8.1 og 8.3.

4.3.7 Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

4.4 Underjordiske tanke.

4.4.1 Tanke skal overdækkes på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod beskadigelse ved belastning, herunder kørsel. Overdækningen skal dog altid have en tykkelse af mindst 0,5 m.

4.4.2 Ventiler m.v. skal på forsvarlig måde beskyttes mod beskadigelse, herunder påkørsel. Der skal drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til ventiler m.v.

4.5 Forsyning af tanke fra tankvogn.

4.5.1 Ved ethvert tankanlæg skal der være tilkørsel til en plads, hvor tankvognen skal holde under forsyning af tanken.

Pladsen skal have en størrelse, der i det mindste svarer til størrelsen af den tankvogn, der betjener anlægget, og skal være beliggende i det fri på et ikke offentligt tilgængeligt areal.

Hvor arealets til- og frakørselsforhold gør det muligt, skal pladsen altid placeres på en sådan måde, at baglænskørsel for tankvognen undgås. I andre tilfælde skal placeringen være således, at frakørsel med tankvognen umiddelbart kan finde sted.

Pladsen må ikke overdækkes.

4.5.2 Pladsen skal være således beliggende, at oversigt- og adgangsforhold vedrørende tankvogn, slange og tank er uhindret under påfyldning.

Der må benyttes en slangelængde af højst 25 m.

4.5.3 Pladsen skal til tre sider have en afstand af mindst 10 m til døre, vinduer og andre ydervægsåbninger i bygning med mere end 2 etager.

Der henvises til kommentar på side 25.

4.6 Ordensregler.

4.6.1 Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af eventuelt brandslukningsmateriel, jfr. punkt 4.3.6.

4.6.2 Ved overjordiske tanke skal der opsættes skilte: GASOPLAG. RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT.

Skiltene skal være i overensstemmelse med DS 734.

4.6.3 Anlæg skal benyttes i overensstemmelse md en af gasleverandøren udarbejdet brugsanvisning, som skal forefindes ved anlægget.

4.6.4 Der skal holdes rent og ryddeligt omkring tanke og fordampere. Letantændelig vegetation skal fjernes.

4.6.5 I tilfælde af brand skal tankes ventiler lukkes.

4.6.6 Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til tankes ventiler.

5. TANKSTATIONER

5.1 Definitioner.

5.1.1 Tankstation: Virksomhed for påfyldning af F-gas i motorkøretøjers brændstoftanke (herunder brændstoftanke på trucks).

Der henvises til kommentar på side 25.

5.1.2 Pumpeø: Helle med en eller flere udleveringsstandere.

5.1.3 Der henvises til definitionerne i punkt 1.1.

5.2 Almindeligt.

5.2.1 Tankstationer med lagertanke på indtil 25.000 kg må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal

enten være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel

eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

5.2.2 Tankstationer med lagertanke på over 25.000 kg må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

Der henvises i øvrigt til punkt 1.3.

5.2.3 Der må kun ske påfyldning af brændstoftanke, der er fast monteret i motorkøretøjer (herunder trucks), og som er forsynet med sikkerhedsventil samt med anordning til sikring mod overfyldning.

5.2.4 De forskellige elementer i en tankstation skal styrkemæssigt være konstrueret for anvendelse af propan.

5.2.5 Kanaler for elektriske kabler, trykluftledninger og andre installationer må ikke have forbindelse til bygninger. Installationernes indføring i bygning skal ske over terræn i det fri.

Der henvises til kommentar på side 25.

5.2.6 Der skal anbringes mindst 1 håndildslukker i det fri i en afstand af ca. 10 m fra udleveringsstandere, f.eks. ved nødafbryderen, jfr. punkt 5.4.4.

Der henvises i øvrigt til punkterne 8.1 og 8.3.

5.2.7 Ordensreglerne i punkt 5.5 skal overholdes.

5.3 Lagertanke.

5.3.1 Tankstationers lagertanke skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 4.2.4-4.5.

5.3.2 Alle rørtilslutninger til lagertanke skal forsynes med afspærringsventil og med rørbrudsventil eller kontraventil. Rørbrudsventil eller kontraventil skal monteres umiddelbart ved eller i tanken.

Undtaget fra disse krav er

 • a) studs for påfyldningsventil, hvis ventilen er udformet som en kombineret rørbruds- og kontraventil eller som dobbelt kontraventil,
 • b) studs for pejleanordning af afblæsningstypen, hvis afblæsningsåbningens lysning har en diameter på højst 1,4 mm,
 • c) studs for sikkerhedsventil og
 • d) studs med en lysning, hvis diameter er højst 1,4 mm, beregnet for manometer.

I gasførende ledninger skal der ved tanke monteres ventiler, som automatisk afbryder gasforsyningen, hvis pumpen standses, eller hvis nødstoppet (se punkt 5.4.4) aktiveres. Ventilerne kan anbringes på pumpens trykside, men før eventuelle slangeforbindelser.

5.3.3 Lagertanke skal funderes således, at der ikke kan opstå farlige spændinger i rørsystemet.

5.4 Udleveringsstandere m.v.

5.4.1 Udleveringsstandere skal placeres i det fri i en afstand af mindst 4 m fra døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger samt i øvrigt på en sådan måde, at vagabonderende gas ikke kan antændes eller på anden måde forvolde skade.

5.4.2 I udleveringsstanderens slange skal der monteres en kobling, der modvirker beskadigelse af standeren, hvis et motorkøretøj kører med slangen påkoblet brændstoftanken.

5.4.3 Udleveringsstandere, som ikke anbringes på en pumpeø, skal beskyttes ved opsætning af

enten et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet,

eller mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyldt Ø 100 mm stålrør), der er forsvarligt befæstet.

5.4.4 Den normale startkontakt for påfyldning af motorkøretøjers brændstoftanke skal suppleres med en nødafbryder, der anbringes i det fri i en sådan afstand fra lagertanke og udleveringsstandere m.v. (ca. 10 m), at pumpen med sikkerhed kan standses i tilfælde af brand under driften.

Nødafbryderen kan beskyttes af rude af splintfrit glas el. lign., som let kan knuses. Slagfast glas (f.eks. polycarbonat) må ikke anvendes.

Nødafbryderens anbringelsessted skal tydeligt afmærkes efter DS 734.

5.4.5 Elektriske installationer (herunder til eventuel lysinstallation) og motorer i udleveringsstandere skal være i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.

Tælleværk, belysning o. lign. kan dog udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2, når disse installationer er

enten adskilt væske- og damptæt (IP 54) fra den del af standeren, som indeholder pumpe, rør og ventiler, og er anbragt over denne del

eller placeret mindst 0,15 m over selve kabinettet.

Elektriske installationer i standeren som helhed kan dog udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2, hvis kabinettet er forsynet med ventilationsåbninger med et frit åbningsareal på mindst 2 X 120 kvcm, placeret i modstående sider nær kabinettets bund.

5.4.6 Ved udleveringsstandere m.v. og i indtil 4 m afstand fra disse skal elektriske installationer (herunder motorer) i indtil 2,5 m højde over terræn udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 2.

5.4.7 Pumper skal være egnet til formålet.

Pumper, der ikke er indbygget i udleveringsstandere, skal monteres med faste rørforbindelser. Flexible slanger kan dog anvendes i yderst begrænset omfang, hvis der anvendes godkendte slanger.

5.4.8 Rørforbindelser mellem tank, pumpe og udleveringsstander skal udføres på en sådan måde, at farlige spændinger i rørene ikke kan opstå, eventuelt ved anvendelse af ekspansionsbøjninger.

I væskeførende ledninger skal afspærrelige rørstykker forsynes med sikkerhedsventil.

5.5 Ordensregler.

5.5.1 Ved udleveringsstandere m.v. skal der ophænges en betjeningsinstruks i holdbar udførelse med angivelse af nødafbryderens anbringelsessted, jfr. punkt 5.4.4, og med udførlig vejledning om tankstationens benyttelse, herunder de i punkterne 5.5.4-5.5.8 angivne ordensregler.

5.5.2 Tankstationens daglige leder (indehaver, forpagter eller bestyrer) skal drage omsorg for, at betjeningsmandskabet er nøje instrueret om

 • a) F-gassens egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare,
 • b) tankstationens indretning og virkemåde,
 • c) brugen og placeringen af den til tankstationen hørende håndildslukker,
 • d) indholdet af den til tankstationen hørende instruks og
 • e) lukning af tankes ventiler i tilfælde af brand.

Herudover skal den daglige leder drage omsorg for,

at eventuelle flexible slanger i rørsystemet regelmæssigt kontrolleres for utætheder,

at der holdes rent og ryddeligt omkring tanke, udleveringsstandere og pumper, herunder at letantændelig vegetation fjernes, og

at uvedkommende ikke kan få adgang til tankes ventiler (f.eks. ved aflåsning).

5.5.3 Ved udleveringsstandere m.v. skal der anbringes skilte med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm:

RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. STANDS MOTOREN FØR PÅFYLDNINGEN. BRÆNDSTOFTANKE MÅ IKKE FYLDES TIL MERE END 85 PCT. AF RUMINDHOLDET.

Skiltning skal være i overensstemmelse med DS 734.

5.5.4 Påfyldning af motorkøretøjers brændstoftanke må kun foretages af tankstationens betjeningsmandskab, idet dog selvbetjening kan finde sted under forudsætning af,

at udleveringsstanderen er forsynet med påfyldningsknap,

at påfyldning ved selvbetjening kun sker for køretøjer, der er udstyret med 85 pct. fyldestopventil og påfyldningsstuds, der ikke kræver overgangsstykke, og

at udførlig vejledning i selvbetjening forefindes ved tankstationen og er ophængt ved standeren.

5.5.5 Det er forbudt at fylde andre brændstoftanke end sådanne, som det pågældende anlæg er indrettet til, og som er fast monteret i motordrevne køretøjer (herunder trucks) samt forsynet med sikkerhedsventil og med anordning til sikring mod overfyldning.

Flasker må ikke fyldes.

5.5.6 Køretøjets motor skal være standset, inden påfyldningsstudsens afblænding aftages.

5.5.7 Før påfyldning efterses påfyldningsstudsen. Såfremt der konstateres slitage eller beskadigelse af studsen eller dennes pakning, må påfyldning ikke finde sted, før skaden er udbedret.

Konstateres det under påfyldningen, at tilslutningen ikke er fuldstændig tæt, skal påfyldningen straks standses, og pakningen skal udskiftes.

5.5.8 Efter påfyldningens afslutning afblændes påfyldningsstudsen, og det kontrolleres, at der ikke er blevet fyldt mere i brændstoftanken end tilladt.

6. BRANDSEKTIONER

6.1 Definition.

Brandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.3, eller

bygning, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.9).

6.2 Almindeligt.

6.2.1 Den i punkt 2.3.3 a krævede brandsektion skal opfylde forskrifterne i dette kapitel.

Punkt 6.3 er dog kun gældende i det omfang, hvor brandsektioner ikke er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.9).

6.2.2 En brandsektion skal have gulv over terrænhøjde til mindst een side og skal indrettes i en 1-etages bygning. Brandsektionens størrelse må ikke overstige 600 kvm.

6.2.3 Opvarmning af brandsektionen skal ske

enten med varmt vand eller lavtryksdamp fra ildsted uden for brandsektionen

eller med elektriske varmeapparater, der opfylder stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.

6.2.4 Elektriske installationer i brandsektionen skal udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.

6.2.5 Brandsektionen skal ventileres til det fri gennem ydervægsåbninger (400 kvcm ved såvel gulv som loft for hver påbegyndt 50 kbm af rumindholdet).

Åbningerne skal placeres på hensigtsmæssig måde i forhold til hinanden og dækkes af enten solide net med maskevidde 5-10 mm eller ventilationsriste.

Der henvises til kommantar side 25.

6.2.6 Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene må ikke findes i brandsektionen.

6.2.7 Den i punkt 6.3.5 nævnte branddør skal være i overensstemmelse med Dansk Standard, herunder være forsynet med effektiv selvlukkemekanisme.

6.2.8 Afstandsreglerne i kapitel 7 skal overholdes.

6.3 Sektionsafgrænsninger.

6.3.1 En sektionsafgrænsende væg skal udføres som mindst BS-væg 60 på en sådan måde, at den under en brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen brandpåvirkes.

Der henvises til eksempler på »tunge BS-vægge 60« i bilag 4 til bygningsreglementet.

6.3.2 Der må ikke være åbning af nogen art i en sektionsafgrænsende væg.

Rørgennemføring o. lign. skal lukkes tæt på en sådan måde, at afgrænsningens brandmæssige egenskaber ikke forringes.

6.3.3 En sektionsafgrænsende væg skal sammenbygges med ydervægge.

6.3.4 En sektionsafgræsende væg skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg med en højde af mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.

En muret kam skal have vandrette skifter.

6.3.5 Ydervæg skal være uden åbning af nogen art på en strækning af mindst 5 m ved en sektionsafgrænsende væg. BS-dør 60 betragtes ikke som åbning i denne forbindelse. Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side.

Der henvises til skitse på side 26.

6.3.6 Hvis der ved en sektionsafgræsning er mulighed for vinkesmitte, skal ydervæg(ge) og tag(e) ved vinklen opfylde forskrifterne i punkterne 6.3.1-6.3.5 i et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af mindst 5 m ved sektionsafgrænsningen.

Der henvises til skitse på side 27.

6.3.7 Hvis der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, skal den højere bygnings ydervæg (og tag) over den lavere bygnings tag opfylde forskrifterne i punkterne 6.3.1-6.3.5. Forskrifterne i punkt 6.3.4 er dog ikke gældende, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.

Alternativt kan den lavere bygnings tag udføres som mindst BS-bygningsdel 60 uden åbninger af nogen art inden for en afstand af mindst 5 m fra den højere bygning.

Der henvises til skitser på side 28.

6.4 Konstruktive forhold.

6.4.1 Almindeligt.

Bygningsdele skal samles eller sammenbygges på en sådan måde, at de samlede konstruktioner i brandmæssig henseende ikke er ringere end, hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.

6.4.2 Bærende bygningskonstruktioner.

Bærende bygningskonstruktioner skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60.

Hvis brandsektionen er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i kapitel 7 (se punkt 7.2.9), stilles der dog ingen krav til de bærende bygningskonstruktioners brandmodstandsevne, jfr. dog punkt 6.4.3 a.

6.4.3 Vægge og overflader.

 • a) Ydervægge skal udføres som mindst BS-væg 60.
 • b) Udvendige og indvendige vægoverflader må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.
 • c) Loft skal udgøres af tagdækningens underside, jfr. punkt 6.4.4.

6.4.4 Tage.

 • a) Tagkonstruktioner skal udføres som et let konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer og med uisoleret, let gennembrændelig tagdækning.
 • b) Uanset forskrifterne i punkt a kan tage udføres af tagelementer med kort kollapstid.

Tagelementerne skal være godkendt af boligministeriet.

Endvidere kan andre ovenlys af brændbart materiale anvendes,

når ovenlysenes areal tilsammen udgør højst 15 pct. af tagfladens areal,

når hvert ovenlys er højst 15 kvm, og

når afstanden mellem ovenlysene er mindst 4,5 m, idet dog mindre ovenlys kan anbringes i grupper, hvis samlede ovenlysareal ikke overstiger 15 kvm.

6.5 Flugtveje.

6.5.1 Flugtvejsdøre skal åbne i flugtretningen (være udadgående).

Fra brandsektion på over 50 kvm skal der være mindst 2 flugtveje direkte til terræn i det fri, placeret i eller i umiddelbar nærhed af brandsektionens modstående ender.

6.5.2 Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste flugtvej.

6.5.3 Flugtvejsdøre skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

7. AFSTANDSFORHOLD

7.1 Afstand til naboskel, vej og sti.

7.1.1 Administrationsbygning, folkerumsbygning, garage og anden bygning end angivet i 7.1.2, 7.1.3 og 7.2.10 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af mindst

2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse 1 beklædning, 5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning, og

10 m, hvis bygningen er stråtækt el. lign.

jfr. bygningsreglementets afstandsregler.

7.1.2 Indendørs lagerafsnit for indtil 1.000 kg i flasker skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stimidte.

7.1.3 Brandsektion med lagerafsnit for over 1.000 kg i flasker skal have en afstand af mindst 5 m til naboskel samt vej- og stimidte.

7.1.4 Lagerafsnit i det fri (herunder i udvendigt flaskerum) for indtil 1.000 kg i flasker skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.

7.1.5 Lagerafsnit i det fri (herunder i udvendigt flaskerum) for over 1.000 kg i flasker skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.1.6 Overjordiske tanke med et samlet rumindhold på indtil 1.000 kg skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.

7.1.7 Overjordiske tanke med et samlet rumindhold på over 1.000 kg skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.1.8 Fordampere i det fri skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.

7.2 Indbyrdes afstandsforhold.

7.2.1 De i punkt 7.1.1 omhandlede bygninger skal placeres således i forhold til de i punkt 7.1.3 nævnte brandsektioner på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som den pågældende bygning og brandsektion skal have til naboskel.

Nedsættelse af den krævende indbyrdes afstand (herunder sammenbygning) kan ske, når der etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i punkt 6.3. Forskrifterne i punkterne 6.3.4-6.3.7 er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre end 5 m.

Der henvises til kommentar på siderne 29 og 30.

7.2.2 De i punkterne 7.1.2 og 7.1.3 nævnte indendørs lagerafsnit og brandsektioner på samme grund skal placeres i en indbyrdes afstand af mindst 7,5 m.

Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder sammenbygning) kan ske som angivet i punkt 7.2.1.

Der henvises til kommentar på siderne 29 og 30.

7.2.3 De i punkterne 7.1.1-7.1.3 omhandlede bygninger, indendørs lagerafsnit og brandsektioner skal placeres således i forhold til de i punkterne 7.1.4-7.1.7 nævnte lagerafsnit i det fri og overjordiske tanke på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som de pågældende bygninger og lagerafsnit (eller tanke) skal have til naboskel, jfr. dog punkterne 7.2.6-7.2.8.

Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder bortfald af afstandskrav) kan ske, når bygningers ydervægge, som vender mod afsnit (eller tanke) i det fri udføres efter forskrifterne i punkterne 6.3.1-6.3.4 inden for den krævede afstand. Forskrifterne i punkt 6.3.4 er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre end 5 m.

Der henvises til kommentar på siderne 29 og 30.

7.2.4 De i punkterne 7.1.4-7.1.7 omhandlede lagerafsnit i det fri og overjordiske tanke på samme grund skal placeres i en indbyrdes afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som de pågældende afsnit og overjordiske tanke skal have til naboskel, jfr. dog punkterne 7.2.6 og 7.2.7. Der henvises til kommentar på siderne 29 og 30.

7.2.5 Fordampere i det fri skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra lagerafsnit i det fri for flasker samt fra ventiler på overjordiske tanke på samme grund.

Dette gælder dog ikke fordampere, der opfylder stærkstrømsreglementets bestemmelser for eksplosionsfarlige områder, der er klassificeret som zone 1.

7.2.6 Lagerafsnit for flasker i udvendigt flaskerum er undergivet de i punkterne 7.2.3 og 7.2.4 angivne afstandskrav, men afstand måles kun fra rummets forside, dog ikke for så vidt angår afstand til stråtækt bygning.

Der henvises til skitse på side 30.

7.2.7 De i punkterne 7.2.3 og 7.2.4 indeholdte afstandskrav bortfalder, hvis der opføres flammeskærm (betonplankeværk) i en sådan udformning (højde, længde m.v.), at der fremkommer en efter brandmyndighedens skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.

Der henvises til kommentar på side 30.

Afstandskrav for overjordiske tanke (bortset fra afstandskrav til naboskel samt vej og sti) halveres, hvis tankene forsynes med overrislingsanlæg efter forskrifterne i punkt 8.4.

7.2.8 Uanset forskrifterne i punkt 7.2.3 bortfalder afstandskrav mellem lagerafsnit i det fri for indtil 200 kg i flasker og

 • a) 1-etages bygning på indtil 150 kvm, som omfattes af punkt 7.1.1, under forudsætning af,

at bygningen ikke er forsynet med stråtag el. lign., og

at lagerafsnittet har en afstand af mindst 1 m til vinduer og andre åbninger til kælderrum,

samt

 • b) anden bygning, som omfattes af punkt 7.1.1 (bygning med mere end 1 etage og/eller bygning på over 150 kvm), under forudsætning af,

at bygningen ikke er forsynet med stråtag el. lign.,

at bygningens udvendige vægoverflader ikke er ringere end overflader på klasse 1 beklædning, og

at lagerafsnittet har en afstand af mindst 1 m til vinduer og andre åbninger til kælderrum.

7.2.9 Bygning, brandsektion og lagerafsnit m.v., for hvilke der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand, betragtes som fritliggende, jfr. punkterne 6.1, 6.2.1 og 6.4.2.

7.2.10 Hvis bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, placeres på samme grund som de i disse forskrifter omhandlede, skal afstandskrav til naboskel lægges til grund for de indbyrdes afstandsforhold efter samme principper som angivet i punkterne 7.2.1-7.2.7.

8. BRANDSLUKNING

8.1. Almindeligt.

8.1.1 Ved virksomheder og oplag skal der være brandhaner eller branddamme i overensstemmelse med justitsministeriets cirkulære af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning.

8.1.2 Brandslukningsmateriel skal anbringes på hensigtsmæssige steder (fortrinsvis ved indgange til de pågældende lokaler m.v.).

8.1.3 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal være synlige og let tilgængelige og skal markeres efter DS 734.

8.2 Vandfyldte slangevinder.

Vandfyldte slangevinder skal være i overensstemmelse med brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komitee.

8.3 Håndildslukkere.

8.3.1 Håndildslukkere skal være pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS 2120 (mindst type 89 B).

8.3.2 Håndildslukkere skal ophænges i bekvem højde over gulv (terræn).

8.4 Overrislingsanlæg.

8.4.1 Det i punkt 7.2.7 nævnte overrislingsanlæg skal opfylde forskrifterne i punkterne 8.4.2-8.4.4.

8.4.2 Overrislingsanlæg skal indstalleres på en sådan måde, at der sker en jævn fordeling af vandmængden på hele den udvendige side af tanken, hvilket skal påvises ved afprøvning under overværelse af den stedlige brandmyndighed.

Vandmængden beregnes således, at der bliver en ydelse på mindst 800 l/h for hver løbende meter tank for tanke med diameter indtil 3 m og på mindst 80 l/kvm/h af tankoverfladen for tanke med diameter over 3 m. Vandet skal også dække endebundene.

8.4.3 Der skal anbringes mindst 2 håndbetjente åbningsventiler (betjeningsgreb eller -kontakter) på let tilgængelige og tydeligt afmærkede steder, hvor betjening kan ske i sikkerhed (efter nærmere godkendelse af brandmyndigheden).

8.4.4 Anlægget skal som sikring mod frost have passende fald på ledninger og være forsynet med selvtømmende stopventiler, således at alle rørledninger efter ventilerne henstår uden vand, når ventilerne er lukket.

9. GENERELLE ORDENSREGLER

9.1 Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

9.2 Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild

 • a) i indendørs lagerafsnit og udvendigt på alle døre til sådanne afsnit og
 • b) ved lagerafsnit i det fri og overjordiske tanke.

Udvendigt på døre til lagerafsnit og ved lagerafsnit i det fri skal der opsættes skilte: TRYKFLASKER.

Ved overjordiske tanke skal der opsættes skilte: GASOPLAG.

Skiltene skal være i overensstemmelse med DS 734.

9.3 Flasker skal anbringes på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtvejsdøre, herunder døre, der ikke benyttes i den daglige drift.

Alle flugtvejsdøre skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

9.4 Beholdere til F-gas skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning, og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning.

Det påhviler modtagere af flasker at drage omsorg for, at flaskerne straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde.

9.5 Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladningen af trucks må kun ske på steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål.

Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i erhvervsvirksomheder - udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

9.6 Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte ved slangevinden - skal altid være i åben stilling.

Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves.

Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående rettes.

Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, »HÅNDSLUKNINGSMATERIEL«, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

SUPPLEMENT

TIL

TEKNISKE FORSKRIFTER FOR F-GAS

Punkt 4.2.2

Vejledende regler for anvendelse af

F-gasanlæg med tanke på byggepladser til udtørring

af nybygninger

1 Ansøgninger.

1.1 Ansøgning indsendes til den stedlige brandmyndighed, jfr. punkt 1.3.1 i de tekniske forskrifter.

1.2 Ansøgning vedlægges situationsplan, der viser

 • a) eksisterende bebyggelse og projekteret bebyggelse på grunden,
 • b) F-gastankens opstillingssted,
 • c) F-gastankvognens plads under forsyning af tanken (med til- og frakørselsveje på byggepladsen),
 • d) byggekraner med angivelse af kranernes aktionsradius og
 • e) eventuelle tanke med brandfarlige væsker på byggepladsen.

1.3 I ansøgningen angives øvrige nødvendige oplysninger, som ikke fremgår af situationsplanen, ligesom der gøres nærmere rede for, hvornår anlægget agtes taget i brug, og hvornår brugen forventes at ville ophøre.

2 Vilkår for tilladelse.

2.1 Brandmyndighedens tilladelse bør normalt gøres afhængig af, at de i punkterne 2.2-2.6 angivne vilkår opfyldes.

2.2 De i de tekniske forskrifter anførte bestemmelser for anlæg af den pågældende art og størrelse skal overholdes, idet dog afstandskrav til projekteret bebyggelse vil kunne nedsættes efter brandmyndighedens skøn i hvert enkelt tilfælde, såfremt der herved opnås en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den øvrige benyttelse af byggepladsen (oplag af byggematerialer, køreveje for lastbiler m.m.).

2.3 Tanken og tankvognens plads under forsyning af tanken skal altid placeres uden for byggekraners aktionsradius.

2.4 Der skal installeres faste rørforbindelser mellem tanken og de enkelte forbrugssteder i bygninger. Forbrugsstederne skal placeres så hensigtsmæssigt som muligt, således at der kan benyttes korte slangeforbindelser (højst 10 m) til varmeaggregaterne.

2.5 Slangeforbindelser skal i trafikerede passager beskyttes mod overlast.

2.6 Varmeaggregater må kun anvendes i rum, der er vel ventilerede. I rummene må ikke findes løse, letantændelige materialer, og de pågældende rum skal holdes ryddelige.

3 Brandmyndighedens kontrol.

3.1 Det bør ikke tillades, at der fyldes gas på tanken, forinden brandmyndigheden ved eftersyn har konstateret, at de stillede betingelser er opfyldt.

3.2 I den periode, hvor anlægget benyttes, bør det jævnligt kontrolleres, at forholdene på byggepladsen ikke er ændret på en sådan måde, at de stillede betingelser for F-gasanlægget er tilsidesat.

Man skal i denne forbindelse pege på, at hidtidige erfaringer har vist,

at byggekranernes placering ofte ændres,

at tankvognens plads under forsyning af tanken beslaglægges til andre formål,

at der opstables byggematerialer såvel uden som inden for indhegningen omkring tanken, og

at slangeforbindelser til varmeaggregaterne ikke i tilstrækkelig grad beskyttes mod overlast, ligesom der ofte findes løse, letantændelige materialer (affald fra tømrere og snedkere) i rum, hvori varmeaggregaterne benyttes.

Punkt 2.1.2

Lager af aerosoldåser med F-gas som drivmiddel og/eller brugsmiddel betragtes som »oplag af F-gas i flasker«.

Punkt 4.5.3

Pladsen er ikke undergivet andre afstandskrav end det, der er angivet i punkt 4.5.3.

Punkt 5.1.1

En tankstation består af lagertank(e) og udleveringsstander(e) med tilhørende rørforbindelser samt pumpe(r) i det fri eller indbygget i udleveringsstandere.

Punkt 5.2.5

Krav om, at installationers indføring i bygning skal ske over terræn i det fri, gælder ikke for eksisterende tankstationer. Disse er fortsat undergivet det hidtidige krav om, at kanaler for elektriske kabler, trykluftledninger og andre installationer skal lukkes gastæt mod bygninger.

Punkt 6.2.5

Ventilationsåbninger er omfattet af forskrifterne i punkt 6.3.5, 1. punktum.

Punkt 6.3.5

Sektionsafgrænsende vægge

Åbninger i ydervægge:

Enten vinge på 0,5 m

eller en strækning af 5 m uden åbninger.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Ydervæg uden åbninger skal udføres ved brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

Punkt 6.3.6

Foranstaltninger mod vinkelsmitte

Ydervægge og tage ved vinklerne skal opfylde reglerne i punkterne 6.3.1-6.3.5 i et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af 5 m ved sektionsafgrænsninger.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 6.3.7

Foranstaltninger mod brandsmitte mellem brandsektioner med forskellige bygningshøjde

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkterne 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 og 7.2.7

De indbyrdes afstandsforhold mellem to eller flere objekter på samme grund er baseret på summen af de enkelte objekters afstandskrav til naboskel, f.eks:

 • a) Administrationsbygning med
   
  
    udvendige vægoverflader som 
  
    klasse 1 beklædning       punkt 7.1.1 - skelafstand = 2,5 m 
  
    Brandsektion med lagerafsnit 
  
    for over 1.000 kg i flasker   punkt 7.1.3 - skelafstand = 5,0 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
                        indbyrdes afstand = 7,5 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
   b) Garage med udvendige vægover- 
  
    flader som klasse 1 beklædning punkt 7.1.1 - skelafstand = 2,5 m 
  
    Lagerafsnit i det fri for 
  
    indtil 1.000 kg i flasker    punkt 7.1.4 - skelafstand = 2,5 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
                        indbyrdes afstand = 5,0 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
   c) Lagerafsnit i det fri for 
  
    over 1.000 kg i flasker     punkt 7.1.5 - skelafstand = 10,0 m 
  
    Overjordiske tanke med et 
  
    rumindhold på over 1.000 kg   punkt 7.1.7 - skelafstand = 10,0 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
                        indbyrdes afstand = 20,0 m 
  
                    ---------------------------------- 
  
  

Hvis kravet om indbyrdes afstand opfyldes, betragtes de pågældende objekter som fritliggende. I modsat fald skal der i

eksempel a etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i kapitel 6

eksempel b enten etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i kapitel 6 eller opføres flammeskærm

eksempel c opføres flammeskærm mellem lagerafsnittet og den overjordiske tank.

Den under eksempel b nævnte brandsektionsadskillelse etableres ved, at garagens ydervægge m.v., som vender mod lagerafsnittet i det fri, udføres som brandsektionsvægge inden for den krævede afstand. Det vil altid være hensigtsmæssigt at placere lagerafsnit, tanke m.v. i det fri således, at kun een af bygningens ydervægge skal udføres som brandsektionsvæg (se skitse II).

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Den under eksemplerne b og c nævnte flammeskærm er et betonplankeværk, f.eks. af færdigstøbte søjler med noter, i hvilke der nedlægges færdigstøbte betonplader.

Flammeskærme skal gives en sådan udformning (højde, længde m.v.), at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Hvis flammeskærm anvendes mellem bebyggelse og lagerafsnit, tanke m.v. i det fri, skal der tages hensyn til bl.a. bebyggelsens højde og placeringen af vinduer og døre og andre ydervægsåbninger, når flammeskærmens udformning fastlægges.

Flammeskærme ved lagerafsnit i det fri og ved overjordiske tanke skal være mindst 0,5 m højere end oversiden af beholderne (flasker/tanke).

Punkt 7.2.6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Lagerafsnit for flasker i udvendigt flaskerum er undergivet samme afstandskrav som lagerafsnit i det fri, men afstand måles kun fra forsiden.

Redaktionel note
 • (* 1) Disse forskrifter er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 8 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985.